IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slo­vak Te­le­kom vy­hla­su­je sú­ťaž. Naj­lep­ší star­tup zís­ka in­ves­tí­ciu 80 000 eur
S cieľom nájsť a odmeniť inovatívny cloudový softvér pre malé a stredné podniky Slovak Telekom spúšťa projekt Sieň slávy biznisu, medzinárodnú súťaž prebiehajúcu v Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. čítať »
 
Huawei As­cend Y530: vstu­pen­ka do sve­ta smar­tfó­nov za 129 eur
Novinka od spoločnosti Huawei, inteligentný telefón Huawei Ascend Y530, je určený najmä pre dospievajúcu generáciu, ako aj pre tých, ktorí sa chystajú so smartfónom začať, nevynímajúc seniorov. čítať »
 
Príj­my Fa­ce­boo­ku vrást­li, čis­tý zisk sa dos­tal na 642 mil. USD
Celkové príjmy spoločnosti Facebook v prvom kvartáli tohto roku medziročne stúpli o 72 % na 2,5 mld. USD. čítať »
 
Pod­po­ra in­for­mač­né­ho sys­té­mu VPS mô­že stáť 2,42 mil. eur
Ministerstvo financií pripravuje tender na poskytovanie aplikačnej podpory pre informačný systém účtovníctva príjmového cyklu kapitoly všeobecnej pokladničnej správy v colnej sekcii finančnej správy. čítať »
 
Vý­ro­ba Sam­sung Ga­laxy S5 sto­jí pod­ľa IHS iSupp­li 256 do­lá­rov, čo je viac, ako sto­jí App­le iP­ho­ne
Vďaka demontáži uskutočnenej v rámci prieskumu spoločnosti IHS iSuppli už vieme, z akých komponentov sa skladá nový smartfón Samsungu Galaxy S5. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter