Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

Bezpečnosť

Goog­le Chro­me vás te­raz bu­de lep­šie va­ro­vať pred škod­li­vý­mi kód­mi
Pou­ží­va­te­ľom webo­vé­ho pre­hlia­da­ča Goog­le Chro­me sa no­vo ob­ja­ví upo­zor­ne­nie, ak sa po­kú­sia ot­vo­riť webo­vú strán­ku, z kto­rej by sa im mo­hol do sys­té­mu stiah­nuť ne­bez­peč­ný kód.
26.02.2015 / Martin Stančík / 307 čítaní (0)
 
Fran­cúz­sko: Pre­le­ty dro­nov nad Pa­rí­žom pok­ra­čo­va­li dru­hú noc
Už dru­hú noc po se­be lie­ta­li nad Pa­rí­žom ma­lé bez­pi­lot­né lie­tad­lá nez­ná­me­ho pô­vo­du. Ako in­for­mo­va­la v stre­du fran­cúz­ska po­lí­cia, me­dzi 23:00 a 02:00 ho­di­nou za­zna­me­na­li v cen­tre hlav­né­ho mes­ta päť ta­kých­to prí­pa­dov.
26.02.2015 / Redakcia / 181 čítaní (0)
 
NSA pre­nik­la do sys­té­mov vý­rob­cu SIM ka­riet. Od­chy­tá­va­la hla­so­vú aj dá­to­vú ko­mu­ni­ká­ciu bez po­vo­le­nia
Po­čí­ta­čo­vé sys­té­my spo­loč­nos­ti Ge­mal­to, za­me­ra­nej na di­gi­tál­nu bez­peč­nosť, bo­li na­bú­ra­né ame­ric­ký­mi a brit­ský­mi taj­ný­mi služ­ba­mi s cie­ľom krá­de­že šif­ro­va­cích kľú­čov.
24.02.2015 / Redakcia / 981 čítaní (0)
 
Slo­ven­sko by ma­lo mať zá­kon o ky­ber­bez­peč­nos­ti
Prio­ri­tou Slo­ven­ska v ob­las­ti ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti je for­mál­no-práv­ne za­bez­pe­če­nie.
23.02.2015 / Redakcia / 274 čítaní (0)
 
No­vý ví­rus pre An­droid. Za­ria­de­nie fun­gu­je aj po vy­pnu­tí a sle­du­je vás
Spo­loč­nosť AVG od­ha­li­la no­vý škod­li­vý kód, kto­rý in­fi­ku­je za­ria­de­nia so sys­té­mom An­droid. Na­zý­va sa PowerOf­fHi­jack a fun­gu­je za­ují­ma­vým spô­so­bom.
23.02.2015 / Roman Kadlec / 3175 čítaní (0)
 
Le­no­vo in­šta­lo­va­lo na svo­je lap­to­py ne­bez­peč­ný sof­tvér. Prob­lé­mom je Su­per­fish
Čín­ska spo­loč­nosť Le­no­vo priz­na­la, že na svo­je no­te­boo­ky pre­din­šta­lo­va­la sof­tvér, kto­rý vy­sta­vo­val ne­bez­pe­čen­stvu po­ten­ciál­ne­ho hac­ker­ské­ho úto­ku.
23.02.2015 / Martin Stančík / 793 čítaní (0)
 
Do­ko­na­lý špio­náž­ny sof­tvér Equation je schop­ný in­fi­ko­vať pria­mo pev­né dis­ky
Tím ana­ly­ti­kov spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab od­ha­lil sku­pi­nu The Equation Group sto­ja­cu za kom­plexným a so­fis­ti­ko­va­ným špio­náž­nym úto­kom.
19.02.2015 / Redakcia / 1113 čítaní (0)
 
Top správa Zme­nou je­di­né­ho bi­tu bo­lo mož­né obísť ochra­nu vo všet­kých ver­ziách Win­dows
Je­den z bez­peč­nos­tných bulle­ti­nov vy­da­ných spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft rie­ši zra­ni­teľ­nosť, kto­rá mô­že byť zneu­ži­tá na obí­de­nie bez­peč­nos­tných opat­re­ní v sys­té­me Win­dows, a to úp­ra­vou je­di­né­ho bi­tu.
18.02.2015 / Redakcia / 3162 čítaní (0)
 
Po­li­caj­tom pri od­ha­ľo­va­ní hac­ke­rov po­má­ha­jú IT exper­ti
Bez­peč­nosť fi­nan­čných in­šti­tú­cií na Slo­ven­sku je v kom­pe­ten­cii sa­mot­ných sub­jek­tov, no zá­ro­veň sa na­ši po­li­caj­ti ve­nu­jú od­ha­ľo­va­niu po­čí­ta­čo­vej kri­mi­na­li­ty až do úrov­ne ok­re­sov.
18.02.2015 / Redakcia / 560 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

The Pirate Bay má problémy s výpadkami, malvérom a nefungujúcou registráciou (7 prís­pev­kov)
vaxnfvrmqn: perfectly managed militia? you may many more pages over personalised policy based on well-organized militias like in massachusetts. Do an effective...
 
Sen high-tech hudobníkov: Elektrické piano Seaboard Grand so zvukom budúcnosti (6 prís­pev­kov)
dwayneby11: Spontánna shemale fotky http://shemales.blogporn.in/?page.kellie   Shamal transexuals video shemal.com transexuals sex videa shemail sex klip
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter