Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Internet

Ako na to – stiah­ni­te si va­še dá­ta zo so­ciál­nych sie­tí Fa­ce­book, Goog­le a Twit­te­ru
Na so­ciál­nych sie­ťach zdie­ľa­me in­for­má­cie kaž­dý deň. Čas­tok­rát ich ne­má­me pot­re­bu zá­lo­ho­vať, pre­to­že sme pres­ved­če­ní, že bu­dú v clou­de nav­ždy.
25.07.2014 / Roman Kadlec / 272 čítaní (0)
 
Je­di­ný muž je auto­rom 8,5 % člán­kov na Wiki­pé­dii. Pres­nej­šie je­den muž a je­ho ro­bot.
Wiki­pé­dia v sú­čas­nos­ti ob­sa­hu­je asi 30 mi­lió­nov člán­kov v 287 ja­zy­koch. Švéd Sver­ker Jo­han­sson (53) je od­bor­ník na lin­gvis­ti­ku, eko­nó­miu, sta­veb­níc­tvo a čas­ti­co­vú fy­zi­ku.
23.07.2014 / Redakcia / 1210 čítaní (0)
 
Pre An­droid exis­tu­je tak­mer mi­lión fa­loš­ných ap­li­ká­cií, viac ako po­lo­vi­ca je škod­li­vá
Fa­loš­né ap­li­ká­cie, kto­ré sa tvá­ria ako ofi­ciál­ne, no v sku­toč­nos­ti chcú krad­núť pou­ží­va­teľ­ské dá­ta, čo­raz viac oh­ro­zu­jú pou­ží­va­te­ľov an­droi­do­vých te­le­fó­nov.
23.07.2014 / Redakcia / 794 čítaní (0)
 
Up­da­te 2 pre Win­dows 8.1 zrej­me prí­de 12. augus­ta
Je to už pár týž­dňov, čo po­čú­va­me do­ha­dy o prí­cho­de dru­hej ak­tua­li­zá­cie pre Win­dows 8.1. Tá by ma­la pri­niesť len drob­né zlep­še­nia sta­bi­li­ty a iných sú­čas­tí sys­té­mu.
23.07.2014 / Martin Hodás / 485 čítaní (0)
 
Edward Snowden od­po­rú­ča pou­ží­vať Spi­de­rOak na­mies­to Drop­boxu
V ob­sia­hlom roz­ho­vo­re, kto­rý pos­ky­tol Edward Snowden brit­ské­mu den­ní­ku The Guar­dian, sa zvrt­la reč aj na uk­la­da­nie dát do clou­du.
23.07.2014 / Redakcia / 1188 čítaní (0)
 
Vi­deo: Li­nus Tor­valds po­nú­kol poh­ľad do svo­jej pra­cov­ne
Tvor­ca Li­nuxu Li­nus Tor­valds umož­nil na­hliad­nuť do svo­jej pra­cov­ne a na­to­čiť vi­deo pre ka­nál The Li­nux Foun­da­tion.
22.07.2014 / Redakcia / 523 čítaní (0)
 
Dark Mail chce zne­mož­niť sle­do­va­nie emai­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie. Úpl­ne.
Aj keď niek­to­ré služ­by šif­ru­jú emai­lo­vú ko­mu­ni­ká­ciu, me­ta­dá­ta ob­vyk­le šif­ro­va­né nie sú. To chce zme­niť no­vý pro­jekt Dark Mail.
22.07.2014 / Roman Kadlec / 1311 čítaní (0)
 
Pre­hlia­dač Chro­me skra­cu­je vý­drž ba­té­rie v no­te­boo­ku
Sprá­va­nie pre­hlia­da­ča Goog­le Chro­me v sys­té­me Win­dows je po­ten­ciál­ne zlá sprá­va pre pou­ží­va­te­ľov no­te­boo­kov.
22.07.2014 / Redakcia / 595 čítaní (0)
 
Po­čet náv­štev­ní­kov mo­ni­to­ro­va­ných strá­nok prek­ro­čil 4 mi­lió­ny
Po­čet pou­ží­va­te­ľov nav­šte­vu­jú­cich webo­vé strán­ky za­po­je­né do vý­sku­mu AIM­mo­ni­tor prek­ro­čil v jú­ni 4 mi­lió­ny.
22.07.2014 / Redakcia / 375 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter