Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

Internet

Ko­neč­ne náh­ra­da emai­lu? Fa­ce­book pred­sta­vil bu­dúc­nosť Mes­sen­ge­ra
Fa­ce­book na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii F8 ofi­ciál­ne ozná­mil spus­te­nie svo­jej tech­no­ló­gie Mes­sen­ger Plat­form.
27.03.2015 / Redakcia / 918 čítaní (0)
 
Svo­je úč­ty bu­de­te môcť pla­tiť pria­mo z Gmai­lu
Goog­le údaj­ne pra­cu­je na vý­vo­ji no­vej služ­by, kto­rá by pou­ží­va­te­ľom umož­ni­la pla­tiť ich úč­ty pria­mo z je­ho web­mai­lu Gmail. Služ­ba mož­no po­ne­sie me­no Po­ny Express.
26.03.2015 / Martin Stančík / 507 čítaní (0)
 
Top správa YouTu­be expe­ri­men­tu­je, za­vá­dza fun­kciu auto­ma­tic­ké­ho preh­rá­va­nia
Webo­vé strán­ky sa usi­lu­jú pri­tiah­nuť čo naj­viac náv­štev­ní­kov a do­siah­nuť, aby na nich strá­vi­li čo naj­viac ča­su.
25.03.2015 / Redakcia / 992 čítaní (0)
 
Onedl­ho bu­de­me môcť za­sie­lať pe­nia­ze a pla­tiť za to­var aj cez Fa­ce­book
V dneš­nej do­be nie je vy­ko­ná­va­nie pla­tieb po­mo­cou smar­tfó­nu nič nez­vy­čaj­né. Vý­nim­kou pre­to neos­ta­ne ani Fa­ce­book.
20.03.2015 / Redakcia / 309 čítaní (0)
 
Top správa Vi­deo: Vý­voj La­ry Croft v sé­rii Tomb Rai­der 1996 až 2014
La­ra Croft hlav­ná hr­din­ka sé­rie Tomb Rai­der má už tak­mer 19 ro­kov. Na vý­voj tej­to sleč­ny sa mô­že­te po­zrieť v krát­kom vi­deu kto­ré sme pre Vás prip­ra­vi­li v spo­lup­rá­ci s IITT Stu­diom.
19.03.2015 / Redakcia / 501 čítaní (0)
 
Top správa Orol s ak­čnou ka­me­rou je späť. Ten­to­raz za­mie­ril do Du­ba­ja
14. mar­ca 2015 opäť roz­pres­trel orol mor­ský svo­je kríd­la, aby sta­no­vil no­vý sve­to­vý re­kord.
19.03.2015 / Redakcia / 343 čítaní (0)
 
Top správa YouTu­be naj­nov­šie už pod­po­ru­je 360-stup­ňo­vé vi­deá. Vir­tuál­na 3D reali­ta na vlas­tnej ko­ži
Sní­va­li ste o tom, že raz za­ži­je­te di­vo­kú jaz­du for­mu­lou 1 ale­bo si vy­chut­ná­te ča­rov­ný let ba­ló­nom? Te­raz nas­tal ten správ­ny čas.
17.03.2015 / Redakcia / 1068 čítaní (0)
 
Poz­ri­te si to naj­lep­šie od Za­cha Kin­ga, „krá­ľa stri­hu“
Nie kaž­dý sa mô­že poch­vá­liť tým, že sa mu po­da­ri­lo uk­rad­núť Eif­fe­lo­vu ve­žu či nas­ko­čiť do idú­ce­ho au­ta. Za­ch King to­to všet­ko do­ká­zal. Aj keď len vďa­ka stri­hu.
16.03.2015 / Redakcia / 667 čítaní (0)
 
App­le iTu­nes sto­re pos­ti­hol ce­los­ve­to­vý vý­pa­dok
Väč­ši­na slu­žieb App­lu za­ži­la kon­com týž­dňa dl­hší vý­pa­dok, kto­rý sa tý­kal aj App Sto­re a iTu­nes Con­nect. Na iOS a Mac App Sto­re sa pou­ží­va­te­ľom zob­ra­zo­va­li rôz­ne chy­bo­vé sprá­vy.
16.03.2015 / Redakcia / 215 čítaní (0)
 
Hu­dob­ní vy­da­va­te­lia chcú, aby bez­plat­né Spo­ti­fy skon­či­lo
Ho­ci sa Spo­ti­fy te­ší veľ­kej ob­ľu­be, hu­dob­ní vy­da­va­te­lia si že­la­jú je­ho zá­nik. As­poň te­da je­ho bez­plat­nej hu­dob­nej služ­by.
12.03.2015 / Redakcia / 669 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter