Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

Internet

PoWiFi: Bu­dú sa za­ria­de­nia z inter­ne­tu ve­cí na­pá­jať ener­giou zo sig­ná­lu Wi-Fi?

In­ži­nie­ri z Was­hin­gton­skej uni­ver­zi­ty vy­vi­nu­li tech­no­ló­giu, kto­rá vy­uží­va Wi-Fi rou­ter - zdroj vša­dep­rí­tom­nej, ale ne­vyu­ži­tej ener­gie vo vnú­tor­nom pros­tre­dí - na na­pá­ja­nie za­ria­de­ní.

26.11.2015 / Redakcia / 229 čítaní (0)
 
Gimp os­lá­vil 20. na­ro­de­ni­ny, ale pre Pho­tos­hop eš­te nie je kon­ku­ren­ciou

V tých­to dňoch Gimp, je­den z naj­zná­mej­ších open sour­ce prog­ra­mov, os­lá­vil dvad­sia­te na­ro­de­ni­ny. 21. no­vem­bra 1995 Pe­ter Mat­tis ozná­mil na Use­ne­te dos­tup­nosť sof­tvé­ru Ge­ne­ral Ima­ge Ma­ni­pu­la­tion Prog­ram.

26.11.2015 / Redakcia / 215 čítaní (0)
 
No­vá ak­tua­li­zá­cia pri­ná­ša pre Ed­ge vy­šší vý­kon a kom­pa­ti­bi­li­tu s HTML5

Ho­ci no­vý pre­hlia­dač Ed­ge fun­kcia­mi eš­te za­os­tá­va za svo­ji­mi kon­ku­ren­tmi od Goog­lu či Mo­zil­ly, Mic­ro­soft to chce čas­tý­mi ak­tua­li­zá­cia­mi čo naj­skôr nap­ra­viť.

25.11.2015 / Redakcia / 479 čítaní (0)
 
Čes­ké fil­my bu­dú dos­tup­né na inter­ne­te za­dar­mo

Už viac ako mi­lión ľu­dí si v prie­be­hu šies­tich me­sia­cov poz­re­lo na inter­ne­te film Gympl re­ži­sé­ra To­má­ša Vo­re­la.

24.11.2015 / Redakcia / 1037 čítaní (0)
 
Naj­väč­ší torren­to­vý trac­ker De­mo­nii je za­blo­ko­va­ný

Ame­ric­ká fil­mo­vá aso­ciá­cia MPAA pod­nik­la ús­peš­né práv­ne kro­ky sme­ru­jú­ce k od­sta­ve­niu po­pu­lár­ne­ho bit­torren­to­vé­ho trac­ke­ra De­mo­nii.

24.11.2015 / Redakcia / 722 čítaní (0)
 
Spo­loč­nosť Slo­va­net štar­tu­je vlas­tnú LTE sieť

Slo­ven­sko má ďal­šie­ho pos­ky­to­va­te­ľa vy­so­ko-rých­los­tné­ho inter­ne­tu. Od pon­del­ka za­čí­na pre­vádz­ko­vať vlas­tnú bez­drô­to­vú LTE sieť spo­loč­nosť Slo­va­net.

24.11.2015 / SITA / 267 čítaní (0)
 
Strea­min­go­vá služ­ba Rdio ban­kro­tu­je. Zvyš­ky po nej pre­vez­me Pan­do­ra
Rdio, jed­na z pr­vých hu­dob­ných strea­min­go­vých slu­žieb, kto­rú v ro­ku 2010 za­lo­ži­li tvor­co­via Sky­pu ale­bo Ka­zaa Ja­nus Friis a Nik­las Zennström, oh­lá­si­la ban­krot.
23.11.2015 / Redakcia / 163 čítaní (0)
 
Brit­ské ob­ce bu­dú mať inter­net s rých­los­ťou 5 Gb/s
Brit­ský pos­ky­to­va­teľ ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia Gi­gac­lear ozná­mil, že za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka za­čne všet­kým svo­jim zá­kaz­ní­kom po­nú­kať inter­ne­to­vé služ­by s rých­los­ťou 5 Gb/s (ide o sym­et­ric­kú rých­losť na sťa­ho­va­nie aj od­osie­la­nie).
23.11.2015 / Redakcia / 522 čítaní (0)
 
Bez­plat­né cer­ti­fi­ká­ty SSL bu­dú k dis­po­zí­cii pre weby od 3. de­cem­bra
Sku­pi­na Inter­net Se­cu­ri­ty Re­search Group (ISRG), kto­rá vznik­la na za­čiat­ku toh­to ro­ka a me­dzi jej čle­nov pa­tria napr. Mo­zil­la, Cis­co, Aka­mai, Co­reOS a ďal­ší, spus­tí čin­nosť no­vej cer­ti­fi­kač­nej auto­ri­ty Let's En­crypt.
20.11.2015 / Redakcia / 1427 čítaní (0)
 
Fa­ce­book sa in­špi­ro­val Snap­cha­tom: Miz­nú­ce sprá­vy sa sta­nú sú­čas­ťou Mes­sen­ge­ra
Po ne­vy­da­re­nom po­ku­se o od­kú­pe­nie Snap­cha­tu za tri mi­liar­dy do­lá­rov sa Fa­ce­book roz­ho­dol vy­vi­núť ob­ľú­be­nú fun­kciu miz­nú­cich správ svoj­po­moc­ne.
18.11.2015 / Redakcia / 648 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter