Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

Bezpečnosť

DAR­PA chce ochrá­niť kri­tic­ké infra­štruk­tú­ry pred ky­ber­ne­tic­kým úto­kom
Hac­ke­ri v pos­led­ných ro­koch nie­koľ­kok­rát pre­lo­mi­li ochra­nu vlád­nych agen­túr v USA, pre­to sa DAR­PA roz­hod­la, že je naj­vyš­ší čas nie­čo s tým uro­biť.
30.11.2015 / Redakcia / 9 čítaní (0)
 
Ro­di­čia sa stra­chu­jú o de­ti na inter­ne­te, ESET vy­dá­va mo­bil­nú ap­li­ká­ciu na ich ochra­nu
ESET vy­dá­va ap­li­ká­ciu ESET Pa­ren­tal Con­trol pre An­droid, kto­rá ro­di­čom po­má­ha chrá­niť de­ti po­čas to­ho, ako cez svoj te­le­fón ale­bo tab­let pres­kú­ma­va­jú on-li­ne svet.
30.11.2015 / Redakcia / 11 čítaní (0)
 
Šif­ruj­te. Goog­le vraj mô­že na di­aľ­ku obísť hes­lo na 74 % an­droi­do­vých za­ria­de­ní
Pod­ľa do­ku­men­tu prip­ra­ve­né­ho úra­dom ok­res­né­ho pro­ku­rá­to­ra v New Yor­ku mô­že Goog­le ľah­ko re­se­to­vať na di­aľ­ku za­ria­de­nia so star­šou ver­ziou An­droi­du na zá­kla­de súd­ne­ho prí­ka­zu, kto­rý dá­va prá­vo na prís­tup k dá­tam v nich.
27.11.2015 / Redakcia / 819 čítaní (0)
 
NBÚ bu­de do­hlia­dať na ky­ber­bez­peč­nosť Slo­ven­ska
Ústred­ným or­gá­nom štát­nej sprá­vy pre ob­lasť ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti na Slo­ven­sku bu­de Ná­rod­ný bez­peč­nost­ný úrad (NBÚ).
27.11.2015 / Redakcia / 183 čítaní (0)
 
Stop nee­tic­kej ma­ni­pu­lá­cii: Agen­tú­ra Reu­ters od­mie­ta uve­rej­ňo­vať fo­tog­ra­fie RAW

Tla­čo­vá agen­tú­ra Reu­ters ne­dáv­no ozná­mi­la svo­jim exter­ným spo­lup­ra­cov­ní­kom, že viac ne­bu­de pub­li­ko­vať fo­tog­ra­fie vo for­má­te RAW.

25.11.2015 / Redakcia / 2692 čítaní (0)
 
Proti­mo­no­pol­ný úrad ulo­žil po­ku­tu fir­mám GA­MO a S&T Slo­va­kia

Proti­mo­no­pol­ný úrad (PMÚ) SR, od­bor kar­te­lov, vy­dal 26. ok­tób­ra toh­to ro­ka roz­hod­nu­tie o po­ku­te pre spo­loč­nosť GA­MO, a.s. a fir­mu S&T Slo­va­kia, s.r.o. v cel­ko­vej vý­ške 616 371 eur za koor­di­ná­ciu pos­tu­pu vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní.

24.11.2015 / SITA / 866 čítaní (0)
 
„Idio­ti“ - ISIS rea­gu­je na vy­hráž­ky hac­ker­skej sku­pi­ny Ano­ny­mous
Na piat­ko­vé te­ro­ris­tic­ké úto­ky v Pa­rí­ži, pri kto­rých za­hy­nu­lo mi­ni­mál­ne 129 ľu­dí a stov­ky bo­li zra­ne­né, rea­go­va­la hac­ker­ská sku­pi­na Ano­ny­mous zve­rej­ne­ním vi­dea.
19.11.2015 / Redakcia / 2009 čítaní (0)
 
Pr­vý li­nuxový ran­somware pre­lo­me­ný
Ad­mi­nis­trá­to­ri webo­vých server­ov, kto­ré bo­li v up­ly­nu­lých dňoch na­pad­nu­té pr­vým ran­somwarom šif­ru­jú­cim v Li­nuxe, ma­jú šťas­tie.
16.11.2015 / ComputerWorld / 655 čítaní (0)
 
Tra­ja mu­ži če­lia ob­vi­ne­niam z ky­berzlo­či­nov, na kto­rých za­ro­bi­li stov­ky mi­lió­nov do­lá­rov
Ame­ric­kí pro­ku­rá­to­ri v uto­rok zve­rej­ni­li de­tai­ly ža­lo­by vo­či trom mu­žom, kto­rí pod­ľa ob­vi­ne­ní ma­li spá­chať hac­ker­ské úto­ky a ďal­šie proti­práv­ne či­ny.
12.11.2015 / Redakcia / 391 čítaní (0)
 
No­vý an­droi­do­vý mal­vér sa prak­tic­ky ne­dá od­strá­niť. Lep­šie je kú­piť si no­vý te­le­fón
Ma­ji­te­lia an­droi­do­vých za­ria­de­ní ma­jú ďal­ší dô­vod, pre­čo si sťa­ho­vať na­mies­to ap­li­ká­cií tre­tích strán vý­luč­ne sof­tvér z ob­cho­du Goog­le Play.
10.11.2015 / Redakcia / 4165 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter