IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Žia­ci si mô­žu po­čas le­ta tes­to­vať svo­je di­gi­tál­ne zruč­nos­ti
Žiaci základných a stredných škôl si môžu počas celého leta testovať svoje digitálne zručnosti. Digitálna olympiáda sa pre nich začína od 6. júla a potrvá do 20. septembra. čítať »
 
Fa­ce­book zme­nil lo­go. Všim­li by ste si to vô­bec?
Po takmer desiatich rokoch sa všetkým dobre známe logo spoločnosti Facebooku dočkalo zmeny. čítať »
 
Qual­comm zrej­me uva­žu­je o kú­pe AMD
Minulý týždeň sa objavili domnienky o tom, že spoločnosť AMD sa bude musieť rozdeliť na dve časti pre nepriaznivé výsledky. čítať »
 
Rek­lam­ný biz­nis Mic­ro­sof­tu pre­vez­me AOL a ma­py Bing za­se Uber
Ako uviedla agentúra Bloomberg, Microsoft uzavrel desaťročnú dohodu s americkými spoločnosťami AOL a AppNexus Inc., ktoré prevezmú biznis amerického gigantu s reklamami uložený na portály MSN a Outlook.com či do aplikácií typu Skype. čítať »
 
Brit chce za­chrá­niť Gréc­ko zbier­kou na In­die­go­go. Server­y ná­por pris­pie­va­jú­cich nez­vlád­li
Všetko alebo nič! V tomto duchu sa nesie zbierka s názvom Greek Bailout Fund, ktorú na portáli Indiegogo založil 29-ročný Brit Thom Feeney. čítať »
 
USA: Zve­rej­ni­li tea­ser trailer sním­ky Snowden
Spoločnosť Open Road zverejnila teaser trailer snímky Snowden, ktorú plánujú uviesť do amerických kín 25. decembra. čítať »
 
Inter­ne­to­vý ob­chod Mall.cz je vraj na pre­daj
V českých médiách sa objavila správa, že významného hráča na poli českých internetových obchodov Mall.cz čaká po troch rokoch ďalšia zmena majiteľa. čítať »
 
Šéf Mic­ro­sof­tu: Bu­de­me mu­sieť uro­biť ťaž­ké roz­hod­nu­tia
Šéf Microsoftu Satya Nadella načrtol vo svojom e-maile zaslanom minulý týždeň zamestnancom nové úlohy spoločnosti. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter