Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Biznis

Wiki­pé­dia zne­mož­ni­la úp­ra­vy člán­kov z po­čí­ta­čov ame­ric­ké­ho Kon­gre­su
Správ­co­via ot­vo­re­nej en­cyk­lo­pé­die Wiki­pé­dia pre „neus­tá­le ru­ši­vé úp­ra­vy" zne­mož­ni­li, aby z po­čí­ta­čov v ame­ric­kej Sne­mov­ni rep­re­zen­tan­tov bo­lo mož­né vy­ko­ná­vať úp­ra­vy tej­to naj­väč­šej on-li­ne en­cyk­lo­pé­die sve­ta.
29.07.2014 / Martin Stančík / 123 čítaní (0)
 
Allwin­ner plá­nu­je do­kon­ca ro­ka spus­tiť dis­tri­bú­ciu pr­vých 64-bi­to­vých pro­ce­so­rov ARM
Zná­my čín­sky vý­rob­ca lac­ných pro­ce­so­rov ARM Allwin­ner ozná­mil ve­rej­nos­ti svo­je plá­ny oh­ľa­dom vý­ro­by a dis­tri­bú­cie svoj­ho pr­vé­ho 64-bi­to­vé­ho pro­ce­so­ra za­lo­že­né­ho na ar­chi­tek­tú­re ARMv8.
29.07.2014 / Andrej Banský / 31 čítaní (0)
 
Brit­ská vlá­da sa roz­hod­la pre open sour­ce for­mát ODF na­mies­to OpenXML
Brit­ská vlá­da ofi­ciál­ne pri­ja­la Open Do­cu­ment For­mat (ODF) ako štan­dard­ný for­mát pre vlád­ne do­ku­men­ty.
28.07.2014 / Redakcia / 277 čítaní (0)
 
Rus­ko už nech­ce sof­tvér Mic­ro­sof­tu, Orac­le či IBM. Pred­nosť ma­jú do­má­ce pro­duk­ty
V dôs­led­ku po­li­tic­ké­ho na­pä­tia, kto­ré sa vy­tvo­ri­lo me­dzi Rus­kom a Spo­je­ný­mi štát­mi, a no­vo oh­lá­se­ných san­kcií zo stra­ny USA chce Rus­ko za­sa­diť úder ame­ric­kej eko­no­mi­ke tým, že ob­me­dzí pou­ži­tie sof­tvé­ru spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft.
25.07.2014 / Redakcia / 1286 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft vy­dá­va svoj pr­vý mo­bil po od­kú­pe­ní No­kie - Lu­mia 530
Pr­vý mo­bil No­kia od Mic­ro­so­fu je Lu­mia 530. Lac­ná stred­ná trie­da a nás­tup­ca naj­ús­peš­nej­šie­ho mo­bi­lu Lu­mia 520.
25.07.2014 / Redakcia / 620 čítaní (0)
 
Vy­ho­de­ný za­mes­tna­nec Mic­ro­sof­tu opi­su­je prie­beh veľ­ké­ho pre­púš­ťa­nia
Mi­nu­lý týž­deň Mic­ro­soft ozná­mil ma­sív­ne pre­púš­ťa­nie. O prá­cu priš­lo až 18-ti­síc za­mes­tnan­cov spo­loč­nos­ti.
25.07.2014 / Martin Hodás / 1671 čítaní (0)
 
Goog­le bu­de če­liť ža­lo­be za ne­po­vo­le­né ná­ku­py de­tí
Roz­ho­dol o tom v pon­de­lok ame­ric­ký fe­de­rál­ny sud­ca Ro­nald Why­te, kto­rý od­mie­tol žia­dosť spo­loč­nos­ti Goog­lu o za­sta­ve­nie spo­ru.
24.07.2014 / Redakcia / 313 čítaní (0)
 
Pa­ten­to­ví trollo­via ve­dú až 67 % pa­ten­to­vých spo­rov
Sprá­va­nie pa­ten­to­vých trollov, te­da fi­riem, kto­ré sku­pu­jú za­ují­ma­vé pa­ten­ty a po­tom si za­rá­ba­jú ich pou­ži­tím na sú­de pro­ti väč­ším fir­mám, sa čo­raz viac stá­va br­zdou ame­ric­kej eko­no­mi­ky.
24.07.2014 / Redakcia / 885 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter