Kalendár podujatí

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
 

Bezpečnosť

NSA zrej­me na zís­ka­va­nie dát spo­lup­ra­cu­je s tvor­ca­mi mal­vé­ru
Znač­ná časť kó­du key­log­ge­ra, kto­rý bol pou­ži­tý ame­ric­kou Ná­rod­nou bez­peč­nos­tnou agen­tú­rou NSA, je zhod­ná s kľú­čo­vým kom­po­nen­tom so­fis­ti­fi­ko­va­nej plat­for­my Re­gin.
30.01.2015 / Martin Stančík / 389 čítaní (0)
 
Čí­na za­ča­la in­ten­zív­ne blo­ko­vať pre­vádz­ku cez VPN
Zá­sad­ný vplyv na kva­li­tu a bez­peč­nosť pri­po­je­nia za­hra­nič­ných pou­ží­va­te­ľov mô­že mať naj­nov­šie opat­re­nie Čí­ny - blo­ko­va­nie nie­koľ­kých za­hra­nič­ných pos­ky­to­va­te­ľov VPN.
27.01.2015 / Martin Stančík / 462 čítaní (0)
 
USA: Do areá­lu Bie­le­ho do­mu vle­tel ma­lý dron
Ame­ric­ká bez­peč­nos­tná služ­ba ob­ja­vi­la v pon­de­lok v areá­li Bie­le­ho do­mu vo Was­hin­gto­ne ma­lý dron.
27.01.2015 / Redakcia / 371 čítaní (0)
 
Na po­čí­ta­če Slo­vá­kov úto­čí vý­pal­níc­ky trój­sky kôň. Za od­šif­ro­va­nie si pý­ta 1500 eur
Bez­peč­nos­tná spo­loč­nosť ESET za­chy­ti­la v uto­rok no­vú vl­nu úto­ku, kto­rá e-mai­lom in­fi­ku­je pou­ží­va­te­ľov zo stred­nej a vý­chod­nej Euró­py a La­tin­skej Ame­ri­ky.
22.01.2015 / Redakcia / 1265 čítaní (0)
 
NSA vy­tvá­ra vlas­tné čer­vy, bot­ne­ty a key­log­ge­ry a na­bú­ra­va sa do už hac­knu­tých po­čí­ta­čov
NSA mo­ni­to­ru­je tzv. bot­ne­ty zlo­že­né z ti­sí­cov či mi­lió­nov in­fi­ko­va­ných po­čí­ta­čov po ce­lom sve­te a v prí­pa­de pot­re­by mô­že tá­to agen­tú­ra bot­ne­ty s vy­uži­tím tech­no­ló­gie Quan­tum­bot in­fi­ko­vať.
21.01.2015 / Martin Stančík / 1086 čítaní (0)
 
Fa­ce­book vás vraj poz­ná lep­šie ako pria­te­lia. Je to nao­zaj prav­da?
Ved­ci z Cam­brid­ges­kej a Stan­for­do­vej uni­ver­zi­ty vy­da­li štú­diu o tom, že Fa­ce­book mô­že lep­šie po­sú­diť osob­nosť ľu­dí než ich naj­bliž­šia ro­di­na či pria­te­lia.
20.01.2015 / Redakcia / 838 čítaní (0)
 
Brit­ský pre­miér chce za­ká­zať šif­ro­va­nie ko­mu­ni­ká­cie me­dzi ľuď­mi
Brit­ský pre­miér Da­vid Ca­me­ron chce v prí­pa­de, že vy­hrá bu­dú­ce voľ­by, pre­sa­diť no­vú le­gis­la­tí­vu, vďa­ka kto­rej by mo­hol za­blo­ko­vať služ­by ako What­sApp či Snap­chat.
16.01.2015 / Redakcia / 673 čítaní (0)
 
Viac ako mi­liar­da an­droi­do­vých za­ria­de­ní je de­ra­vá, ale Goog­le nep­lá­nu­je di­eru za­plá­tať
Goog­le bol ne­dáv­no kri­ti­zo­va­ný za to, že zve­rej­nil bez­peč­nos­tnú chy­bu v sys­té­me Win­dows eš­te pred tým, ako Mic­ro­soft vy­dal jej op­ra­vu.
16.01.2015 / Redakcia / 1763 čítaní (0)
 
Zá­had­ný kód na strán­ke The Pi­ra­te Bay de­šif­ro­va­ný
Po viac ako me­sia­ci a nie­koľ­kých ra­dách z tí­mu The Pi­ra­te Bay bol re­ťa­zec AES zve­rej­ne­ný na do­mov­skej strán­ke vy­rie­še­ný.
15.01.2015 / Redakcia / 2274 čítaní (0)
 
CES: Ka­me­ra EyeLock mô­že ske­no­va­ním dú­hov­ky od­su­núť hes­lá do za­bud­nu­tia

Spo­loč­nosť EyeLock, zná­ma svo­jou bez­peč­nos­tnou ka­me­rou ske­nu­jú­cou dú­hov­ku, pred­sta­vi­la na CES 2015 zmen­še­nú ver­ziu svo­jej tech­no­ló­gie, kto­rá sa dá in­teg­ro­vať do no­te­boo­kov.

15.01.2015 / Redakcia / 516 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Vedci vyrobia parazitických robotov. Očistia vzduch od CO2 a nocovať budú na bilbordoch (1 prís­pev­kov)
joxgdafsyt: prada 新作,http://www.stoutspub.com/preview/event.cfm?tid=685,0,0,0,0,0,0,,0,false ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter