IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IBM ot­vá­ra v Br­ne no­vý Open Power Hub
Spoločnosť IBM otvorila v spolupráci s nadáciou OpenPOWER a partnermi nový OpenPOWER Hub na Vysokém učení technickém v Brne (VUT). čítať »
 
Ra­zer kú­pil fir­mu Ouya, chce len jej sof­tvér, har­dvér za­ho­dí
Razer vypustil nečakanú informáciu, že kúpil upadajúcu firmu Ouya. Tá prakticky existuje už len zo zotrvačnosti, keďže ich Kickstarterom prefinancovaná androidová mikrokonzola ide veľmi slabo na odbyt a navyše neprináša ani exkluzivity, ktoré by ju odlíšili od ponuky tabletov a mobilov. čítať »
 
7 jed­no­du­chých fo­tog­ra­fic­kých tri­kov
Radi vymýšľate a ste tak trochu aj domáci majster? Potom vás možno zaujme niekoľko nasledujúcich jednoduchých trikov. čítať »
 
Vi­rál, ako slo­ven­ský Mer­ce­des-Benz sľú­bil, že uto­pí v ba­zé­ne svo­je naj­nov­šie auto
Všetko to začalo na Facebooku. Zamestnanec slovenského Mercedesu zavesil na sociálnu sieť fotografiu nového automobilu CLA Shooting Brake pri bazéne s komentárom. čítať »
 
Zno­vuz­ro­de­nie le­gen­dy? No­kia zrej­me plá­nu­je vlas­tnú vir­tuál­nu reali­tu
Tento týždeň sa uskutoční v Los Angeles VIP podujatie, na ktorom sa zúčastnia všetky popredné médiá. Predpokladá sa, že počas neho by mala fínska spoločnosť Nokia ohlásiť svoj návrat na spotrebiteľský trh. čítať »
 
Ví­ťaz­né fo­tog­ra­fie 8. roč­ní­ka sú­ťa­že iP­ho­ne Pho­tog­rap­hy Awards
Predstavujeme vám víťazné fotografie 8. ročníka fotografickej súťaže iPhone Photography Awards (IPPAWARDS). čítať »
 
Čle­no­via WTO do­siah­li do­ho­du o zru­še­ní ciel na IT pro­duk­ty
Členovia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) dokončili dohodu o zrušení ciel na IT produkty v hodnote 1 bil. USD. čítať »
 
Lis­tá­reň: Hod­no­te­nie či­ta­te­ľov na jú­no­vé čís­lo PC RE­VUE
V júnovom čísle PC REVUE sme sa opýtali vás čitateľov, čo sa vám páčilo najviac, prípadne najmenej na júnovom čísle. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter