Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Biznis

Pries­kum: Ce­los­ve­to­vý pre­daj smar­tfó­nov – naj­po­mal­ší me­dzi­roč­ný rast má An­droid
Pod­ľa úda­jov, kto­ré zve­rej­ni­la spo­loč­nosť Gar­tner, bo­li ná­ras­ty pre­da­jov in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov v dru­hom štvrťro­ku toh­to ro­ka naj­po­mal­šie od ro­ku 2013.
31.08.2015 / Redakcia / 81 čítaní (0)
 
Dop­rav­ný úrad ur­čil pra­vid­lá na pre­vádz­ku dro­nov, hro­zia po­ku­ty až 330 euro
Dop­rav­ný úrad zve­rej­nil pra­vid­lá, kto­rý­mi sa má na Slo­ven­sku ria­diť pre­vádz­ka dro­nov. Vy­plý­va z nich, že kaž­dý oby­va­teľ Slo­ven­ska, kto­rý chce pou­ží­vať dron s hmot­nos­ťou väč­šou ako 20 kg.
28.08.2015 / Redakcia / 1058 čítaní (0)
 
No­mi­ná­cie na oce­ne­nie IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­DUKT a IT PRO­JEKT ro­ka 2015
Tra­dí­cia ude­ľo­va­nia pres­tíž­nych cien IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­DUKT a IT PRO­JEKT ro­ka pok­ra­ču­je už pät­nás­ty rok.
26.08.2015 / Redakcia / 302 čítaní (0)
 
Sam­sung ide pro­ti App­lu, po­ži­čia­va smar­tfón na 30 dní za 1 USD
Ju­ho­kó­rej­ský gi­gant sa roz­ho­dol na po­li mo­bil­ných za­ria­de­ní za­úto­čiť ori­gi­nál­nym spô­so­bom. Vy­mys­lel úpl­ne no­vú rek­lam­nú ak­ciu, kto­rá je sú­čas­ťou kam­pa­ne Ul­ti­ma­te Test Dri­ve.
26.08.2015 / Redakcia / 524 čítaní (0)
 
Sym­an­tec sa za 8 mi­liárd do­lá­rov zba­vu­je Ve­ri­ta­su
Ve­ri­tas bol ne­dáv­no vy­čle­ne­ný do sa­mos­tat­nej fir­my, kto­rá sa sús­tre­ďu­je na ob­lasť sprá­vy in­for­má­cií.
26.08.2015 / Pavel Louda / 144 čítaní (0)
 
Me­to­dic­ké cen­trum ča­ka­jú po ky­ber­pod­vo­de per­so­nál­ne zme­ny
Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­ké cen­trum ča­ka­jú ra­zan­tné zme­ny, kto­ré sa bu­dú tý­kať vnú­tor­ných pro­ce­sov, ale aj per­so­nál­ne zme­ny.
26.08.2015 / Redakcia / 138 čítaní (0)
 
Vi­ral na pok­ra­čo­va­nie: Mer­ce­des po preh­ra­tej stáv­ke uro­bil ges­to a CLA-čko uto­pil
Ob­rov­ské množ­stvo ko­men­tá­rov, laj­kov a zdie­ľa­ní si vy­žia­da­lo ko­na­nie slo­ven­ské­ho za­stú­pe­nia ne­mec­kej auto­mo­bil­ky Mer­ce­des-Benz na so­ciál­nej sie­ti Fa­ce­book.
25.08.2015 / Redakcia / 3035 čítaní (0)
 
Smart TV pre no­vý autor­ský zá­kon nez­dra­že­jú
Vy­tr­va­lé úsi­lie IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska o ob­jas­ne­nie prob­le­ma­tic­ké­ho vý­kla­du no­vé­ho autor­ské­ho zá­ko­na v čas­ti de­fi­ní­cie spop­lat­ne­ných za­ria­de­ní tý­ka­jú­cej sa smart te­le­ví­zo­rov bo­lo ús­peš­ne za­vŕše­né.
25.08.2015 / Redakcia / 144 čítaní (0)
 
MV: Vy­da­li už mi­lión elek­tro­nic­kých ob­čian­skych preu­ka­zov
Mi­nis­ter­stvo vnút­ra vy­da­lo už mi­lión elek­tro­nic­kých ob­čian­skych preu­ka­zov s či­pom. Ako re­zort in­for­mo­val na svo­jej inter­ne­to­vej strán­ke, kaž­dý týž­deň prip­ra­via na od­ov­zda­nie zhru­ba 14-ti­síc ku­sov toh­to dok­la­du.
24.08.2015 / Redakcia / 265 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft za­tvá­ra bý­va­lú di­ví­ziu pre vý­skum mo­bi­lov No­kia a pre­púš­ťa 2 300 ľu­dí
Spo­loč­nosť Mic­ro­soft v pia­tok potvr­di­la, že za­tvo­rí bý­va­lú di­ví­ziu pre vý­skum a vý­voj mo­bil­ných te­le­fó­nov No­kia Oyj v mes­te Sa­lo na ju­hu Fín­ska.
24.08.2015 / Redakcia / 261 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Video: Pozrite sa na nový hoverboard Lexus Slide v akcii. Vie jazdiť aj nad vodou. (1 prís­pev­kov)
jeanniera18: Ribald pictures blog http://exgirlfriend.net.erolove.in/?dignity-adrianna sex videos gratis u tube sex live mom having sex video's olnine ho...
 
Windows 10 IoT Core je už dostupný pre Raspberry Pi 2 a MinnowBoard Max (3 prís­pev­kov)
Naleśniki: Witam Zobaczył by ktoś to wideo? https://youtube.com/watch?v=a_U-rh7blLQ - feromony męskie
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter