Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Biznis

Fa­ce­book zme­nil lo­go. Všim­li by ste si to vô­bec?
Po tak­mer de­sia­tich ro­koch sa všet­kým dob­re zná­me lo­go spo­loč­nos­ti Fa­ce­boo­ku doč­ka­lo zme­ny.
03.07.2015 / Redakcia / 443 čítaní (0)
 
Qual­comm zrej­me uva­žu­je o kú­pe AMD
Mi­nu­lý týž­deň sa ob­ja­vi­li dom­nien­ky o tom, že spo­loč­nosť AMD sa bu­de mu­sieť roz­de­liť na dve čas­ti pre ne­priaz­ni­vé vý­sled­ky.
02.07.2015 / Redakcia / 371 čítaní (0)
 
Rek­lam­ný biz­nis Mic­ro­sof­tu pre­vez­me AOL a ma­py Bing za­se Uber
Ako uvied­la agen­tú­ra Bloom­berg, Mic­ro­soft uzav­rel de­sať­roč­nú do­ho­du s ame­ric­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi AOL a Ap­pNexus Inc., kto­ré pre­vez­mú biz­nis ame­ric­ké­ho gi­gan­tu s rek­la­ma­mi ulo­že­ný na por­tá­ly MSN a Out­look.com či do ap­li­ká­cií ty­pu Sky­pe.
02.07.2015 / Martin Stančík / 221 čítaní (0)
 
Brit chce za­chrá­niť Gréc­ko zbier­kou na In­die­go­go. Server­y ná­por pris­pie­va­jú­cich nez­vlád­li
Všet­ko ale­bo nič! V tom­to du­chu sa ne­sie zbier­ka s náz­vom Greek Bai­lout Fund, kto­rú na por­tá­li In­die­go­go za­lo­žil 29-roč­ný Brit Thom Fee­ney.
02.07.2015 / Redakcia / 1604 čítaní (0)
 
USA: Zve­rej­ni­li tea­ser trailer sním­ky Snowden
Spo­loč­nosť Open Road zve­rej­ni­la tea­ser trailer sním­ky Snowden, kto­rú plá­nu­jú uviesť do ame­ric­kých kín 25. de­cem­bra.
02.07.2015 / Redakcia / 210 čítaní (0)
 
Inter­ne­to­vý ob­chod Mall.cz je vraj na pre­daj
V če­ských mé­diách sa ob­ja­vi­la sprá­va, že vý­znam­né­ho hrá­ča na po­li če­ských inter­ne­to­vých ob­cho­dov Mall.cz ča­ká po troch ro­koch ďal­šia zme­na ma­ji­te­ľa.
01.07.2015 / Redakcia / 425 čítaní (0)
 
Šéf Mic­ro­sof­tu: Bu­de­me mu­sieť uro­biť ťaž­ké roz­hod­nu­tia

Šéf Mic­ro­sof­tu Sa­tya Na­del­la načr­tol vo svo­jom e-mai­le za­sla­nom mi­nu­lý týž­deň za­mes­tnan­com no­vé úlo­hy spo­loč­nos­ti.

01.07.2015 / Redakcia / 1232 čítaní (0)
 
No­vým ria­di­te­ľom SWAN-u bu­de Mar­tin Mos­ný
No­vým vý­kon­ným ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti SWAN, a.s., sa od 1. jú­la toh­to ro­ka sta­ne Mar­tin Mos­ný. In­for­mo­val o tom v uto­rok mo­bil­ný ope­rá­tor.
01.07.2015 / Redakcia / 312 čítaní (0)
 
No­vý autor­ský zá­kon pod­ľa ITAS zvý­ši ce­nu smart te­le­ví­zo­rov
Ak bu­de no­vý autor­ský zá­kon v parla­men­te schvá­le­ný v navr­ho­va­nej po­do­be, zvý­ši ce­nu smart te­le­ví­zo­rov. Upo­zor­ni­la na to v uto­rok na tla­čo­vej be­se­de IT aso­ciá­cia Slo­ven­ska (ITAS).
01.07.2015 / Redakcia / 279 čítaní (0)
 
Slo­ven­ský štu­dent bol dru­hý v me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­ži sie­ťo­vých od­bor­ní­kov
Slo­ven­ský štu­dent pat­rí me­dzi naj­lep­ších mla­dých sie­ťo­vých od­bor­ní­kov. To­máš Da­niš zo SPŠ elek­tro­tech­nic­kej v No­vých Zá­mkoch si po­ra­dil s ná­roč­ný­mi úlo­ha­mi z ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých sie­tí a ob­sa­dil dru­hé mies­to v me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­ži Cis­co Networ­king Aca­de­my Net­Ri­ders.
01.07.2015 / Redakcia / 367 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Po hoverboarde už aj hoverbike. O lietajúcu motorku má záujem americká armáda (6 prís­pev­kov)
nathanielsm16: Latin shemales http://shemale.replyme.pw/?private.tyler trannysex free shemal movies shemeal videos freeshemal sex taranny sex
 
Levitujúce hoverboardy zažívajú rozmach. Jeden pripravuje aj automobilka Lexus (4 prís­pev­kov)
alexandrapv3: Unripe starkers pictures http://sexteacher.sexblog.pw/?micaela erotic breast feeding erotical nights erotic chatting erotic comic book film er...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter