Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Biznis

Sam­sung pre­dá­va me­nej te­le­fó­nov, prí­du zme­ny
Sam­sun­gu sa v pos­led­nom ča­se príl­iš ne­da­rí. Pre­daj vlaj­ko­vej lo­de Sam­sung Ga­laxy S5 kle­sol o 40 per­cent.
27.11.2014 / Martin Stančík / 10 čítaní (0)
 
Smar­tban­king je bez­peč­nej­ší, než si mys­lí­te
Do prí­cho­du smar­tban­kin­gu sa k svoj­mu úč­tu moh­li klien­ti bánk prih­la­so­vať on-li­ne len pros­tred­níc­tvom inter­net­ban­kin­gu.
27.11.2014 / Redakcia / 11 čítaní (0)
 
Sam­sung Elec­tro­nics kú­pi vlas­tné ak­cie za 2 mld. USD
Ju­ho­kó­rej­ský vý­rob­ca elek­tro­ni­ky Sam­sung Elec­tro­nics spät­ne na­kú­pi svo­je ak­cie za 2 mld. USD.
27.11.2014 / Redakcia / 5 čítaní (0)
 
Tr­žby spo­loč­nos­ti Hewlett-Pac­kard v štvr­tom štvrťro­ku kles­li
Spo­loč­nosť Hewlett-Pac­kard (HP) za­zna­me­na­la v štvr­tom fiš­kál­nom štvrťro­ku pok­les tr­žieb tak­mer v kaž­dom pod­ni­ka­teľ­skom seg­men­te.
27.11.2014 / Redakcia / 5 čítaní (0)
 
V ro­ku 2020 bu­de mať mo­bil de­väť z de­sia­tich ľu­dí
Naj­nov­šie vy­da­nie štú­die Eric­sson Mo­bi­li­ty Re­port uka­zu­je, že roz­ši­ro­va­nie mo­bil­ných tech­no­ló­gií pok­ra­ču­je rých­lym tem­pom.
26.11.2014 / Redakcia / 64 čítaní (0)
 
Euro­pos­lan­ci chcú roz­de­liť Goog­le na dve čas­ti. Vy­hľa­dá­vač a zvy­šok
Inter­ne­to­vé spo­loč­nos­ti pod­ni­ka­jú­ce v Európ­skej únii ma­jú v bu­dúc­nos­ti od­de­liť svo­je vy­hľa­dá­va­cie služ­by od os­tat­ných ak­ti­vít.
25.11.2014 / Redakcia / 216 čítaní (0)
 
Vo Fín­sku za­nik­ne ru­ko­pis, pr­vá­kov bu­dú vy­učo­vať stro­jo­pis
Fín­ski žia­ci sa v ško­le ne­bu­dú učiť pí­sať ru­kou. Pod­ľa in­for­má­cií fín­ske­ho den­ní­ka Sa­von Sa­no­mat vy­učo­va­cie ho­di­ny pí­sa­nia v zá­klad­ných ško­lách už čos­ko­ro nah­ra­dí stro­jo­pis.
25.11.2014 / Redakcia / 505 čítaní (0)
 
Zá­le­ží eš­te vô­bec na tom, kto má naj­vý­kon­nej­ší su­per­po­čí­tač na sve­te?

Sú­ťaž o naj­rý­chlej­ší po­čí­tač sí­ce stá­le pre­bie­ha, pod­ľa exper­tov však nie je ani ta­ký dô­le­ži­tý vý­kon, skôr to, aby no­vý su­per­po­čí­tač bol v reá­li vô­bec pou­ži­teľ­ný.

25.11.2014 / Martin Stančík / 613 čítaní (0)
 
So­ciál­ne sie­te ako účin­ný nás­troj fi­rem­nej ko­mu­ni­ká­cie
So­ciál­ne sie­te po­nú­ka­jú naj­rý­chlej­ší spô­sob pre­no­su in­for­má­cií, spo­lup­rá­ce, všet­kej pot­reb­nej ko­mu­ni­ká­cie.
25.11.2014 / Jiří Halbrštát / 129 čítaní (0)
 
Smar­tfón YotaP­ho­ne 2 s dvo­ma dis­plej­mi sa už blí­ži do pre­da­ja
Rus­ká spo­loč­nosť Yo­ta v de­cem­bri uve­die na trh no­vý smar­tfón s dvo­ma dis­plej­mi. Rov­na­ko ako vla­ňaj­ší mo­del aj no­vin­ka YotaP­ho­ne 2 bu­de mať na jed­nej stra­ne fa­reb­ný dis­plej, kto­rý na dru­hej stra­ne dopl­ní ener­ge­tic­ky ús­por­ný dis­plej e-Ink.
24.11.2014 / Redakcia / 974 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter