IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Čín­ska spo­loč­nosť in­ves­tu­je do vý­ro­by či­pov 47 mld. USD. Chce sa stať sve­to­vou troj­kou
Čínska spoločnosť Tsinghua Unigroup plánuje v nasledujúcich piatich rokoch investovať 300 miliárd čínskych jüanov (asi 47 miliárd USD) do výroby čipov. čítať »
 
IBM údaj­ne zva­žu­je, že v Ne­mec­ku pre­pus­tí 3 tis. pra­cov­ní­kov
Spoločnosť IBM zvažuje, že v Nemecku počas nasledujúcich dvoch rokov zruší do 3 tis. pracovných miest. čítať »
 
PR: Dru­hé VMware On­li­ne Tech­no­lo­gy Fo­rum sa us­ku­toč­ní 25. no­vem­bra 2015
Bezplatná on-line konferencia sa zameria na téma zjednoteného cloudu a ako táto architektúra umožní rýchlo a bezpečne doručiť akúkoľvek aplikáciu na ľubovoľné zariadenie. čítať »
 
Sú­ťaž Star­tu­pAwards.SK 2015 spoz­na­la dvad­siat­ku se­mi­fi­na­lis­tov
StartupAwards.SK je oslavou inovácií, ktorá každoročne oceňuje unikátne spojenie inovatívnych myšlienok s podnikateľským duchom. čítať »
 
Otec bit­coi­nu je no­mi­no­va­ný na No­be­lo­vu ce­nu. Nik­to ne­vie, o ko­ho ide
„Nobelovu cenu za ekonómiu získava Satoshi Nakamoto za vytvorenie konceptu bitcoinu." Je možné, že táto veta zaznie už budúci rok v rámci udeľovania Nobelových cien v Štokholme. čítať »
 
V Bri­tá­nii chcú ucho­vá­vať zá­zna­my o všet­kých inter­ne­to­vých ak­ti­vi­tách pou­ží­va­te­ľov
Podľa nového návrhu britského zákona budú musieť poskytovatelia internetových služieb v krajine po dobu jedného roka uchovávať zoznam všetkých internetových aktivít používateľov. čítať »
 
PR: No­vý por­tál Cool­Jobs s pra­cov­ný­mi príl­eži­tos­ťa­mi v EÚ pre IT od­bor­ní­kov
Medzinárodná spoločnosť CoolPeople spustila nový portál CoolJobs (www.cool-jobs.eu) pre IT odborníkov s pracovnými príležitosťami v EU. čítať »
 
Kúp­na si­la Euró­pa­nov ras­tie, roz­die­ly me­dzi jed­not­li­vý­mi štát­mi sú ob­rov­ské
V Európe tento rok vzrástla kúpna sila približne o 4 percentá. Výška disponibilných príjmov sa však výrazne líši naprieč kontinentom a v rámci jednotlivých 42 krajín, ktoré boli do štúdie GfK zahrnuté. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter