Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Internet

Má­te po­ma­lý eter­net? Už sa pra­cu­je na vy­šších rých­los­tiach 25 Gb/s, 50 Gb/s aj 400 Gb/s
Na ne­dáv­nom stret­nu­tí Et­her­net Allian­ce Tech­no­lo­gy Explo­ra­tion Fo­rum sa dis­ku­to­va­lo o tech­nic­kých pod­rob­nos­tiach tý­ka­jú­cich sa no­vých eter­ne­to­vých štan­dar­dov, kto­ré po­núk­nu ši­ro­kú šká­lu pod­po­ro­va­ných rých­los­tí.
23.10.2014 / Martin Stančík / 847 čítaní (0)
 
Služ­ba The Grid sľu­bu­je vy­tvo­re­nie pl­no­hod­not­nej webo­vej strán­ky po­mo­cou AI
Ak si chce­te vy­tvo­riť inter­ne­to­vú strán­ku, má­te v pod­sta­te dve mož­nos­ti. Pou­ži­je­te ove­re­ný sys­tém a stiah­ne­te si šab­ló­nu ale­bo si svoj web ne­chá­te vy­tvo­riť pro­fe­sio­ná­lom.
17.10.2014 / Roman Kadlec / 572 čítaní (0)
 
Goog­le chce spo­jiť ľu­dí vy­hľa­dá­va­jú­cich príz­na­ky cho­ro­by pria­mo s le­ká­rom
Je dosť ris­kan­tné spo­lie­hať sa na web, po­kiaľ ide o va­še zdra­vie. Nie­ke­dy aj zdan­li­vo ne­vin­né príz­na­ky mô­žu naz­na­čo­vať váž­nu cho­ro­bu, pre­to je naj­lep­šie po­ra­diť sa s le­ká­rom.
17.10.2014 / Redakcia / 287 čítaní (0)
 
„Od­vet­ná por­nog­ra­fia“: za ne­dob­ro­voľ­né zve­rej­ňo­va­nie na­hých fo­tog­ra­fií na ne­te bu­dú 2 ro­ky natvr­do
Na webo­vé strán­ky za­me­ra­né na ne­dob­ro­voľ­né zve­rej­ňo­va­nie ero­tic­kých fo­tog­ra­fií sa v up­ly­nu­lých ro­koch za­me­ra­li zá­ko­no­dar­co­via hneď v nie­koľ­kých kra­ji­nách.
16.10.2014 / Martin Stančík / 930 čítaní (0)
 
Cez Twit­ter na­kú­pi­te a poš­le­te aj pe­nia­ze
Zo so­ciál­nej sie­te Twit­ter sa pos­tup­ne stá­va plat­for­ma, kto­rá po­nú­ka viac fun­kcií, než je po­sie­la­nie svo­jich my­šlie­nok do sve­ta.
15.10.2014 / Roman Kadlec / 139 čítaní (0)
 
Vi­deo: Poz­ri­te sa na no­vý spô­sob prog­ra­mo­va­nia vo vir­tuál­nej reali­te
Prog­ra­má­tor Brian Pei­ris sa po­kú­sil o no­vý spô­sob prog­ra­mo­va­nia pre vir­tuál­nu reali­tu. Vy­užil pri tom oku­lia­re Ocu­lus Rift, Fi­re­fox s pod­po­rou CSS 3D a ja­vas­crip­to­vú kniž­ni­cu Three.js.
15.10.2014 / Redakcia / 707 čítaní (0)
 
Cez Out­look.com už mož­no pos­lať až 10 GB sú­bo­ry
OneD­ri­ve od za­čiat­ku toh­to me­sia­ca pod­po­ru­je sú­bo­ry s veľ­kos­ťou až 10 GB. Te­raz tú­to vý­ho­du mož­no vy­užiť aj v Out­look.com.
14.10.2014 / Redakcia / 380 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter