IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Goog­le bu­de če­liť ža­lo­be za ne­po­vo­le­né ná­ku­py de­tí
Rozhodol o tom v pondelok americký federálny sudca Ronald Whyte, ktorý odmietol žiadosť spoločnosti Googlu o zastavenie sporu. čítať »
 
Pa­ten­to­ví trollo­via ve­dú až 67 % pa­ten­to­vých spo­rov
Správanie patentových trollov, teda firiem, ktoré skupujú zaujímavé patenty a potom si zarábajú ich použitím na súde proti väčším firmám, sa čoraz viac stáva brzdou americkej ekonomiky. čítať »
 
Fa­ce­book má už 1,32 mi­liar­dy pou­ží­va­te­ľov a viac než 2× vy­šší zisk ako mi­nu­lý rok
Spoločnosť Facebook v druhom kvartáli zaznamenala nárast príjmov o 61 % na 2,91 mld. USD. čítať »
 
No­mi­ná­cie na oce­ne­nie IT osob­nosť, IT fir­ma, IT pro­dukt a IT pro­jekt ro­ka 2014. Poz­ri­te, kto je v hre o ví­ťaz­stvo!
Tradícia udeľovania prestížnych cien IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka pokračuje už štrnásty rok. čítať »
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter