Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

Biznis

Čí­na už nie je iba veľ­ko­vý­rob­ňou fa­keov. V poč­te žia­dos­tí o pa­tent pat­rí me­dzi sve­to­vú špič­ku
Pod­ľa poč­tu po­da­ných žia­dos­tí o pa­tent sa Čí­na dos­ta­la na vr­chol reb­ríč­ka. Vlád­ne nie­len vý­ro­be, ale aj vý­vo­ju.
30.03.2015 / Redakcia / 151 čítaní (0)
 
MV: Pre­pi­so­vať au­tá bu­de od ap­rí­la mož­né aj cez inter­net
Prih­la­so­va­nie áut na po­lí­ciu cez inter­net sa sta­ne reali­tou bu­dú­ci týž­deň. Mi­nis­ter­stvo vnút­ra spus­tí v stre­du 1. ap­rí­la do os­trej pre­vádz­ky 26 elek­tro­nic­kých slu­žieb.
30.03.2015 / Redakcia / 171 čítaní (0)
 
Sve­to­vé do­dáv­ky po­čí­ta­čov a mo­bil­ných za­ria­de­ní vzras­tú o 2,8 %
Ce­los­ve­to­vé do­dáv­ky vý­poč­to­vých za­ria­de­ní ako PC, tab­le­ty, ultra pre­nos­né prís­tro­je a mo­bil­né te­le­fó­ny v tom­to ro­ku do­siah­nu 2,5 mi­liar­dy ku­sov.
30.03.2015 / Redakcia / 21 čítaní (0)
 
Ju­nior Inter­net 2015 sa za­čí­na už ten­to pia­tok
Ju­nior Inter­net 2015 sa us­ku­toč­ní už ten­to pia­tok a ot­vo­rí brá­ny do fan­tas­tic­ké­ho sve­ta IT a inter­ne­tu pre mla­dých krea­tív­nych tvor­cov - žia­kov zá­klad­ných a stred­ných škôl.
27.03.2015 / Redakcia / 333 čítaní (0)
 
Ako (ne)fo­tog­ra­fo­vať na di­vo­kej vo­de
Fo­tog­raf­ka Dawn Kish (Ari­zo­na) mi­lu­je dob­rod­ruž­stvo. Ra­da a čas­to spla­vu­je kas­ká­dy, ale nik­dy si ten­to zá­ži­tok ne­na­fo­ti­la, keď­že vždy ma­la v ru­kách ves­lá.
27.03.2015 / Redakcia / 353 čítaní (0)
 
RÚ do­čas­ne ur­čil zá­klad­né pod­mien­ky pre ná­rod­ný roa­ming
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) v stre­du pred­bež­ným opat­re­ním do­čas­ne ur­čil zá­klad­né pod­mien­ky pos­ky­to­va­nia ná­rod­né­ho roa­min­gu.
26.03.2015 / Redakcia / 94 čítaní (0)
 
MV: Cez ví­kend bu­de od­stáv­ka elek­tro­nic­kých slu­žieb
Elek­tro­nic­ké služ­by štá­tu ne­bu­dú naj­bliž­ší ví­kend fun­go­vať. Ná­rod­ná agen­tú­ra pre sie­ťo­vé a elek­tro­nic­ké služ­by ozna­mu­je, že od so­bo­ty 28. mar­ca pol­no­ci do ne­de­le 29. mar­ca do 2:30 bu­de na Ústred­nom por­tá­li ve­rej­nej sprá­vy tech­nic­ká od­stáv­ka.
26.03.2015 / Redakcia / 185 čítaní (0)
 
Top správa PR: Naj­lep­šia server­ovň­a na sve­te je na Slo­ven­sku
Slo­ven­ská spo­loč­nosť Millen­nium spra­vo­va­la 50 server­ov, kto­ré pos­tup­ne pre­su­nu­la do clou­du. Os­ta­la im práz­dna server­ovň­a, kto­rú sa roz­hod­li krea­tív­ne vy­užiť a spra­viť z nej naj­lep­šiu server­ovň­u na sve­te.
26.03.2015 / PR / 1674 čítaní (0)
 
App­le Cam­pus 2 ras­tie ako z vo­dy
Spo­loč­nosť App­le sta­via svo­je no­vé síd­lo, kto­ré sa na­chá­dza na mies­te bý­va­lé­ho síd­la spo­loč­nos­ti Hewlett-Pac­kard.
25.03.2015 / Redakcia / 458 čítaní (0)
 
In­ves­tor­ské fó­rum v Bra­tis­la­ve spo­ji­lo star­tu­py s in­ves­tor­mi
Pod­ni­ka­teľ­skí an­je­li ako in­di­vi­duál­ni in­ves­to­ri in­ves­tu­jú svoj ka­pi­tál hlav­ne v kra­ji­ne, od­kiaľ po­chá­dza­jú.
25.03.2015 / Redakcia / 181 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter