IT News pre smartfóny s Androidom

Tech­no­lo­gic­ký por­tál IT­news.sk vy­dal svo­ju an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu, kto­rej hlav­nou fun­kciou je in­for­mo­vať zá­ujem­cov o naj­nov­ších člán­koch. Ap­li­ká­cia za­ra­ďu­je člán­ky do nie­koľ­kých ka­te­gó­rií, kto­ré si mô­že­te vy­brať pod­ľa vlas­tné­ho zá­uj­mu. Me­dzi ni­mi sa mô­že­te v pros­tre­dí ap­li­ká­cie po­sú­vať po­su­nom prs­ta zľa­va dop­ra­va ale­bo nao­pak.

ITN_aplikacia7.jpg ITN_aplikacia10.jpg


V jed­not­li­vých ka­te­gó­riách náj­de­te člán­ky us­po­ria­da­né pod­ľa ak­tuál­nos­ti. Vý­be­rom člán­ku, kto­rý vás naj­viac za­ujal, vás ap­li­ká­cia auto­ma­tic­ky pres­me­ru­je do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča, kde si mô­že­te pre­čí­tať je­ho ce­lé zne­nie. Pod­po­ro­va­né sú aj fun­kcie vy­hľa­dá­va­nia člán­kov a auto­ma­tic­kej ak­tua­li­zá­cie. K dis­po­zí­cii je ta­kis­to wid­get na plo­chu s roz­me­rom 4 × 1.

Ap­li­ká­ciu si te­raz mô­že­te stiah­nuť tu>>

qr_kod_aplikacia_ITN.png


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slo­ven­ský Soit­ron expan­du­je do Lon­dý­na
Jedna z najväčších slovenských spoločností v oblasti informačných technológií Soitron Group založila stopercentnú dcérsku spoločnosť Soitron Ltd. so sídlom v Londýne. čítať »
 
Twit­ter hlá­si vý­raz­ný ná­rast príj­mov (124 %) aj pou­ží­va­te­ľov (24 %)
Spoločnosť Twitter zaznamenala v druhom kvartáli tohto roku rast príjmov o 124 % na 312 mil. USD. čítať »
 
Rus­ká vlá­da vy­pí­sa­la od­me­nu 3,9 mi­lió­na rub­ľov za crac­ko­va­nie To­ru. Ko­ho chce sle­do­vať?
Preteky o deanonymizáciu Toru naberajú na obrátkach. Ruská vláda ponúka 3,9 milióna rubľov (asi 82 000 eur) tomu, komu sa podarí odhaliť technické podrobnosti o používateľoch Toru. čítať »
 
Blac­kBerry od­ku­pu­je fir­mu na kó­do­va­niu hla­su a chce sa vrá­tiť do plu­su
Firma BlackBerry kupuje nemeckú spoločnosť Secusmart. Tá sa venuje kódovaniu hlasu a dát. Podmienky transakcie nie sú známe. čítať »
 
Do po­bo­čiek Mic­ro­sof­tu v Čí­ne vtrh­li po­li­caj­ti a za­tvo­ri­li ich
Microsoft môže mať vážne problémy so spustením predaja nového Xboxu One či zavedením Cortany v Číne. Tamojšie úrady spustili vyšetrovanie proti spoločnosti. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter