IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vý­sled­ky Fa­ce­boo­ku pre­ko­na­li oča­ká­va­nia naj­mä vďa­ka rek­la­me na mo­bi­loch
Príjmy sociálnej siete Facebook sa v štvrtom kvartáli vlaňajška zvýšili o 49 %. Reklama na mobilných zariadeniach pomohla americkej spoločnosti prekonať očakávania trhov v oblasti zisku aj tržieb. čítať »
 
SLORD po­mô­že zís­kať 77 mi­liárd eur na slo­ven­ský vý­skum a ino­vá­cie
Slovenská republika sa v januári 2014 stala 23. európskou krajinou, ktorá zriadila styčnú kanceláriu zameranú na výskum a inovácie. čítať »
 
Či­ta­teľ­ská an­ke­ta PC RE­VUE a sú­ťaž o su­per ce­ny!
Záleží nám na názore našich čitateľov. Zapojte sa preto do našej čitateľskej ankety a pomôžte ešte viac zlepšiť kvalitu a zaujímavosť PC REVUE. čítať »
 
Pro­jekt No­va: Goog­le sa chce stať vir­tuál­nym ope­rá­to­rom v USA
Google sa chce stať ešte tento rok virtuálnym mobilným operátorom v Spojených štátoch. čítať »
 
Škol­stvo: Časť ma­tu­ran­tov a de­via­ta­kov ab­sol­vu­je skúš­ky elek­tro­nic­ky
Žiaci a študenti na približne 500 školách si budú môcť vybrať, či budú robiť Testovanie 9 - takzvaný monitor deviatakov a Externú časť maturitnej skúšky klasickou písomnou alebo elektronickou formou. čítať »
 
Ama­zon bu­de pro­du­ko­vať vlas­tné fil­my
Americká spoločnosť Amazon začne produkovať vlastné filmy, ktoré bude následne premietať v kinách a o štyri až osem dní po ich debute ich sprístupní na svojej službe Amazon Prime. čítať »
 
Atos pre­vez­me IT out­sour­cin­go­vé služ­by Xeroxu
Spoločnosť Atos prevezme IT outsourcingové operácie spoločnosti Xerox. Zo svojej európskej základne sa tak vďaka globálnej strategickej spolupráci s Xeroxom dostane do prvej päťky najväčších poskytovateľov IT služieb na svete. čítať »
 
Pries­kum: Bu­dúc­nos­ťou cloud com­pu­tin­gu sú hyb­rid­né clou­dy
Ako bude vyzerať svet cloudových technológií v roku 2017? Podľa nového prieskumu mu bude dominovať poskytovanie databázy a platformy ako služby a na týchto technológiách budú postavené hybridné architektúry. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter