Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Bezpečnosť

Ko­niec PIN kó­dov? Pri­chá­dza­jú bez­kon­tak­tné pla­tob­né kar­ty s čí­tač­kou od­tlač­kov pr­stov.
Mas­ter­Card v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Zwipe pred­sta­vil pr­vú pla­tob­nú kar­tu, kto­rá kom­bi­nu­je bio­met­ric­kú auten­ti­fi­ká­ciu pou­ží­va­te­ľa a mož­nosť bez­kon­tak­tných pla­tieb.
21.10.2014 / Roman Kadlec / 493 čítaní (0)
 
Rus­kí hac­ke­ri špe­ho­va­li päť ro­kov NA­TO
Rus­kí hac­ke­ri pod­ľa no­vých in­for­má­cií zneu­ži­li di­eru v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows a špe­ho­va­li po­čí­ta­če pou­ží­va­né me­dzi­ná­rod­nou or­ga­ni­zá­ciou NA­TO a zá­pad­ný­mi vlá­da­mi.
20.10.2014 / Martin Stančík / 912 čítaní (0)
 
Unik­lo 7 mi­lió­nov prih­la­so­va­cích úda­jov na Drop­box, ten však tvr­dí že ich cloud ne­bol pre­lo­me­ný
Kým hac­ke­ri tvr­dia, že uk­rad­li da­ta­bá­zu tak­mer sied­mich mi­lió­nov prih­la­so­va­cích úda­jov ku clou­do­vej služ­be Drop­box, zá­stup­co­via tej­to spo­loč­nos­ti vy­hlá­si­li, že služ­ba ne­bo­la na­pad­nu­tá a zdro­jom krad­nu­tých dát sú cu­dzie webo­vé strán­ky.
17.10.2014 / Martin Stančík / 585 čítaní (0)
 
Z Drop­boxu unik­li stov­ky he­siel. Drop­box po­pie­ra hac­king.
Na Red­di­te sa v pon­de­lok ob­ja­vil od­kaz na sú­bor, kto­rý ob­sa­hu­je stov­ky pou­ží­va­teľ­ských mien a he­siel pre úč­ty Drop­boxu vo for­má­te oby­čaj­né­ho textu.
16.10.2014 / Redakcia / 249 čítaní (0)
 
Ako na to: Čo by mal ve­dieť mo­der­ný správ­ca he­siel?
Ve­ľa exper­tov upo­zor­ňu­je na to, že hes­lá už nie sú dos­ta­toč­nou ochra­nou on-li­ne úč­tov pred hac­ker­mi. No je to stá­le naj­roz­ší­re­nej­šia me­tó­da za­bez­pe­če­nia a nap­rík­lad vý­raz­ne bez­peč­nej­šie bio­met­ric­ké ove­ro­va­nie zos­tá­va rie­še­ním na špe­ci­fic­ké úče­ly.
15.10.2014 / Albert Ryba / 1122 čítaní (0)
 
Ochra­na osob­ných dát v Euró­pe bu­de mier­nej­šia, ušet­rí to 2,3 mi­liar­dy eur
Mi­nis­tri člen­ských štá­tov pre­dis­ku­to­va­li no­vý návrh na­ria­de­nia o ochra­ne osob­ných úda­jov, kto­ré má zmier­niť niek­to­ré po­žia­dav­ky uva­le­né na fir­my v tej­to ob­las­ti skôr.
15.10.2014 / Martin Stančík / 561 čítaní (0)
 
Ďal­ší únik fo­tog­ra­fií – hac­ke­ri zve­rej­ni­li veľ­ké množ­stvo súk­rom­ných fo­tog­ra­fií za Snap­cha­tu
Hac­ke­ri zve­rej­ni­li ob­rov­skú da­ta­bá­zu súk­rom­ných fo­tog­ra­fií a vi­deí za­chy­te­ných zo Snap­cha­tu, kto­ré zbie­ra­li ce­lé ro­ky. Šoko­va­ní pou­ží­va­te­lia tú­to ak­ciu naz­va­li Snap­pe­ning.
14.10.2014 / Redakcia / 2155 čítaní (0)
 
Shellshock ďa­lej úto­čí na li­nuxové sys­té­my, hoj­ne ho vy­uží­va­jú bot­ne­ty
Útoč­ní­ci v čo­raz vy­ššej mie­re vy­uží­va­jú ne­dáv­no ob­ja­ve­nú di­eru v prí­ka­zo­vom riad­ku Bash a in­fi­ku­jú tak li­nuxové server­y so­fis­ti­fi­ko­va­ným čer­vom zná­mym ako May­hem.
14.10.2014 / Martin Stančík / 608 čítaní (0)
 
Už je k dis­po­zí­cii ochra­na pred chy­bou Shellshock alias Bash Bug a je za­dar­mo
Ako bo­lo ši­ro­ko zve­rej­ňo­va­né v mé­diách, prog­ra­mo­vá chy­ba Shellshock alias Bash Bug je zra­ni­teľ­nosť, kto­rá mô­že vy­užiť prís­tup k prí­ka­zom li­nuxových sys­té­mov a ne­priaz­ni­vo ov­plyv­niť väč­ši­nu webo­vých server­ov na ce­lom sve­te a aj za­ria­de­ní na plat­for­me Mac OS X pri­po­je­ných na inter­net.
10.10.2014 / Redakcia / 483 čítaní (0)
 
Na­pad­nu­té ban­ko­ma­ty po ce­lom sve­te roz­dá­va­jú mi­lió­ny bez pou­ži­tia pla­tob­nej kar­ty
Ban­ko­ma­to­ví útoč­ní­ci pra­cu­jú vý­hrad­ne v no­ci z ne­de­le na pon­de­lok ale­bo z pon­del­ka na uto­rok.
09.10.2014 / Redakcia / 2194 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter