IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Dob­rý ná­pad. V Ho­lan­dsku dos­ta­nú do­mác­nos­ti za­dar­mo server na vy­ku­ro­va­nie
Holandská distribučná spoločnosť Eneco spúšťa zaujímavý pilotný projekt. V spolupráci so startupom Nerdalize chce do piatich rodín inštalovať veľké servery v podobe radiátorov. čítať »
 
Ste­ve Woz­niak: „App­le by mňa ani Job­sa dnes už ne­za­mes­tnal!“
Spoločnosť Apple je v súčasnosti najhodnotnejšia na svete a jej hodnota stále rastie. Je to jednoducho fenomén súčasnosti, keď sa podarilo urobiť z pomaly krachujúcej firmy doslova zázrak. čítať »
 
Čí­na už nie je iba veľ­ko­vý­rob­ňou fa­keov. V poč­te žia­dos­tí o pa­tent pat­rí me­dzi sve­to­vú špič­ku
Podľa počtu podaných žiadostí o patent sa Čína dostala na vrchol rebríčka. Vládne nielen výrobe, ale aj vývoju. čítať »
 
Ju­nior Inter­net 2015 sa za­čí­na už ten­to pia­tok
Junior Internet 2015 sa uskutoční už tento piatok a otvorí brány do fantastického sveta IT a internetu pre mladých kreatívnych tvorcov - žiakov základných a stredných škôl. čítať »
 
Ako (ne)fo­tog­ra­fo­vať na di­vo­kej vo­de
Fotografka Dawn Kish (Arizona) miluje dobrodružstvo. Rada a často splavuje kaskády, ale nikdy si tento zážitok nenafotila, keďže vždy mala v rukách veslá. čítať »
 
PR: Naj­lep­šia server­ovň­a na sve­te je na Slo­ven­sku
Slovenská spoločnosť Millennium spravovala 50 serverov, ktoré postupne presunula do cloudu. Ostala im prázdna serverovňa, ktorú sa rozhodli kreatívne využiť a spraviť z nej najlepšiu serverovňu na svete. čítať »
 
App­le Cam­pus 2 ras­tie ako z vo­dy
Spoločnosť Apple stavia svoje nové sídlo, ktoré sa nachádza na mieste bývalého sídla spoločnosti Hewlett-Packard. čítať »
 
In­ves­tor­ské fó­rum v Bra­tis­la­ve spo­ji­lo star­tu­py s in­ves­tor­mi
Podnikateľskí anjeli ako individuálni investori investujú svoj kapitál hlavne v krajine, odkiaľ pochádzajú. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter