comScore: Android vedie, Samsung najlepší výrobca

ComScore.jpg Spo­loč­nosť Com­Sco­re pri­nies­la na svo­jej strán­ke in­for­má­ciu o pries­ku­me spot­re­bi­te­ľov na ame­ric­kom tr­hu so smar­tfón­mi. V pod­sta­te sa neudia­lo nič prek­va­pu­jú­ce, pre­to­že me­dzi naj­lep­ší­mi OS sa umies­tnil opäť na pr­vom mies­te An­droid so zis­kom 48,6 %, na dru­hom mies­te nas­le­du­je App­le so zis­kom 29,5 %, RIM so zis­kom 15,2 %, Mic­ro­soft so 4,4 %, Sym­bian s 1,5 % a na­ko­niec je to Palm s 0,8-per­cen­tným po­die­lom na tr­hu.

Z gra­fu ta­kis­to vy­plý­va, že me­dzi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi si v po­rov­na­ní s ok­tób­rom ro­ka 2011 po­lep­šil An­droid o 2,3 per­cen­tuál­ne­ho bo­du a spo­loč­nosť App­le o 1,4 per­cen­ta.

comscore_chart_graf.png

comscore_percenta_tab1.png

Me­dzi vý­rob­ca­mi do­mi­nu­je prá­ve Sam­sung, kto­rý sí­ce v po­rov­na­ní s ok­tób­rom 2011 mier­ne stra­til (0,1 %), no na­priek to­mu je na pr­vom mies­te so zis­kom 25,4 %. Dru­hým naj­ús­peš­nej­ším vý­rob­com je LG so zis­kom 19,7 % (stra­ta 0,9 % op­ro­ti ok­tób­ru 2011) a tro­ji­cu dis­tri­bú­to­rov ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid uzat­vá­ra Mo­to­ro­la so zis­kom 13,2 % (stra­ta 0,4 % op­ro­ti ok­tób­ru 2011). Až na štvr­tom mies­te sa umies­tnil App­le, kto­rý na­rás­tol o dve per­cen­tá a pat­rí mu po­diel 12,8 %. Pä­ti­cu naj­ús­peš­nej­ších vý­rob­cov uzat­vá­ra RIM s nez­me­ne­ným po­die­lom 6,6 %.

comscore_znacky_tab2.png

Spo­loč­nosť Com­Sco­re sa za­me­ra­la aj na sprá­va­nie a pou­ží­va­nie spot­re­bi­te­ľov, kto­rí vlas­tnia smar­tfó­ny. Z pries­ku­mu jed­noz­nač­ne vy­ply­nu­lo, že spot­re­bi­te­lia naj­viac po­sie­la­jú SMS sprá­vy (74,6 %), nas­le­du­je pou­ží­va­nie stiah­nu­tých ap­li­ká­cií (48,6 %), pou­ží­va­nie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča (48,5 %), vy­uží­va­nie so­ciál­nych sie­tí (35,7 %), hra­nie hier (31,8 %) a na­ko­niec je to po­čú­va­nie hud­by na mo­bil­nom te­le­fó­ne so zis­kom 24,5 %.

comscore_pouzivatelia_tab3.png

Pries­kum sa us­ku­toč­nil po­čas troch me­sia­cov do kon­ca ja­nuá­ra 2012 na vzor­ke viac ako 30 000 ame­ric­kých pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­nov star­ších ako 13 ro­kov.

Kom­plet­nú tla­čo­vú sprá­vu si mô­že­te po­zrieť TU.

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vý­dav­ky na IT kles­nú pod­ľa Gar­tne­ru na 3,5 bi­lió­na do­lá­rov
Výdavky na IT v tomto roku medziročne klesnú o 5,5 % na 3,5 bilióna USD. Predpokladá to analytická spoločnosť Gartner. Analytici pripisujú pokles predovšetkým stále posilňujúcemu americkému doláru. čítať »
 
Pries­kum: Pla­tob­nú kar­tu si na do­vo­len­ku be­rie 93 % ľu­dí
Keď Slováci cestujú na dovolenku, berú si so sebou aj svoju platobnú kartu. V prieskume Prima banky sa tak vyjadrilo 93 % respondentov. čítať »
 
Cloud stá­le nie je té­mou. Roz­poč­ty sú pev­ne v ru­kách IT ma­na­žé­rov
Podľa prieskumu spoločnosti Tempest je najväčšia averzia voči cloudu v sieťových odvetviach. čítať »
 
Ob­jem pre­ne­se­ných dát v re­gió­ne vzras­tie do ro­ku 2019 päť­ná­sob­ne
Objem dát, prenášaných na celom svete internetovým protokolom, sa v rokoch 2014 až 2019 strojnásobí na 2 zettabajty ročne. To je množstvo dát, ktoré by zaplnilo dve miliardy 1TB pevných diskov. čítať »
 
Inter­ne­to­vé dis­ku­sie sle­du­je 40 % pou­ží­va­te­ľov, ich úro­veň je ža­los­tná
Až 40 % internetových užívateľov sleduje internetové diskusie spravodajských portálov, aj napriek tomu, že názory na ich kvalitu sú rôzne. Ľuďom na diskusiách vadí agresívne vystupovanie, anonymita a považujú ich za manipulovateľné. čítať »
 
Kde by ste hľa­da­li naj­rý­chlej­ší inter­net? Na ame­ric­kom vi­die­ku!
Aj vy sa niekedy rozčúlite nad spomalenosťou svojho internetu? Riešení je hneď niekoľko. Buď sa môžete presťahovať do Singapuru, alebo na vermontský vidiek. čítať »
 
Do­pyt po smar­tfó­noch ras­tie, i keď po­mal­šie
V prvom štvrťroku 2015 sa celosvetový dopyt po smartfónoch zvýšil v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku o 7 %, keď sa predalo 310 miliónov kusov. čítať »
 
Tr­žby z on-li­ne pre­da­ja v SR vla­ni vzrást­li na 822 mil. do­lá­rov
Tržby z online predaja na Slovensku v minulom roku dosiahli 822 miliónov amerických dolárov. Medziročne tak vzrástli o viac ako 15 %. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter