Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Bezpečnosť

Exper­ti va­ru­jú: In­te­li­gen­tné zbra­ne mô­žu vy­hla­diť ľud­stvo
Nie­koľ­ko sto­viek exper­tov, me­dzi kto­rý­mi by sme naš­li nap­rík­lad aj Step­he­na Hawkin­ga, Elo­na Mus­ka či Ste­va Woz­nia­ka, sa v pon­de­lok pod­pí­sa­lo pod ot­vo­re­ný list ad­re­so­va­ný OSN.
30.07.2015 / Redakcia / 975 čítaní (0)
 
Extrém­ne ne­bez­peč­ná chy­ba. Do 95 % an­droi­do­vých za­ria­de­ní sa mož­no na­bú­rať po­mo­cou MMS
Ak vlas­tní­te an­droi­do­vý smar­tfón, zvýš­te os­tra­ži­tosť. Váš te­le­fón to­tiž mož­no hac­knúť škod­li­vou texto­vou sprá­vou.
28.07.2015 / Redakcia / 2108 čítaní (0)
 
Vi­deo: Po­zor na hac­ke­rov áut. Mô­žu sa za jaz­dy di­aľ­ko­vo na­bú­rať do ria­de­nia
Za­čiat­kom toh­to me­sia­ca dvo­ji­ca bez­peč­nos­tných vý­skum­ní­kov Charlie Miller a Chris Va­la­sek us­ku­toč­ni­li bez­drô­to­vý útok na Jeep Che­ro­kee.
24.07.2015 / Redakcia / 558 čítaní (0)
 
Ak­tua­li­zá­cia: Ti­ché au­tá pred­sta­vu­jú ri­zi­ko naj­mä pre ne­vi­dia­cich, ale je na to rie­še­nie
Zní­žiť ri­zi­ká tak­zva­ných ti­chých áut pre chod­cov, a naj­mä zra­ko­vo pos­tih­nu­tých chod­cov, má za cieľ pe­tí­cia, na kto­rú upo­zor­ňu­je Únia ne­vi­dia­cich a sla­boz­ra­kých Slo­ven­ska.
24.07.2015 / Redakcia / 478 čítaní (0)
 
Do sys­té­mov mo­der­ných áut sa mož­no na­bú­rať aj cez auto­rá­dio
Pod­ľa pop­red­ných bez­peč­nos­tných od­bor­ní­kov sú in­for­mač­no-zá­bav­né sys­té­my mo­der­ných áut zra­ni­teľ­né útok­mi hac­ke­rov, čo by po­ten­ciál­ne moh­lo viesť aj k oh­ro­ze­niu ži­vo­ta.
23.07.2015 / Redakcia / 783 čítaní (0)
 
Hac­ke­ri sa na­bú­ra­li do ero­tic­kej zoz­nam­ky. Hro­zia zve­rej­ne­ním cit­li­vých úda­jov a fo­tog­ra­fií
Hac­ke­rom sa po­da­ri­lo zís­kať osob­né úda­je viac ako 37 mi­lió­nov čle­nov za­re­gis­tro­va­ných na me­dzi­ná­rod­nej zoz­nam­ke As­hley Ma­di­son.
23.07.2015 / Redakcia / 777 čítaní (0)
 
Tres­ty pre on-li­ne pi­rá­tov sa sprís­ňu­jú. Bri­tom hro­zí až 10 ro­kov vä­ze­nia
Brit­ská vlá­da pritvr­di­la v bo­ji pro­ti ne­le­gál­ne­mu sťa­ho­va­niu z inter­ne­tu. Od ro­ku 2016 by mal vstú­piť do plat­nos­ti up­ra­ve­ný autor­ský zá­kon, za kto­ré­ho po­ru­še­nie má hro­ziť on-li­ne pi­rá­tom nie­len fi­nan­čná po­ku­ta, ale aj trest od­ňa­tia slo­bo­dy do vý­šky 10 ro­kov.
22.07.2015 / Redakcia / 388 čítaní (0)
 
Dop­rav­né lie­tad­lo spo­loč­nos­ti Luf­than­sa sa nad Var­ša­vou tak­mer zra­zi­lo s dro­nom
Dop­rav­né lie­tad­lo ne­mec­kej spo­loč­nos­ti Luf­than­sa so 108 ľuď­mi na pa­lu­be sa pri pris­tá­va­ní na var­šav­skom Cho­pi­no­vom le­tis­ku v pon­de­lok po­po­lud­ní tak­mer zra­zi­lo s dro­nom.
22.07.2015 / Redakcia / 496 čítaní (0)
 
Nek­li­kaj­te bez­hla­vo pri štek­li­vých vi­deách. Eset upo­zor­ňu­je na po­doz­ri­vé lin­ky na Fa­ce­boo­ku
Vý­skum­ní­ci slo­ven­skej bez­peč­nos­tnej spo­loč­nos­ti Eset v os­tat­ných dňoch ana­ly­zo­va­li nie­koľ­ko po­doz­ri­vých li­niek ší­ria­cich sa me­dzi pou­ží­va­teľ­mi Fa­ce­boo­ku na Slo­ven­sku.
20.07.2015 / Redakcia / 397 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter