Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 

Bezpečnosť

Vy­šiel no­vý ESET Smart Se­cu­ri­ty 9 a ESET NO­D32 Anti­vi­rus 9
ESET vy­dal no­vé bez­peč­nos­tné rie­še­nia pre do­má­cich pou­ží­va­te­ľov s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows: ESET Smart Se­cu­ri­ty 9 a ESET NO­D32 Anti­vi­rus 9. Obe ma­jú kom­plet­ne prep­ra­co­va­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, ESET Smart Se­cu­ri­ty 9 zá­ro­veň ob­sa­hu­je no­vý nás­troj na ochra­nu ban­ko­vých tran­sak­cií a inter­ne­to­vých pla­tieb.
30.09.2015 / Redakcia / 375 čítaní (0)
 
Hac­ke­ri uk­rad­li v USA mi­lió­ny od­tlač­kov pr­stov. Po­doz­ri­vá je Čí­na
K hac­ker­ské­mu úto­ku na da­ta­bá­zu ame­ric­ké­ho Úra­du pre sprá­vu osob­ných úda­jov (OPM) doš­lo už na jar toh­to ro­ka.
28.09.2015 / Redakcia / 309 čítaní (0)
 
Snowden pod­po­ril my­šlien­ku me­dzi­ná­rod­nej do­ho­dy o ochra­ne súk­ro­mia
Sle­do­va­nie di­gi­tál­nej ko­mu­ni­ká­cie bež­ných ob­ča­nov or­gán­mi vlas­tnej kra­ji­ny je ce­los­ve­to­vou hroz­bou, kto­rú je mož­né zmier­niť len opat­re­nia­mi, akým je navr­ho­va­ná me­dzi­ná­rod­ná do­ho­da za­ra­ďu­jú­ca súk­ro­mie me­dzi zá­klad­né ľud­ské prá­va.
25.09.2015 / Redakcia / 110 čítaní (0)
 
Ved­ci pra­cu­jú na ne­hac­knu­teľ­nom jad­re, chrá­nia­com po­čí­ta­če pred ky­ber­ne­tic­ký­mi útok­mi
S bez­pi­lot­ným vr­tuľ­ní­kom le­tia­cim nad vo­jen­skou zá­klad­ňou zra­zu dôs­toj­ní­ci stra­ti­li rá­dio­vý kon­takt. Nad je­ho pa­lub­ným po­čí­ta­čom to­tiž prev­za­li kon­tro­lu hac­ke­ri. Moh­lo by sa to nao­zaj stať?
23.09.2015 / Redakcia / 1315 čítaní (0)
 
Pr­vý ky­be­rú­tok na App Sto­re. Hac­ke­ri in­fi­ko­va­li stov­ky mo­bil­ných ap­li­ká­cií
Ob­ľú­be­nú inter­ne­to­vú pre­daj­ňu App Sto­re na­pad­li hac­ke­ri. Pod­ľa čín­skej bez­peč­nos­tnej fir­my Qihoo360 Tech­no­lo­gy sa ich mal­vér dos­tal až do 344 ap­li­ká­cií, ur­če­ných naj­mä pou­ží­va­te­ľom za­ria­de­ní iP­ho­ne a iPad.
22.09.2015 / Redakcia / 495 čítaní (0)
 
USA: Čín­ska ky­beršpio­náž mu­sí pres­tať
Po­rad­ky­ňa ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta pre ná­rod­nú bez­peč­nosť Su­san Ri­ceo­vá ad­re­so­va­la  Čí­ne dô­raz­né va­ro­va­nie pred nad­chá­dza­jú­cou náv­šte­vou pre­zi­den­ta Si Ťin-pchin­ga v Spo­je­ných štá­toch.
22.09.2015 / Redakcia / 293 čítaní (0)
 
Tla­če­né pa­mä­ťo­vé štít­ky od Xeroxu po­mô­žu v bo­ji pro­ti fal­šo­va­te­ľom
Spo­loč­nosť Xerox pred­sta­vi­la dva no­vé tla­či­teľ­né pa­mä­ťo­vé štít­ky s ka­pa­ci­tou 36 bi­tov v rám­ci pre­pi­so­va­teľ­nej pa­mä­te.
21.09.2015 / ComputerWorld / 217 čítaní (0)
 
Trój­sky kôň úto­čí na hrá­čov on-li­ne po­ke­ra, vi­dí im do ka­riet
ESET va­ru­je hrá­čov on-li­ne po­ke­ra pred no­vým škod­li­vým spywarom s náz­vom Od­la­nor. Škod­li­vý kód sa za­me­ria­va na pou­ží­va­te­ľov dvoch naj­väč­ších strá­nok Po­ker­Stars a Full Tilt Po­ker a umož­ňu­je svoj­mu ope­rá­to­ro­vi vi­dieť im po­čas hry do ka­riet.
21.09.2015 / Redakcia / 218 čítaní (0)
 
Ame­ri­ča­nia vy­šet­ru­jú crowdfun­din­go­vé krá­de­že za nez­reali­zo­va­né pro­jek­ty na Kic­kstar­te­ri
Ge­ne­rál­ny pro­ku­rá­tor štá­tu Was­hin­gton Bob Fer­gu­son ozná­mil, že je­ho úrad v jú­li do­sia­hol pr­vé ví­ťaz­stvo v súd­nom spo­re pro­ti ini­ciá­to­rom crowdfun­din­go­vej kam­pa­ne na Kic­kstar­te­ri, kto­rí nespl­ni­li svo­je sľu­by.
17.09.2015 / Redakcia / 983 čítaní (0)
 
Hac­ke­rom sa po­da­ri­lo pre­lo­miť 11 mi­lió­nov he­siel zo zoz­nam­ky As­hley Ma­di­son
Kon­com jú­la sa hac­ke­rom po­da­ri­lo na­bú­rať do kon­tro­ver­znej zoz­nam­ky As­hley Ma­di­son a uk­rad­núť z nej za­šif­ro­va­né dá­ta.
14.09.2015 / Redakcia / 817 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Windows 10 spravil na Steame masívny skok (1 prís­pev­kov)
gregor1985: Mám na mojom http://semilton.sk/computers/notebooks/notebooks/dell-inspiron-7737-i7-4510u-8gb-hdd-1tb-strieborn/ , Windows 8 pracoval lepšie ako...
 
HummingBoard-Gate – minipočítač pre IoT so 150 modulmi len za 50 dolárov (14 prís­pev­kov)
clarissalw2: My gay pictures http://blackgay.net.erolove.in/?profile.giovanni gay tshirts mitch hewer gay meet gay men gay statistics gay personal ads
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter