Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Bezpečnosť

Eset no­vo vstu­pu­je na po­le šif­ro­va­nia aj zá­lo­ho­va­nia dát
Nás­troj DES­lock+ na šif­ro­va­nie dát a rie­še­nie Sto­ra­geC­raft na zá­lo­ho­va­nie a ob­no­vu uvie­dol v tu­zem­sku na trh Eset.
22.05.2015 / Pavel Louda / 303 čítaní (0)
 
Ha­cker sa po­čas le­tu na­bú­ral do zá­bav­né­ho sys­té­mu lie­tad­la a zme­nil je­ho smer
Pro­mi­nent­ný ha­cker a bez­peč­nost­ný vý­skum­ník Chris Ro­berts bol mi­nu­lý me­siac vy­ká­za­ný z le­tu Uni­ted Airli­nes (UA) po tom, ako tweeto­val svo­jim 5000 nas­le­dov­ní­kom na Twit­te­ri o prís­tu­pe k le­to­vým sys­té­mom lie­tad­la.
19.05.2015 / Redakcia / 1541 čítaní (0)
 
Poz­ri­te si, na čo všet­ko si mô­že­te naj­ať hac­ke­ra a koľ­ko vás to bu­de stáť
Zís­kať prís­tup k cu­dziemu úč­tu na Fa­ce­boo­ku či Gmai­le nie je v dneš­nej do­be žiad­ny prob­lém. A čo tak ne­chať sa za­svä­tiť pria­mo do ne­le­gál­ne­ho sve­ta hac­ke­rov sa­mot­ný­mi majstra­mi?
19.05.2015 / Redakcia / 2499 čítaní (0)
 
Kaž­dý pia­ty Euró­pan si mys­lí, že pre ky­ber­ne­tic­kých zlo­čin­cov ne­ma­jú ich hes­lá hod­no­tu

Kaž­dý pia­ty pou­ží­va­teľ inter­ne­tu v Euró­pe si mys­lí, že ky­berzlo­čin­cov ich hes­lá k on-li­ne úč­tom ne­zau­jí­ma­jú.

12.05.2015 / Redakcia / 399 čítaní (0)
 
Sof­tvér Boein­gu 787 ob­sa­hu­je chy­bu, kto­rá mô­že za­prí­či­niť ka­tas­tro­fu. Po 248 dňoch ho tre­ba reš­tar­to­vať

V sof­tvé­ri no­vé­ho Boein­gu 787 Dream­li­ner bo­la ob­ja­ve­ná zra­ni­teľ­nosť, kto­rá mô­že spô­so­biť stra­tu kon­tro­ly pi­lo­ta nad lie­tad­lom up­ros­tred le­tu.

11.05.2015 / Redakcia / 1476 čítaní (0)
 
Ústav­ný súd SR zru­šil ploš­né sle­do­va­nie ob­ča­nov

Zá­kon, kto­rý pri­ka­zo­val ši­ro­ké ploš­né sle­do­va­nie ob­ča­nov Slo­ven­ska sa stal mi­nu­los­ťou. Ústav­ný súd SR to­tiž s ko­neč­nou plat­nos­ťou vy­hlá­sil ploš­né sle­do­va­nie ob­ča­nov za proti­ús­tav­né.

05.05.2015 / Redakcia / 797 čítaní (0)
 
Ky­ber­ne­tic­ký po­ly­gón v Br­ne umož­ní si­mu­lá­ciu hac­ker­ských úto­kov

Ma­sa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta v Br­ne ot­vo­rí ten­to týž­deň no­vé vý­cvi­ko­vé cen­trum pre ky­ber­ne­tic­kú bez­peč­nosť.

30.04.2015 / Redakcia / 344 čítaní (0)
 
No­vá stra­té­gia Pen­ta­go­nu po­čí­ta s útoč­ný­mi ky­ber­ne­tic­ký­mi ope­rá­cia­mi
Ame­ric­ký mi­nis­ter ob­ra­ny As­hton Car­ter pred­sta­vil ak­tua­li­zo­va­nú ky­ber­ne­tic­kú stra­té­giu Pen­ta­go­nu, kto­rá pr­výk­rát zdô­raz­ňu­je schop­nosť ar­má­dy reali­zo­vať poš­ko­de­nie po­čí­ta­čo­vej infra­štruk­tú­ry.
29.04.2015 / Redakcia / 522 čítaní (0)
 
Te­le­fó­ny od Mic­ro­sof­tu po­ru­šu­jú pa­ten­to­vé prá­vo, ho­vo­rí sud­ca ITC
Spo­loč­nosť Mic­ro­soft preh­ra­la pr­vé ko­lo po­ten­ciál­ne nák­lad­né­ho pa­ten­to­vé­ho spo­ru.
28.04.2015 / Redakcia / 510 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter