Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Bezpečnosť

Z po­čí­ta­ča uk­rad­ne­te dá­ta aj do­ty­kom. Má to však há­čik.
Ak sa chce­te „na­bú­rať" do po­čí­ta­ča, pot­re­bu­je­te náj­sť bez­peč­nos­tné di­ery, ale­bo sa po­kú­siť uhád­nuť hes­lo.
27.08.2014 / Roman Kadlec / 316 čítaní (0)
 
Vlá­dy mô­žu ší­riť mal­vér cez vi­deá na YouTu­be
Ve­ľa inak dob­re in­for­mo­va­ných ľu­dí si mys­lí, že na to, aby sa niek­to na­bú­ral do ich po­čí­ta­ča, sa mu­sia do­pus­tiť ne­ja­kej chy­by či neo­patr­nos­ti, napr. klik­núť na in­fi­ko­va­nú e-mai­lo­vú príl­ohu či nav­ští­viť škod­li­vú webo­vú strán­ku.
21.08.2014 / Redakcia / 1297 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft stia­hol chyb­nú ak­tua­li­zá­ciu
Spo­loč­nosť za­rea­go­va­la na prob­lé­my s pos­led­ným sú­bo­rom ak­tua­li­zá­cií pre­dov­šet­kým v sys­té­me Win­dows 7 jej stiah­nu­tím. Win­dows Up­da­te vám te­da te­raz už tú­to op­ra­vu ne­po­núk­ne.
20.08.2014 / Filip Brůcha / 862 čítaní (0)
 
Ma­py Goog­lu vás sle­du­jú, mô­že­te to­mu však za­brá­niť
Goog­le po­mo­cou svo­jich máp za­zna­me­ná­va va­šu po­lo­hu, ako sa po­hy­bu­je­te. Ak pou­ží­va­te Goog­le Ma­py na smar­tfó­ne, no­te­boo­ku či inom mo­bil­nom za­ria­de­ní, his­tó­ria lo­ka­li­zá­cie vám umož­ní po­zrieť si ces­tu, kto­rú ste so svo­jím za­ria­de­ním po­čas dňa preš­li.
19.08.2014 / Redakcia / 2128 čítaní (0)
 
Čer­vy sa už vir­tuál­nym server­om ne­vy­hý­ba­jú
Z no­vé­ho vý­sku­mu spo­loč­nos­ti Sym­an­tec vy­plý­va, že ne­bez­peč­né po­čí­ta­čo­vé ví­ru­sy a čer­vy sa už ne­vy­hý­ba­jú vir­tuál­nym server­om tak, ako to ro­bi­li v mi­nu­los­ti.
15.08.2014 / Martin Stančík / 569 čítaní (0)
 
ESET ob­ja­vil bac­kdoor trój­ske­ho ko­ňa v škod­li­vej ver­zii mo­bil­né­ho rie­še­nia ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty

ESET, lí­der v proak­tív­nej ochra­ne pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi, ob­ja­vil škod­li­vý kód v po­do­be trój­ske­ho ko­ňa, kto­rý sa mas­ku­je za le­gi­tím­ne ap­li­ká­cie ur­če­né pre mo­bil­né za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid.

14.08.2014 / Redakcia / 1437 čítaní (0)
 
Mak­ro­ví­ru­sy sú späť! A ich zdo­ko­na­ľo­va­nie neus­tá­le pok­ra­ču­je...
Od po­lo­vi­ce de­väť­de­sia­tych ro­kov sme sa vo sve­te in­for­mač­ných tech­no­ló­giách za­ča­li stre­tá­vať s no­vým ty­pom ví­ru­sov, kto­rý svo­ju exis­ten­ciu pri­már­ne spo­jil s do­ku­men­tmi.
14.08.2014 / Redakcia / 1106 čítaní (0)
 
Ne­mec­ká vlá­da sa má v zá­uj­me bez­peč­nos­ti vrá­tiť k pí­sa­cím stro­jom
Pat­rik Sen­sburg, pred­se­da vy­šet­ro­va­cej ko­mi­sie, kto­rá bo­la v ne­mec­kom parla­men­te zria­de­ná na pre­ve­re­nie čin­nos­ti NSA.
13.08.2014 / Redakcia / 1025 čítaní (0)
 
Goog­le zni­žu­je hod­no­te­nie webov bez šif­ro­va­nia
Tým­to kro­kom sa spo­loč­nosť sna­ží zlep­šiť bez­peč­nosť na inter­ne­te a pro­pa­go­vať bez­peč­nos­tné nás­tro­je.
11.08.2014 / Filip Brůcha / 390 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter