IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Guy Kawasa­ki, bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník Ste­va Job­sa, mie­ri na Slo­ven­sko
TechMatch Slovakia 2015 ponúkne počas piatich dní v rámci svojho programu veľa zaujímavých spíkrov, investorov, mentorov či nadnárodných korporácií. čítať »
 
Pre in­špi­rá­ciu. Ame­ric­ká vlá­da chce zjed­no­du­šiť di­zajn webo­vých strá­nok vlád­nych úra­dov
Americká vláda vydala pokyny týkajúce sa dizajnu webových stránok federálnych úradov, ktoré sa majú stať prehľadnejšími, aby sa ich návštevníci ľahšie orientovali a rýchlo našli to, čo hľadajú. čítať »
 
Mic­ro­soft kú­pil fy­zi­kál­nu fir­mu Ha­vok
Microsoft práve ohlásil odkúpenie Havoku, firmy, ktorá pomohla rozšíriť fyziku v hrách. Firma však nebola samostatná, ale doteraz ju vlastnil Intel. čítať »
 
Reb­rí­ček TOP 10 naj­bo­hat­ších ľu­dí z tech­no­lo­gic­ké­ho prie­mys­lu
Časopis Forbes aktualizoval aj tento rok rebríček najbohatších Američanov. Najväčšou liahňou miliardárov je stále spoločnosť Google. čítať »
 
IT Sum­mit: IT sek­tor po­nú­ka spo­lup­rá­cu fir­mám na Slo­ven­sku, aby zvlád­li di­gi­tál­nu tran­sfor­má­ciu
Digitálna ekonomika je jednoznačná perspektíva nielen pre Európsku úniu, ale aj Slovensko. Až 90 % nových pozícií bude jednoznačne vyžadovať IT znalosti. čítať »
 
PR: Slo­ven­ský pro­fe­sor vi­dí do bu­dúc­nos­ti
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, patrí medzi významných svetových seizmologov. čítať »
 
Ude­ľo­va­nie slo­ven­ských po­čí­ta­čo­vých „Os­ka­rov“ 2015. Poz­ná­me ví­ťa­zov
Na spoločenskom večere IT GALA sa vo štvrtok 1. 10. 2015 odovzdávali prestížne ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka 2015. čítať »
 
Ne­má vlas­tnú kan­ce­lá­riu: Mark Zuc­ker­berg se­dí bok po bo­ku so svo­ji­mi za­mes­tnan­ca­mi
Na konci mesiaca sa sídlo sociálnej siete Facebook presťahovalo do nových priestorov centrály, nachádzajúcej sa neďaleko Menlo Park v Kalifornii. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter