Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Bezpečnosť

Ces­tu­jú­ci európ­skych aero­lí­nií už ne­bu­dú mu­sieť vy­pí­nať sieť v mo­bi­loch
Európ­ska agen­tú­ra pre bez­peč­nosť le­tec­tva (EASA) ho­vo­rí, že elek­tro­nic­ké za­ria­de­nia, ako sú mo­bil­né te­le­fó­ny, nep­red­sta­vu­jú bez­peč­nos­tné ri­zi­ko, pre­to mô­žu zos­tať za­pnu­té aj po­čas le­tu.
30.09.2014 / Redakcia / 125 čítaní (0)
 
Vy­die­rač­ský ran­somware Di­rCrypt šif­ru­jú­ci sú­bo­ry bol pre­lo­me­ný
Od­bor­ní­ci spo­loč­nos­ti Check Point vy­uži­li zra­ni­teľ­nos­ti v škod­li­vom kó­de na ob­no­ve­nie za­šif­ro­va­ných sú­bo­rov, kto­ré ky­berzlo­čin­ci dr­ža­li ako „ru­ko­jem­ní­kov".
29.09.2014 / Albert Ryba / 576 čítaní (0)
 
Čí­ňa­nia ne­ma­jú ná­rok na súk­ro­mie. Vlá­da da­la za­blo­ko­vať vy­hľa­dá­vač Duc­kDuc­kGo
Duc­kDuc­kGo, vy­hľa­dá­vač za­me­ra­ný na súk­ro­mie dát, kto­rý ži­je v tie­ni Goog­lu, sa pri­po­jil k svoj­mu veľ­ké­mu ri­va­lo­vi i ďal­ším zá­pad­ným tech­no­lo­gic­kým fir­mám, kto­ré sú v Čí­ne blo­ko­va­né.
29.09.2014 / Redakcia / 545 čítaní (0)
 
Sta­rá chy­ba v shel­li Bash pos­ti­hu­je pol mi­liar­dy za­ria­de­ní
Exper­ti na inter­ne­te ob­ja­vi­li bez­peč­nos­tné ri­zi­ko, kto­ré pos­ti­hu­je stov­ky mi­lió­nov po­čí­ta­čov, server­ov a ďal­ších za­ria­de­ní s ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi ty­pu Unix, Li­nux ale­bo OS X.
29.09.2014 / Martin Stančík / 870 čítaní (0)
 
Ne­mec­ko: Opo­zí­cia chce, aby Snowden pri­šiel vy­po­ve­dať, Mer­ke­lo­vá je pro­ti
Pos­lan­ci ne­mec­kých opo­zič­ných strán sa v pia­tok ob­rá­ti­li na naj­vyš­ší súd s otáz­kou, či mô­že bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník ame­ric­kých taj­ných slu­žieb Edward Snowden prísť po­dať sve­dec­kú vý­po­veď o ame­ric­kých sle­do­va­cích prak­ti­kách do Berlí­na.
29.09.2014 / Redakcia / 95 čítaní (0)
 
Mo­bi­le Se­cu­ri­ty do­ká­že blo­ko­vať mo­bil­ný mal­vér eš­te pred je­ho in­šta­lo­va­ním
Spo­loč­nosť Trend Mic­ro ozná­mi­la uve­de­nie naj­nov­šej ver­zie rie­še­nia pre spot­re­bi­teľ­skú mo­bil­nú bez­peč­nosť Trend Mic­ro Mo­bi­le Se­cu­ri­ty pre plat­for­my An­droid a iOS.
26.09.2014 / Redakcia / 235 čítaní (0)
 
Ko­niec špe­ho­va­niu NSA? No­vá ver­zia OS An­droid bu­de mať štan­dar­dne za­pnu­té šif­ro­va­nie dát
No­vá ver­zia ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid od spo­loč­nos­ti Goog­le, kto­rá má byť uve­de­ná na bu­dú­ci me­siac, bu­de mať šif­ro­va­nie dát v pred­vo­le­nom nas­ta­ve­ní.
22.09.2014 / Redakcia / 1263 čítaní (0)
 
Pou­ží­va­te­lia eBay bo­li pres­me­ro­va­ní na pod­vod­ný web
Exper­ti upo­zor­ni­li na no­vé bez­peč­nos­tné ri­zi­ko na naj­väč­šom auk­čnom por­tá­li sve­ta eBay.
22.09.2014 / Martin Stančík / 338 čítaní (0)
 
Ha­cker sa na­bú­ral do tla­čiar­ne Ca­no­nu a nain­šta­lo­val na ňu hru Doom
Ke­dy­si prie­kop­níc­ku first-per­son strie­ľač­ku Doom v sú­čas­nos­ti pou­ží­va­jú etic­kí hac­ke­ri na preu­ká­za­nie bez­peč­nos­tných zra­ni­teľ­nos­tí na za­ria­de­niach. Kon­krét­ne ide o tla­čiar­ne.
19.09.2014 / Redakcia / 2538 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter