Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Biznis

Sur­fa­ce za­tiaľ pre­žil, ďal­šia stra­té­gia Mic­ro­sof­tu je ne­istá
Aj keď tab­let Sur­fa­ce pod­ľa všet­ké­ho pre­ži­je reor­ga­ni­zá­ciu vnút­ri Mic­ro­sof­tu, pod­ľa exper­tov nie je jas­né, aké plá­ny do bu­dúc­nos­ti Mic­ro­soft s tý­mi­to za­ria­de­nia­mi má.
22.07.2014 / Martin Stančík / 376 čítaní (0)
 
Ak­cie Mic­ro­sof­tu do­siah­li 14-roč­né maximum. Na čo rea­go­va­li in­ves­to­ri?
Ak­cie Mic­ro­sof­tu mi­nu­lý týž­deň prud­ko vy­le­te­li na­hor a do­siah­li svo­je 14-roč­né maximum, keď v stre­du rá­no ich hod­no­ta do­siah­la 44,07 do­lá­ra a po­po­lud­ní sa eš­te zvý­ši­la na 44,31 do­lá­ra.
21.07.2014 / Redakcia / 524 čítaní (0)
 
Tech­no­lo­gic­ky zdat­nej­šia kon­ku­ren­cia vám mô­že cez Goog­le po­riad­ne skom­pli­ko­vať biz­nis
Služ­by Goog­le Ma­py a Goog­le+ Mies­ta sú uži­toč­ným po­moc­ní­kom, ak si pot­re­bu­je­te zis­tiť in­for­má­cie o ne­ja­kom pod­ni­ku ale­bo or­ga­ni­zá­cii.
21.07.2014 / Roman Kadlec / 1406 čítaní (0)
 
Pod­ľa ana­ly­tič­ky bu­de App­le pre­dá­vať iWatch za 300 do­lá­rov
Do­ha­dy oko­lo in­te­li­gen­tných ho­di­niek App­lu sa mno­žia. Na trh by sa ma­li uviesť v tom­to ro­ku a pod­ľa od­ha­dov ana­ly­ti­kov sa ich v pr­vom ro­ku pre­dá 30 až 60 mi­lió­nov ku­sov.
18.07.2014 / Redakcia / 478 čítaní (0)
 
Goog­le a No­var­tis bu­dú spo­loč­ne vy­ví­jať in­te­li­gen­tné kon­tak­tné šo­šov­ky
Goog­le uzav­rel do­ho­du so švaj­čiarskou far­ma­ceu­tic­kou spo­loč­nos­ťou No­var­tis o spo­lup­rá­ci pri vý­vo­ji in­te­li­gen­tných kon­tak­tných šo­šo­viek.
18.07.2014 / Redakcia / 495 čítaní (0)
 
Vel­kí ri­va­li sa uz­mie­ri­li. IBM bu­de do fi­riem pre­dá­vať iP­ho­ny a iPa­dy
IBM a App­le ozná­mi­li exklu­zív­nu spo­lup­rá­cu, kto­rá by ma­la po­môcť App­lu vý­raz­nej­šie sa pre­sa­diť v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí.
18.07.2014 / Roman Kadlec / 331 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft prip­ra­vu­je naj­väč­šie pre­púš­ťa­nie v his­tó­rii fir­my, od­íde až 18-ti­síc za­mes­tnan­cov
Nák­la­dy v sú­vis­los­ti s pre­púš­ťa­ním sa po­čas naj­bliž­ších šty­roch kvar­tá­lov bu­dú po­hy­bo­vať na úrov­ni od 1,1 mld. USD do 1,6 mld. USD.
18.07.2014 / Redakcia / 259 čítaní (0)
 
Red Hat uvoľ­ňu­je no­vý In­ktank Ceph a pri­ná­ša niž­šiu ce­nu za ulo­že­ný GB dát a pok­ro­či­lý tie­ring
Len pár me­sia­cov po tom, čo Red Hat v ap­rí­li 2014 ov­lá­dol spo­loč­nosť In­ktank, uvoľ­nil no­vú ver­ziu In­ktank Ceph En­terpri­se 1.2, kto­rá pri­ná­ša množ­stvo dô­le­ži­tých zlep­še­ní.
18.07.2014 / Albert Ryba / 414 čítaní (0)
 
IT od­de­le­nia vo fir­mách ča­ká zá­sad­ná zme­na ich ro­ly
Pod­ľa pries­ku­mu spo­loč­nos­ti CA Tech­no­lo­gies bu­dú v nas­le­du­jú­cich troch ro­koch kle­sať roz­poč­ty fi­rem­ných IT od­de­le­ní a s tým sa bu­de me­niť aj ich po­zí­cia.
17.07.2014 / Albert Ryba / 1525 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter