Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Internet

Je HTPC bu­dúc­nos­ťou po­čí­ta­čov?
Ho­ci by sa moh­lo zdať, že mies­to po­čí­ta­čov HTPC v na­šich do­mác­nos­tiach čos­ko­ro za­uj­mú ove­ľa men­šie za­ria­de­nia, vý­rob­co­via PC i pe­ri­fér­nych za­ria­de­ní ich stá­le pok­la­da­jú za reál­nu mož­nosť, ako dos­tať svo­je pro­duk­ty do obý­va­čiek pou­ží­va­te­ľov.
25.04.2014 / Redakcia / 59 čítaní (0)
 
Po­mo­cou služ­by Goog­le Street View mô­že­te ces­to­vať v ča­se
Goog­le roz­ší­ril služ­bu Street View o his­to­ric­ké dá­ta, kto­ré zbie­ra od ro­ku 2007. Pou­ží­va­te­lia ma­jú vďa­ka to­mu mož­nosť po­zrieť si, ako sa niek­to­ré mies­ta na sve­te me­ni­li v prie­be­hu ro­kov.
25.04.2014 / Roman Kadlec / 21 čítaní (0)
 
Di­gi­tál­ny pod­nik: Čo zna­me­ná „byť di­gi­tál­ny“ v praxi?
V sú­čas­nos­ti mô­že­me neus­tá­le po­čuť o di­gi­tál­nom pod­ni­ku, di­gi­tál­nych tren­doch v biz­ni­se či o di­gi­tál­nych pro­ce­soch. Čo to však v sku­toč­nos­ti zna­me­ná? Ná­zo­ry sa rôz­nia, pre­to bu­de na mies­te si tú­to otáz­ku ujas­niť.
25.04.2014 / Albert Ryba / 11 čítaní (0)
 
Fa­ce­book sa chvá­li veľ­kým zá­uj­mom o ap­li­ká­ciu Pa­per
Spra­vo­daj­ská ap­li­ká­cia Pa­per sa pod­ľa Fa­ce­boo­ku te­ší u mo­bil­ných pou­ží­va­te­ľov veľ­kej ob­ľu­be. Kon­krét­ne úda­je však spo­loč­nosť stá­le ta­jí.
25.04.2014 / Filip Brůcha / 38 čítaní (0)
 
Inter­net z mo­bi­lu nav­ští­vi­lo v mar­ci tak­mer 950 tis. Slo­vá­kov
Webo­vé strán­ky za­po­je­né do vý­sku­mu AIM mo­ni­tor nav­ští­vi­lo v mar­ci z mo­bil­ných za­ria­de­ní prib­liž­ne 950 tis. slo­ven­ských uží­va­te­ľov.
25.04.2014 / Redakcia / 4 čítaní (0)
 
Ako za­is­tiť bez­peč­nosť aj v clou­de
Cloud com­pu­ting pri­ná­ša ok­rem vý­hod aj no­vé po­žia­dav­ky na bez­peč­nosť dát a ap­li­ká­cií, kto­ré má­me v clou­de. Pod­ľa ich cha­rak­te­ru a pod­ľa po­žia­da­viek na ich bez­peč­nosť mu­sí­me zvo­liť vhod­ný im­ple­men­tač­ný typ (pri­vát­ny, ve­rej­ný ale­bo hyb­rid­ný) a vhod­ný servisn­ý mo­del clou­du (IaaS, PaaS ale­bo SaaS), kto­rý pou­ži­je­me. .
25.04.2014 / Redakcia Infoware / 16 čítaní (0)
 
Square je naj­pou­ží­va­nej­ší kla­sic­ký ba­ner na slo­ven­skom tr­hu
Square je naj­pou­ží­va­nej­ší kla­sic­ký ba­ner na slo­ven­skom tr­hu, ho­ci je­ho vy­uži­tie kles­lo od ro­ku 2012 o 5 per­cen­tuál­nych bo­dov.
24.04.2014 / Redakcia / 155 čítaní (0)
 
Tri mý­ty o ve­rej­ných clou­doch, brá­nia­ce ich adop­cii
Množ­stvo fi­riem sa stá­le z prin­cí­pu vy­hý­ba ve­rej­ným clou­dom. Čas­to je to však pre ne­dos­ta­toč­né in­for­má­cie a skres­le­né pred­sta­vy, a nie na zá­kla­de reál­nych fak­tov.
24.04.2014 / Albert Ryba / 518 čítaní (0)
 
Near­by Friends: Fa­ce­book upo­zor­ní na pria­te­ľov v blíz­kos­ti
Pou­ží­va­te­lia so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book bu­dú už čos­ko­ro môcť pri­jí­mať vo svo­jej mo­bil­nej ap­li­ká­cii in­for­má­cie o tom, kto­rí ich pria­te­lia sa prá­ve na­chá­dza­jú v blíz­kos­ti.
24.04.2014 / Martin Stančík / 281 čítaní (0)
 
Za vý­pad­ka­mi slu­žieb Sam­sun­gu stál po­žiar v dá­to­vom cen­tre
Ne­deľ­ňaj­ší po­žiar dá­to­vé­ho cen­tra v ju­ho­kó­rej­skom Gwacheone pa­tria­ce­ho spo­loč­nos­ti Sam­sung bol zod­po­ved­ný za do­čas­ný vý­pa­dok via­ce­rých slu­žieb toh­to vý­rob­cu.
23.04.2014 / Martin Hodás / 251 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Aj Intel má svoju verziu Raspberry Pi. Volá sa Minnowboard Max, beží na platforme x86 a stojí 99 dolárov (5 prís­pev­kov)
AnthonyTiz: Superb images, the color and depth of the images are breath-taking, they draw you in as though you are a component of the make-up. my website ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter