Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Biznis

Im­ple­men­tá­ciu OPI­SU-u br­zdí ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie
Im­ple­men­tá­ciu Ope­rač­né­ho prog­ra­mu In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS) ne­ga­tív­ne ov­plyv­ňu­je ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie.
22.05.2015 / Redakcia / 72 čítaní (0)
 
Le­no­vo plá­nu­je pohl­tiť di­ví­ziu her­ných no­te­boo­kov MSI
Le­no­vo sa v po­ma­ly, ale is­to stá­va jed­ným z naj­výz­nam­nej­ších hrá­čov sve­ta in­for­mač­ných tech­no­ló­gií.
21.05.2015 / Redakcia / 246 čítaní (0)
 
Zá­kaz pou­ží­va­nia smar­tfó­nov v ško­lách zlep­šu­je vý­sled­ky štu­den­tov
V rám­ci štú­die, kto­rú us­ku­toč­ni­lo Cen­trum pre eko­no­mic­ký vý­kon pri Lon­dýn­skej ško­le eko­nó­mie, sa zis­ti­lo, že zá­kaz pou­ží­va­nia mo­bil­ných te­le­fó­nov po­čas vy­učo­va­nia ve­die k zlep­še­niu prie­mer­ných zná­mok žia­kov.
21.05.2015 / Redakcia / 215 čítaní (0)
 
 
AS­BIS, eD sys­tem a tra­ja ďal­ší dis­tri­bú­to­ri dos­ta­li po­ku­tu 4,28 mil. eur
Proti­mo­no­pol­ný úrad SR (PMÚ) ude­lil pia­tim IT dis­tri­bú­to­rom po­ku­tu vo vý­ške 4,28 mil. eur. Po­ku­tu dos­ta­li spo­loč­nos­ti AS­BIS SK, eD sys­tem Slo­va­kia, ABC Da­ta, AT Com­pu­ter a SWS Dis­tri­bu­tion za uzat­vo­re­nie kar­te­lo­vej do­ho­dy.
20.05.2015 / Redakcia / 802 čítaní (0)
 
Fir­ma App­le do­siah­la čias­toč­ný ús­pech v spo­re so Sam­sun­gom
Ver­dikt ame­ric­ké­ho od­vo­la­cie­ho sú­du v pa­ten­to­vom spo­re me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi App­le a Sam­sung je čias­toč­ným ví­ťaz­stvom fir­my App­le.
20.05.2015 / Redakcia / 174 čítaní (0)
 
App­le kú­pil ďal­šiu na­vi­gač­nú fir­mu. Chce zvý­šiť pres­nosť ur­čo­va­nia po­lo­hy na cen­ti­met­re
Spo­loč­nosť App­le kú­pi­la mi­nu­lý týž­deň Co­he­rent Na­vi­ga­tion, fir­mu za­me­ria­va­jú­cu sa na do­ko­na­le pres­né zís­ka­va­nie sú­rad­níc GPS.
19.05.2015 / Redakcia / 585 čítaní (0)
 
Mo­bil­ní ope­rá­to­ri v Euró­pe chcú za­blo­ko­vať rek­la­my. Pre Goog­le by to bo­la poh­ro­ma
Európ­ski mo­bil­ní ope­rá­to­ri čos­ko­ro za­čnú blo­ko­vať inter­ne­to­vú rek­la­mu. Tvr­dí sa to v člán­ku uve­rej­ne­nom vo Fi­nan­cial Ti­mes.
19.05.2015 / Redakcia / 956 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter