IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Dop­rav­ný úrad ur­čil pra­vid­lá na pre­vádz­ku dro­nov, hro­zia po­ku­ty až 330 euro
Dopravný úrad zverejnil pravidlá, ktorými sa má na Slovensku riadiť prevádzka dronov. Vyplýva z nich, že každý obyvateľ Slovenska, ktorý chce používať dron s hmotnosťou väčšou ako 20 kg. čítať »
 
No­mi­ná­cie na oce­ne­nie IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­DUKT a IT PRO­JEKT ro­ka 2015
Tradícia udeľovania prestížnych cien IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka pokračuje už pätnásty rok. čítať »
 
Sam­sung ide pro­ti App­lu, po­ži­čia­va smar­tfón na 30 dní za 1 USD
Juhokórejský gigant sa rozhodol na poli mobilných zariadení zaútočiť originálnym spôsobom. Vymyslel úplne novú reklamnú akciu, ktorá je súčasťou kampane Ultimate Test Drive. čítať »
 
Sym­an­tec sa za 8 mi­liárd do­lá­rov zba­vu­je Ve­ri­ta­su
Veritas bol nedávno vyčlenený do samostatnej firmy, ktorá sa sústreďuje na oblasť správy informácií. čítať »
 
Vi­ral na pok­ra­čo­va­nie: Mer­ce­des po preh­ra­tej stáv­ke uro­bil ges­to a CLA-čko uto­pil
Obrovské množstvo komentárov, lajkov a zdieľaní si vyžiadalo konanie slovenského zastúpenia nemeckej automobilky Mercedes-Benz na sociálnej sieti Facebook. čítať »
 
Smart TV pre no­vý autor­ský zá­kon nez­dra­že­jú
Vytrvalé úsilie IT Asociácie Slovenska o objasnenie problematického výkladu nového autorského zákona v časti definície spoplatnených zariadení týkajúcej sa smart televízorov bolo úspešne zavŕšené. čítať »
 
Mic­ro­soft za­tvá­ra bý­va­lú di­ví­ziu pre vý­skum mo­bi­lov No­kia a pre­púš­ťa 2 300 ľu­dí
Spoločnosť Microsoft v piatok potvrdila, že zatvorí bývalú divíziu pre výskum a vývoj mobilných telefónov Nokia Oyj v meste Salo na juhu Fínska. čítať »
 
Na­ži­vo: IDF 2015 - vl­na Real­Sen­se pro­duk­tov vša­de a pre kaž­dé­ho
Hlásime sa z posledného dňa trojdňovej konferencie IDF v San Francisku, na ktorej spoločnosť Intel predstavila mnoho svojich produktov a vývojových smerov pre nadchádzajúce obdobie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter