Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Internet

Zlep­še­ný Goog­le Map Ma­ker je opäť k dis­po­zí­cii
Goog­le v má­ji stia­hol nás­troj Map Ma­ker po sé­rii nep­rí­jem­ných pou­ží­va­teľ­ských zá­sa­hov, kto­ré sa za­ča­li ob­ja­vo­vať vo ve­rej­ne prís­tup­ných Goog­le Ma­pách.
31.08.2015 / Redakcia / 0 čítaní (0)
 
Rus­kej Wiki­pé­dii hro­zí za­blo­ko­va­nie. Dô­vo­dom je prís­pe­vok o ha­ši­ši
Rus­ký cen­zúr­ny or­gán Ros­kom­na­dzor, kto­rý má za úlo­hu kon­tro­lo­vať ob­sah mé­dií, upo­zor­nil na jed­nu zo strá­nok inter­ne­to­vej en­cyk­lo­pé­die Wiki­pé­dia.
28.08.2015 / Redakcia / 323 čítaní (0)
 
Zuc­ker­berg o re­kor­de: V pon­de­lok sa na Fa­ce­book pri­po­ji­lo vy­še mi­liar­dy ľu­dí
Po­čet ľu­dí, kto­rí sa v prie­be­hu jed­né­ho dňa pri­po­ji­li na so­ciál­nu sieť Fa­ce­book, pr­výk­rát prek­ro­čil mi­liar­du. In­for­mo­val o tom v no­ci nad­nes spo­lu­zak­la­da­teľ spo­loč­nos­ti Fa­ce­book Mark Zuc­ker­berg.
28.08.2015 / Redakcia / 140 čítaní (0)
 
Čes­ká spo­loč­nosť CDN77 ako pr­vá na sve­te na­sa­di­la HTTP/2. Má vý­raz­ne zrý­chliť na­čí­ta­nie webu
Pro­to­kol HTTP/2 je vo sve­te za­tiaľ v tes­to­va­cej ver­zii. No čes­ká spo­loč­nosť CDN77 je pr­vý pos­ky­to­va­teľ CDN (Con­tent De­li­ve­ry Network), kto­rý ho spus­til do os­trej pre­vádz­ky.
27.08.2015 / Redakcia / 665 čítaní (0)
 
V Ne­mec­ku má byť zdie­ľa­nie fo­tiek je­dál na so­ciál­nych sie­ťach ile­gál­ne
Ak aj vy pat­rí­te k tým, kto­rí sa svo­jim fa­ce­boo­ko­vým či in­stag­ra­mo­vým pria­te­ľom ra­di poch­vá­lia fo­tog­ra­fiou chut­ne vy­ze­ra­jú­ce­ho jed­la, kto­ré sa aku­rát chys­ta­jú zjesť, maj­te sa na po­zo­re.
26.08.2015 / Redakcia / 1405 čítaní (0)
 
Kim Kar­das­hian je naj­sle­do­va­nej­šou ce­leb­ri­tou na In­stag­ra­me

Kim Kar­das­hian sa sta­la naj­sle­do­va­nej­šou ce­leb­ri­tou na In­stag­ra­me po tom, čo jej ofi­ciál­ny pro­fil pre­ko­nal v no­ci z 24. na 25. augus­ta hra­ni­cu 44 mi­lió­nov sle­du­jú­cich fa­nú­ši­kov.

26.08.2015 / Redakcia / 141 čítaní (0)
 
Fa­ce­book re­di­zaj­nu­je Poz­nám­ky, chce z nich uro­biť blo­go­va­ciu plat­for­mu
Poz­nám­ky (No­tes) je jed­na zo špe­ciál­nych fun­kcií Fa­ce­boo­ku, kto­rú do­po­siaľ má­lok­to pou­ží­val. Umož­ňu­je pí­sať dlh­šie prís­pev­ky a tro­chu ich aj for­má­to­vať.
20.08.2015 / Redakcia / 283 čítaní (0)
 
Goog­le pod­ľa vzo­ru slu­žieb Sky­pe a Mes­sen­ger vy­dal sa­mos­tat­né webo­vé Han­gouts
Po­dob­ne ako Fa­ce­book Mes­sen­ger či Sky­pe aj služ­ba Goog­le Han­gouts má vlas­tnú špe­cia­li­zo­va­nú inter­ne­to­vú strán­ku han­gouts.goog­le.com.
20.08.2015 / Redakcia / 580 čítaní (0)
 
Goog­le má pre sú­rad­ni­ce GPS krat­šiu náh­ra­du – kó­dy OLC

Goog­le pri­dal do svo­jich vy­hľa­dá­va­cích a ma­po­vých ap­li­ká­cií pod­po­ru kó­dov OLC (Open Lo­ca­tion Co­des). Od­te­raz tak bu­de jed­no­duch­šie náj­sť mies­ta, kto­ré ne­ma­jú pres­né ad­re­sy.

19.08.2015 / Redakcia / 1130 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Video: Pozrite sa na nový hoverboard Lexus Slide v akcii. Vie jazdiť aj nad vodou. (1 prís­pev­kov)
jeanniera18: Ribald pictures blog http://exgirlfriend.net.erolove.in/?dignity-adrianna sex videos gratis u tube sex live mom having sex video's olnine ho...
 
Windows 10 IoT Core je už dostupný pre Raspberry Pi 2 a MinnowBoard Max (3 prís­pev­kov)
Naleśniki: Witam Zobaczył by ktoś to wideo? https://youtube.com/watch?v=a_U-rh7blLQ - feromony męskie
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter