Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Biznis

Viac než po­lo­vi­ca fi­riem ne­pos­ky­tu­je za­mes­tnan­com bez­drô­to­vé pri­po­je­nie k inter­ne­tu
Ne­zá­vis­lý pries­kum me­dzi 2500 európ­sky­mi kan­ce­lár­sky­mi pra­cov­ník­mi, vy­ko­na­ný fir­mou Cen­suswide, uká­zal, že si pod­ni­ky v ce­lej Euró­pe ne­chá­va­jú ujsť príl­eži­tos­ti, keď sa us­po­ko­ju­jú s nek­va­lit­ným pri­po­je­ním.
23.12.2014 / Redakcia / 0 čítaní (0)
 
Ko­men­tár: Us­pe­jú tab­le­ty vo fir­mách? Áno, ale mu­sia sa ino­vo­vať.
Keď App­le v ro­ku 2010 pred­sta­vil pr­vý iPad s ten­kým te­lom a do­ty­ko­vým dis­ple­jom, kto­rý ne­mal tak­mer nič spo­loč­né s dov­te­dy pou­ží­va­ný­mi „tuč­ný­mi" a neoh­ra­ba­ný­mi tab­let­mi, niek­to­rí ľu­dia bo­li k to­mu­to za­ria­de­niu skep­tic­kí.
23.12.2014 / Redakcia / 0 čítaní (0)
 
Až 37 % mla­dých ľu­dí po­sie­la­lo smar­tfó­nom svo­ju na­hú fot­ku
Brit­ská cha­ri­ta­tív­na or­ga­ni­zá­cia Di­tch the La­bel, za­me­ra­ná pro­ti ši­ka­no­va­niu, zve­rej­ni­la kaž­do­roč­nú štú­diu o tom, ako mla­dí ľu­dia vo ve­ku 13 - 25 ro­kov pou­ží­va­jú (a zneu­ží­va­jú) svo­je smar­tfó­ny.
22.12.2014 / Redakcia / 321 čítaní (0)
 
Ho­lan­ďa­nia hro­zia Goog­lu po­ku­tou vo vý­ške 15 mi­lió­nov eur
Re­gu­lá­to­ri v Ho­lan­dsku ozná­mi­li, že Goog­lu hro­zí po­ku­ta vo vý­ške pät­násť mi­lió­nov eur za po­ru­šo­va­nie ta­moj­ších zá­ko­nov na ochra­nu súk­ro­mia.
22.12.2014 / Martin Stančík / 120 čítaní (0)
 
Ži­vot­ný prí­beh Cis­co: Trid­sať ro­kov ino­vá­cií a sna­hy o pre­po­je­nej­ší svet
Za­mes­tnan­ci Stan­for­do­vej uni­ver­zi­ty Leo­nard Bo­sack a San­dy Ler­ne­ro­vá spo­loč­ne s Ri­char­dom Troianom za­lo­ži­li pred trid­sia­ti­mi rok­mi spo­loč­nosť Cis­co.
22.12.2014 / Redakcia / 109 čítaní (0)
 
Re­gio­Jet: Sof­tvé­ro­vá chy­ba za­blo­ko­va­la lo­ko­mo­tí­vu
Rá­no 17. 12. doš­lo na lo­ko­mo­tí­ve Vec­tron k tech­nic­kej chy­be na sof­tvé­ri, pre­to bo­la spo­loč­nosť Re­gio­Jet nú­te­ná pr­výk­rát vo svo­jej troj­roč­nej his­tó­rii zru­šiť IC spoj, v tom­to prí­pa­de spoj IC 401 na tra­se Bra­tis­la­va - Ko­ši­ce.
22.12.2014 / Redakcia / 231 čítaní (0)
 
Ino­vá­cie na CES 2015: Le­vi­tu­jú­ci rep­ro­duk­tor a tla­čia­reň do vrec­ka
Už o nie­koľ­ko týž­dňov sa v Las Ve­gas za­čne veľtrh spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES 2015. Or­ga­ni­zá­tor vy­hlá­sil sú­ťaž o naj­lep­šiu ino­vá­ciu (Best of In­no­va­tion).
19.12.2014 / Redakcia / 363 čítaní (0)
 
Až 72 % Če­chov ne­má op­ti­ma­li­zo­va­nú mo­bil­nú ta­ri­fu, ušet­ri­li by pri­tom na no­vý smar­tfón
Prib­liž­ne 72 % če­ských zá­kaz­ní­kov ne­má op­ti­mál­ne nas­ta­ve­né služ­by mo­bil­ných ope­rá­to­rov. Vy­plý­va to zo zis­te­ní ne­zá­vis­lé­ho po­rov­ná­va­ča Ta­ri­fo­mat.
19.12.2014 / Redakcia / 161 čítaní (0)
 
Čo ča­ká IT v ro­ku 2015? Nap­rík­lad Fog Com­pu­ting či ana­lý­za dát v reál­nom ča­se.
Búrli­vá pre­me­na sve­ta IT zís­ka v ro­ku 2015 no­vú dy­na­mi­ku. No­vé tren­dy sa v tej­to ob­las­ti ob­ja­vu­jú nie po ro­koch, ale po me­sia­coch.
18.12.2014 / Redakcia / 871 čítaní (0)
 
Re­por­táž: Exkur­zia do vý­vo­jo­vé­ho cen­tra Orac­le
Pred­sta­vi­te­lia glo­bál­nych fi­riem pri­rov­ná­va­jú Kra­kov k európ­ske­mu Si­li­kó­no­vé­mu údo­liu a Bos­to­nu zá­ro­veň.
18.12.2014 / Ľuboslav Lacko / 208 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

BLOGY: Aby sa z internetu nestal Skynet (1 prís­pev­kov)
Vladko: No, tak už nám chýba len ten Prvý a Tretí. . . . . .
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter