Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Bezpečnosť

No­vý typ ma­sív­ne­ho úto­ku DoS vy­uží­va bit­torren­to­vých klien­tov
Bez­peč­nos­tní vý­skum­ní­ci na se­mi­ná­ri USE­NIX 2015 Wor­kshop on Of­fen­si­ve Tech­no­lo­gies (WOOT '15) uká­za­li, aký je pro­to­kol Bit­Torrent cit­li­vý na dis­tri­buo­va­né ref­lexné úto­ky DoS (dis­tri­bu­ted ref­lec­ti­ve de­nial-of-servic­e at­tack - DR­DoS).
26.08.2015 / Redakcia / 628 čítaní (0)
 
Hac­ke­ri zve­rej­ni­li úda­je o mi­lió­noch ne­ver­ní­kov z ero­tic­kej zoz­nam­ky As­hley Ma­di­son
Útok hac­ker­skej sku­pi­ny Im­pact Team na me­dzi­ná­rod­nú ero­tic­kú zoz­nam­ku As­hley Ma­di­son už dáv­nej­šie potvr­di­la sa­ma ma­ter­ská spo­loč­nosť Avid Li­fe Me­dia.
24.08.2015 / Redakcia / 1127 čítaní (0)
 
Za­dné dvier­ka. Za­da­ním jed­no­du­ché­ho prí­ka­zu mož­no ľah­ko zni­čiť cu­dziu kva­do­kop­té­ru
Na ne­dáv­nom po­du­ja­tí Def­con bez­peč­nos­tní exper­ti v pre­zen­tá­cii pou­ká­za­li na zra­ni­teľ­nosť spot­re­bi­teľ­ských dro­nov Parrot.
20.08.2015 / Redakcia / 1542 čítaní (0)
 
7 ti­pov, ako vďa­ka tech­no­ló­giám nep­rísť na do­vo­len­ke o auto
Pri­ná­ša­me ti­py, ako za­bez­pe­čiť vo­zid­lo pred od­cu­dze­ním či vlá­ma­ním sa doň, prí­pad­ne ako pos­tu­po­vať, ak k to­mu už doš­lo.
19.08.2015 / Redakcia / 1672 čítaní (0)
 
ESET spus­til Pa­ren­tal Con­trol v be­ta ver­zii, stiah­nuť sa dá aj za­dar­mo
ESET Pa­ren­tal Con­trol pre An­droid je rie­še­nie pre ce­lú ro­di­nu a pri­chá­dza v ča­se, keď čo­raz viac de­tí vy­uží­va prá­ve smar­tfó­ny a tab­le­ty na rôz­ne on-li­ne ak­ti­vi­ty a ko­mu­ni­ká­ciu.
18.08.2015 / Redakcia / 598 čítaní (0)
 
Dar­kho­tel vy­uží­va nás­tro­je Hac­king Tea­mu, kto­ré unik­li na ve­rej­nosť
Špio­náž­ne prog­ra­my fir­my Hac­king Team, kto­rá je zná­ma pos­ky­to­va­ním „le­gál­ne­ho spaj­vé­ru" vlá­dam a vlád­nym or­ga­ni­zá­ciám, sú po ich úni­ku na ve­rej­nosť zneu­ží­va­né aj v rám­ci špio­náž­nych ak­ti­vít ope­rá­cie zná­mej ako Dar­kho­tel, ako aj ďal­ší­mi sku­pi­na­mi, kto­ré úto­čia na zra­ni­teľ­nos­ti v Ado­be Flash Playeri a OS Win­dow
18.08.2015 / Redakcia / 406 čítaní (0)
 
Clin­to­no­vá us­tú­pi­la, FBI dos­ta­ne prís­tup k jej e-mai­lu
Roz­hod­nu­tie Clin­to­no­vej po­su­nu­lo dop­re­du vy­šet­ro­va­nie v prí­pa­de, že tá­to de­mok­ra­tic­ká fa­vo­rit­ka pre­zi­dent­ských vo­lieb pou­ží­va­la ako naj­vyš­šie pos­ta­ve­ná di­plo­mat­ka sve­to­vej veľ­mo­ci pra­cov­ne súk­rom­ný e-mai­lo­vý účet.
13.08.2015 / Redakcia / 316 čítaní (0)
 
Za­ria­de­ním za 32 USD mož­no ot­vo­riť au­tá mno­hých zna­čiek od Nis­sa­nu až po Ja­guár
Od­bor­ník na ky­ber­ne­tic­kú bez­peč­nosť Sa­my Kam­kar má oba­vy, či auto­mo­bil­ky ve­nu­jú dos­ta­toč­nú po­zor­nosť bez­peč­nos­ti vo­zi­diel pri­po­je­ných k inter­ne­tu.
12.08.2015 / Redakcia / 1349 čítaní (0)
 
Ochra­na ove­re­ním klien­ta hes­lom a SMS pres­tá­va v ban­kov­níc­tve pos­ta­čo­vať
Úto­ky hac­ke­rov na ban­ky pri­bú­da­jú a pe­ňaž­né do­my ve­nu­jú pod­vo­dom v on-li­ne sve­te čo­raz väč­šiu po­zor­nosť.
11.08.2015 / Redakcia / 754 čítaní (0)
 
Hac­ke­ri zneu­ži­li tvár pre­zi­den­ta Kis­ku na vy­die­ra­nie
Webo­vá strán­ka s fo­tog­ra­fiou An­dre­ja Kis­ku pý­ta od ľu­dí de­siat­ky eur za údaj­né po­ru­še­nie zá­ko­na. Po­chyb­ná strán­ka s množ­stvom gra­ma­tic­kých chýb pý­ta od ľu­dí de­siat­ky eur.
10.08.2015 / Redakcia / 1142 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Video: Pozrite sa na nový hoverboard Lexus Slide v akcii. Vie jazdiť aj nad vodou. (1 prís­pev­kov)
jeanniera18: Ribald pictures blog http://exgirlfriend.net.erolove.in/?dignity-adrianna sex videos gratis u tube sex live mom having sex video's olnine ho...
 
Windows 10 IoT Core je už dostupný pre Raspberry Pi 2 a MinnowBoard Max (3 prís­pev­kov)
Naleśniki: Witam Zobaczył by ktoś to wideo? https://youtube.com/watch?v=a_U-rh7blLQ - feromony męskie
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter