Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Biznis

Slu­cho­vo pos­tih­nu­tým bu­dú na Slo­ven­sku po­má­hať on-li­ne tl­moč­níč­ky
Ľudia so slu­cho­vým pos­tih­nu­tím sa bu­dú môcť od sep­tem­bra do­ho­vo­riť na úra­doch či u le­ká­ra pros­tred­níc­tvom on-li­ne tl­moč­ní­kov.
31.07.2015 / Redakcia / 96 čítaní (0)
 
Fio ban­ka roz­ši­ru­je po­nu­ku o tran­spa­rent­ný účet
Fio ban­ka dopĺňa svo­je por­tfó­lio pro­duk­tov bez pop­lat­kov o tran­spa­rent­ný účet. Klien­ti si tak mô­žu za­lo­žiť účet s vi­di­teľ­nou tran­sak­čnou his­tó­riou na inter­ne­te.
31.07.2015 / Redakcia / 183 čítaní (0)
 
CV­TI chce dá­to­vú sieť za vy­še 8 mi­lió­nov eur
Cen­trum ve­dec­ko-tech­nic­kých in­for­má­cií chce vy­bu­do­vať infra­štruk­tú­ru pre zá­lo­ho­va­nú pre­no­so­vú sieť za 8 061 680 eur.
31.07.2015 / Redakcia / 106 čítaní (0)
 
Ako na to: Roz­po­čet fo­tog­ra­fa za­čia­toč­ní­ka
Ve­ľa za­čí­na­jú­cich fo­tog­ra­fov ro­bí chy­bu v tom, že do pred­pok­la­da­ných štar­to­va­cích nák­la­dov za­hr­nú len fo­toa­pa­rát a pa­mä­ťo­vú kar­tu.
31.07.2015 / Redakcia / 779 čítaní (0)
 
MPC ob­sta­rá­va pre ško­ly no­vé tab­le­ty, no­te­boo­ky a mo­ni­to­ry za tak­mer 13 mi­lió­nov eur
Me­to­dic­ko-pe­da­go­gic­ké cen­trum ob­sta­rá­va in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie pre mo­der­ni­zá­ciu infra­štruk­tú­ry škôl. Pred­pok­la­da­ná hod­no­ta zá­kaz­ky je 12 890 000 eur.
30.07.2015 / Redakcia / 122 čítaní (0)
 
IBM ot­vá­ra v Br­ne no­vý Open Power Hub
Spo­loč­nosť IBM ot­vo­ri­la v spo­lup­rá­ci s na­dá­ciou Open­POWER a par­tner­mi no­vý Open­POWER Hub na Vy­so­kém uče­ní tech­nic­kém v Br­ne (VUT).
30.07.2015 / Redakcia / 93 čítaní (0)
 
Ra­zer kú­pil fir­mu Ouya, chce len jej sof­tvér, har­dvér za­ho­dí
Ra­zer vy­pus­til ne­ča­ka­nú in­for­má­ciu, že kú­pil upa­da­jú­cu fir­mu Ouya. Tá prak­tic­ky exis­tu­je už len zo zotr­vač­nos­ti, keď­že ich Kic­kstar­te­rom pre­fi­nan­co­va­ná an­droi­do­vá mik­ro­kon­zo­la ide veľ­mi sla­bo na od­byt a na­vy­še nep­ri­ná­ša ani exklu­zi­vi­ty, kto­ré by ju od­lí­ši­li od po­nu­ky tab­le­tov a mo­bi­lov.
29.07.2015 / Redakcia / 217 čítaní (0)
 
7 jed­no­du­chých fo­tog­ra­fic­kých tri­kov
Ra­di vy­mýš­ľa­te a ste tak tro­chu aj do­má­ci maj­ster? Po­tom vás mož­no za­uj­me nie­koľ­ko nas­le­du­jú­cich jed­no­du­chých tri­kov.
29.07.2015 / Redakcia / 577 čítaní (0)
 
Pod­ľa no­vej štú­die ma­jú elek­tro­mo­bi­ly hor­ší do­sah na ži­vot­né pros­tre­die ako ben­zí­no­vé au­tá
Tvr­de­nie, že ben­zí­no­vý mo­tor spô­so­bu­je me­nej škôd na ži­vot­nom pros­tre­dí ako elek­tric­ký, sa zdá mož­no spia­toč­níc­ke.
28.07.2015 / Redakcia / 2789 čítaní (0)
 
Pou­ží­va­nie elek­tro­nic­kých schrá­nok sa pre práv­nic­ké oso­by sta­ne po­vin­ným až o rok
Od 1. augus­ta sa pre práv­nic­ké oso­by ma­lo stať po­vin­ným pou­ží­va­nie elek­tro­nic­kých schrá­nok na pri­jí­ma­nie správ a do­ku­men­tov od or­gá­nov ve­rej­nej mo­ci.
28.07.2015 / Redakcia / 676 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter