Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Bezpečnosť

The Pi­ra­te Bay skon­čil, ale na pi­rát­stvo to ne­má vplyv. Ak sa však vrá­ti, tak s veľ­kým tres­kom.

Ak­cia švéd­skej po­lí­cie vy­ra­di­la z čin­nos­ti webo­vú lo­ka­li­tu na zdie­ľa­nie sú­bo­rov. The Pi­ra­te Bay bol dl­hé ro­ky sym­bo­lom pi­rát­skej scé­ny, ho­ci to ne­bol je­di­ný web na ne­le­gál­ne zdie­ľa­nie.

18.12.2014 / Redakcia / 832 čítaní (0)
 
Tech­no­lo­gic­ké fir­my v če­le s Mic­ro­sof­tom bo­ju­jú pro­ti vy­dá­va­niu dát umies­tne­ných mi­mo USA
Mic­ro­soft ozná­mil, že vo svo­jom bo­ji pro­ti po­vin­nos­ti sprís­tup­niť ame­ric­ké­mu sú­du dá­ta ulo­že­né v dá­to­vom cen­tre v Írsku zís­kal pod­po­ru de­sia­tich veľ­kých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí.
18.12.2014 / Martin Stančík / 147 čítaní (0)
 
Goog­le bol špe­ho­va­ním zo stra­ny NSA šo­ko­va­ný, sťa­hu­je sa preč z Rus­ka
Goog­le pod­ľa Eri­ca Schmid­ta od­vte­dy, čo sa na inter­ne­te ob­ja­vi­li in­for­má­cie o špe­ho­va­ní fi­riem zo stra­ny NSA, tvr­do pra­cu­je na ochra­ne dát svo­jich pou­ží­va­te­ľov.
17.12.2014 / Martin Stančík / 1574 čítaní (0)
 
Zo ži­vo­ta IT ma­na­žé­ra: Prak­tic­ké ra­dy z ob­las­ti bez­peč­nos­ti - audit fi­rem­ných fi­rewallov
Sie­ťo­vý tím na­ra­zil na dô­kaz o úto­ku DDoS. Akč­ný plán: Náj­sť zdroj prob­lé­mu v sie­ti a po­tom skon­tro­lo­vať všet­ky fi­rem­né fi­rewal­ly, aby už k žiad­nym po­dob­ným in­ci­den­tom ne­do­chá­dza­lo.
16.12.2014 / Mathias Thurman / 566 čítaní (0)
 
Po­hodl­ná a bez­peč­ná ochra­na. Das­hla­ne vie zme­niť všet­ky va­še hes­lá na jed­no klik­nu­tie
Služ­ba na sprá­vu he­siel Das­hla­ne, fun­gu­jú­ca na bá­ze pred­plat­né­ho, za­vied­la v tých­to dňoch no­vú fun­kciu - schop­nosť zme­niť všet­ky hes­lá k úč­tom po­mo­cou je­di­né­ho klik­nu­tia.
12.12.2014 / Redakcia / 663 čítaní (0)
 
Top správa Švéd­ska po­lí­cia od­sta­vi­la server­y The Pi­ra­te Bay, no ten je nez­ni­či­teľ­ný
Švéd­ska po­lí­cia us­ku­toč­ni­la v uto­rok ra­ziu v server­ovn­i v Štok­hol­me, v rám­ci kto­rej skon­fiš­ko­va­la server­y, po­čí­ta­če a ďal­šie za­ria­de­nia The Pi­ra­te Bay pre po­ru­šo­va­nie autor­ských práv.
12.12.2014 / Redakcia / 5694 čítaní (0)
 
Čín­skym hac­ke­rom sa po­da­ri­lo obísť nep­re­lo­mi­teľ­nú ochra­nu DRM De­nu­vo
Naj­nov­šia ochra­na DRM De­nu­vo sa hr­di­la tým, že je nep­re­lo­mi­teľ­ná a bu­de dl­ho dr­žať pi­rá­tov v ša­chu. A rus­kí hac­ke­ri tvr­di­li, že to fun­gu­je.
10.12.2014 / Redakcia / 2633 čítaní (0)
 
Ko­niec pre­pi­so­va­niu zna­kov. S no­vou CAPTCHA už na je­den klik do­ká­že­te, že nie ste ro­bot

Goog­le pred­sta­vil zdo­ko­na­le­nú ver­ziu CAPTCHA naz­va­nú No­CAPTCHA re­CAPTCHA. Ná­zov znie mož­no čud­ne, ale no­vá služ­ba pri­ná­ša pre pou­ží­va­te­ľov nie­koľ­ko vý­hod.

09.12.2014 / Redakcia / 2607 čítaní (0)
 
Špe­ho­va­nie, kto­ré od­ha­lil Snowden, bo­lo vraj le­gál­ne
Brit­ské taj­né služ­by ne­po­ru­ši­li žiad­ne zá­ko­ny, keď us­ku­toč­ňo­va­li ma­so­vé sle­do­va­nia bež­ných oby­va­te­ľov, kto­ré od­ha­lil bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník ame­ric­kých taj­ných slu­žieb Edward Snowden.
08.12.2014 / Redakcia / 544 čítaní (0)
 
Se­ver­ná Kó­rea pop­re­la účasť na hac­ker­ských úto­koch pro­ti So­ny Pic­tu­res
Bliž­šie ne­me­no­va­ný pred­sta­vi­teľ Se­ver­nej Kó­rey uvie­dol, že je­ho kra­ji­na roz­hod­ne nes­to­jí za ne­dáv­ny­mi so­fis­ti­ko­va­ný­mi hac­ker­ský­mi útok­mi na ame­ric­kú spo­loč­nosť So­ny Pic­tu­res.
08.12.2014 / Martin Stančík / 165 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

BLOGY: Aby sa z internetu nestal Skynet (1 prís­pev­kov)
Vladko: No, tak už nám chýba len ten Prvý a Tretí. . . . . .
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter