Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Bezpečnosť

Do­ku­men­ty unik­nu­té zo So­ny od­ha­lil sna­hu Hollywoodu pre­lo­miť DNS, chr­bti­cu inter­ne­tu
Väč­ši­na anti­pi­rát­skych nás­tro­jov si vo­lí jed­nu z dvoch ciest: buď sa za­me­ra­jú na server, kto­rý zdie­ľa sú­bo­ry, ale­bo od­strá­nia z vy­hľa­dá­va­ča strán­ky, kto­ré zdie­ľa­jú ob­sah po­ru­šu­jú­ci autor­ské prá­va.
23.12.2014 / Redakcia / 37 čítaní (0)
 
Bu­dú hes­lá pre­žit­kom? Pri­chá­dza kon­cept, kto­rý chce ma­so­vo pre­sa­diť bio­met­ric­ké ove­ro­va­nie.

Or­ga­ni­zá­cia Fi­do Allian­ce už pred 1,5 ro­kom pre­zen­to­va­la svoj cieľ nah­ra­diť hes­lá iný­mi spô­sob­mi auten­ti­fi­ká­cie. V tých­to dňoch sa no­vé rie­še­nie za­čí­na ap­li­ko­vať v praxi.

22.12.2014 / Roman Kadlec / 404 čítaní (0)
 
Torren­tLoc­ker in­fi­ko­val 40-ti­síc sys­té­mov a za­ro­bil stá­ti­sí­ce eur
Ka­nad­ský tím vý­skum­ní­kov bez­peč­nos­tnej spo­loč­nos­ti ESET ana­ly­zo­val roz­ší­re­ný prí­pad škod­li­vé­ho kó­du, kto­rý od ma­ji­te­ľov in­fi­ko­va­ných za­ria­de­ní po­ža­du­je vý­kup­né.
19.12.2014 / Redakcia / 738 čítaní (0)
 
Bý­va­lý za­mes­tna­nec App­lu opí­sal boj pro­ti crac­ke­rom
Bý­va­lý za­mes­tna­nec App­lu pred sú­dom v USA opí­sal, ako tá­to ame­ric­ká spo­loč­nosť dl­hé ro­ky vied­la boj pro­ti tzv. crac­ke­rom, kto­rí sa sna­ži­li o pre­lo­me­nie ochra­ny hud­by a fil­mov.
19.12.2014 / Martin Stančík / 2274 čítaní (0)
 
The Pi­ra­te Bay skon­čil, ale na pi­rát­stvo to ne­má vplyv. Ak sa však vrá­ti, tak s veľ­kým tres­kom.

Ak­cia švéd­skej po­lí­cie vy­ra­di­la z čin­nos­ti webo­vú lo­ka­li­tu na zdie­ľa­nie sú­bo­rov. The Pi­ra­te Bay bol dl­hé ro­ky sym­bo­lom pi­rát­skej scé­ny, ho­ci to ne­bol je­di­ný web na ne­le­gál­ne zdie­ľa­nie.

18.12.2014 / Redakcia / 3379 čítaní (0)
 
Tech­no­lo­gic­ké fir­my v če­le s Mic­ro­sof­tom bo­ju­jú pro­ti vy­dá­va­niu dát umies­tne­ných mi­mo USA
Mic­ro­soft ozná­mil, že vo svo­jom bo­ji pro­ti po­vin­nos­ti sprís­tup­niť ame­ric­ké­mu sú­du dá­ta ulo­že­né v dá­to­vom cen­tre v Írsku zís­kal pod­po­ru de­sia­tich veľ­kých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí.
18.12.2014 / Martin Stančík / 404 čítaní (0)
 
Goog­le bol špe­ho­va­ním zo stra­ny NSA šo­ko­va­ný, sťa­hu­je sa preč z Rus­ka
Goog­le pod­ľa Eri­ca Schmid­ta od­vte­dy, čo sa na inter­ne­te ob­ja­vi­li in­for­má­cie o špe­ho­va­ní fi­riem zo stra­ny NSA, tvr­do pra­cu­je na ochra­ne dát svo­jich pou­ží­va­te­ľov.
17.12.2014 / Martin Stančík / 2016 čítaní (0)
 
Zo ži­vo­ta IT ma­na­žé­ra: Prak­tic­ké ra­dy z ob­las­ti bez­peč­nos­ti - audit fi­rem­ných fi­rewallov
Sie­ťo­vý tím na­ra­zil na dô­kaz o úto­ku DDoS. Akč­ný plán: Náj­sť zdroj prob­lé­mu v sie­ti a po­tom skon­tro­lo­vať všet­ky fi­rem­né fi­rewal­ly, aby už k žiad­nym po­dob­ným in­ci­den­tom ne­do­chá­dza­lo.
16.12.2014 / Mathias Thurman / 643 čítaní (0)
 
Po­hodl­ná a bez­peč­ná ochra­na. Das­hla­ne vie zme­niť všet­ky va­še hes­lá na jed­no klik­nu­tie
Služ­ba na sprá­vu he­siel Das­hla­ne, fun­gu­jú­ca na bá­ze pred­plat­né­ho, za­vied­la v tých­to dňoch no­vú fun­kciu - schop­nosť zme­niť všet­ky hes­lá k úč­tom po­mo­cou je­di­né­ho klik­nu­tia.
12.12.2014 / Redakcia / 801 čítaní (0)
 
Top správa Švéd­ska po­lí­cia od­sta­vi­la server­y The Pi­ra­te Bay, no ten je nez­ni­či­teľ­ný
Švéd­ska po­lí­cia us­ku­toč­ni­la v uto­rok ra­ziu v server­ovn­i v Štok­hol­me, v rám­ci kto­rej skon­fiš­ko­va­la server­y, po­čí­ta­če a ďal­šie za­ria­de­nia The Pi­ra­te Bay pre po­ru­šo­va­nie autor­ských práv.
12.12.2014 / Redakcia / 5815 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

BLOGY: Aby sa z internetu nestal Skynet (1 prís­pev­kov)
Vladko: No, tak už nám chýba len ten Prvý a Tretí. . . . . .
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter