Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Bezpečnosť

SIS: Od­mie­ta­jú stra­še­nie o pre­ni­ka­ní do inter­net­ban­kin­gu či e-mai­lov
In­for­má­cie o pre­ni­ka­ní taj­nej služ­by do inter­net­ban­kin­gu, e-mai­lov či do­kon­ca úč­tov sú nez­my­sel­né, tvr­dí Slo­ven­ská in­for­mač­ná služ­ba (SIS).
16.04.2014 / Redakcia / 367 čítaní (0)
 
NSA ve­de­la o chy­be Heartbleed a dl­ho­do­bo ju zneu­ží­va­la na slie­de­nie
Ame­ric­ká Ná­rod­ná bez­peč­nos­tná agen­tú­ra (NSA) ve­de­la o chy­be Heartbleed naj­me­nej dva ro­ky a pra­vi­del­ne ju vy­uží­va­la na zís­ka­va­nie cit­li­vých in­for­má­cií.
16.04.2014 / Redakcia / 692 čítaní (0)
 
USA: Pu­lit­ze­ro­vu ce­nu zís­ka­li den­ní­ky od­ha­ľu­jú­ce prak­ti­ky NSA
Toh­to­roč­nú Pu­lit­ze­ro­vu ce­nu v ka­te­gó­rii Služ­ba ve­rej­nos­ti zís­ka­li v pon­de­lok den­ní­ky The Was­hin­gton Post a The Guar­dian, kto­ré sa po­die­ľa­li na od­ha­le­ní ma­so­vé­ho sle­do­va­nia ľu­dí ame­ric­kou Ná­rod­nou bez­peč­nos­tnou agen­tú­rou (NSA), keď zve­rej­ni­li člán­ky vy­chá­dza­jú­ce z taj­ných do­ku­men­tov zís­ka­ných od jej bý­va­lé­ho spo­lup­ra­cov­ní­ka Edwar­da Snowde­na.
16.04.2014 / Redakcia / 123 čítaní (0)
 
Goog­le po­sil­nil bez­peč­nosť An­droi­du, bu­de ove­ro­vať ap­li­ká­cie aj po in­šta­lá­cii
Me­dzi zá­klad­né bez­peč­nos­tné opat­re­nia An­droi­du pat­rí tzv. san­dbox, kto­rý ob­me­dzu­je ap­li­ká­ciu a mi­ni­ma­li­zu­je jej mož­nosť poš­ko­diť te­le­fón.
15.04.2014 / Redakcia / 588 čítaní (0)
 
Top správa Bez­peč­nosť v ban­kov­níc­tve: či­ta­teľ vs. Zu­no ban­ka
Do re­dak­cie sme dos­ta­li mail od či­ta­te­ľa, v kto­rom sa sťa­žu­je na no­vin­ku, kto­rú za­vied­la ZU­NO ban­ka od 1. ap­rí­la. 
15.04.2014 / Redakcia / 1181 čítaní (0)
 
Po­pu­lár­na bez­peč­nos­tná ap­li­ká­cia Vi­rus Shield pre An­droid bo­la len pod­vod. Ale pouč­ný.
Bez­peč­nosť je pri tech­no­ló­giách dô­le­ži­tý fak­tor a nik­dy jej nie je pri­ve­ľa. Mal­vér si čo­raz čas­tej­šie náj­de ces­tu aj do na­šich smar­tfó­nov, čo mô­že mať zá­važ­né dôs­led­ky.
14.04.2014 / Redakcia / 1213 čítaní (0)
 
HeartBleed: Ako sú na tom slo­ven­ské top weby a pos­ky­to­va­te­lia hos­tin­go­vých slu­žieb?
Len pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi sa svet doz­ve­del šo­ku­jú­cu sprá­vu, že weby vy­uží­va­jú­ce tech­no­ló­giu OpenSSL sú zra­ni­teľ­né hac­ker­ským úto­kom.
14.04.2014 / Redakcia / 1254 čítaní (0)
 
Heartbleed: So zme­nou he­siel sa veľ­mi ne­po­náh­ľaj­te. Mô­že­te sa prez­ra­diť eš­te viac, ako by ste chce­li
V sú­vis­los­ti s chy­bou v kniž­ni­ci OpenSSL, kto­rá je od utor­ka zná­ma pod pre­zýv­kou Heartbleed, mno­hí od­po­rú­ča­jú zme­niť čo naj­skôr všet­ky hes­lá.
14.04.2014 / Markéta Gajdošová / 970 čítaní (0)
 
Hac­ke­ri sú čo­raz dô­my­sel­nej­ší. Úto­čia cez ven­ti­lač­ný sys­tém ale­bo obe­do­vé me­nu na webe
Ne­dáv­ny prí­pad ho­vo­rí o tom, ako útoč­ní­ci zís­ka­li prís­tup do fi­rem­né­ho sys­té­mu cez webo­vú strán­ku čín­skej reš­tau­rá­cie.
11.04.2014 / Roman Kadlec / 1900 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Aj Intel má svoju verziu Raspberry Pi. Volá sa Minnowboard Max, beží na platforme x86 a stojí 99 dolárov (4 prís­pev­kov)
AnthonyTiz: Superb images, the color and depth of the images are breath-taking, they draw you in as though you are a component of the make-up. my website ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter