Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Biznis

Znač­ka No­kia sa má vrá­tiť na trh na no­vých za­ria­de­niach
Aj keď Mic­ro­soft vy­pus­til me­no No­kia z ozna­če­nia svo­jich smar­tfó­nov Lu­mia, znač­ka bu­de žiť ďa­lej. No­kia te­raz plá­nu­je pos­kyt­núť li­cen­ciu na svo­ju znač­ku vý­rob­com, kto­rí by ju moh­li pou­žiť na svo­jich za­ria­de­niach.
21.11.2014 / Redakcia / 394 čítaní (0)
 
Sam­sung oh­lá­sil na bu­dú­ci rok smar­tfón so skla­da­teľ­ným dis­ple­jom
Sam­sung na bu­dú­ci rok uve­die na trh smar­tfón so skla­da­teľ­ným dis­ple­jom. Zá­ro­veň chce ob­me­dziť po­čet no­vo uve­de­ných mo­de­lov o 25 až 30 %, pri­čom mie­ni po­sil­niť rad svo­jich mo­bil­ných te­le­fó­nov niž­šej a stred­nej trie­dy.
21.11.2014 / Redakcia / 838 čítaní (0)
 
RÚ upo­zor­ňu­je na SMS sprá­vy so zvý­še­nou ta­ri­fou. Od ja­nuá­ra už ne­bu­de tre­ba
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) upo­zor­ňu­je na SMS sprá­vy, kto­rý­mi od­osie­la­te­lia účas­tní­kov na­bá­da­jú, aby vo­la­li na čís­la so zvý­še­nou ta­ri­fou.
21.11.2014 / Redakcia / 288 čítaní (0)
 
Žia­ci bo­li v štú­dii po­čí­ta­čo­vej gra­mot­nos­ti nad­prie­mer­ní
Slo­ven­skí žia­ci do­siah­li v me­dzi­ná­rod­nej štú­dii po­čí­ta­čo­vej a in­for­mač­nej gra­mot­nos­ti nad­prie­mer­né skó­re.
21.11.2014 / Redakcia / 218 čítaní (0)
 
Slo­vá­ci vo­la­jú ove­ľa viac ako pred rok­mi, pla­tia však rov­na­ko
Všeo­bec­ne pla­tí, že úč­ty za te­le­fón si pla­tia zá­kaz­ní­ci mo­bil­ných slu­žieb naj­čas­tej­šie sa­mi. Skôr ako do iných sie­tí vo­la­jú do vlas­tnej, pri­čom pod­ľa ich ná­zo­ru prie­mer­ne pre­vo­la­jú 100 mi­nút a prie­mer­ne poš­lú 33 texto­vých správ a 2 ob­ra­zo­vé.
21.11.2014 / Redakcia / 81 čítaní (0)
 
TE­LE­KOM: O2 bu­de pou­ží­vať svoj ná­zov až do ro­ku 2022
Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor O2 bu­de pô­so­biť pod tou­to znač­kou v ČR aj na Slo­ven­sku až do ro­ku 2022.
21.11.2014 / Redakcia / 257 čítaní (0)
 
V New Yor­ku bu­dú z te­le­fón­nych bú­dok bez­plat­né Wi-Fi hot­spo­ty, naj­rý­chlej­šie na sve­te
Ame­ric­ká or­ga­ni­zá­cia s náz­vom Lin­kNYC pred­sta­vi­la svo­je plá­ny, pod­ľa kto­rých ma­jú byť všet­ky te­le­fón­ne búd­ky v New York Ci­ty v nas­le­du­jú­cich nie­koľ­kých ro­koch pre­me­ne­né na Wi-Fi hot­spo­ty. Má ich byť de­sať­ti­síc.
21.11.2014 / Martin Stančík / 221 čítaní (0)
 
Trh oča­ká­va prí­chod chro­me­boo­kov za 120 eur
Keď sa na trh dos­ta­li lac­né ma­lé no­te­boo­ky s Win­dows, aká­si ob­do­ba net­boo­kov s ce­nou v oko­lí 200 do­lá­rov, chro­me­boo­ky za­ča­li strá­cať ce­no­vú vý­hod­nosť.
20.11.2014 / Redakcia / 586 čítaní (0)
 
Kom­bi­ná­ciou Lin­ke­dIn a spo­lup­rá­ce na zdie­ľa­ných do­ku­men­toch chce Fa­ce­book ov­lád­nuť kan­ce­lá­rie
V mno­hých fir­mách je pou­ží­va­nie Fa­ce­boo­ku v pra­cov­nom ča­se za­ká­za­né, pre­to­že kon­tro­lo­va­nie osob­ných správ a sle­do­va­nie inter­ne­to­vých kle­biet zni­žu­je pro­duk­ti­vi­tu za­mes­tnan­cov.
20.11.2014 / Redakcia / 536 čítaní (0)
 
Zá­ujem o Goog­le Glass upa­dá. Prip­ra­vu­je Goog­le nie­čo no­vé?
Goog­le po­su­nul vy­da­nie Goog­le Glass na bu­dú­ci rok. Agen­tú­ra Reu­ters pre­to os­lo­vi­la vý­vo­já­rov a de­väť zo šes­tnás­tich pres­ta­lo na pro­jek­toch pre Goog­le Glass úpl­ne pra­co­vať.
20.11.2014 / Martin Stančík / 1175 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter