IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slo­ven­ský štu­dent vy­hral me­dzi­ná­rod­nú sú­ťaž sie­ťo­vých od­bor­ní­kov
V stredoeurópskom kole medzinárodnej súťaže NetRiders za sebou Vladimír Kuchár nechal tri desiatky súperov. čítať »
 
Zisk Mic­ro­sof­tu kle­sol o 13 % naj­mä vďa­ka pre­púš­ťa­niu
Spoločnosť Microsoft zaznamenala v prvom štvrťroku svojho finančného roka pokles zisku o 13 % na 4,5 mld. USD, čo predstavuje 54 centov na akciu. čítať »
 
Nie je to 1. ap­ríl: Ma­ďar­sko chce zda­niť pre­nos dát cez inter­net, 0,49 eura za kaž­dý GB
Maďarská vláda plánuje zaviesť novú daň za prenos dát cez internet. Vyplýva to z návrhu daňového zákona pre rok 2015, ktorý parlamentu predložila v utorok večer. čítať »
 
Jan Mühl­feit opúš­ťa spo­loč­nosť Mic­ro­soft
Čech Jan Mühlfeit, ktorý pôsobí v americkej softvérovej spoločnosti Microsoft ako reprezentant pre Európu, sa rozhodol ku koncu roka odísť zo svojej funkcie. čítať »
 
Ko­men­tár: „Sto­ry“ so zá­siel­kou na­vi­gá­to­ra. Sme nao­zaj v EÚ?
Do redakčnej pošty sme dostali príspevok od neznámeho autora, ktorý stojí za prečítanie a zamyslenie sa kompetentných. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter