Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Bezpečnosť

No­vý ban­ko­vý trój­sky kôň na pre­daj za 7000 do­lá­rov
Trój­sky kôň, kto­ré­ho úlo­hou je krá­dež prih­la­so­va­cích a fi­nan­čných úda­jov z on-li­ne ban­ko­vých slu­žieb, sa ak­tív­ne pro­pa­gu­je a pre­dá­va na čier­nom tr­hu.
23.07.2014 / Tadeáš Pelech / 405 čítaní (0)
 
Za­mes­tnan­ci NSA si nav­zá­jom zdie­ľa­jú za­chy­te­né fot­ky na­hých ľu­dí
Pod­ľa in­for­má­to­ra Edwar­da Snowde­na za­mes­tnan­ci NSA ob­čas na­ra­zi­li pri svo­jej kaž­do­den­nej prá­ci na nie­čo, čo vô­bec ne­sú­vi­se­lo s ich čin­nos­ťou.
22.07.2014 / Redakcia / 1136 čítaní (0)
 
Vý­skum­ní­ci z Mic­ro­sof­tu tvr­dia, že ob­čas tre­ba pou­ží­vať sla­bé hes­lá
Bez­peč­nos­tní od­bor­ní­ci zdô­raz­ňu­jú pot­re­bu vy­uží­vať je­di­neč­né a čo naj­kom­plexnej­šie hes­lo na prís­tup na kaž­dú inter­ne­to­vú strán­ku či služ­bu.
22.07.2014 / Redakcia / 1049 čítaní (0)
 
Tím etic­kých hac­ke­rov bu­de pre Goog­le hľa­dať chy­by v cu­dzom sof­tvé­ri
No­vá ini­cia­tí­va spo­loč­nos­ti Goog­le v ob­las­ti za­bez­pe­če­nia chce iden­ti­fi­ko­vať bez­peč­nos­tné chy­by v sof­tvé­ri tre­tích strán a za­brá­niť tak úto­kom ty­pu ze­ro-day, kto­ré oh­ro­zu­jú web.
21.07.2014 / Redakcia / 309 čítaní (0)
 
Ochra­na spot­re­bi­te­ľov sa zvy­šu­je. Hry ob­sa­hu­jú­ce ná­kup v ap­li­ká­cii ne­mô­žu byť ozna­če­né ako bez­plat­né.
Spo­loč­nosť Goog­le sa v rám­ci ap­li­ká­cií roz­hod­la za­viesť pod­ľa EK nie­koľ­ko zmien, fir­ma App­le za­tiaľ nep­red­lo­ži­la žiad­ne kon­krét­ne a okam­ži­té rie­še­nia prob­lé­mov.
21.07.2014 / Redakcia / 167 čítaní (0)
 
Fir­my sú pres­ved­če­né, že stra­ty z ky­ber­pod­vo­dov sú men­šie než ce­na za­bez­pe­če­nia
Pries­kum Kas­per­sky Lab a B2B Inter­na­tio­nal od­ha­lil, že 52 % fi­nan­čných in­šti­tú­cií kom­pen­zu­je stra­ty klien­tov spô­so­be­né inter­ne­to­vý­mi pod­vod­mi bez hlb­šie­ho vy­šet­ro­va­nia okol­nos­tí.
21.07.2014 / Albert Ryba / 197 čítaní (0)
 
FBI sa obá­va zneu­ži­tia auto­nóm­nych áut hac­ker­mi. Moh­li by sa pou­žiť ako di­aľ­ko­vo ria­de­ná bom­ba.
Ame­ric­ký Fe­de­rál­ny vy­šet­ro­va­cí úrad (FBI) vy­jad­ril oba­vy zo zneu­ži­tia sa­mos­tat­ne jaz­dia­cich áut, aké v sú­čas­nos­ti vy­ví­ja napr. Goog­le, zlo­čin­ca­mi. 
21.07.2014 / Redakcia / 378 čítaní (0)
 
EK: Vy­da­la štá­tom od­po­rú­ča­nia, ako chrá­niť ľu­dí pred on­li­ne ha­zar­dom
Európ­ska ko­mi­sia pri­ja­la v pon­de­lok od­po­rú­ča­nie tý­ka­jú­ce sa slu­žieb on­li­ne ha­zar­dných hier.
16.07.2014 / Redakcia / 177 čítaní (0)
 
Pod­ľa bez­peč­nos­tné­ho šé­fa Goog­lu sú anti­ví­ru­sy pre An­droid zby­toč­né

Pred­ne­dáv­nom sa bez­peč­nost­ný šéf An­droi­du v Goog­li Adrian Ludwig vy­jad­ril pred no­vi­nár­mi, že pou­ží­va­te­lia An­droi­du by sa ne­ma­li ob­ťa­žo­vať in­šta­lo­va­ním anti­ví­ru­su.

15.07.2014 / Redakcia / 1910 čítaní (0)
 
Kas­per­sky: Cez clou­do­vé úlo­žis­ko mož­no in­fi­ko­vať pod­ni­ko­vé sie­te
Spo­loč­nosť Kas­per­sky Lab ana­ly­zo­va­la bez­peč­nos­tné ri­zi­ká clou­do­vých slu­žieb pre fir­my. Ana­ly­ti­ci naj­mä va­ru­jú, že cez po­pu­lár­ne clou­do­vé služ­by mož­no in­fi­ko­vať pod­ni­ko­vé sie­te.
15.07.2014 / Pavel Houser / 289 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter