Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Internet

Zá­had­né vi­deá na YouTu­be. Kon­špi­ra­tív­ne teórie ma­jú pro­zaic­ké vy­svet­le­nie.
Od sep­tem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka sa na jed­nom ka­ná­li YouTu­be s náz­vom Web­dri­ver Tor­so ob­ja­vu­jú zvláš­tne vi­deá.
28.08.2014 / Redakcia / 2633 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft priz­nal, že kva­li­ta ap­li­ká­cií vo Win­dows Sto­re sa mu­sí zlep­šiť
Ob­cho­dy Mic­ro­sof­tu pre mo­bil­né te­le­fó­ny s Win­dows Pho­ne a Win­dows Sto­re ma­jú dl­ho­do­bo prob­lém s pril­áka­ním vý­vo­já­rov na tvor­bu ap­li­ká­cií.
28.08.2014 / Redakcia / 447 čítaní (0)
 
Goog­le z vy­hľa­dá­va­nia od­stra­ňu­je viac ako mi­lión od­ka­zov den­ne
Inter­ne­to­vý gi­gant Goog­le vo svo­jej naj­nov­šej sprá­ve uvá­dza, že sa za pos­led­ných nie­koľ­ko ro­kov ra­píd­ne zvý­šil po­čet od­ka­zov.
26.08.2014 / Martin Hodás / 400 čítaní (0)
 
Sky­pe zlep­šu­je beh na via­ce­rých prís­tro­joch sú­čas­ne
Mul­tip­lat­for­mo­vá ko­mu­ni­kač­ná ap­li­ká­cia Sky­pe no­vo zjed­no­du­šu­je sys­tém za­sie­la­nia no­ti­fi­ká­cií.
26.08.2014 / Albert Ryba / 318 čítaní (0)
 
Tvor­ca vy­ska­ko­va­cích rek­lam­ných okien sa os­pra­vedl­nil za svoj vy­ná­lez
Je­den zo za­kla­da­te­ľov dot.com éry Et­han Zuc­ker­man sa os­pra­vedl­nil za pop-up rek­la­mu.
25.08.2014 / Redakcia / 749 čítaní (0)
 
Hu­dob­ná služ­ba YouTu­be bu­de stáť 10 do­lá­rov a kli­py sa bu­dú dať sťa­ho­vať

Už ne­ja­ký čas sa ho­vo­rí o tom, že Goog­le prip­ra­vu­je na YouTu­be pred­pla­te­nú hu­dob­nú služ­bu. Web An­droid Po­li­ce te­raz pri­nie­sol no­vé in­for­má­cie a ukáž­ku z mo­bil­nej ap­li­ká­cie.

22.08.2014 / Redakcia / 998 čítaní (0)
 
Veľ­ké inter­ne­to­vé por­tá­ly ma­li vý­pad­ky dos­tup­nos­ti, webu „do­chá­dza mies­to“
Inter­ne­to­vý aukč­ný por­tál eBay za­žil v uto­rok nie­koľ­ko­ho­di­no­vý vý­pa­dok. Na­ku­pu­jú­ci ani pre­daj­co­via sa ne­moh­li prih­lá­siť do svo­jich pou­ží­va­teľ­ských úč­tov, čo vo vý­sled­ku spô­so­bi­lo ško­dy vo vý­ške mi­lió­nov eur.
15.08.2014 / Roman Kadlec / 1887 čítaní (0)
 
Sťa­ho­va­nie dát v 3G sie­ti sa zrý­chli­lo na 63 Mb/s
Tu­rec­ký mo­bil­ný ope­rá­tor Tur­kcell spo­lu s fir­ma­mi Eric­sson a Qual­comm do­siah­li v 3G sie­ti rých­losť sťa­ho­va­nia dát na úrov­ni 63 Mb/s a 11,5 Mb/s pri ich po­sie­la­ní.
15.08.2014 / Redakcia / 440 čítaní (0)
 
Fa­ce­book chce dos­tať Mes­sen­ger do kaž­dé­ho mo­bi­lu, ľu­dom sa to ne­pá­či
Fa­ce­book za­čí­na mo­bil­ných uží­va­te­ľov nú­tiť do pou­ží­va­nia sa­mos­tat­nej ap­li­ká­cie pre za­sie­la­nie správ.
12.08.2014 / Filip Brůcha / 1120 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter