Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Bezpečnosť

Na webe Git­Hub bol dl­hé ro­ky zve­rej­ne­ný zdro­jo­vý kód Win­dows
Pred je­de­nás­ti­mi rok­mi niek­to zve­rej­nil na inter­ne­te časť zdro­jo­vých kó­dov ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows NT 4.0 a Win­dows 2000.
21.04.2015 / Redakcia / 107 čítaní (0)
 
Inter­ne­to­vé pri­po­je­nie mô­že pa­lub­né sys­té­my mo­der­ných lie­ta­diel vy­sta­viť ri­zi­ku ky­be­rú­to­ku
Bu­dú­ca ge­ne­rá­cia sys­té­mov le­tec­kej dop­ra­vy mô­že če­liť váž­nym prob­lé­mom v ob­las­ti ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti.
21.04.2015 / Redakcia / 38 čítaní (0)
 
In­tel uká­zal auten­ti­fi­ká­ciu Win­dows Hello s pou­ži­tím ka­me­ry Real­Sen­se
Mic­ro­soft ne­dáv­no pred­sta­vil fun­kciu Win­dows Hello na prih­lá­se­nie po­mo­cou bio­met­ric­kej auten­ti­fi­ká­cie, te­da roz­poz­na­nia tvá­re, ske­no­va­nia dú­hov­ky či sní­ma­nia od­tlač­kov pr­stov.
20.04.2015 / Redakcia / 198 čítaní (0)
 
Čí­ňa­nia ma­jú no­vú útoč­nú ky­berzbraň Veľ­ký ka­nón a vy­rá­ža­jú s ňou do sve­ta
Čí­na za­ča­la na cen­zú­ru inter­ne­to­vé­ho ob­sa­hu pre svo­jich ob­ča­nov pou­ží­vať no­vú ky­ber­ne­tic­kú zbraň, kto­rú vý­skum­ní­ci naz­va­li Veľ­ký ka­nón (The Great Can­non).
17.04.2015 / Redakcia / 2952 čítaní (0)
 
Čes­ká BSA chce pla­te­ných in­for­má­to­rov, po­nú­ka im až mi­liar­du ko­rún
Až de­sa­ti­nu z cel­ko­vej vý­šky od­škod­ne­nia mô­žu zís­kať tak­zva­ní lov­ci pi­rá­tov. Ma­jú sa za­me­ria­vať pre­dov­šet­kým na men­šie fir­my.
16.04.2015 / Pavel Louda / 812 čítaní (0)
 
Ama­zon ža­lu­je pos­ky­to­va­te­ľa fa­loš­ných re­cen­zií
Ame­ric­ká spo­loč­nosť Ama­zon po­da­la ža­lo­bu na šty­ri fir­my, kto­ré umies­tňu­jú fa­loš­né re­cen­zie pri pro­duk­toch dos­tup­ných v je­ho inter­ne­to­vom ob­cho­de.
15.04.2015 / Martin Stančík / 350 čítaní (0)
 
Webstrán­ka Vá­hos­ta­vu pod­ľah­la DDoS úto­ku
Ofi­ciál­na strán­ka spo­loč­nos­ti Vá­hos­ta­vu - SK (www.va­hos­tav-SK.sk) v no­ci na pia­tok pod­ľah­la tzv. DDoS úto­ku.
13.04.2015 / Redakcia / 492 čítaní (0)
 
Rus­kí hac­ke­ri sa na­bú­ra­li do Bie­le­ho do­mu. Zís­ka­li Oba­mov den­ný rozvrh
Ten­to so­fis­ti­ko­va­ný ky­ber­ne­tic­ký útok pro­ti ame­ric­kej vlá­de sa od­oh­ral v dvoch kro­koch. Hac­ke­rom sa naj­prv po­da­ri­lo ov­lád­nuť e-mai­lo­vé kon­to mi­nis­ter­stva za­hra­nič­ných ve­cí a nás­led­ne pros­tred­níc­tvom phis­hin­gu pre­nik­li na inter­né strán­ky Bie­le­ho do­mu.
09.04.2015 / Redakcia / 592 čítaní (0)
 
Ne­bez­peč­né sie­te Wi-Fi? No­vý nás­troj ich náj­de a prí­pad­ne i zneš­kod­ní
Na inter­ne­te sa ob­ja­vil no­vý open sour­ce nás­troj, kto­rý vie vy­hľa­dá­vať v oko­lí po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­né prís­tu­po­vé bo­dy k Wi-Fi a upo­zor­ňo­vať na ne.
08.04.2015 / Martin Stančík / 1585 čítaní (0)
 
BitWhis­per umož­ní krá­dež dát z po­čí­ta­čov po­mo­cou tep­la
Nech už je váš po­čí­tač ako­koľ­vek dob­re za­bez­pe­če­ný, vzdia­le­ný útoč­ník v ňom vždy mô­že ob­ja­viť chy­bu, kto­rú zneu­ži­je.
02.04.2015 / Redakcia / 1512 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter