Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Internet

Po­li­ti­ci na Fa­ce­boo­ku. Preh­ľad to­ho naj­lep­šie­ho, čo Slo­ven­sko do­ká­že po­núk­nuť

Kto nie je na Fa­ce­boo­ku, ako­by ani ne­žil. To­to ne­pí­sa­né pra­vid­lo za­znie­va v na­šom oko­lí čo­raz čas­tej­šie. Svo­je o tom ve­dia už aj na­ši ro­di­čia, su­se­dia, svo­je fa­nú­ši­kov­ské strán­ky ma­jú her­ci, spe­vá­ci či mno­hí špor­tov­ci.

28.04.2015 / Redakcia / 500 čítaní (0)
 
Cez Fa­ce­book už bu­de­me aj te­le­fo­no­vať. A bu­de­me aj ve­dieť, s kým
No­vá ap­li­ká­cia Hello do­ká­že syn­chro­ni­zo­vať kon­tak­ty, vy­hľa­dať, iden­ti­fi­ko­vať či blo­ko­vať čísla z fa­ce­boo­ko­vej da­ta­bá­zy.
27.04.2015 / Redakcia / 418 čítaní (0)
 
Cen­trál­ny de­po­zi­tár chce kú­piť IT služ­by za viac ako 800-ti­síc eur

Cen­trál­ny de­po­zi­tár cen­ných pa­pie­rov SR plá­nu­je ob­sta­rať in­for­ma­tic­ké služ­by v pred­pok­la­da­nej hod­no­te viac ako 800 ti­síc eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty (DPH).

27.04.2015 / Redakcia / 102 čítaní (0)
 
Goog­le vás zba­ví až po­lo­vi­ce rek­lám na webe. Te­da ak za to za­pla­tí­te.
Ak pat­rí­te me­dzi pou­ží­va­te­ľov, kto­rí sú aler­gic­kí na vša­dep­rí­tom­nú rek­la­mu na webe, mož­no oce­ní­te no­vú služ­bu, s kto­rou pri­šiel Goog­le.
24.04.2015 / Redakcia / 382 čítaní (0)
 
Goog­le sa stal vir­tuál­nym ope­rá­to­rom, chce re­vo­lú­ciu v ce­nách za mo­bil­né vo­la­nia aj dá­ta
Ve­ľa ame­ric­kých zá­kaz­ní­kov je nes­po­koj­ných s pô­so­be­ním ich sú­čas­né­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra. Sťa­žu­jú sa na zlú zá­kaz­níc­ku pod­po­ru, níz­ku rých­losť pre­no­su dát a pod.
24.04.2015 / Redakcia / 1137 čítaní (0)
 
IKEA: Poz­ri­te si vi­deo, ako bu­de vy­ze­rať ku­chyn­ský stôl v ro­ku 2025
IKEA sa roz­hod­la nas­le­do­vať prík­lad Mic­ro­sof­tu či Goog­lu. V rám­ci pro­jek­tu Con­cept Kit­chen 2025 na­to­či­la fu­tu­ris­tic­ké vi­deo o tom, ako by mo­hol vy­ze­rať in­te­li­gent­ný ku­chyn­ský stôl o de­sať ro­kov.
24.04.2015 / Redakcia / 1258 čítaní (0)
 
Vy­hľa­dá­vač Goog­lu náj­de váš stra­te­ný te­le­fón
Svoj stra­te­ný te­le­fón či tab­let s An­droi­dom ste moh­li náj­sť do­te­raz vďa­ka správ­co­vi an­droi­do­vé­ho za­ria­de­nia.
22.04.2015 / Redakcia / 787 čítaní (0)
 
Poz­ri­te si vi­deo, kto­ré ohú­ri­lo náv­štev­ní­kov na GDC 2015
Cry­tek, ne­mec­ká spo­loč­nosť sús­tre­ďu­jú­ca sa na vý­voj vi­deohier, oh­ro­mi­la náv­štev­ní­kov toh­to­roč­nej Ga­me De­ve­lo­pers Con­fe­ren­ce (GDC).
22.04.2015 / Redakcia / 683 čítaní (0)
 
Goog­le up­ra­vu­je Pa­ge­Rank, zvý­hod­ne­né bu­dú strán­ky s mo­bil­nou ver­ziou
Stá­le viac ľu­dí pou­ží­va na prís­tup na inter­net mo­bil­né za­ria­de­nia. A tí­to pou­ží­va­te­lia chcú pri vy­hľa­dá­va­ní zís­kať čo naj­re­le­van­tnej­šie a naj­ak­tuál­nej­šie.
22.04.2015 / Redakcia / 499 čítaní (0)
 
Pre­čí­taj­te si 10 naj­lep­ších vý­ro­kov ot­ca Fa­ce­boo­ku Mar­ka Zuc­ker­ber­ga
Pred je­de­nás­ti­mi rok­mi bý­val na inter­ná­te Har­var­do­vej uni­ver­zi­ty, dnes je­ho osob­ný ma­je­tok do­sa­hu­je hra­ni­cu 34 mi­liárd USD.
22.04.2015 / Redakcia / 2557 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter