Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Bezpečnosť

Útoč­ní­ci in­šta­lu­jú na server­y Ama­zo­nu čer­vy a zneu­ží­va­jú ich aj na DDoS úto­ky.
Ky­berzlo­čin­ci zneu­ží­va­jú zra­ni­teľ­nosť v sof­tvé­ri Elas­tic Search na in­šta­lá­ciu čer­vov na server­y Ama­zo­nu a ďal­šie clou­do­vé server­y, kto­ré mô­žu slú­žiť na úto­ky ty­pu DDoS.
30.07.2014 / Martin Stančík / 221 čítaní (0)
 
Hac­ke­ri sa v rám­ci sú­ťa­že na­bú­ra­li do elek­tro­mo­bi­lu Tes­la Mo­del S. Mo­tor však od­olal.
Pr­vý do­lo­že­ný ús­peš­ný hack auto­mo­bi­lu Tes­la Mo­del S po­chá­dza z Čí­ny. Ozná­mil to čín­sky bez­peč­nost­ný gi­gant Qihoo 360 Se­cu­ri­ty Tech­no­lo­gy, kto­rý po­čas bez­peč­nos­tnej kon­fe­ren­cie SyS­ca­n360 vy­hlá­sil pre hac­ke­rov sú­ťaž o od­me­nu 10 000 do­lá­rov.
28.07.2014 / Redakcia / 1521 čítaní (0)
 
V To­re ob­ja­vi­li chy­bu umož­ňu­jú­cu od­ha­liť iden­ti­tu pou­ží­va­te­ľov
Vý­vo­já­ri sof­tvé­ru Tor ve­ria, že ob­ja­vi­li zra­ni­teľ­nosť, kto­rá ma­la byť od­ha­le­ná na bez­peč­nos­tnej kon­fe­ren­cii Black Hat na bu­dú­ci me­siac a kto­rá sa mô­že pou­žiť na dea­no­ny­mi­zá­ciu pou­ží­va­te­ľov To­ru.
28.07.2014 / Redakcia / 1097 čítaní (0)
 
Hac­ke­ri vy­ro­bi­li za­ria­de­nie, kto­ré má ochrá­niť auto­mo­bi­ly pred ky­be­rú­tok­mi
Dvo­ji­ca bez­peč­nos­tných exper­tov mi­nu­lý rok od­ha­li­la bez­peč­nos­tné di­ery vo vo­zid­lách Toyo­ta Prius a Ford Es­ca­pe.
25.07.2014 / Roman Kadlec / 1226 čítaní (0)
 
Vo Veľ­kej Bri­tá­nii už ne­bu­dú inter­ne­to­vých pi­rá­tov tres­tať, dos­ta­nú iba va­rov­né lis­ty
Oby­va­te­lia Veľ­kej Bri­tá­nie, kto­rí opa­ko­va­ne sťa­hu­jú a zdie­ľa­jú on-li­ne pi­rát­sky ob­sah, od bu­dú­ce­ho ro­ka za­čnú dos­tá­vať va­rov­né lis­ty od pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vých slu­žieb (ISP).
25.07.2014 / Redakcia / 1621 čítaní (0)
 
No­vý ban­ko­vý trój­sky kôň na pre­daj za 7000 do­lá­rov
Trój­sky kôň, kto­ré­ho úlo­hou je krá­dež prih­la­so­va­cích a fi­nan­čných úda­jov z on-li­ne ban­ko­vých slu­žieb, sa ak­tív­ne pro­pa­gu­je a pre­dá­va na čier­nom tr­hu.
23.07.2014 / Tadeáš Pelech / 687 čítaní (0)
 
Za­mes­tnan­ci NSA si nav­zá­jom zdie­ľa­jú za­chy­te­né fot­ky na­hých ľu­dí
Pod­ľa in­for­má­to­ra Edwar­da Snowde­na za­mes­tnan­ci NSA ob­čas na­ra­zi­li pri svo­jej kaž­do­den­nej prá­ci na nie­čo, čo vô­bec ne­sú­vi­se­lo s ich čin­nos­ťou.
22.07.2014 / Redakcia / 1455 čítaní (0)
 
Vý­skum­ní­ci z Mic­ro­sof­tu tvr­dia, že ob­čas tre­ba pou­ží­vať sla­bé hes­lá
Bez­peč­nos­tní od­bor­ní­ci zdô­raz­ňu­jú pot­re­bu vy­uží­vať je­di­neč­né a čo naj­kom­plexnej­šie hes­lo na prís­tup na kaž­dú inter­ne­to­vú strán­ku či služ­bu.
22.07.2014 / Redakcia / 1277 čítaní (0)
 
Tím etic­kých hac­ke­rov bu­de pre Goog­le hľa­dať chy­by v cu­dzom sof­tvé­ri
No­vá ini­cia­tí­va spo­loč­nos­ti Goog­le v ob­las­ti za­bez­pe­če­nia chce iden­ti­fi­ko­vať bez­peč­nos­tné chy­by v sof­tvé­ri tre­tích strán a za­brá­niť tak úto­kom ty­pu ze­ro-day, kto­ré oh­ro­zu­jú web.
21.07.2014 / Redakcia / 366 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter