Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Biznis

Ma­ďar­ská vlá­da je ot­vo­re­ná ro­ko­va­niam o zda­ne­ní inter­ne­tu
Daň z pre­no­su dát cez inter­net v Ma­ďar­sku daň eš­te ne­za­vied­li a za­tiaľ je v po­do­be návr­hu v prí­pa­de da­ní z te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb.
31.10.2014 / Redakcia / 63 čítaní (0)
 
Ov­lád­ne App­le fir­my a or­ga­ni­zá­cie? Na­šliap­nu­té má dob­re...
To, že sa prís­tro­je znač­ky App­le stá­le viac ob­ja­vu­jú aj v kor­po­rát­nej sfé­re, je neodškrie­pi­teľ­ná vec.
30.10.2014 / Albert Ryba / 788 čítaní (0)
 
Pro­ti inter­ne­to­vej da­ni pro­tes­to­va­lo v Ma­ďar­sku už 100 000 ľu­dí. Chcú aj od­stú­pe­nie Or­bá­na
Až 100 ti­síc Ma­ďa­rov vy­šlo v uto­rok ve­čer do ulíc Bu­da­peš­ti, aby pro­tes­to­va­li pro­ti plá­nom vlá­dy za­viesť no­vú daň za pre­nos dát cez inter­net.
30.10.2014 / Redakcia / 167 čítaní (0)
 
Na prog­ram Vý­skum a ino­vá­cie dos­ta­ne Slo­ven­sko 2,3 mi­liar­dy eur
Európ­ska ko­mi­sia schvá­li­la Slo­ven­sku ope­rač­ný prog­ram Vý­skum a ino­vá­cie pre prog­ra­mo­vé ob­do­bie 2014 - 2020. V ňom je pre Slo­ven­sko prip­ra­ve­ných 2,266 mi­liar­dy eur.
30.10.2014 / Redakcia / 102 čítaní (0)
 
Súd­ny dvor EÚ: Vlo­že­ním vi­dea na svo­ju strán­ku ne­po­ru­ší­te autor­ský zá­kon

Súd­ny dvor Európ­skej únie vy­nie­sol mi­nu­lý týž­deň ver­dikt o tom, že vlo­že­nie cu­dzieho vi­dea chrá­ne­né­ho autor­ský­mi prá­va­mi na strán­ku nie je po­ru­še­ním autor­ských práv, a to ani v prí­pa­de, že zdro­jo­vé vi­deo bo­lo up­loa­do­va­né bez po­vo­le­nia.

28.10.2014 / Redakcia / 1002 čítaní (0)
 
Euro­ko­mi­sár­ka vy­zva­la na pro­tes­ty pro­ti ma­ďar­skej da­ni
Pod­pred­sed­níč­ka Európ­skej ko­mi­sie Neelie Kroe­so­vá v ne­de­ľu pros­tred­níc­tvom prís­pev­ku na svo­jom kon­te na so­ciál­nej sie­ti Twit­ter vy­zva­la na pod­po­ru pro­tes­tov pro­ti plá­no­va­né­mu za­ve­de­niu da­ne za pre­nos dát cez inter­net v Ma­ďar­sku.
28.10.2014 / Redakcia / 166 čítaní (0)
 
Viac ako tre­ti­na za­mes­tnan­cov bez­peč­nosť v prá­ci ne­rie­ši
Viac ako dve tre­ti­ny ľu­dí vo fir­mách i štát­nej sprá­ve ne­ve­dia nič o ak­tuál­nych bez­peč­nos­tných prob­lé­moch, ako bol nap­rík­lad Heartbleed.
28.10.2014 / Redakcia / 115 čítaní (0)
 
Ma­ďar­sko: Ti­síc­ky ľu­dí pro­tes­to­va­li pro­ti za­ve­de­niu inter­ne­to­vej da­ne
Ti­sí­ce ľu­dí pro­tes­to­va­li v ne­de­ľu v Bu­da­peš­ti pro­ti plá­nom vlá­dy za­viesť no­vú daň za pre­nos dát cez inter­net.
27.10.2014 / Redakcia / 357 čítaní (0)
 
IBM a Mic­ro­soft sa spá­ja­jú – po­núk­nu spo­loč­ný cloud
Vy­ze­rá to, že dva­ja veľ­kí kon­ku­ren­ciu v ob­las­ti clou­de spo­ja svo­je si­ly. Mic­ro­soft a IBM v stre­du spo­loč­ne ozná­mi­li, že množ­stvo fi­rem­ných pro­duk­tov pr­vé­ho me­no­va­né­ho po­be­ží na clou­de IBM a nao­pak, niek­to­ré pro­duk­ty IBM bu­dú dos­tup­né na Win­dows Azu­re.
27.10.2014 / Martin Stančík / 471 čítaní (0)
 
Slo­ven­ský štu­dent vy­hral me­dzi­ná­rod­nú sú­ťaž sie­ťo­vých od­bor­ní­kov
V stre­doeuróp­skom ko­le me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­že Net­Ri­ders za se­bou Vla­di­mír Ku­chár ne­chal tri de­siat­ky sú­pe­rov.
24.10.2014 / Redakcia / 788 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter