Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Bezpečnosť

Tim Cook/App­le: Dá­ta zá­kaz­ní­kov nes­kú­ma­me a ani na nich ne­za­rá­ba­me
Šéf spo­loč­nos­ti App­le sa v no­vom roz­ho­vo­re obul do kon­ku­ren­čných tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí vo ve­ci tý­ka­jú­cej sa ochra­ny súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov.
18.09.2014 / Martin Stančík / 300 čítaní (0)
 
Za­ria­de­nia go­Ten­na na spo­je­nie mo­bi­lov v mies­tach bez sig­ná­lu mô­žu ru­šiť po­lí­ciu
Prí­dav­né za­ria­de­nie k mo­bil­né­mu te­le­fó­nu, go­Ten­na, kto­ré má za­bez­pe­čiť spo­je­nie me­dzi dvo­ma účas­tník­mi aj v mies­tach bez sig­ná­lu mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra, by na Slo­ven­sku moh­lo ru­šiť za­ria­de­nia mes­tskej po­lí­cie, že­lez­níc a ob­ran­ných sys­té­mov.
17.09.2014 / Redakcia / 158 čítaní (0)
 
2020: 26 mi­liárd za­ria­de­ní za­po­je­ných do inter­ne­tu ve­cí. A čo bez­peč­nosť?
Pod­ľa ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner bu­de do ro­ku 2017 viac ako pä­ti­na fi­riem vy­uží­vať bez­peč­nos­tné služ­by spo­je­né s inter­ne­tom ve­cí.
17.09.2014 / Albert Ryba / 420 čítaní (0)
 
Mod­rý di­no­sau­rus po­mô­že chrá­niť va­še súk­ro­mie na Fa­ce­boo­ku
Fa­ce­book pou­ží­va mod­ré­ho di­no­sau­ra na to, aby po­ra­dil pou­ží­va­te­ľom pri úp­ra­ve ich nas­ta­ve­ní na ochra­nu osob­ných úda­jov.
12.09.2014 / Redakcia / 637 čítaní (0)
 
Bo­lo uve­rej­ne­ných 5 mi­lió­nov adries a he­siel Gmai­lu
Na jed­nom rus­kom dis­kus­nom fó­re sa ob­ja­vil sú­bor ob­sa­hu­jú­ci tak­mer 5 mi­lió­nov e-mai­lo­vých adries a k nim pris­lú­cha­jú­ce prís­tu­po­vé hes­lá pou­ží­va­te­ľov s ad­re­sou gmail.com.
12.09.2014 / Filip Brůcha / 945 čítaní (0)
 
Škod­li­vé rek­la­my za­siah­li Ama­zon, YouTu­be aj Yahoo, ho­vo­rí Cis­co
Obe­ťa­mi so­fis­ti­ko­va­nej kam­pa­ne na ší­re­nie mal­vé­ru sa pod­ľa spo­loč­nos­ti Cis­co sta­lo množ­stvo po­pu­lár­nych server­ov.
11.09.2014 / Filip Brůcha / 422 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft od­mie­ta dať ame­ric­kým úra­dom prís­tup k dá­tam ulo­že­ným v za­hra­nič­ných dá­to­vých cen­trách
Mic­ro­soft po­dal ná­miet­ku pro­ti prí­ka­zu fe­de­rál­ne­ho pro­ku­rá­to­ra, kto­rý nú­til spo­loč­nosť vy­dať sú­du v rám­ci tres­tné­ho vy­šet­ro­va­nia e-mai­ly zá­kaz­ní­ka ulo­že­né v dá­to­vom cen­tre v Írsku.
09.09.2014 / Redakcia / 958 čítaní (0)
 
App­le: Únik fo­tiek ce­leb­rít ne­zap­rí­či­ni­la chy­ba v iC­lou­de
Pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi sme vás in­for­mo­va­li o tom, že na inter­ne­te sa ob­ja­vi­li súk­rom­né fo­tog­ra­fie na­hých ce­leb­rít, kto­ré nez­ná­my ha­cker zís­kal prav­de­po­dob­ne pros­tred­níc­tvom služ­by iC­loud.
09.09.2014 / Redakcia / 901 čítaní (0)
 
Pois­ťov­ne mô­žu sle­do­vať sprá­va­nie sa vo­di­čov cez smar­tfó­ny, ha­zar­dé­rov bu­dú pe­na­li­zo­vať
No­vá sof­tvé­ro­vá plat­for­ma umož­ní pois­ťov­niam sle­do­vať sprá­va­nie vo­di­čov pros­tred­níc­tvom sní­ma­čov in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov a slu­žieb geo­lo­ka­li­zá­cie.
09.09.2014 / Filip Brůcha / 1350 čítaní (0)
 
Zlo­de­ji si mô­žu vy­ro­biť kľú­če k by­tu 3D tla­čou, sta­čí im fo­tog­ra­fia zá­mku a kla­di­vo
Je­den z nep­rí­jem­ných dôs­led­kov lac­nej 3D tla­če je mož­nosť dup­li­ko­va­nia kľú­čov bez vy­uži­tia kľú­čo­vej služ­by.
08.09.2014 / Redakcia / 2424 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter