IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

IT SUM­MIT 2014 bu­de o ho­rú­cich té­mach
ITAS, PC REVUE a INFOWARE organizujú výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií. čítať »
 
Mic­ro­soft pok­ra­ču­je v pre­púš­ťa­ní
Spoločnosť Microsoft zatvára svoje centrum výskumu a vývoja v Silicon Valley v USA. Je to súčasť prepúšťania, ktoré sa dotkne 2 100 pracovníkov. čítať »
 
V Čí­ne ma­jú na chod­ní­ku zvlášt­ny pruh pre pou­ží­va­te­ľov mo­bi­lov
V čínskom meste Čchung-čchingu vytvorili na chodníku osobitný pruh pre používateľov mobilných telefónov, ktorí sú príliš pohrúžení do čítania či písania správ, a tak nemôžu sledovať, kadiaľ kráčajú. čítať »
 
Co­mics Sa­lón už ten­to ví­kend!
Hlavné mesto Slovenskej republiky sa v dňoch 19. až 21. septembra opäť zmení na nepoznanie - do ulíc vyrazia fanúšikovia komiksu, anime, počítačových hier a japonskej kultúry prezlečení za svojich obľúbených hrdinov, aby sa v bratislavskom Istropolise stretli na festivaloch Comics Salón 2014 a IstroCON/ParCON 2014. čítať »
 
PR: Sof­tLayer je ťa­hú­ňom hyb­rid­né­ho clou­du
IBM získala od akvizície spoločnosti SoftLayer tisícky nových klientov v cloudových službách. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter