Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Bezpečnosť

Po­zor na za­bez­pe­če­nie webo­vých ka­mier. Skon­tro­luj­te si, či tá va­ša nie je hac­knu­tá
Ak pou­ží­va­te web­ka­me­ru, kto­rá je pria­mo pri­po­je­ná do inter­ne­tu a umož­ňu­je vzdia­le­ný prís­tup, skon­tro­luj­te si svo­je hes­lo.
25.11.2014 / Roman Kadlec / 1128 čítaní (0)
 
App­le, Mic­ro­soft, Goog­le sa spo­ji­li, aby ochrá­ni­li pou­ží­va­te­ľov pred sle­do­va­ním
App­le, Mic­ro­soft, Goog­le a ďal­ších se­dem veľ­kých tech­no­lo­gic­kých fi­riem mi­nu­lý týž­deň pod­pí­sa­lo ot­vo­re­ný list, v kto­rom pod­po­ru­jú návrh zá­ko­na, kto­rý by ob­me­dzil mož­nosť ame­ric­kých vlád­nych agen­túr zbie­rať me­ta­dá­ta o pou­ží­va­te­ľoch.
24.11.2014 / Martin Stančík / 748 čítaní (0)
 
 
Top ma­na­žé­ri sú v "tem­nom ho­te­li" ko­ris­ťou elit­ných špió­nov
Bez­peč­nos­tní ana­ly­ti­ci od­ha­li­li ma­sív­nu špio­náž­nu ope­rá­ciu naz­va­nú „Dar­kho­tel". Dar­kho­tel si svo­je obe­te vy­be­rá z ra­dov vr­cho­lo­vých pred­sta­vi­te­ľov fi­riem ces­tu­jú­cich po sve­te.
13.11.2014 / Redakcia / 1779 čítaní (0)
 
Čes­ký pa­tent mô­že od­ha­liť po­čí­ta­čo­vé hroz­by už na úrov­ni sie­ťo­vej pre­vádz­ky
V spo­lup­rá­ci Čes­ké­ho vy­so­ké­ho uče­ní tech­nic­ké­ho a spo­loč­nos­ti Cis­co vznik­la no­vá me­tó­da, kto­rá by v bu­dúc­nos­ti ma­la umož­niť auto­ma­tic­ky iden­ti­fi­ko­vať hac­ker­ské úto­ky a ďal­šie škod­li­vé uda­los­ti pre po­čí­ta­če.
13.11.2014 / Redakcia / 682 čítaní (0)
 
Air­Hop­per pre­lo­mí za­bez­pe­če­nie po­čí­ta­ča po­mo­cou rá­dio­vých vĺn a smar­tfó­nu
Ve­ľa fi­riem i vlád­nych agen­túr pou­ží­va na ucho­vá­va­nie tých naj­cit­li­vej­ších úda­jov dob­re za­bez­pe­če­né po­čí­ta­če, kto­ré nie sú pri­po­je­né do ni­ja­kej sie­te.
12.11.2014 / Redakcia / 1790 čítaní (0)
 
Eve­ry­key je in­te­li­gent­ný ná­ra­mok. Nes­le­du­je va­šu ak­ti­vi­tu, ale chce nah­ra­diť hes­lá.
Eve­ry­key fun­gu­je na jed­no­du­chom prin­cí­pe. Ná­ra­mok vy­uží­va roz­hra­nie Blue­tooth pre ko­mu­ni­ká­ciu s os­tat­ný­mi za­ria­de­nia­mi.
11.11.2014 / Roman Kadlec / 562 čítaní (0)
 
Pr­vé váž­ne oh­ro­ze­nie bez­peč­nos­ti iOS. No­vý mal­vér oh­ro­zu­je iP­ho­ny, do­ká­že zís­kať pla­tob­né úda­je

Pou­ží­va­te­lia iP­ho­nov sa cí­ti­li za­bez­pe­če­ní pro­ti mal­vé­ru, no no­vá sprá­va z Pa­lo Al­to Networks uka­zu­je, že sa to mož­no čos­ko­ro zme­ní.

11.11.2014 / Redakcia / 1031 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter