comScore: Android vedie, Samsung najlepší výrobca

ComScore.jpg Spo­loč­nosť Com­Sco­re pri­nies­la na svo­jej strán­ke in­for­má­ciu o pries­ku­me spot­re­bi­te­ľov na ame­ric­kom tr­hu so smar­tfón­mi. V pod­sta­te sa neudia­lo nič prek­va­pu­jú­ce, pre­to­že me­dzi naj­lep­ší­mi OS sa umies­tnil opäť na pr­vom mies­te An­droid so zis­kom 48,6 %, na dru­hom mies­te nas­le­du­je App­le so zis­kom 29,5 %, RIM so zis­kom 15,2 %, Mic­ro­soft so 4,4 %, Sym­bian s 1,5 % a na­ko­niec je to Palm s 0,8-per­cen­tným po­die­lom na tr­hu.

Z gra­fu ta­kis­to vy­plý­va, že me­dzi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi si v po­rov­na­ní s ok­tób­rom ro­ka 2011 po­lep­šil An­droid o 2,3 per­cen­tuál­ne­ho bo­du a spo­loč­nosť App­le o 1,4 per­cen­ta.

comscore_chart_graf.png

comscore_percenta_tab1.png

Me­dzi vý­rob­ca­mi do­mi­nu­je prá­ve Sam­sung, kto­rý sí­ce v po­rov­na­ní s ok­tób­rom 2011 mier­ne stra­til (0,1 %), no na­priek to­mu je na pr­vom mies­te so zis­kom 25,4 %. Dru­hým naj­ús­peš­nej­ším vý­rob­com je LG so zis­kom 19,7 % (stra­ta 0,9 % op­ro­ti ok­tób­ru 2011) a tro­ji­cu dis­tri­bú­to­rov ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid uzat­vá­ra Mo­to­ro­la so zis­kom 13,2 % (stra­ta 0,4 % op­ro­ti ok­tób­ru 2011). Až na štvr­tom mies­te sa umies­tnil App­le, kto­rý na­rás­tol o dve per­cen­tá a pat­rí mu po­diel 12,8 %. Pä­ti­cu naj­ús­peš­nej­ších vý­rob­cov uzat­vá­ra RIM s nez­me­ne­ným po­die­lom 6,6 %.

comscore_znacky_tab2.png

Spo­loč­nosť Com­Sco­re sa za­me­ra­la aj na sprá­va­nie a pou­ží­va­nie spot­re­bi­te­ľov, kto­rí vlas­tnia smar­tfó­ny. Z pries­ku­mu jed­noz­nač­ne vy­ply­nu­lo, že spot­re­bi­te­lia naj­viac po­sie­la­jú SMS sprá­vy (74,6 %), nas­le­du­je pou­ží­va­nie stiah­nu­tých ap­li­ká­cií (48,6 %), pou­ží­va­nie inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča (48,5 %), vy­uží­va­nie so­ciál­nych sie­tí (35,7 %), hra­nie hier (31,8 %) a na­ko­niec je to po­čú­va­nie hud­by na mo­bil­nom te­le­fó­ne so zis­kom 24,5 %.

comscore_pouzivatelia_tab3.png

Pries­kum sa us­ku­toč­nil po­čas troch me­sia­cov do kon­ca ja­nuá­ra 2012 na vzor­ke viac ako 30 000 ame­ric­kých pou­ží­va­te­ľov smar­tfó­nov star­ších ako 13 ro­kov.

Kom­plet­nú tla­čo­vú sprá­vu si mô­že­te po­zrieť TU.

Zdroj: Mo­jAn­droid.sk Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

2 z 5 vy­ro­be­ných smar­tfó­nov ma­li vla­ni čín­sku znač­ku
V roku 2014 sa dodalo na trh opäť viac smartfónov ( 1,2 mld. kusov oproti 927,2 mil. v roku 2013), ale v rebríčku dodávateľov na prvých troch miestach nedošlo k zmene. čítať »
 
Aká bu­dúc­nosť nás ča­ká o 30 ro­kov? Ro­bo­ti nah­ra­dia ľu­dí a hyper­in­te­li­gen­cia bu­de ria­diť svet
Pred viac ako 30 rokmi sa začala éra masového používania osobných počítačov a odvtedy dokázali transformovať celú našu spoločnosť. čítať »
 
Pries­kum: Tre­ti­na Euró­pa­nov po­ži­čia­va ne­za­bez­pe­če­ný smar­tfón
Každý tretí používateľ v Európe (33 %) požičiava svoj smartfón rodine, kolegom či priateľom bez akejkoľvek ochrany svojich dát, vyplýva to z prieskumu spoločnosti Kaspersky Lab. čítať »
 
V prí­pa­de on-li­ne pod­vo­du ne­dos­ta­ne pe­nia­ze späť až 41 % Euró­pa­nov
Peniaze odcudzené on-line sa len ťažko vracajú. Ide o jedno z hlavných zistení prieskumu, v ktorom oslovili viac ako jedenásťtisíc používateľov v 23 krajinách sveta. čítať »
 
In­fog­ra­fi­ka: Po čom nao­zaj tú­žia zá­kaz­ní­ci e-sho­pov?
Za najdôležitejšie atribúty e-shopov považujú ľudia kvalitne napísané technické informácie o produktoch a dostupnosť tovaru na sklade. čítať »
 
Vý­dav­ky na IT v ro­ku 2015: Čo bu­de ten­to rok ťa­hú­ňom?
Analytická spoločnosť Gartner vydala svoj predpoklad celosvetových výdavkov na IT na rok 2015. Vyplýva z neho, že by malo dôjsť k medziročnému rastu o 2,4 % na celkovú sumu 3,828 bilióna dolárov. čítať »
 
Gar­tner: Po­diel Win­dows na tr­hu po­ras­tie, App­le bu­de mať prob­lé­my
Podiel predaných zariadení s operačným systémom Microsoftu sa v tomto roku mierne zvýši a v roku 2016 bude tento nárast ešte vyšší. čítať »
 
Viac než po­lo­vi­ca fi­riem ne­pos­ky­tu­je za­mes­tnan­com prís­tup k Wi-Fi
Nezávislý prieskum medzi 2500 európskymi kancelárskymi pracovníkmi, vykonaný firmou Censuswide, ukázal, že si podniky v celej Európe nechávajú ujsť príležitosti, keď sa uspokojujú s nekvalitným pripojením. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter