IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Dve bron­zo­vé me­dai­ly pre Slo­ven­sko na In­tel ISEF
Pred pár dňami sa z USA vrátila štvorica mladých nadaných študentov, ktorí si svoju cestu za veľkú mláku vybojovali na národnom kole Festivalu vedy a techniky ešte v novembri minulého roka. čítať »
 
Ama­zon za­čal me­niť prís­tup k zda­ňo­va­niu v Euró­pe
Spoločnosť Amazon začala meniť prístup k zdaňovaniu v Európe. K tržbám v každej krajine pristupuje individuálne a nezhromažďuje všetky tržby v daňovo výhodnejšom Luxembursku. čítať »
 
No­vým ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom O2 Slo­va­kia bu­de Pe­ter Ga­žík
Novým generálnym riaditeľom O2 Slovakia sa k 1. 6. 2015 stane Peter Gažík. Súčasný generálny riaditeľ Martin Vlček sa po úspešnom pôsobení v O2 Slovakia vracia k 1. 6. 2015 do Českej republiky. čítať »
 
PR: De­väť dô­vo­dov, pre­čo vy­skú­šať mo­der­nú pev­nú lin­ku VIP­Tel
Analógové a ISDN telefonovanie cez klasickú telefónnu sieť postupne nahrádza technológia VoIP, teda telefonovanie cez internet. čítať »
 
Da­ta­Cen­trum ob­sta­rá­va har­dvér za 9,76 mil. eur
Rozpočtová organizácia DataCentrum, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií (MF) SR, obstaráva hardvér v predpokladanej hodnote 9,76 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). čítať »
 
IFS World 2015
Komunita zákazníkov, používateľov a IT špecialistov využívajúcich podnikové riešenia spoločnosti IFS sa začiatkom mája stretla na konferencii IFS World v Bostone. čítať »
 
Le­no­vo plá­nu­je pohl­tiť di­ví­ziu her­ných no­te­boo­kov MSI
Lenovo sa v pomaly, ale isto stáva jedným z najvýznamnejších hráčov sveta informačných technológií. čítať »
 
Zá­kaz pou­ží­va­nia smar­tfó­nov v ško­lách zlep­šu­je vý­sled­ky štu­den­tov
V rámci štúdie, ktorú uskutočnilo Centrum pre ekonomický výkon pri Londýnskej škole ekonómie, sa zistilo, že zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania vedie k zlepšeniu priemerných známok žiakov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter