Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Biznis

IT SUM­MIT 2014 bu­de o ho­rú­cich té­mach
ITAS, PC RE­VUE a IN­FOWARE or­ga­ni­zu­jú vý­roč­né po­du­ja­tie slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií.
19.09.2014 / Redakcia / 301 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft pok­ra­ču­je v pre­púš­ťa­ní
Spo­loč­nosť Mic­ro­soft za­tvá­ra svo­je cen­trum vý­sku­mu a vý­vo­ja v Si­li­con Valley v USA. Je to sú­časť pre­púš­ťa­nia, kto­ré sa dot­kne 2 100 pra­cov­ní­kov.
19.09.2014 / Redakcia / 153 čítaní (0)
 
V Čí­ne ma­jú na chod­ní­ku zvlášt­ny pruh pre pou­ží­va­te­ľov mo­bi­lov
V čín­skom mes­te Čchung-čchin­gu vy­tvo­ri­li na chod­ní­ku oso­bit­ný pruh pre pou­ží­va­te­ľov mo­bil­ných te­le­fó­nov, kto­rí sú príl­iš poh­rú­že­ní do čí­ta­nia či pí­sa­nia správ, a tak ne­mô­žu sle­do­vať, ka­diaľ krá­ča­jú.
18.09.2014 / Redakcia / 328 čítaní (0)
 
Co­mics Sa­lón už ten­to ví­kend!
Hlav­né mes­to Slo­ven­skej re­pub­li­ky sa v dňoch 19. až 21. sep­tem­bra opäť zme­ní na ne­poz­na­nie - do ulíc vy­ra­zia fa­nú­ši­ko­via ko­mik­su, ani­me, po­čí­ta­čo­vých hier a ja­pon­skej kul­tú­ry prez­le­če­ní za svo­jich ob­ľú­be­ných hr­di­nov, aby sa v bra­tis­lav­skom Is­tro­po­li­se stret­li na fes­ti­va­loch Co­mics Sa­lón 2014 a Is­tro­CON/Par­CON 2014.
18.09.2014 / PR / 115 čítaní (0)
 
PR: Sof­tLayer je ťa­hú­ňom hyb­rid­né­ho clou­du
IBM zís­ka­la od ak­vi­zí­cie spo­loč­nos­ti Sof­tLayer ti­síc­ky no­vých klien­tov v clou­do­vých služ­bách.
18.09.2014 / PR / 111 čítaní (0)
 
Le­no­vo spúš­ťa na Slo­ven­sku pre­daj smar­tfó­nov
Ro­di­na pro­duk­tov Le­no­vo sa roz­ras­tá o smar­tfó­ny a na Slo­ven­sku sa spúš­ťa pre­daj hneď šty­roch mo­de­lov.
17.09.2014 / Redakcia / 400 čítaní (0)
 
Ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie: pr­vý ob­chod na elek­tro­nic­kom tr­ho­vis­ku by mo­hol byť o týž­deň
Pr­vý ob­chod pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­ké­ho tr­ho­vis­ka by sa mo­hol us­ku­toč­niť o týž­deň. In­for­mo­va­la o tom v uto­rok na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii po­rad­ky­ňa mi­nis­tra vnút­ra Ta­tia­na Beh­ro­vá.
17.09.2014 / Redakcia / 162 čítaní (0)
 
Súd na­ria­dil Goog­lu, aby rea­go­val na e-mai­ly pou­ží­va­te­ľov. FAQ a všeo­bec­ný help nes­ta­čí.
Súd v Ne­mec­ku na­ria­dil spo­loč­nos­ti Goog­le, aby pres­ta­la ig­no­ro­vať e-mai­ly zá­kaz­ní­kov a umož­ni­la funkč­ný spô­sob ko­mu­ni­ká­cie so svo­ji­mi pred­sta­vi­teľ­mi.
17.09.2014 / Martin Stančík / 509 čítaní (0)
 
Mi­nec­raft sa pri­dá­va k Mic­ro­sof­tu
Ako sme už vče­ra in­for­mo­va­li, doš­lo k do­ho­de o od­kú­pe­ní os­la­vo­va­né­ho her­né­ho vý­vo­jár­ske­ho štú­dia Mo­jang sí­dlia­ce­ho v Štok­hol­me a je­ho iko­nic­kej znač­ky Mi­nec­raft.
17.09.2014 / Redakcia / 128 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter