IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Musk pre­di­šiel ži­vot­né­mu omy­lu. V ro­ku 2013 tak­mer pre­dal Tes­lu Goog­lu
Elon Musk, vlastník a CEO Tesla Motors, plánoval pred dvoma rokmi predať svoju automobilku spoločnosti Google. Hrozil jej totiž bankrot. čítať »
 
DHL naj­nov­šie do­ru­ču­je to­var pria­mo do kuf­ra au­ta zá­kaz­ní­kov
V máji sa uskutoční pilotný test v Mníchove, v rámci ktorého sa odskúša nová zjednodušená forma doručovania zásielok, a to priamo do zadného kufra vozidla. čítať »
 
App­le vy­ku­pu­je sta­ré te­le­fó­ny a tab­le­ty vý­me­nou za zľa­vu už aj na Slo­ven­sku
V iStores nasadili v marci dlhodobý program výkupu mobilných zariadení. V predajniach v bratislavskom Poluse a Avione, v trnavskom OC Galéria, v banskobystrickom SC Europa a v košickom Auparku vám vykúpia funkčné mobilné zariadenia (tablet, smartfón, mobilný telefón) na protiúčet nového nákupu. čítať »
 
Ako sa pre­dať do dob­rej IT fir­my – aj o tom bu­de TECH NOC ´15
Vynálezca celosvetovo známeho AeroMobilu Štefan Klein dokázal skombinovať auto s lietadlom. čítať »
 
ESET prek­ro­čil hra­ni­cu ti­síc za­mes­tnan­cov a hľa­dá ďal­ších prog­ra­má­to­rov
ESET prekročil 23 rokov po svojom založení hranicu tisíc zamestnancov. Spoločnosť bola oficiálne založená v roku 1992, päť rokov po vydaní prvej verzie antivírusového softvéru NOD (Nemocnica na okraji disku). čítať »
 
Men­sa: V Bra­tis­la­ve bu­dú v pia­tok tes­to­vať IQ
Medzinárodná organizácia Mensa, združujúca ľudí s najvyšším IQ, bude opäť testovať IQ v Bratislave. čítať »
 
Kim Dot­com bu­de mož­no z No­vé­ho Zé­lan­du de­por­to­va­ný skôr, než sa ča­ka­lo
Kim Dotcom, neslávne známy zakladateľ portálu Megaupload, ktorého prevádzka bola v roku 2012 ukončená pre zásah americkej vlády, by mohol byť podľa nových informácií zo svojho dočasného bydliska na Novom Zélande deportovaný skôr, než sa očakávalo. čítať »
 
Poz­ri­te si reb­rí­ček pät­nás­tich naj­zis­ko­vej­ších spo­loč­nos­tí v Si­li­con Valley
Nasledujúci rebríček znázorňuje firmy zo Silicon Valley, ktoré sa môžu pýšiť najväčšími ziskami za minulý rok. Nenachádzajú sa však v ňom spoločnosti, ktoré nepôsobia priamo na tomto mieste. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter