Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

Bezpečnosť

De­väť­roč­ný chla­pec do­ká­že hac­knúť váš An­droid do 15 mi­nút
Iba de­väť­roč­ný bez­peč­nost­ný expert Paul pri­šiel na spô­sob, ako mô­žu hac­ke­ri na­bú­rať An­droid a uk­rad­núť z ne­ho všet­ky cit­li­vé úda­je. Sám to zvlád­ne v prie­be­hu 15 mi­nút.
27.03.2015 / Redakcia / 1314 čítaní (0)
 
Skim­ming pla­tob­nej kar­ty eš­te skôr, ako ju vlo­ží­te do ban­ko­ma­tu
Iba pred pár rok­mi vy­pu­kol škan­dál v po­do­be skim­mo­va­cích za­ria­de­ní, kto­rý­mi ky­berzlo­čin­ci do­ká­za­li sko­pí­ro­vať a nás­led­ne zneu­žiť ban­ko­ma­to­vú kar­tu hneď po jej vlo­že­ní do ban­ko­ma­tu.
25.03.2015 / Redakcia / 1416 čítaní (0)
 
Hac­ke­ri sa čo­raz viac za­me­ria­va­jú na krá­de­že zdra­vot­níc­kych dát
Osob­né in­for­má­cie zo zdra­vot­níc­kych da­ta­báz sa na čier­nom tr­hu v sú­čas­nos­ti pre­dá­va­jú za re­kor­dnú su­my a fir­my.
24.03.2015 / Martin Stančík / 663 čítaní (0)
 
Top správa Ko­niec texto­vým hes­lám? Do Win­dows 10 sa prih­lá­si­te aj ske­nom tvá­re či dú­hov­ky
Hes­lo je dnes pre­ži­tok. Žiaľ, na­priek to­mu mno­hí z nás za­dá­va­jú kaž­do­den­ne aj viac he­siel. Nie­len­že je to ot­rav­né, ale aj ne­bez­peč­né.
20.03.2015 / Redakcia / 528 čítaní (0)
 
Po­zor na to, čo pri­pá­ja­te do po­čí­ta­ča. USB „za­bi­jak“ vám mô­že od­pá­liť ce­lú elek­tro­ni­ku
Na poh­ľad oby­čaj­ný flash disk, no v sku­toč­nos­ti za­bi­jak - aj tak­to by sa mo­hol ozna­čiť USB flash disk, s kto­rým pri­šiel tak­zva­ný Dark Purp­le na strán­ke ku­ku­ru­ku.co.
19.03.2015 / Redakcia / 3138 čítaní (0)
 
Nek­li­kaj­te bez­hla­vo. Na Fa­ce­boo­ku sa ší­ri ďal­ší ví­rus, lá­ka na por­nog­ra­fic­ký ob­sah.
So­ciál­ne sie­te sú obzvlášť za­ují­ma­vý terč pre ší­ri­te­ľov mal­vé­ru, pre­to­že mô­žu byť hyb­nou si­lou na ší­re­nie in­fek­cie od je­di­nej oso­by.
19.03.2015 / Redakcia / 641 čítaní (0)
 
Goog­le vy­vi­nul no­vý po­čí­ta­čo­vý ví­rus za­lo­že­ný na fy­zi­kál­nych zá­ko­noch

Spo­loč­nos­ti Goog­le sa na zá­kla­de mi­nu­lo­roč­ných štú­dií po­da­ri­lo vy­vi­núť uni­kát­ny ví­rus, kto­rý po­ru­šu­je kľú­čo­vé bez­peč­nos­tné pra­vid­lo vzá­jom­nej izo­lá­cie.

18.03.2015 / Redakcia / 1152 čítaní (0)
 
CIA sa 10 ro­kov sna­ží pre­lo­miť bez­peč­nosť iP­ho­nov. Vý­sle­dok je nez­ná­my
Od ro­ku 2006 sa Ústred­ná spra­vo­daj­ská služ­ba (CIA) po­kú­ša na­bú­rať bez­peč­nost­ný sys­tém pro­duk­tov spo­loč­nos­ti App­le. Potvr­dzu­jú to taj­né do­ku­men­ty Edwar­da Snowde­na.
13.03.2015 / Redakcia / 835 čítaní (0)
 
No­vý sys­tém od OpenDNS vie rých­lo roz­poz­ná­vať ne­bez­peč­né do­mé­ny
Ame­ric­ká spo­loč­nosť OpenDNS za­ča­la po­nú­kať no­vý bez­peč­nost­ný sys­tém, kto­rý vie urý­chliť de­tek­ciu po­doz­ri­vých webo­vých strá­nok a do­mén pou­ží­va­ných hac­ker­mi.
13.03.2015 / Martin Stančík / 626 čítaní (0)
 
Blu-ray disk umož­ňu­je in­fi­ko­vať PC bez je­di­né­ho kli­ku. No­vý ví­rus sa nain­šta­lu­je sám
Step­hen Tom­kin­son, bez­peč­nost­ný kon­zul­tant spo­loč­nos­ti NCC Group, na kon­fe­ren­cii Se­cu­ri-Tay po­ve­dal, že vy­mys­lel kon­cept, kto­rý umož­ňu­je vy­užiť Blu-ray disk na in­fi­ko­va­nie PC.
12.03.2015 / Redakcia / 981 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter