Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Bezpečnosť

Sa­tya Na­del­la: Aj my má­me freemium, ho­vo­rí sa mu pi­rát­stvo

Šéf Mic­ro­sof­tu Sa­tya Na­del­la ne­dáv­no pos­ky­tol roz­siah­ly roz­ho­vor pre CNBC. Ok­rem iné­ho tam spo­me­nul, že spo­loč­nosť má už dl­ho ob­chod­ný mo­del freemium.

24.10.2014 / Redakcia / 409 čítaní (0)
 
Hac­ke­ri vla­ni z na­bú­ra­ných ús­tred­ní VoIP us­ku­toč­ni­li pod­vod­né vo­la­nia za 4,73 mld. do­lá­rov

Hac­ke­ri, kto­rí zís­kal neop­ráv­ne­ný prís­tup do fi­rem­ných ús­tred­ní VoIP, vla­ni us­ku­toč­ni­li pod­vod­né vo­la­nia za 4,73 mld. do­lá­rov, čo je asi o 1 mi­liar­du do­lá­rov viac ako v ro­ku 2011.

22.10.2014 / Redakcia / 215 čítaní (0)
 
Fa­ce­book hľa­dá na inter­ne­te uk­rad­nu­té hes­lá
Fa­ce­book vy­tvo­ril auto­ma­tic­kú služ­bu, kto­ré sle­du­je od­cu­dze­né prih­la­so­va­cie úda­je a kon­tro­lu­je ich, či sa zho­du­jú s tý­mi, kto­ré sa pou­ží­va­jú na je­ho strán­kach.
22.10.2014 / Redakcia / 456 čítaní (0)
 
Je Snap­chat ne­bez­peč­ný?
V pos­led­ných týž­dňoch sa ob­ja­vi­li sprá­vy o prie­ni­koch do sys­té­mov ame­ric­kej ban­ky JP Mor­gan Cha­se, úni­ku fo­tiek ce­leb­rít z App­le iC­loud, krá­de­ži viac ako 70-ti­síc ob­ráz­kov zo Snap­cha­tu a te­raz sa ho­vo­rí o údaj­nom hac­ku Drop­boxu.
22.10.2014 / Martin Stančík / 474 čítaní (0)
 
Ko­niec PIN kó­dov? Pri­chá­dza­jú bez­kon­tak­tné pla­tob­né kar­ty s čí­tač­kou od­tlač­kov pr­stov.
Mas­ter­Card v spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Zwipe pred­sta­vil pr­vú pla­tob­nú kar­tu, kto­rá kom­bi­nu­je bio­met­ric­kú auten­ti­fi­ká­ciu pou­ží­va­te­ľa a mož­nosť bez­kon­tak­tných pla­tieb.
21.10.2014 / Roman Kadlec / 1198 čítaní (0)
 
Rus­kí hac­ke­ri špe­ho­va­li päť ro­kov NA­TO
Rus­kí hac­ke­ri pod­ľa no­vých in­for­má­cií zneu­ži­li di­eru v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows a špe­ho­va­li po­čí­ta­če pou­ží­va­né me­dzi­ná­rod­nou or­ga­ni­zá­ciou NA­TO a zá­pad­ný­mi vlá­da­mi.
20.10.2014 / Martin Stančík / 1110 čítaní (0)
 
Unik­lo 7 mi­lió­nov prih­la­so­va­cích úda­jov na Drop­box, ten však tvr­dí že ich cloud ne­bol pre­lo­me­ný
Kým hac­ke­ri tvr­dia, že uk­rad­li da­ta­bá­zu tak­mer sied­mich mi­lió­nov prih­la­so­va­cích úda­jov ku clou­do­vej služ­be Drop­box, zá­stup­co­via tej­to spo­loč­nos­ti vy­hlá­si­li, že služ­ba ne­bo­la na­pad­nu­tá a zdro­jom krad­nu­tých dát sú cu­dzie webo­vé strán­ky.
17.10.2014 / Martin Stančík / 659 čítaní (0)
 
Z Drop­boxu unik­li stov­ky he­siel. Drop­box po­pie­ra hac­king.
Na Red­di­te sa v pon­de­lok ob­ja­vil od­kaz na sú­bor, kto­rý ob­sa­hu­je stov­ky pou­ží­va­teľ­ských mien a he­siel pre úč­ty Drop­boxu vo for­má­te oby­čaj­né­ho textu.
16.10.2014 / Redakcia / 266 čítaní (0)
 
Ako na to: Čo by mal ve­dieť mo­der­ný správ­ca he­siel?
Ve­ľa exper­tov upo­zor­ňu­je na to, že hes­lá už nie sú dos­ta­toč­nou ochra­nou on-li­ne úč­tov pred hac­ker­mi. No je to stá­le naj­roz­ší­re­nej­šia me­tó­da za­bez­pe­če­nia a nap­rík­lad vý­raz­ne bez­peč­nej­šie bio­met­ric­ké ove­ro­va­nie zos­tá­va rie­še­ním na špe­ci­fic­ké úče­ly.
15.10.2014 / Albert Ryba / 1169 čítaní (0)
 
Ochra­na osob­ných dát v Euró­pe bu­de mier­nej­šia, ušet­rí to 2,3 mi­liar­dy eur
Mi­nis­tri člen­ských štá­tov pre­dis­ku­to­va­li no­vý návrh na­ria­de­nia o ochra­ne osob­ných úda­jov, kto­ré má zmier­niť niek­to­ré po­žia­dav­ky uva­le­né na fir­my v tej­to ob­las­ti skôr.
15.10.2014 / Martin Stančík / 580 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter