Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Biznis

Cez kam­paň Ice Buc­ket Challen­ge sa pris­pe­lo Slo­vá­kom s ALS su­mou 2000 eur
Kam­paň, kto­rú väč­ši­na re­gis­tru­je vďa­ka ti­síc­kam vi­deí, v kto­rých sa ce­leb­ri­ty i bež­ní ľu­dia oblie­va­jú ľa­do­vou vo­dou, vznik­la v USA s cie­ľom zís­kať fi­nan­cie na po­moc ľu­ďom tr­pia­cim zá­ker­nou Amyot­ro­fic­kou la­te­rál­nou skle­ró­zou (ALS).
28.08.2014 / Redakcia / 760 čítaní (0)
 
Ama­zon kú­pil Twitch za ne­ce­lú mi­liar­du do­lá­rov
Pô­vod­ne sa pri­tom pred­pok­la­da­lo, že sa služ­ba sta­ne sú­čas­ťou ro­di­ny Goog­le. Jed­na sá­ga je pri kon­ci.
28.08.2014 / Filip Brůcha / 391 čítaní (0)
 
Ame­ric­ký súd ne­vy­ho­vel fir­me App­le v spo­re so Sam­sun­gom
Ame­ric­ký súd od­mie­tol žia­dosť spo­loč­nos­ti App­le o na­ria­de­nie zá­ka­zu pre­da­ja pro­duk­tov spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.
28.08.2014 / Redakcia / 236 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft má via­ce­ro rie­še­ní hma­to­vej spät­nej väz­by na dis­ple­joch
Spô­sob inter­ak­cie pou­ží­va­te­ľov so za­ria­de­nia­mi sa stá­le vy­ví­ja a v pos­led­ných ro­koch priš­lo k zá­sad­ným zme­nám. V sú­čas­nos­ti naj­mä na za­ria­de­niach ur­če­ných na kon­zu­má­ciu ob­sa­hu pre­va­žu­je do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie.
26.08.2014 / Redakcia / 768 čítaní (0)
 
Na trh sa dos­tá­va­jú lac­né no­te­boo­ky s Win­dows 8.1. To­to po­nú­ka HP, Le­no­vo, Dell a Acer.
Mic­ro­soft sa obá­va ús­pe­chu Chro­me­boo­kov, a pre­to pod­po­ru­je har­dvé­ro­vých ​​vý­rob­cov v pro­duk­cii lac­ných za­ria­de­ní s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows.
26.08.2014 / Filip Brůcha / 1600 čítaní (0)
 
Ama­zon sa do­ho­dol na prev­za­tí strea­mo­va­cej spo­loč­nos­ti Twitch
Spo­loč­nosť Ama­zon od­kú­pi strea­mo­va­ciu služ­bu Twitch Inter­ac­ti­ve za prib­liž­ne 970 mil. USD. In­for­mo­val o tom den­ník The Wall Street Jour­nal s od­vo­la­ním sa na dva zdro­je.
26.08.2014 / Redakcia / 61 čítaní (0)
 
Al­za kú­pi­la Pub­le­ro, po­sil­ňu­je po­zí­ciu v ob­las­ti elek­tro­nic­kých mé­dií
Naj­väč­ší čes­ký elek­tro­nic­ký ob­chod­ník Al­za.cz zís­kal ma­jo­rit­ný po­diel naj­väč­šie­ho dis­tri­bú­to­ra a pre­daj­cu elek­tro­nic­ké­ho pred­plat­né­ho no­vín a ča­so­pi­sov Pub­le­ro.
26.08.2014 / Redakcia / 328 čítaní (0)
 
Čí­na chce do ok­tób­ra vy­tvo­riť vlast­ný ope­rač­ný sys­tém pre po­čí­ta­če aj pre smar­tfó­ny
No­vý sof­tvér z vlas­tných zdro­jov má v Čí­ne nah­ra­diť za­hra­nič­né ope­rač­né sys­té­my na stol­ných po­čí­ta­čoch do jed­né­ho až dvoch ro­kov a pri mo­bil­ných za­ria­de­niach v ho­ri­zon­te troch až pia­tich ro­kov.
26.08.2014 / Redakcia / 415 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter