IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sam­sung v tom­to ro­ku zmra­zí pla­ty za­mes­tnan­com
Spoločnosť Samsung Electronics zmrazí v tomto roku svojim juhokórejským zamestnancom mzdy. čítať »
 
Sam­sung kú­pil spo­loč­nosť na auto­ba­té­rie
Zdá sa, že spoločnosť Samsung si veľmi dobre uvedomuje svoje súčasné postavenie na trhu a aj to, že Apple vraj vyvíja vlastný automobil. čítať »
 
Kau­za Su­per­fish: Ot­vo­re­ný list od CTO Le­no­vo Pet­ra Hor­ten­sia
Začiatkom septembra 2014 sme sa rozhodli dodávať niektoré z našich spotrebiteľských notebookov s predinštalovaným softvérom Superfish. čítať »
 
App­le in­ves­tu­je 1,7 mi­liar­dy eur v EÚ
Apple potrebuje viac priestoru. Chystá nové, ekologické dátové centrá v Európe. čítať »
 
App­le bu­de kon­ku­ro­vať Tes­le s vlas­tným elek­tro­mo­bi­lom. Ka­pi­tá­lu má na to viac ako dosť
Apple v tajnosti pripravuje svoje prvé auto. Vývoj má na starosti tím, zložený z približne 200 expertov, ktorý spoločnosť vybudovala počas posledných mesiacov. čítať »
 
Bit­Torrent ide ag­re­sív­ne do mé­dií. Chce kon­ku­ro­vať Net­flixu a bu­de vy­rá­bať vlas­tné se­riá­ly
Na jeseň sa objavili v médiách správy o tom, že BitTorrent sa chce stať certifikovanou hudobnou službou. Onedlho potom ohlásil, že chce začať vydávať aj originálny videoobsah. čítať »
 
Slo­ven­skí štu­den­ti po­ces­tu­jú na fi­ná­le First Le­go Lea­gue do Mní­cho­va
V konkurencii 265-tisíc žiakov z 80 krajín sa darí aj slovenským študentom. Tím TalentumSAP z Košíc zvíťazil v semifinálovom kole First Lego League (FLL) SF Southeast v Debrecíne a zmeria si svoje sily z najlepšími tímami zo strednej Európy počas marcového finále v Mníchove. čítať »
 
Dell do­ká­že pred­po­ve­dať po­ru­chy tab­le­tov a po­čí­ta­čov a auto­ma­tic­ky ich op­ra­viť
Služba ProSupport Plus zabezpečuje monitorovanie porúch na zariadení ešte pred tým, ako sa stanú. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter