IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ho­lan­ďa­nia hro­zia Goog­lu po­ku­tou vo vý­ške 15 mi­lió­nov eur
Regulátori v Holandsku oznámili, že Googlu hrozí pokuta vo výške pätnásť miliónov eur za porušovanie tamojších zákonov na ochranu súkromia. čítať »
 
Ži­vot­ný prí­beh Cis­co: Trid­sať ro­kov ino­vá­cií a sna­hy o pre­po­je­nej­ší svet
Zamestnanci Stanfordovej univerzity Leonard Bosack a Sandy Lernerová spoločne s Richardom Troianom založili pred tridsiatimi rokmi spoločnosť Cisco. čítať »
 
Re­gio­Jet: Sof­tvé­ro­vá chy­ba za­blo­ko­va­la lo­ko­mo­tí­vu
Ráno 17. 12. došlo na lokomotíve Vectron k technickej chybe na softvéri, preto bola spoločnosť RegioJet nútená prvýkrát vo svojej trojročnej histórii zrušiť IC spoj, v tomto prípade spoj IC 401 na trase Bratislava - Košice. čítať »
 
Ino­vá­cie na CES 2015: Le­vi­tu­jú­ci rep­ro­duk­tor a tla­čia­reň do vrec­ka
Už o niekoľko týždňov sa v Las Vegas začne veľtrh spotrebnej elektroniky CES 2015. Organizátor vyhlásil súťaž o najlepšiu inováciu (Best of Innovation). čítať »
 
Čo ča­ká IT v ro­ku 2015? Nap­rík­lad Fog Com­pu­ting či ana­lý­za dát v reál­nom ča­se.
Búrlivá premena sveta IT získa v roku 2015 novú dynamiku. Nové trendy sa v tejto oblasti objavujú nie po rokoch, ale po mesiacoch. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter