Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Internet

Sez­nam.cz má vlast­ný inter­ne­to­vý pre­hlia­dač
Čes­ká spo­loč­nosť Sez­nam.cz v pon­de­lok od­ha­li­la pr­vú ver­ziu svoj­ho inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča pre po­čí­ta­če s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows.
18.12.2014 / Redakcia / 60 čítaní (0)
 
Sky­pe už do­ká­že prek­la­dať kon­ver­zá­ciu v reál­nom ča­se. Za­tiaľ v an­glič­ti­ne a špa­niel­či­ne.
Mic­ro­soft ofi­ciál­ne pred­sta­vil svo­je plá­ny pri­niesť hla­so­vé prek­la­dy v prog­ra­me Sky­pe pred polro­kom. Sľub, že bu­dú dos­tup­né eš­te ten­to rok, dodr­žal.
17.12.2014 / Roman Kadlec / 495 čítaní (0)
 
No­vá fun­kcia Fa­ce­boo­ku má roz­poz­nať opi­lec­ké fo­tog­ra­fie

Fa­ce­book pra­cu­je na sof­tvé­ri, kto­rý by pou­ží­va­te­ľom za­brá­nil zve­rej­niť o se­be ne­li­cho­ti­vé fo­tog­ra­fie. Bu­de ich va­ro­vať, keď sa chys­ta­jú uro­biť nie­čo, čo by moh­li nes­kôr oľu­to­vať.

17.12.2014 / Redakcia / 274 čítaní (0)
 
Na YouTu­be bu­de čos­ko­ro mož­né vy­tvá­rať z vi­deí ani­mo­va­né GIF-y

Goog­le tes­tu­je na YouTu­be mož­nosť rých­lej tvor­by ani­mo­va­ných GIF-ov pria­mo z vi­deí.

17.12.2014 / Redakcia / 114 čítaní (0)
 
Zmu­to­va­ný pa­vú­ko­pes: Naj­po­pu­lár­nej­šie vi­rál­ne vi­deá na YouTu­be v ro­ku 2014
Vi­deo s náz­vom Mu­tant Giant Spi­der Dog (SA War­de­ga), v kto­rom fi­gu­ru­je pes v kos­tý­me pa­vú­ka, je naj­zdie­ľa­nej­ším a naj­viac dis­ku­to­va­ným vi­rál­nym vi­deom za ten­to rok.
11.12.2014 / Redakcia / 503 čítaní (0)
 
Pou­ží­va­te­lia Fa­ce­boo­ku te­raz mô­žu vy­hľa­dá­vať sta­ré prís­pev­ky
Fa­ce­book ozná­mil, že pou­ží­va­te­lia je­ho so­ciál­nej sie­te od­te­raz mô­žu vy­hľa­dá­vať jed­not­li­vé prís­pev­ky, kto­ré s ni­mi v mi­nu­los­ti zdie­ľa­li pria­te­lia.
11.12.2014 / Martin Stančík / 365 čítaní (0)
 
Naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ším vý­ra­zom na Goog­li je zno­va Fa­ce­book
Spo­loč­nosť Goog­le zve­rej­ni­la reb­ríč­ky naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších vý­ra­zov vo svo­jom vy­hľa­dá­va­či na Slo­ven­sku za rok 2014.
10.12.2014 / Redakcia / 145 čítaní (0)
 
Hro­mad­ná ža­lo­ba pro­ti Fa­ce­boo­ku. Pri­dať sa mô­že­te aj vy.
Ochran­ca súk­ro­mia a osob­ných úda­jov a tak tro­chu roj­ko Max Schrems, ra­kús­ky štu­dent prá­va, po­dal ža­lo­bu na Fa­ce­book pre po­ru­še­nie zá­ko­nov Európ­skej únie.
08.12.2014 / Redakcia / 1629 čítaní (0)
 
No­vý trailer na Star Wars vy­vo­lal vl­nu pa­ró­dií
Mi­nu­lý týž­deň sa na inter­ne­te ob­ja­vil 88-se­kun­do­vý trailer na Star Wars: The For­ce Awakens, kto­rý zís­kal na YouTu­be za 72 ho­dín viac ako 40 mi­lió­nov zhliad­nu­tí.
05.12.2014 / Redakcia / 994 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

BLOGY: Aby sa z internetu nestal Skynet (1 prís­pev­kov)
Vladko: No, tak už nám chýba len ten Prvý a Tretí. . . . . .
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter