Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Internet

Goog­le má no­vý spô­sob, ako zís­ka­vať úda­je z webo­vých strá­nok
Tím Goog­le Re­search mi­nu­lý týž­deň pred­sta­vil no­vý spô­sob, ako Goog­le zís­ka­va dá­ta z webo­vých strá­nok do vý­sled­kov svoj­ho vy­hľa­dá­va­nia.
30.09.2014 / Redakcia / 425 čítaní (0)
 
Do tes­to­va­nia IT zruč­nos­tí sa za­po­ji­lo 14-ti­síc Slo­vá­kov
Viac ako 14-ti­síc Slo­vá­kov sa za­po­ji­lo do štvr­té­ho roč­ní­ka tes­to­va­nia IT zruč­nos­tí. Pro­jekt ro­bi­la IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska s pod­po­rou Európ­skej ko­mi­sie.
29.09.2014 / Redakcia / 238 čítaní (0)
 
The Pi­ra­te Bay beží na 21 vir­tuál­nych server­och, pre úra­dy bu­de ťaž­šie ich od­sta­viť
The Pi­ra­te Bay s nie­koľ­ký­mi mi­lión­mi náv­štev­ní­kov den­ne pat­rí me­dzi 100 naj­nav­šte­vo­va­nej­ších inter­ne­to­vých strá­nok.
26.09.2014 / Redakcia / 1923 čítaní (0)
 
Goog­le po­ti­chu zru­šil po­vin­nú in­teg­rá­ciu Goog­lu+ s Gmai­lom
Goog­le v ro­ku 2012 za­čal s ná­sil­nou in­teg­rá­ciou svo­jej so­ciál­nej sie­te Goog­le+ do os­tat­ných slu­žieb. Kaž­dá no­vá re­gis­trá­cia bo­la spo­je­ná s vy­tvo­re­ním pro­fi­lu na tej­to sie­ti.
23.09.2014 / Redakcia / 671 čítaní (0)
 
Len pre VIP. Na so­ciál­nu sieť pre bo­ha­tých sa mož­no pri­po­jiť za 9000 do­lá­rov
Fa­ce­boo­ku a Goog­le+ nie­ke­dy spô­so­bu­je prob­lém, že sa na ne mô­že pri­po­jiť nao­zaj kto­koľ­vek. No te­raz je tu so­ciál­na sieť no­vé­ho dru­hu.
23.09.2014 / Redakcia / 1691 čítaní (0)
 
Fa­ce­book tes­tu­je miz­nú­ce prís­pev­ky
Po tom, čo Fa­ce­book neus­pel s „py­tač­ka­mi" u Snap­cha­tu, roz­ho­dol sa služ­be kon­ku­ro­vať vlas­tnou fun­kciou s po­dob­ný­mi mož­nos­ťa­mi.
19.09.2014 / Redakcia / 683 čítaní (0)
 
Goog­le čos­ko­ro sprís­tup­ní off-li­ne re­žim pre YouTu­be
Goog­le ten­to týž­deň pred­sta­vil v In­dii svo­ju am­bi­cióz­nu ini­cia­tí­vu An­droid One, kto­rá má pri­niesť do tej­to kra­ji­ny i ďal­ších ázij­ských štá­tov kva­lit­né a lac­né smar­tfó­ny so stá­le čer­stvým ope­rač­ným sys­té­mom.
17.09.2014 / Redakcia / 491 čítaní (0)
 
Ap­li­ká­cie pre An­droid spus­tí­te už aj na Chro­me­boo­koch
Goog­le v jú­ni na kon­fe­ren­cii Goog­le I/O ozná­mil, že chce, aby bo­li ap­li­ká­cie pre An­droid kom­pa­ti­bil­né so sys­té­mom Chro­me OS, kto­rý vy­uží­va­jú lac­né no­te­boo­ky, tzv. Chro­me­boo­ky.
16.09.2014 / Roman Kadlec / 291 čítaní (0)
 
In­tel uvie­dol mo­dul Edi­son pre inter­net ve­cí. Má veľ­kosť poš­to­vej znám­ky a dva pro­ce­so­ry
V rám­ci úvod­nej pred­náš­ky na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii IDF 2014 In­tel ozná­mil dos­tup­nosť svo­jej vý­vo­jo­vej plat­for­my Edi­son, kto­rá je ur­če­ná pre inter­net ve­cí.
16.09.2014 / Redakcia / 1062 čítaní (0)
 
Goog­le rea­gu­je na kri­ti­ku vy­da­va­te­ľov z EÚ: Vy­hľa­dá­vač sme vy­vi­nu­li pre pou­ží­va­te­ľov, nie pre weby
Eric Schmidt v reak­cii na kri­ti­ku európ­skych vy­da­va­te­ľov, kto­rí tvr­dia, že Goog­le zneu­ží­va svo­ju do­mi­nan­tnú si­lu na tr­hu, po­nú­kol tro­chu prek­va­pi­vú de­fi­ní­ciu svoj­ho vy­hľa­dá­va­ča.
10.09.2014 / Martin Stančík / 1126 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter