Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Bezpečnosť

Pre­be­ra­nie ob­sa­hu na inter­ne­te dos­ta­lo v SR etic­ké pra­vid­lá
Pre­be­ra­nie ob­sa­hu na inter­ne­te zís­ka­lo na Slo­ven­sku jas­né etic­ké pra­vid­lá. Vy­plý­va­jú z kó­dexu pre­be­ra­nia ob­sa­hu na inter­ne­te, k dodr­žia­va­niu kto­ré­ho sa za­čiat­kom ap­rí­la toh­to ro­ka za­via­za­li všet­ci čle­no­via zdru­že­nia Inter­ac­ti­ve Ad­ver­ti­sing Bu­reau (IAB) Slo­va­kia.
02.07.2015 / Redakcia / 466 čítaní (0)
 
Sel­fie pa­li­ce sú ne­bez­peč­né, pre­to ich hro­mad­ne za­ka­zu­jú
Dl­hé sel­fie pa­li­ce sa sta­li veľ­mi ob­ľú­be­ný­mi, pre­to­že po­má­ha­jú pou­ží­va­te­ľom smar­tfó­nov zho­to­viť lep­ší auto­portrét.
01.07.2015 / Redakcia / 1483 čítaní (0)
 
Taj­né služ­by sle­do­va­li vý­rob­cov anti­ví­ru­so­vé­ho sof­tvé­ru a sna­ži­li sa hac­ko­vať ich pro­duk­ty
Ďal­šie do­ku­men­ty, kto­ré zve­rej­nil Edward Snowden, uka­zu­jú, že ame­ric­ká NSA a jej brit­ský náp­ro­ti­vok GCHQ us­ku­toč­ni­li kam­paň za­me­ra­nú na bez­peč­nos­tné sof­tvé­ro­vé spo­loč­nos­ti a ich pro­duk­ty.
30.06.2015 / Redakcia / 1002 čítaní (0)
 
Veľ­ký brat v ak­cii. Brit­ská po­lí­cia nas­ke­no­va­la tvá­re 90 000 náv­štev­ní­kov hu­dob­né­ho fes­ti­va­lu

Na hu­dob­nom fes­ti­va­le Download brit­ská po­lí­cia nas­ke­no­val tvá­re 90 000 účas­tní­kov a hľa­da­la me­dzi ni­mi zlo­čin­cov. Po­tom vraj zá­be­ry okam­ži­te vy­ma­za­la.

25.06.2015 / Redakcia / 1543 čítaní (0)
 
Až 600 mi­lió­nov te­le­fó­nov mô­žu ov­lád­nuť hac­ke­ri, Sam­sung pra­cu­je na za­plá­ta­ní di­ery

Až 600 mi­lió­nov te­le­fó­nov znač­ky Sam­sung je cit­li­vých na úto­ky, kto­ré umož­ňu­jú hac­ke­rom taj­ne sle­do­vať ka­me­ru a mik­ro­fón, čí­tať pri­chá­dza­jú­ce a od­chá­dza­jú­ce texto­vé sprá­vy a in­šta­lo­vať škod­li­vé ap­li­ká­cie.

24.06.2015 / Redakcia / 856 čítaní (0)
 
Stop pre por­no z poms­ty? Goog­le chce za­sta­viť zve­rej­ňo­va­nie na­hých fo­tiek a vi­deí
Amit Sin­ghal, vice­pre­zi­dent a sof­tvé­ro­vý in­ži­nier spo­loč­nos­ti Goog­le, chce za­me­dziť vy­hľa­dá­va­nie na­hých fo­tog­ra­fií a vi­deí, na­zý­va­ných aj ako „re­ven­ge porn".
24.06.2015 / Redakcia / 1843 čítaní (0)
 
QR kód z ke­ču­pu Heinz vie­dol na por­no strán­ku
Spo­loč­nosť Heinz mu­se­la po­čas mi­nu­lé­ho týž­dňa rie­šiť sku­toč­ne ku­rióz­ny prí­pad. Ne­mec­ký muž Da­niel Ko­rell sa po nas­ke­no­va­ní QR kó­du z fľa­še od za­kú­pe­né­ho ke­ču­pu dos­tal na is­tý web nev­hod­ný pre ma­lo­le­tých.
23.06.2015 / Redakcia / 1104 čítaní (0)
 
Hac­ke­ri na­pad­li le­ty z Var­ša­vy a za­brá­ni­li v od­le­te 1400 ces­tu­jú­cim
V ne­de­ľu oko­lo štvr­tej ho­di­ny po­po­lud­ní doš­lo ku ky­ber­ne­tic­ké­mu úto­ku pro­ti poľ­skej le­tec­kej spo­loč­nos­ti LOT na var­šav­skom le­tis­ku Fry­de­ry­ka Cho­pi­na.
23.06.2015 / Redakcia / 400 čítaní (0)
 
Chy­bu, kto­rá umož­ňu­je krad­núť hes­lá z iOS a OS X, App­le už pol ro­ka ig­no­ru­je
Vý­skum­ní­ci z In­dia­na Uni­ver­si­ty a Geor­gia In­sti­tu­te os Tech­no­lo­gy zis­ti­li bez­peč­nos­tné di­ery v ope­rač­ných sys­té­moch iOS a OS X.
23.06.2015 / Redakcia / 655 čítaní (0)
 
Správ­cu he­siel Las­tPass na­pad­li hac­ke­ri, daj­te si po­zor na svo­je hes­lá
Po­pu­lár­na služ­ba na sprá­vu he­siel Las­tPass in­for­mo­va­la svo­jich pou­ží­va­te­ľov, že mi­nu­lý pia­tok de­te­go­va­la a za­blo­ko­va­la na svo­jich sie­ťach „po­doz­ri­vé ak­ti­vi­ty".
17.06.2015 / Redakcia / 364 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Po hoverboarde už aj hoverbike. O lietajúcu motorku má záujem americká armáda (7 prís­pev­kov)
penelopeok69: Pretty tranny http://dickgirl.replyme.pw/?blog.emilie seamale sex tranies.com freeshemale movie shemalevideos.com shemale
 
Levitujúce hoverboardy zažívajú rozmach. Jeden pripravuje aj automobilka Lexus (4 prís­pev­kov)
alexandrapv3: Unripe starkers pictures http://sexteacher.sexblog.pw/?micaela erotic breast feeding erotical nights erotic chatting erotic comic book film er...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter