Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Biznis

Ako sa pre­dať do dob­rej IT fir­my – aj o tom bu­de TECH NOC ´15
Vy­ná­lez­ca ce­los­ve­to­vo zná­me­ho Aero­Mo­bi­lu Šte­fan Klein do­ká­zal skom­bi­no­vať auto s lie­tad­lom.
24.04.2015 / Redakcia / 126 čítaní (0)
 
ESET prek­ro­čil hra­ni­cu ti­síc za­mes­tnan­cov a hľa­dá ďal­ších prog­ra­má­to­rov
ESET prek­ro­čil 23 ro­kov po svo­jom za­lo­že­ní hra­ni­cu ti­síc za­mes­tnan­cov. Spo­loč­nosť bo­la ofi­ciál­ne za­lo­že­ná v ro­ku 1992, päť ro­kov po vy­da­ní pr­vej ver­zie anti­ví­ru­so­vé­ho sof­tvé­ru NOD (Ne­moc­ni­ca na ok­ra­ji dis­ku).
24.04.2015 / Redakcia / 227 čítaní (0)
 
Men­sa: V Bra­tis­la­ve bu­dú v pia­tok tes­to­vať IQ
Me­dzi­ná­rod­ná or­ga­ni­zá­cia Men­sa, zdru­žu­jú­ca ľu­dí s naj­vyš­ším IQ, bu­de opäť tes­to­vať IQ v Bra­tis­la­ve.
24.04.2015 / Redakcia / 147 čítaní (0)
 
EÚ chce, aby sa Sky­pe, What­sApp a spol. ria­di­li pod­ľa rov­na­kých pra­vi­diel ako ope­rá­to­ri
Pod­ľa unik­nu­tých in­for­má­cií chce Európ­ska únia prep­ra­co­vať pra­vid­lá na pre­vádz­ko­va­nie slu­žieb mo­bil­ných ope­rá­to­rov.
23.04.2015 / Redakcia / 788 čítaní (0)
 
Kim Dot­com bu­de mož­no z No­vé­ho Zé­lan­du de­por­to­va­ný skôr, než sa ča­ka­lo
Kim Dot­com, nes­láv­ne zná­my za­kla­da­teľ por­tá­lu Me­gaup­load, kto­ré­ho pre­vádz­ka bo­la v ro­ku 2012 ukon­če­ná pre zá­sah ame­ric­kej vlá­dy, by mo­hol byť pod­ľa no­vých in­for­má­cií zo svoj­ho do­čas­né­ho byd­lis­ka na No­vom Zé­lan­de de­por­to­va­ný skôr, než sa oča­ká­va­lo.
23.04.2015 / Martin Stančík / 322 čítaní (0)
 
Poz­ri­te si reb­rí­ček pät­nás­tich naj­zis­ko­vej­ších spo­loč­nos­tí v Si­li­con Valley
Nas­le­du­jú­ci reb­rí­ček zná­zor­ňu­je fir­my zo Si­li­con Valley, kto­ré sa mô­žu pý­šiť naj­väč­ší­mi zis­ka­mi za mi­nu­lý rok. Ne­na­chá­dza­jú sa však v ňom spo­loč­nos­ti, kto­ré ne­pô­so­bia pria­mo na tom­to mies­te.
23.04.2015 / Redakcia / 1630 čítaní (0)
 
Ob­jem inter­ne­to­vej rek­la­my do­sia­hol vla­ni 75,5 mil. eur
Ob­jem inter­ne­to­vej rek­la­my do­sia­hol v mi­nu­lom ro­ku na Slo­ven­sku viac ako 75,5 mil. eur. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní je to ná­rast o 14,7 %.
23.04.2015 / Redakcia / 73 čítaní (0)
 
Ke­dy bu­dú tab­le­ty vr­tieť chvos­tom?
Tím Jaia Me­no­na, šé­fa vý­sku­mu v spo­loč­nos­ti Dell, sa sna­ží vy­ro­biť z po­čí­ta­čov, no­te­boo­kov a tab­le­tov no­vých do­má­cich mi­lá­či­kov.
21.04.2015 / Redakcia / 219 čítaní (0)
 
Bez ve­do­mia CIO. Nák­la­dy na tie­ňo­vé IT ten­to rok stúp­nu o pä­ti­nu
Vý­ška nák­la­dov na tie­ňo­vé in­for­mač­né tech­no­ló­gie sa po­čí­ta v mi­lió­noch eur. Ten­to rok by ma­li na­ďa­lej rásť.
21.04.2015 / Redakcia / 226 čítaní (0)
 
Pa­ten­to­vý spor je vy­rie­še­ný. Čín­ska ko­pír­ka kú­pi­la vý­rob­cu Segway

Čín­ska spo­loč­nosť Ni­ne­bot od­kú­pi­la ame­ric­ké­ho vý­rob­cu dvoj­ko­le­so­vých elek­tric­kých vo­zi­diel Segway. Ten ju mi­nu­lý rok za­ža­lo­val za po­ru­še­nie pa­ten­tov a autor­ských práv.

20.04.2015 / Redakcia / 678 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter