Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Biznis

Nie je to 1. ap­ríl: Ma­ďar­sko chce zda­niť pre­nos dát cez inter­net, 0,49 eura za kaž­dý GB
Ma­ďar­ská vlá­da plá­nu­je za­viesť no­vú daň za pre­nos dát cez inter­net. Vy­plý­va to z návr­hu da­ňo­vé­ho zá­ko­na pre rok 2015, kto­rý parla­men­tu pred­lo­ži­la v uto­rok ve­čer.
23.10.2014 / Redakcia / 431 čítaní (0)
 
Jan Mühl­feit opúš­ťa spo­loč­nosť Mic­ro­soft
Čech Jan Mühl­feit, kto­rý pô­so­bí v ame­ric­kej sof­tvé­ro­vej spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft ako rep­re­zen­tant pre Euró­pu, sa roz­ho­dol ku kon­cu ro­ka od­ísť zo svo­jej fun­kcie.
21.10.2014 / Redakcia / 409 čítaní (0)
 
Top správa Ko­men­tár: „Sto­ry“ so zá­siel­kou na­vi­gá­to­ra. Sme nao­zaj v EÚ?
Do re­dak­čnej poš­ty sme dos­ta­li prís­pe­vok od nez­ná­me­ho auto­ra, kto­rý sto­jí za pre­čí­ta­nie a za­mys­le­nie sa kom­pe­ten­tných.
21.10.2014 / Redakcia / 2289 čítaní (0)
 
App­le bi­lan­co­val vý­sled­ky, pre­daj iP­ho­nov a Ma­cov ras­tie, iPa­dy však kle­sa­jú
Spo­loč­nosť App­le za­zna­me­na­la v mi­nu­lom štvrťro­ku ná­rast príj­mov o 12,2 % na 42,12 mld. USD. Pod rast príj­mov sa pod­pí­sa­li ob­jed­náv­ky smar­tfó­nov iP­ho­ne 6 a iP­ho­ne 6 plus.
21.10.2014 / Redakcia / 163 čítaní (0)
 
Slo­vá­ci mi­nú ten­to rok v e-sho­poch zhru­ba 611 mi­lió­nov eur

Slo­ven­skí spot­re­bi­te­lia mi­nú ten­to rok v inter­ne­to­vých ob­cho­doch prib­liž­ne 611 mi­lió­nov EUR, čo pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný ná­rast o 20 %.

20.10.2014 / Redakcia / 143 čítaní (0)
 
Pries­kum: Kaž­dý pia­ty pou­ží­va­teľ si zo stra­chu pred sle­do­va­ním za­krý­va webo­vú ka­me­ru
Pod­ľa naj­nov­šej štú­die spo­loč­nos­tí Kas­per­sky Lab a B2B Inter­na­tio­nal si pri prá­ci s po­čí­ta­čom až 21 % ľu­dí zo stra­chu pred sle­do­va­ním za­krý­va web­ka­me­ru.
20.10.2014 / Redakcia / 546 čítaní (0)
 
Škol­stvo: Vy­so­koš­ko­lá­ci i uči­te­lia sa mô­žu vzde­lá­vať v Ne­mec­ku
Vy­so­koš­ko­lá­ci, vy­so­koš­kol­skí uči­te­lia, dok­to­ran­di aj vý­skum­ní pra­cov­ní­ci sa mô­žu uchá­dzať o štu­dij­né či vý­skum­né po­by­ty a let­né ja­zy­ko­vé kur­zy v Ne­mec­ku aj v aka­de­mic­kom ro­ku 2015/2016.
20.10.2014 / Redakcia / 110 čítaní (0)
 
Fín­sky pre­miér: Za eko­no­mic­ký úpa­dok kra­ji­ny mô­že App­le
Mi­nu­lý týž­deň ra­tin­go­vá agen­tú­ra Stan­dard & Poor zní­ži­la eko­no­mic­ký ra­ting Fín­ska z AAA na AA+.
17.10.2014 / Redakcia / 1469 čítaní (0)
 
No­ve­la vý­no­su pre IT sys­té­my ve­rej­nej sprá­vy na­do­bud­la účin­nosť
No­ve­la vý­no­su o štan­dar­doch pre in­for­mač­né sys­té­my ve­rej­nej sprá­vy z di­el­ne Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií (MF) SR na­do­bud­la účin­nosť od 15. ok­tób­ra toh­to ro­ka.
17.10.2014 / Redakcia / 158 čítaní (0)
 
Me­dzi tech­no­lo­gic­ký­mi fir­ma­mi s naj­vyš­ším ras­tom sú tri slo­ven­ské
Naj­rý­chlej­šie ras­tú­cou tech­no­lo­gic­kou spo­loč­nos­ťou na Slo­ven­sku je Powerplay Ma­na­ger, s. r. o.
17.10.2014 / Redakcia / 819 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter