IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Znač­ka No­kia sa má vrá­tiť na trh na no­vých za­ria­de­niach
Aj keď Microsoft vypustil meno Nokia z označenia svojich smartfónov Lumia, značka bude žiť ďalej. Nokia teraz plánuje poskytnúť licenciu na svoju značku výrobcom, ktorí by ju mohli použiť na svojich zariadeniach. čítať »
 
Sam­sung oh­lá­sil na bu­dú­ci rok smar­tfón so skla­da­teľ­ným dis­ple­jom
Samsung na budúci rok uvedie na trh smartfón so skladateľným displejom. Zároveň chce obmedziť počet novo uvedených modelov o 25 až 30 %, pričom mieni posilniť rad svojich mobilných telefónov nižšej a strednej triedy. čítať »
 
RÚ upo­zor­ňu­je na SMS sprá­vy so zvý­še­nou ta­ri­fou. Od ja­nuá­ra už ne­bu­de tre­ba
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje na SMS správy, ktorými odosielatelia účastníkov nabádajú, aby volali na čísla so zvýšenou tarifou. čítať »
 
Slo­vá­ci vo­la­jú ove­ľa viac ako pred rok­mi, pla­tia však rov­na­ko
Všeobecne platí, že účty za telefón si platia zákazníci mobilných služieb najčastejšie sami. Skôr ako do iných sietí volajú do vlastnej, pričom podľa ich názoru priemerne prevolajú 100 minút a priemerne pošlú 33 textových správ a 2 obrazové. čítať »
 
TE­LE­KOM: O2 bu­de pou­ží­vať svoj ná­zov až do ro­ku 2022
Telekomunikačný operátor O2 bude pôsobiť pod touto značkou v ČR aj na Slovensku až do roku 2022. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter