Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

Biznis

Na slo­ven­ské ško­ly priš­lo 20 000 tab­le­tov. Ze­fek­tív­nia uče­nie?
Mi­nis­ter­stvo škol­stva, ve­dy, vý­sku­mu a špor­tu SR do­da­lo na ško­ly 20 000 tab­le­tov a zria­di­lo 1 209 tab­le­to­vých učeb­ní.
27.02.2015 / Redakcia / 307 čítaní (0)
 
Sam­sung v tom­to ro­ku zmra­zí pla­ty za­mes­tnan­com
Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics zmra­zí v tom­to ro­ku svo­jim ju­ho­kó­rej­ským za­mes­tnan­com mzdy.
27.02.2015 / Redakcia / 159 čítaní (0)
 
Sam­sung kú­pil spo­loč­nosť na auto­ba­té­rie
Zdá sa, že spo­loč­nosť Sam­sung si veľ­mi dob­re uve­do­mu­je svo­je sú­čas­né pos­ta­ve­nie na tr­hu a aj to, že App­le vraj vy­ví­ja vlast­ný auto­mo­bil.
26.02.2015 / Redakcia / 220 čítaní (0)
 
MF pod­pí­sa­lo zmlu­vy na šty­ri ná­rod­né IT pro­jek­ty v rám­ci OPIS
Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií (MF) SR, ako spros­tred­ko­va­teľ­ský or­gán pod ria­dia­cim or­gá­nom pre Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS), uzav­re­lo zmlu­vy o pos­kyt­nu­tí ne­náv­rat­né­ho fi­nan­čné­ho prís­pev­ku na us­ku­toč­ne­nie ak­ti­vít šty­roch ná­rod­ných pro­jek­tov.
26.02.2015 / Redakcia / 203 čítaní (0)
 
Kau­za Su­per­fish: Ot­vo­re­ný list od CTO Le­no­vo Pet­ra Hor­ten­sia
Za­čiat­kom sep­tem­bra 2014 sme sa roz­hod­li do­dá­vať niek­to­ré z na­šich spot­re­bi­teľ­ských no­te­boo­kov s pre­din­šta­lo­va­ným sof­tvé­rom Su­per­fish.
25.02.2015 / Redakcia / 309 čítaní (0)
 
Inter­net z mo­bi­lu a tab­le­tu nav­ští­vi­lo v ja­nuá­ri 1,8 mil. Slo­vá­kov
Webo­vé strán­ky za­po­je­né do vý­sku­mu AIM­mo­ni­tor nav­ští­vi­lo z mo­bil­ných za­ria­de­ní a tab­le­tov v ja­nuá­ri 1,8 mi­lió­na uží­va­te­ľov.
24.02.2015 / Redakcia / 74 čítaní (0)
 
Trh pou­ži­tých smar­tfó­nov v ro­ku 2017 do­siah­ne 120 mil. ku­sov
Veľ­kosť tr­hu s pou­ži­tý­mi smar­tfón­mi do­siah­ne v ro­ku 2017 ce­los­ve­to­vo 120 mi­lió­nov ku­sov. Pred­pok­la­dá to ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Gar­tner.
24.02.2015 / Redakcia / 87 čítaní (0)
 
App­le bu­de kon­ku­ro­vať Tes­le s vlas­tným elek­tro­mo­bi­lom. Ka­pi­tá­lu má na to viac ako dosť
App­le v taj­nos­ti prip­ra­vu­je svo­je pr­vé auto. Vý­voj má na sta­ros­ti tím, zlo­že­ný z prib­liž­ne 200 exper­tov, kto­rý spo­loč­nosť vy­bu­do­va­la po­čas pos­led­ných me­sia­cov.
24.02.2015 / Roman Kadlec / 1039 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Sen high-tech hudobníkov: Elektrické piano Seaboard Grand so zvukom budúcnosti (6 prís­pev­kov)
dwayneby11: Spontánna shemale fotky http://shemales.blogporn.in/?page.kellie   Shamal transexuals video shemal.com transexuals sex videa shemail sex klip
 
The Pirate Bay má problémy s výpadkami, malvérom a nefungujúcou registráciou (7 prís­pev­kov)
vaxnfvrmqn: perfectly managed militia? you may many more pages over personalised policy based on well-organized militias like in massachusetts. Do an effective...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter