IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ma­ďar­ská vlá­da je ot­vo­re­ná ro­ko­va­niam o zda­ne­ní inter­ne­tu
Daň z prenosu dát cez internet v Maďarsku daň ešte nezaviedli a zatiaľ je v podobe návrhu v prípade daní z telekomunikačných služieb. čítať »
 
Ov­lád­ne App­le fir­my a or­ga­ni­zá­cie? Na­šliap­nu­té má dob­re...
To, že sa prístroje značky Apple stále viac objavujú aj v korporátnej sfére, je neodškriepiteľná vec. čítať »
 
Pro­ti inter­ne­to­vej da­ni pro­tes­to­va­lo v Ma­ďar­sku už 100 000 ľu­dí. Chcú aj od­stú­pe­nie Or­bá­na
Až 100 tisíc Maďarov vyšlo v utorok večer do ulíc Budapešti, aby protestovali proti plánom vlády zaviesť novú daň za prenos dát cez internet. čítať »
 
Súd­ny dvor EÚ: Vlo­že­ním vi­dea na svo­ju strán­ku ne­po­ru­ší­te autor­ský zá­kon
Súdny dvor Európskej únie vyniesol minulý týždeň verdikt o tom, že vloženie cudzieho videa chráneného autorskými právami na stránku nie je porušením autorských práv, a to ani v prípade, že zdrojové video bolo uploadované bez povolenia. čítať »
 
Euro­ko­mi­sár­ka vy­zva­la na pro­tes­ty pro­ti ma­ďar­skej da­ni
Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová v nedeľu prostredníctvom príspevku na svojom konte na sociálnej sieti Twitter vyzvala na podporu protestov proti plánovanému zavedeniu dane za prenos dát cez internet v Maďarsku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter