Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Biznis

Mo­bil­ní ope­rá­to­ri mô­žu nah­ra­diť vý­pad­ky tr­žieb pre­da­jom dát o svo­jich zá­kaz­ní­koch
Kon­ku­ren­cia na európ­skom tr­hu mo­bil­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb sa v os­tat­ných ro­koch vy­os­tru­je.
17.04.2014 / Redakcia / 255 čítaní (0)
 
Kr­vá­ca­jú­ce sr­dce uka­zu­je, pre­čo ku­po­vať znač­ko­vý har­dvér
Chy­ba kr­vá­ca­jú­ce­ho sr­dca (Heartbleed bug) pou­ka­zu­je na dô­vod, pre­čo má zmy­sel ku­po­vať znač­ko­vé server­y a ďal­ší pod­ni­ko­vý har­dvér s kva­lit­nou pod­po­rou.
17.04.2014 / Albert Ryba / 1370 čítaní (0)
 
V Bra­tis­la­ve bu­de ki­no IMAX s plát­nom 23 × 13 met­rov
Spo­loč­nos­ti CI­NE­MAX Bra­tis­la­va a IMAX uzav­re­li zmlu­vu o vy­bu­do­va­ní ki­no­sá­ly IMAX v naj­nov­šom bra­tis­lav­skom mul­tip­lexe CI­NE­MAX, kto­rý bu­de sú­čas­ťou vzni­ka­jú­ce­ho ná­kup­no-zá­bav­né­ho cen­tra BO­RY MALL.
17.04.2014 / Redakcia / 414 čítaní (0)
 
Zisk spo­loč­nos­ti In­tel pre­ko­nal oča­ká­va­nia
Za ja­nuár až ma­rec vý­rob­ca po­čí­ta­čo­vých či­pov evi­do­val zisk 1,95 mld. USD ale­bo 38 cen­tov na ak­ciu, v rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka to bo­lo 2,05 mld. USD, či­že 40 cen­tov na ak­ciu
17.04.2014 / Redakcia / 145 čítaní (0)
 
SIS chce pre­sa­diť zá­kon na­ria­ďu­jú­ci od­ov­zdať jej kľú­če k všet­kej šif­ro­va­nej ko­mu­ni­ká­cii a dá­tam
Slo­ven­ská in­for­mač­ná služ­ba (SIS) pred­lo­ži­la mi­nis­ter­stvu vnút­ra návrh zá­ko­na o spra­vo­daj­ských služ­bách.
16.04.2014 / Redakcia / 903 čítaní (0)
 
Na STU ot­vá­ra­jú Ná­rod­né cen­trum ro­bo­ti­ky. Chcú vy­ro­biť ro­bo­ta čis­tia­ce­ho uli­ce mes­ta.
Fa­kul­ta elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty (FEI STU) v Bra­tis­la­ve po­sil­ňu­je vý­uč­bu ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky, na ško­le vzni­ká Ná­rod­né cen­trum ro­bo­ti­ky.
16.04.2014 / Redakcia / 342 čítaní (0)
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Yahoo v pr­vom kvar­tá­li mier­ne rást­li
Spo­loč­nosť Yahoo za­zna­me­na­la v pr­vých troch me­sia­coch ka­len­dár­ne­ho ro­ka mier­ny ná­rast príj­mov.
16.04.2014 / Redakcia / 32 čítaní (0)
 
Goog­le od­kú­pi spo­loč­nosť vy­rá­ba­jú­cu so­lár­nych dro­nov
Spo­loč­nosť Goog­le sa do­hod­la na od­kú­pe­ní spo­loč­nos­ti Ti­tan Aeros­pa­ce, kto­rá sa za­obe­rá vý­ro­bou dro­nov, te­da bez­pi­lot­ných lie­ta­diel. Tie­to dro­ny vy­uží­va­jú so­lár­nu ener­giu.
15.04.2014 / Redakcia / 207 čítaní (0)
 
Pa­na­so­nic a Fu­jit­su vy­tvo­ria fir­mu na vý­ro­bu či­pov
Spo­loč­nos­ti Pa­na­so­nic a Fu­jit­su sa do­hod­li na spo­lup­rá­ci a na je­seň vy­tvo­ria spo­loč­nú fir­mu na vý­ro­bu či­pov.
15.04.2014 / Redakcia / 162 čítaní (0)
 
51 % pod­vá­dza­jú­cich pou­ží­va na kon­tak­to­va­nie What­sApp, Fa­ce­book ale­bo Twit­ter
Vic­to­ria Mi­lan, strán­ka na mi­mo­man­žel­ské ran­de­nie pre že­na­tých, vy­da­té a za­da­ných, zve­rej­ni­la naj­nov­ší pries­kum me­dzi 12 500 * pod­vá­dza­jú­ci­mi že­na­mi a muž­mi z USA, Veľ­kej Bri­tá­nie, Ne­mec­ka, Fran­cúz­ska a Špa­nielska.
15.04.2014 / Redakcia / 252 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Aj Intel má svoju verziu Raspberry Pi. Volá sa Minnowboard Max, beží na platforme x86 a stojí 99 dolárov (4 prís­pev­kov)
AnthonyTiz: Superb images, the color and depth of the images are breath-taking, they draw you in as though you are a component of the make-up. my website ...
 
Holandsko dalo zelenú neregistrovaným programovateľným SIM kartám. Budeme nezávislí od mobilného operátora? (8 prís­pev­kov)
MSPCityGirlsTiex: Hello felas! Any good ideas to visit in Minneapolis?
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter