Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Bezpečnosť

Goog­le blo­ko­val skra­co­vač bit.ly, vy­hod­no­til ho ako ne­bez­peč­ný
Mož­no ste aj vy ma­li v pos­led­ných dňoch prob­lém s prís­tu­pom na URL skrá­te­né cez ob­ľú­be­nú služ­bu skra­co­va­ča bit.ly.
30.10.2014 / Redakcia / 188 čítaní (0)
 
Twitch za­ká­zal sexuál­ne vy­zý­va­vé ob­le­če­nie, ne­pá­čia sa mu ani plav­ky
Twitch prá­ve na­sa­dil no­vé pra­vid­lá pou­ží­va­nia, v kto­rých vy­ža­du­je od strea­me­rov pri­me­ra­né oblie­ka­nie.
29.10.2014 / Redakcia / 552 čítaní (0)
 
Goog­le po­nú­ka prih­la­so­va­nie po­mo­cou kľú­ča USB

Dvoj­fak­to­ro­vé ove­ro­va­nie po­nú­ka ďal­šiu vrstvu ochra­ny pre úč­ty Goog­lu. K za­da­niu ve­ri­fi­kač­né kó­du za­sla­né­ho do te­le­fó­nu pou­ží­va­te­ľa te­raz spo­loč­nosť pri­dá­va ďal­šiu mož­nosť ochra­ny zvlášť cit­li­vých dát.

28.10.2014 / Redakcia / 407 čítaní (0)
 
Cie­ľom hac­ker­ské­ho úto­ku na kon­fe­ren­cii Glob­sec v Bra­tis­la­ve bo­li po­li­tic­ké špič­ky
Bez­peč­nos­tná kon­fe­ren­cia Glob­sec, kto­rá sa v má­ji ko­na­la v Bra­tis­la­ve, sa sta­la ter­čom úto­ku hac­ke­rov. Pou­ži­li pri ňom e-mai­ly zdan­li­vo za­sla­né us­po­ria­da­te­ľom.
28.10.2014 / Redakcia / 335 čítaní (0)
 
Sa­tya Na­del­la: Aj my má­me freemium, ho­vo­rí sa mu pi­rát­stvo

Šéf Mic­ro­sof­tu Sa­tya Na­del­la ne­dáv­no pos­ky­tol roz­siah­ly roz­ho­vor pre CNBC. Ok­rem iné­ho tam spo­me­nul, že spo­loč­nosť má už dl­ho ob­chod­ný mo­del freemium.

24.10.2014 / Redakcia / 808 čítaní (0)
 
Hac­ke­ri vla­ni z na­bú­ra­ných ús­tred­ní VoIP us­ku­toč­ni­li pod­vod­né vo­la­nia za 4,73 mld. do­lá­rov

Hac­ke­ri, kto­rí zís­kal neop­ráv­ne­ný prís­tup do fi­rem­ných ús­tred­ní VoIP, vla­ni us­ku­toč­ni­li pod­vod­né vo­la­nia za 4,73 mld. do­lá­rov, čo je asi o 1 mi­liar­du do­lá­rov viac ako v ro­ku 2011.

22.10.2014 / Redakcia / 267 čítaní (0)
 
Fa­ce­book hľa­dá na inter­ne­te uk­rad­nu­té hes­lá
Fa­ce­book vy­tvo­ril auto­ma­tic­kú služ­bu, kto­ré sle­du­je od­cu­dze­né prih­la­so­va­cie úda­je a kon­tro­lu­je ich, či sa zho­du­jú s tý­mi, kto­ré sa pou­ží­va­jú na je­ho strán­kach.
22.10.2014 / Redakcia / 529 čítaní (0)
 
Je Snap­chat ne­bez­peč­ný?
V pos­led­ných týž­dňoch sa ob­ja­vi­li sprá­vy o prie­ni­koch do sys­té­mov ame­ric­kej ban­ky JP Mor­gan Cha­se, úni­ku fo­tiek ce­leb­rít z App­le iC­loud, krá­de­ži viac ako 70-ti­síc ob­ráz­kov zo Snap­cha­tu a te­raz sa ho­vo­rí o údaj­nom hac­ku Drop­boxu.
22.10.2014 / Martin Stančík / 601 čítaní (0)
 
Ko­niec PIN kó­dov? Pri­chá­dza­jú bez­kon­tak­tné pla­tob­né kar­ty s čí­tač­kou od­tlač­kov pr­stov.
Mas­ter­Card v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Zwipe pred­sta­vil pr­vú pla­tob­nú kar­tu, kto­rá kom­bi­nu­je bio­met­ric­kú auten­ti­fi­ká­ciu pou­ží­va­te­ľa a mož­nosť bez­kon­tak­tných pla­tieb.
21.10.2014 / Roman Kadlec / 1482 čítaní (0)
 
Rus­kí hac­ke­ri špe­ho­va­li päť ro­kov NA­TO
Rus­kí hac­ke­ri pod­ľa no­vých in­for­má­cií zneu­ži­li di­eru v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows a špe­ho­va­li po­čí­ta­če pou­ží­va­né me­dzi­ná­rod­nou or­ga­ni­zá­ciou NA­TO a zá­pad­ný­mi vlá­da­mi.
20.10.2014 / Martin Stančík / 1154 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter