Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

Biznis

Naj­rý­chlej­šie ras­tú­ce spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku
Di­aman­ty slo­ven­ské­ho biz­ni­su, kto­rých vy­hla­so­va­te­ľom je En­terpri­se In­ves­tors, roz­da­li už po sied­myk­rát oce­ne­nie za naj­dy­na­mic­kej­šie ras­tú­ce ma­lé a stred­ne veľ­ké spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku.
30.11.2015 / Redakcia / 16 čítaní (0)
 
Bitwal­king dollars: No­vá di­gi­tál­na me­na pre tých, kto­rí chodia pe­šo

Pe­nia­ze sa dnes da­jú za­ro­biť naj­rôz­nej­ší­mi spô­sob­mi. No mož­no vás prek­va­pí, že vám niek­to za­pla­tí za kaž­dý prej­de­ný krok. Prá­ve to sľu­bu­je no­vá ap­li­ká­cia Bitwal­king.

30.11.2015 / Redakcia / 16 čítaní (0)
 
Pr­vý App­le Shop na Slo­ven­sku
Al­za.sk exklu­zív­ne ot­vo­ri­la v pries­to­roch svoj­ho bra­tis­lav­ské­ho showroo­mu v uli­ci Prie­voz­ská 18 pr­vý App­le Shop na Slo­ven­sku.
27.11.2015 / Redakcia / 815 čítaní (0)
 
Slo­vá­ci mi­nú v e-sho­poch ten­to rok re­kor­dných vy­še 700 mil. eur
Slo­vá­ci na­ku­pu­jú on-li­ne stá­le viac, ten­to rok mi­nú v e-sho­poch zhru­ba 703 mi­lió­nov eur. Stá­le stú­pa po­čet e-sho­pov, už sa ich po­čet na Slo­ven­sku blí­ži k de­sia­tim ti­sí­com.
27.11.2015 / Redakcia / 74 čítaní (0)
 
PR: Agi­le Break­fast zno­va v Bra­tis­la­ve

mi­ma­com nad­vä­zu­je na ús­peš­nú tra­dí­ciu z mi­nu­lé­ho ro­ku a po­zý­va Vás na v po­ra­dí už štvr­tý Agi­le Break­fast, kto­rý or­ga­ni­zu­je v spo­lup­rá­ci s FIIT STU.

27.11.2015 / PR / 156 čítaní (0)
 
STU a UK vy­bu­du­jú v spo­lup­rá­ci s Čí­ňan­mi vý­skum­né cen­trum
Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta a Uni­ver­zi­ta Ko­men­ské­ho vy­bu­du­jú v spo­lup­rá­ci s čín­skou spo­loč­nos­ťou ZTE Cor­po­ra­tion ve­dec­ko-vý­skum­né a servisn­é cen­trum v hod­no­te 20 mi­lió­nov eur.
26.11.2015 / Redakcia / 188 čítaní (0)
 
Čín­ska spo­loč­nosť in­ves­tu­je do vý­ro­by či­pov 47 mld. USD. Chce sa stať sve­to­vou troj­kou
Čín­ska spo­loč­nosť Tsin­ghua Unig­roup plá­nu­je v nas­le­du­jú­cich pia­tich ro­koch in­ves­to­vať 300 mi­liárd čín­skych jüanov (asi 47 mi­liárd USD) do vý­ro­by či­pov.
23.11.2015 / Redakcia / 622 čítaní (0)
 
IBM údaj­ne zva­žu­je, že v Ne­mec­ku pre­pus­tí 3 tis. pra­cov­ní­kov
Spo­loč­nosť IBM zva­žu­je, že v Ne­mec­ku po­čas nas­le­du­jú­cich dvoch ro­kov zru­ší do 3 tis. pra­cov­ných miest.
23.11.2015 / Redakcia / 177 čítaní (0)
 
PR: Dru­hé VMware On­li­ne Tech­no­lo­gy Fo­rum sa us­ku­toč­ní 25. no­vem­bra 2015
Bez­plat­ná on-li­ne kon­fe­ren­cia sa za­me­ria na té­ma zjed­no­te­né­ho clou­du a ako tá­to ar­chi­tek­tú­ra umož­ní rých­lo a bez­peč­ne do­ru­čiť akú­koľ­vek ap­li­ká­ciu na ľu­bo­voľ­né za­ria­de­nie.
19.11.2015 / PR / 194 čítaní (0)
 
Sú­ťaž Star­tu­pAwards.SK 2015 spoz­na­la dvad­siat­ku se­mi­fi­na­lis­tov
Star­tu­pAwards.SK je os­la­vou ino­vá­cií, kto­rá kaž­do­roč­ne oce­ňu­je uni­kát­ne spo­je­nie ino­va­tív­nych my­šlie­nok s pod­ni­ka­teľ­ským du­chom.
19.11.2015 / PR / 283 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter