Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Internet

Bu­dú mu­sieť ag­re­gá­to­ry správ ako napr. Goog­le News pla­tiť pos­ky­to­va­te­ľom ob­sa­hu?
V Špa­nielsku bol schvá­le­ný zá­kon, kto­rý po­ža­du­je, aby ag­re­gá­to­ry správ, ako je napr. Goog­le News, pla­ti­li vy­da­va­te­ľom pop­la­tok, ak od­ka­zu­jú na ich ob­sah.
01.08.2014 / Redakcia / 140 čítaní (0)
 
Do­ku­men­ty Goog­le ma­jú no­vú ad­re­su URL
Ak ste si zvyk­li pris­tu­po­vať k do­ku­men­tom ulo­že­ným v clou­do­vom úlo­žis­ku Goog­lu cez docs.goog­le.com, čos­ko­ro sa mô­že­te stret­núť so sprá­vou, že tá­to ad­re­sa vás za­ve­die k ap­li­ká­ciám Goog­le Docs (Do­ku­men­ty Goog­le).
01.08.2014 / Redakcia / 111 čítaní (0)
 
Goog­le Cu­be ot­vá­ra no­vé mož­nos­ti v pre­zen­tá­cii hu­dob­ných kli­pov
Goog­le Crea­ti­ve Labs pred­sta­vil no­vý wid­get s náz­vom Cu­be, umož­ňu­jú­ci spus­tiť viac vi­deí a zvu­ko­vých stôp sú­čas­ne.
30.07.2014 / Redakcia / 312 čítaní (0)
 
Bez­peč­né lie­ky on­li­ne
Vďa­ka služ­be na od­ha­ľo­va­nie lie­ko­vých inter­ak­cií s náz­vom Bez­peč­né lie­ky sa za rok zní­žil vý­skyt tých naj­zá­važ­nej­ších lie­ko­vých inter­ak­cií o prib­liž­ne 10 %.
30.07.2014 / Redakcia PC REVUE / 295 čítaní (0)
 
Goog­le nah­ra­dí OpenSSL v pre­hlia­da­či Chro­me vlas­tnou od­no­žou Bo­ringSSL
In­ži­nier Goog­lu Da­vid Ben­ja­min v tých­to dňoch ozná­mil re­ví­ziu zdro­jo­vé­ho kó­du Chro­mium so zdan­li­vo jed­no­du­chým cie­ľom: „Prep­núť na Bo­ringSSL."
28.07.2014 / Redakcia / 343 čítaní (0)
 
Ako na to – stiah­ni­te si va­še dá­ta zo so­ciál­nych sie­tí Fa­ce­book, Goog­le a Twit­te­ru
Na so­ciál­nych sie­ťach zdie­ľa­me in­for­má­cie kaž­dý deň. Čas­tok­rát ich ne­má­me pot­re­bu zá­lo­ho­vať, pre­to­že sme pres­ved­če­ní, že bu­dú v clou­de nav­ždy.
25.07.2014 / Roman Kadlec / 1553 čítaní (0)
 
Je­di­ný muž je auto­rom 8,5 % člán­kov na Wiki­pé­dii. Pres­nej­šie je­den muž a je­ho ro­bot.
Wiki­pé­dia v sú­čas­nos­ti ob­sa­hu­je asi 30 mi­lió­nov člán­kov v 287 ja­zy­koch. Švéd Sver­ker Jo­han­sson (53) je od­bor­ník na lin­gvis­ti­ku, eko­nó­miu, sta­veb­níc­tvo a čas­ti­co­vú fy­zi­ku.
23.07.2014 / Redakcia / 1487 čítaní (0)
 
Pre An­droid exis­tu­je tak­mer mi­lión fa­loš­ných ap­li­ká­cií, viac ako po­lo­vi­ca je škod­li­vá
Fa­loš­né ap­li­ká­cie, kto­ré sa tvá­ria ako ofi­ciál­ne, no v sku­toč­nos­ti chcú krad­núť pou­ží­va­teľ­ské dá­ta, čo­raz viac oh­ro­zu­jú pou­ží­va­te­ľov an­droi­do­vých te­le­fó­nov.
23.07.2014 / Redakcia / 1011 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter