Kalendár podujatí

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 

Biznis

Pre­daj tab­le­tov kle­sá. Až 21 % pou­ží­va­te­ľov by ho nah­ra­di­lo za­ria­de­ním s klá­ves­ni­cou
Ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Gar­tner v rám­ci od­ha­du vý­vo­ja tr­hu s osob­ný­mi po­čí­ta­čo­vý­mi za­ria­de­nia­mi uvá­dza, že po­čet pre­da­ných no­vých tab­le­tov vý­raz­ne kles­ne.
07.10.2015 / Redakcia / 154 čítaní (0)
 
Goog­le zme­nil me­no. Te­raz sa ob­cho­du­je pod znač­kou Al­pha­bet
Dru­hý ok­tó­ber toh­to ro­ka bol pre Goog­le pos­led­ným dňom bez ma­ter­skej spo­loč­nos­ti. Po uzav­re­tí tr­hov v pia­tok ve­čer sa to­tiž spo­loč­nosť pre­me­no­va­la na Al­pha­bet a pod tým­to me­nom sa ob­cho­du­je od pon­del­ko­vé­ho rá­na.
07.10.2015 / ComputerWorld / 177 čítaní (0)
 
Kon­fe­ren­cia: Sum­mit Smart Ci­ty 360
Ra­di by sme Vás všet­kých os­lo­vi­li v me­ne Európ­skej alian­cie pre ino­vá­ciu oh­ľa­dom sum­mi­tu Smart Ci­ty 360, kto­rý sa v sú­čas­nos­ti prip­ra­vu­je v spo­lup­rá­ci s STU a pod zá­šti­tou pod­pred­se­du Európ­skej Ko­mi­sie Ma­ro­ša Šef­čo­vi­ča a Mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva SR.
07.10.2015 / Redakcia / 57 čítaní (0)
 
Šéf VW: Zvo­lá­va­nie áut sa za­čne v ja­nuá­ri, náp­ra­va bu­de tr­vať do kon­ca ro­ka 2016
No­vý šéf ne­mec­kej auto­mo­bil­ky Volkswagen Mat­thias Müller uvie­dol v uto­rok v roz­ho­vo­re pre stre­daj­šie vy­da­nie ne­mec­ké­ho den­ní­ka Fran­kfur­ter Allge­mei­ne Zei­tung (FAZ), že spo­loč­nosť za­čne v ja­nuá­ri sťa­ho­vať di­ese­lo­vé au­tá za­siah­nu­té afé­rou so zma­ni­pu­lo­va­ný­mi emi­sia­mi a op­ra­vy ukon­čí do kon­ca bu­dú­ce­ho ro­ka.
07.10.2015 / Redakcia / 52 čítaní (0)
 
Sam­sung oča­ká­va za tre­tí kvar­tál ná­rast zis­ku
Ju­ho­kó­rej­ská spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics in­for­mo­va­la, že jej pre­vádz­ko­vý zisk za tre­tí kvar­tál prav­de­po­dob­ne me­dzi­roč­ne po­sil­nil o 79,8 % na 7,3 bil. ju­ho­kó­rej­ských wonov (KRW).
07.10.2015 / Redakcia / 24 čítaní (0)
 
Guy Kawasa­ki, bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník Ste­va Job­sa, mie­ri na Slo­ven­sko
Tech­Match Slo­va­kia 2015 po­núk­ne po­čas pia­tich dní v rám­ci svoj­ho prog­ra­mu ve­ľa za­ují­ma­vých spík­rov, in­ves­to­rov, men­to­rov či nad­ná­rod­ných kor­po­rá­cií.
06.10.2015 / Redakcia / 449 čítaní (0)
 
Na in­špi­rá­ciu. Ame­ric­ká vlá­da chce „po­ľud­štiť“ di­zajn webo­vých strá­nok vlád­nych úra­dov
Ame­ric­ká vlá­da vy­da­la po­ky­ny tý­ka­jú­ce sa di­zaj­nu webo­vých strá­nok fe­de­rál­nych úra­dov, kto­ré sa ma­jú stať preh­ľad­nej­ší­mi, aby sa ich náv­štev­ní­ci ľah­šie orien­to­va­li a rých­lo naš­li to, čo hľa­da­jú.
06.10.2015 / Redakcia / 442 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft kú­pil fy­zi­kál­nu fir­mu Ha­vok
Mic­ro­soft prá­ve oh­lá­sil od­kú­pe­nie Ha­vo­ku, fir­my, kto­rá po­moh­la roz­ší­riť fy­zi­ku v hrách. Fir­ma však ne­bo­la sa­mos­tat­ná, ale do­te­raz ju vlas­tnil In­tel.
06.10.2015 / Redakcia / 269 čítaní (0)
 
Ce­ny lie­kov na inter­ne­te sa lí­šia až o 102 %
Ce­ny voľ­ne pre­daj­ných lie­kov sa na inter­ne­te vý­raz­ne lí­šia. Ľudia tak mô­žu pri správ­nom ná­ku­pe znač­ne ušet­riť. Tý­ka sa to naj­mä vi­ta­mí­nov a vý­ži­vo­vých dopl­nkov.
06.10.2015 / Redakcia / 167 čítaní (0)
 
Reb­rí­ček TOP 10 naj­bo­hat­ších ľu­dí z tech­no­lo­gic­ké­ho prie­mys­lu
Ča­so­pis For­bes ak­tua­li­zo­val aj ten­to rok reb­rí­ček naj­bo­hat­ších Ame­ri­ča­nov. Naj­väč­šou liah­ňou mi­liar­dá­rov je stá­le spo­loč­nosť Goog­le.
05.10.2015 / Redakcia / 457 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

HummingBoard-Gate – minipočítač pre IoT so 150 modulmi len za 50 dolárov (14 prís­pev­kov)
clarissalw2: My gay pictures http://blackgay.net.erolove.in/?profile.giovanni gay tshirts mitch hewer gay meet gay men gay statistics gay personal ads
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter