Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Internet

Goog­le čos­ko­ro sprís­tup­ní off-li­ne re­žim pre YouTu­be
Goog­le ten­to týž­deň pred­sta­vil v In­dii svo­ju am­bi­cióz­nu ini­cia­tí­vu An­droid One, kto­rá má pri­niesť do tej­to kra­ji­ny i ďal­ších ázij­ských štá­tov kva­lit­né a lac­né smar­tfó­ny so stá­le čer­stvým ope­rač­ným sys­té­mom.
17.09.2014 / Redakcia / 53 čítaní (0)
 
Ap­li­ká­cie pre An­droid spus­tí­te už aj na Chro­me­boo­koch
Goog­le v jú­ni na kon­fe­ren­cii Goog­le I/O ozná­mil, že chce, aby bo­li ap­li­ká­cie pre An­droid kom­pa­ti­bil­né so sys­té­mom Chro­me OS, kto­rý vy­uží­va­jú lac­né no­te­boo­ky, tzv. Chro­me­boo­ky.
16.09.2014 / Roman Kadlec / 231 čítaní (0)
 
In­tel uvie­dol mo­dul Edi­son pre inter­net ve­cí. Má veľ­kosť poš­to­vej znám­ky a dva pro­ce­so­ry
V rám­ci úvod­nej pred­náš­ky na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii IDF 2014 In­tel ozná­mil dos­tup­nosť svo­jej vý­vo­jo­vej plat­for­my Edi­son, kto­rá je ur­če­ná pre inter­net ve­cí.
16.09.2014 / Redakcia / 650 čítaní (0)
 
Goog­le rea­gu­je na kri­ti­ku vy­da­va­te­ľov z EÚ: Vy­hľa­dá­vač sme vy­vi­nu­li pre pou­ží­va­te­ľov, nie pre weby
Eric Schmidt v reak­cii na kri­ti­ku európ­skych vy­da­va­te­ľov, kto­rí tvr­dia, že Goog­le zneu­ží­va svo­ju do­mi­nan­tnú si­lu na tr­hu, po­nú­kol tro­chu prek­va­pi­vú de­fi­ní­ciu svoj­ho vy­hľa­dá­va­ča.
10.09.2014 / Martin Stančík / 1012 čítaní (0)
 
Goog­le spúš­ťa dob­ro­voľ­né prís­pev­ky pre auto­rov
Goog­le už v jú­ni ozná­mil, že prip­ra­vu­je pre YouTu­be nie­koľ­ko no­vi­niek. Jed­na z nich bo­la mož­nosť fa­nú­ši­kov fi­nan­čne pod­po­riť svo­je ob­ľú­be­né ka­ná­ly.
09.09.2014 / Redakcia / 363 čítaní (0)
 
 
Na OneD­ri­ve mož­no te­raz nah­rať sú­bor s ľu­bo­voľ­nou veľ­kos­ťou
Mic­ro­soft za­čal po­čas ví­ken­du pod­ľa vzo­ru Drop­boxu a Goog­le Dri­ve od­stra­ňo­vať 2 GB li­mit vo svo­jej clou­do­vej služ­be OneD­ri­ve, tak­že pou­ží­va­te­lia te­raz mô­žu do úlo­žis­ka nah­rá­vať jed­not­li­vé sú­bo­ry ľu­bo­voľ­nej veľ­kos­ti.
04.09.2014 / Martin Stančík / 417 čítaní (0)
 
Ice Buc­ket Challen­ge ab­sol­vo­val už aj Bill Ga­tes a Mark Zuc­ker­berg
Na so­ciál­nych mé­diách beží no­vá zá­bav­ka - ľu­dia sa oblie­va­jú ľa­do­vou vo­dou. Ide o vý­zvu Ice Buc­ket Challen­ge.
02.09.2014 / Redakcia / 455 čítaní (0)
 
Zá­had­né vi­deá na YouTu­be. Kon­špi­ra­tív­ne teórie ma­jú pro­zaic­ké vy­svet­le­nie.
Od sep­tem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka sa na jed­nom ka­ná­li YouTu­be s náz­vom Web­dri­ver Tor­so ob­ja­vu­jú zvláš­tne vi­deá.
28.08.2014 / Redakcia / 3761 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter