Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Internet

USA: Pharrel­la do­ja­li inter­ne­to­vé vi­deá fa­nú­ši­kov
Ame­ric­ké­ho pro­du­cen­ta, rap­pe­ra a spe­vá­ka Pharrel­la William­sa do­ja­li vi­deá fa­nú­ši­kov tan­cu­jú­cich na je­ho pie­seň Hap­py.
16.04.2014 / Redakcia / 14 čítaní (0)
 
Twit­ter od­ha­lil no­vý di­zajn pro­fi­lo­vých strá­nok
Twit­ter pri­dal mno­ho zlep­še­ní svo­jich slu­žieb po­mer­ne nes­ko­ro, ide napr. o ozna­čo­va­nie na fot­kách či pri­dá­va­nie via­ce­rých fo­tog­ra­fií do jed­né­ho tweetu.
15.04.2014 / Redakcia / 134 čítaní (0)
 
Fa­ce­book zni­žu­je vý­drž iP­ho­nu. Prob­lém vy­rie­ši­te jed­no­du­chým zme­ne­ním nas­ta­ve­ní, poz­ri­te sa ako na to
Bý­va­lý za­mes­tna­nec App­lu, Scott Lo­ve­less tes­to­val Fa­ce­book po­mo­cou vý­vo­jár­ske­ho nás­tro­ja Instru­ments, mo­ni­to­ra ak­ti­vi­ty ap­li­ká­ciií.
11.04.2014 / Roman Kadlec / 1693 čítaní (0)
 
Goog­le vy­ví­ja set-top box An­droid TV, nech­ce zo­pa­ko­vať fias­ko s Goog­le TV

Goog­le sa v mi­nu­los­ti sna­žil dos­tať do te­le­ví­zo­rov via­ce­rý­mi spô­sob­mi. So služ­bou Goog­le TV chcel spra­viť re­vo­lú­ciu a zme­niť pod­sta­tu te­le­víz­nej ob­ra­zov­ky.

08.04.2014 / Roman Kadlec / 1123 čítaní (0)
 
Yahoo vraj chys­tá vlast­ný YouTu­be
CEO Yahoo Ma­ris­sa Mayer uro­bi­la už pár od­váž­nych ťa­hov od­vte­dy, čo vza­la do rúk op­ra­ty fir­my.
04.04.2014 / Redakcia / 261 čítaní (0)
 
Goog­le za­pla­til po­ku­tu mi­lión eur za neoz­na­če­né au­tá pre sním­ko­va­nie ulíc
Spo­loč­nosť Goog­le za­pla­ti­la v Ta­lian­sku po­ku­tu je­den mi­lión eur, kto­rú jej ude­lil ta­moj­ší úrad na ochra­nu osob­ných úda­jov.
04.04.2014 / Redakcia / 444 čítaní (0)
 
Tu­rec­ko: Úra­dy po roz­hod­nu­tí sú­du Twit­ter od­blo­ko­va­li
Tu­rec­ké úra­dy od­blo­ko­va­li Twit­ter po tom, čo ús­tav­ný súd v stre­du potvr­dil, že mar­co­vé znep­rís­tup­ne­nie mik­rob­lo­go­vej sie­te v kra­ji­ne bo­lo po­ru­še­ním prá­va oby­va­te­ľov na slo­bo­du pre­ja­vu.
04.04.2014 / Redakcia / 74 čítaní (0)
 
Tu­rec­ko: Ústav­ný súd ozna­čil znep­rís­tup­ne­nie Twit­te­ru za proti­práv­ne
Tu­rec­ký ús­tav­ný súd v stre­du potvr­dil, že mar­co­vé znep­rís­tup­ne­nie mik­rob­lo­go­vej sie­te Twiter v kra­ji­ne bo­lo po­ru­še­ním prá­va oby­va­te­ľov na slo­bo­du pre­ja­vu a opat­re­nie mu­sí byť pre­to zru­še­né.
03.04.2014 / Redakcia / 66 čítaní (0)
 
Twit­ter, Fa­ce­book, Goog­le aj Ama­zon sa nav­zá­jom za­čí­na­jú na­po­dob­ňo­vať. Bu­dú na­ko­niec ro­biť všet­ci všet­ko?
Po­čas je­di­né­ho týž­dňa šty­ri ob­rov­ské tech­no­lo­gic­ké fir­my oh­lá­si­li ris­kan­tné plá­ny spo­čí­va­jú­ce v po­ku­se o na­po­do­be­nie svo­jej kon­ku­ren­cie.
02.04.2014 / Redakcia / 649 čítaní (0)
 
Fa­ce­book chce za­viesť inter­net do ce­lé­ho sve­ta. Po­mo­cou dro­nov, sa­te­li­tov a la­se­rov.
Zuc­ker­berg ozná­mil, že chce roz­ší­riť inter­net do ce­lé­ho sve­ta. Tú­to úlo­hu bu­de mať na sta­ros­ti špe­ciál­ny tím, naz­va­ný Con­nec­ti­vi­ty Lab.
01.04.2014 / Roman Kadlec / 361 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Aj Intel má svoju verziu Raspberry Pi. Volá sa Minnowboard Max, beží na platforme x86 a stojí 99 dolárov (3 prís­pev­kov)
GeorgeDem: How goes it, cool online site you possess presently. My Website - http://iupatdc5.org
 
Holandsko dalo zelenú neregistrovaným programovateľným SIM kartám. Budeme nezávislí od mobilného operátora? (8 prís­pev­kov)
MSPCityGirlsTiex: Hello felas! Any good ideas to visit in Minneapolis?
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter