Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Biznis

Štú­dia: Star­šia ge­ne­rá­cia mlad­ne aj vďa­ka tech­no­ló­giám
Naj­nov­šia štú­dia od­ha­li­la, že se­nio­ri, kto­rí pou­ží­va­jú ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie, sa cí­tia mlad­ší­mi, viac in­for­mo­va­ný­mi a viac v cen­tre di­ania. Kva­li­ta ich ži­vo­ta sa pod­ľa ich vlas­tných slov vply­vom tech­no­ló­gií zlep­ši­la.
21.08.2014 / Redakcia / 69 čítaní (0)
 
Čis­tý zisk ZTE vzrás­tol na re­kor­dnú úro­veň
Čín­sky vý­rob­ca mo­bil­ných te­le­fó­nov a prís­lu­šen­stva Zhong Xing Te­le­com­mu­ni­ca­tion Equip­ment (ZTE) do­sia­hol v pr­vom polro­ku re­kord­ný čis­tý zisk.
21.08.2014 / Redakcia / 65 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft: Daj­te IE eš­te dru­hú šan­cu!
Vý­vo­já­ri a prog­ra­mo­ví ma­na­žé­ri Mic­ro­sof­tu vo štvr­tok na Red­dit ape­lo­va­li na pou­ží­va­te­ľov, aby da­li ich webo­vé­mu pre­hlia­da­ču Inter­net Explo­rer dru­hú šan­cu.
19.08.2014 / Martin Stančík / 1449 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft, App­le a Goog­le sa chys­ta­jú na voj­nu o fi­rem­né tab­le­ty
Na tr­hu s tab­let­mi zú­ri ce­no­vá voj­na a naj­mä mo­de­ly ur­če­né pre kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov sú pre­dá­va­né za veľ­mi níz­ke ce­ny, mar­že pre vý­rob­cov sú tak mi­ni­mál­ne.
19.08.2014 / Albert Ryba / 587 čítaní (0)
 
Do­ha­dy: Mo­to­ro­la Sha­mu vraj bu­de „na­du­pa­ný“ Nexus 6
Goog­le pred­ne­dáv­nom pop­rel špe­ku­lá­cie o ukon­če­ní vý­ro­by za­ria­de­ní Nexus a ich nah­ra­de­ní pro­duk­tmi An­droid Sil­ver.
18.08.2014 / Redakcia / 1020 čítaní (0)
 
Goog­le kú­pil spo­loč­nosť na ana­lý­zu fo­tog­ra­fií zdie­ľa­ných na so­ciál­nych sie­ťach
Ame­ric­ká inter­ne­to­vá spo­loč­nosť Goog­le ku­pu­je spo­loč­nosť Jet­Pac. Fir­ma je tvor­com mo­bil­nej ap­li­ká­cie, kto­rá ana­ly­zu­je fo­tog­ra­fie zdie­ľa­né na nie­koľ­kých so­ciál­nych sie­ťach a vy­tvá­ra z nich mes­tské­ho sprie­vod­cu.
18.08.2014 / Redakcia / 194 čítaní (0)
 
Snowden sa roz­ho­vo­ril o po­me­roch v NSA, išiel by aj do vä­ze­nia ak by to ma­lo zmy­sel
Whis­tleb­lower Edward Snowden v roz­ho­vo­re zve­rej­ne­nom v stre­du uvie­dol, že je­ho niek­daj­ší za­mes­tná­va­teľ, ame­ric­ká Ná­rod­ná bez­peč­nos­tná agen­tú­ra (NSA), od­po­čú­va je­ho ko­mu­ni­ká­ciu po ce­lý čas je­ho po­by­tu v rus­kom azy­le.
18.08.2014 / Filip Brůcha / 1325 čítaní (0)
 
IBM ISC s.r.o. ob­sta­rá­va vý­skum­né služ­by za 1,4 mil. eur
Spo­loč­nosť IBM Inter­na­tio­nal Servic­es Cen­tre, s.r.o., ob­sta­rá­va vý­skum­né služ­by v pred­pok­la­da­nej hod­no­te 1,4 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH).
18.08.2014 / Redakcia / 112 čítaní (0)
 
V Pra­he za­ča­la fun­go­vať kon­tro­ver­zná služ­ba Uber
Ten­to týž­deň za­ča­la v Pra­he, ako v pr­vom mes­te v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe, pre­vádz­ku kon­tro­ver­zná služ­ba Uber.
15.08.2014 / Redakcia / 1345 čítaní (0)
 
Fir­ma Le­no­vo zvý­ši­la kvar­tál­ny zisk o vy­še pä­ti­nu
Naj­väč­ší vý­rob­ca osob­ných po­čí­ta­čov na sve­te Le­no­vo v svo­jom pr­vom úč­tov­nom kvar­tá­li zvý­šil zisk o vy­še pä­ti­nu.
15.08.2014 / Redakcia / 77 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter