IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pre­čo prog­ra­má­to­ri ra­di pra­cu­jú v no­ci? Vy­svet­le­nie vás mož­no prek­va­pí.
Vraví sa, že programátori sú stroje, ktoré menia kofeín na kód. A naozaj, ak sa spýtate programátora, kedy sa mu pracuje najlepšie, dostanete obyčajne odpoveď, že v noci. čítať »
 
Sam­sung pre­dá­va me­nej te­le­fó­nov, prí­du zme­ny
Samsungu sa v poslednom čase príliš nedarí. Predaj vlajkovej lode Samsung Galaxy S5 klesol o 40 percent. čítať »
 
Smar­tban­king je bez­peč­nej­ší, než si mys­lí­te
Do príchodu smartbankingu sa k svojmu účtu mohli klienti bánk prihlasovať on-line len prostredníctvom internetbankingu. čítať »
 
V ro­ku 2020 bu­de mať mo­bil de­väť z de­sia­tich ľu­dí
Najnovšie vydanie štúdie Ericsson Mobility Report ukazuje, že rozširovanie mobilných technológií pokračuje rýchlym tempom. čítať »
 
Euro­pos­lan­ci chcú roz­de­liť Goog­le na dve čas­ti. Vy­hľa­dá­vač a zvy­šok
Internetové spoločnosti podnikajúce v Európskej únii majú v budúcnosti oddeliť svoje vyhľadávacie služby od ostatných aktivít. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter