Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

Biznis

Vý­sled­ky Fa­ce­boo­ku pre­ko­na­li oča­ká­va­nia naj­mä vďa­ka rek­la­me na mo­bi­loch
Príj­my so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book sa v štvr­tom kvar­tá­li vla­ňaj­ška zvý­ši­li o 49 %. Rek­la­ma na mo­bil­ných za­ria­de­niach po­moh­la ame­ric­kej spo­loč­nos­ti pre­ko­nať oča­ká­va­nia tr­hov v ob­las­ti zis­ku aj tr­žieb.
29.01.2015 / Redakcia / 100 čítaní (0)
 
Fir­ma App­le do­siah­la re­kor­dné štvrťroč­né tr­žby aj čis­tý zisk
Spo­loč­nosť App­le do­siah­la v svo­jom pr­vom úč­tov­nom kvar­tá­li, kto­rý sa skon­čil 27. de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ku, re­kor­dné štvrťroč­né tr­žby vo vý­ške 74,6 mld. USD.
29.01.2015 / Redakcia / 123 čítaní (0)
 
SLORD po­mô­že zís­kať 77 mi­liárd eur na slo­ven­ský vý­skum a ino­vá­cie
Slo­ven­ská re­pub­li­ka sa v ja­nuá­ri 2014 sta­la 23. európ­skou kra­ji­nou, kto­rá zria­di­la styč­nú kan­ce­lá­riu za­me­ra­nú na vý­skum a ino­vá­cie.
28.01.2015 / Redakcia / 159 čítaní (0)
 
Top správa Či­ta­teľ­ská an­ke­ta PC RE­VUE a sú­ťaž o su­per ce­ny!

Zá­le­ží nám na ná­zo­re na­šich či­ta­te­ľov. Za­poj­te sa pre­to do na­šej či­ta­teľ­skej an­ke­ty a po­môž­te eš­te viac zlep­šiť kva­li­tu a za­ují­ma­vosť PC RE­VUE.

27.01.2015 / Redakcia PC REVUE / 883 čítaní (0)
 
Pro­jekt No­va: Goog­le sa chce stať vir­tuál­nym ope­rá­to­rom v USA
Goog­le sa chce stať eš­te ten­to rok vir­tuál­nym mo­bil­ným ope­rá­to­rom v Spo­je­ných štá­toch.
27.01.2015 / Redakcia / 171 čítaní (0)
 
AMD pok­les­li tr­žby, je zno­vu v stra­te
AMD kles­li za pos­led­ný štvrťrok tr­žby o 22 %, čo na via­noč­nú se­zó­nu nie je vô­bec po­zi­tív­ne.
27.01.2015 / Redakcia / 156 čítaní (0)
 
Zisk Mic­ro­soft kle­sol, na­priek to­mu je vy­so­ký
Spo­loč­nosť Mic­ro­soft za­zna­me­na­la v dru­hom kvar­tá­li hos­po­dár­ske­ho ro­ka pok­les štvrťroč­né­ho zis­ku.
27.01.2015 / Redakcia / 140 čítaní (0)
 
2 z 5 vy­ro­be­ných smar­tfó­nov ma­li vla­ni čín­sku znač­ku
V ro­ku 2014 sa do­da­lo na trh opäť viac smar­tfó­nov ( 1,2 mld. ku­sov op­ro­ti 927,2 mil. v ro­ku 2013), ale v reb­ríč­ku do­dá­va­te­ľov na pr­vých troch mies­tach ne­doš­lo k zme­ne.
26.01.2015 / Redakcia / 171 čítaní (0)
 
Top správa Aká bu­dúc­nosť nás ča­ká o 30 ro­kov? Ro­bo­ti nah­ra­dia ľu­dí a hyper­in­te­li­gen­cia bu­de ria­diť svet
Pred viac ako 30 rok­mi sa za­ča­la éra ma­so­vé­ho pou­ží­va­nia osob­ných po­čí­ta­čov a od­vte­dy do­ká­za­li tran­sfor­mo­vať ce­lú na­šu spo­loč­nosť.
26.01.2015 / Redakcia / 1432 čítaní (0)
 
Elek­tro­nic­ké tr­ho­vis­ko za­čne os­trú pre­vádz­ku vo feb­ruári
Elek­tro­nic­ké tr­ho­vis­ko, kto­ré je sú­čas­ťou Elek­tro­nic­ké­ho kon­trak­tač­né­ho sys­té­mu (EKS), za­čne os­trú pre­vádz­ku od 1. feb­ruára toh­to ro­ka.
23.01.2015 / Redakcia / 308 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Vedci vyrobia parazitických robotov. Očistia vzduch od CO2 a nocovať budú na bilbordoch (1 prís­pev­kov)
joxgdafsyt: prada 新作,http://www.stoutspub.com/preview/event.cfm?tid=685,0,0,0,0,0,0,,0,false ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter