Kalendár podujatí

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
 

Internet

The Pi­ra­te Bay uká­zal ďal­šie náz­na­ky svoj­ho náv­ra­tu
Tím webu The Pi­ra­te Bay, kto­rý je off-li­ne už viac ako šesť týž­dňov, po­nú­kol no­vú upú­tav­ku naz­na­ču­jú­cu sko­rý náv­rat strá­nok.
26.01.2015 / Redakcia / 512 čítaní (0)
 
Fa­ce­book bu­de upo­zor­ňo­vať na hoaxy
Rôz­ne za­vá­dza­jú­ce sprá­vy a fa­loš­né pop­la­chy by sa na Fa­ce­boo­ku ma­li stať mi­nu­los­ťou.
23.01.2015 / Redakcia / 259 čítaní (0)
 
Chro­me sa má nau­čiť auto­ma­tic­ky ak­ti­vo­vať ano­nym­ný re­žim
Ak chce­te, aby his­tó­ria váš­ho pre­hlia­da­nia inter­ne­tu zos­ta­la ta­jom­stvom, ale­bo sa obá­va­te sle­do­va­nia, mô­že­te si zvo­liť pri­vát­ny re­žim. Ten však mu­sí­te ak­ti­vo­vať ma­nuál­ne.
21.01.2015 / Redakcia / 530 čítaní (0)
 
Da­ňo­vé priz­na­nie z mo­to­ro­vých vo­zi­diel elek­tro­nic­ky a za­dar­mo
Prog­ram Da­ňo­vé priz­na­nia 2014 je bez­plat­ný, voľ­ne dos­tup­ný prog­ram, kto­rý slú­ži na vy­pl­ne­nie da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z príj­mov FO ty­pu A a B a da­ňo­vé­ho priz­na­nia k da­ni z mo­to­ro­vých vo­zi­diel.
19.01.2015 / Redakcia / 1148 čítaní (0)
 
Aj Goog­le bu­de prek­la­dať ho­vo­re­né slo­vo v reál­nom ča­se
Sky­pe pred­ne­dáv­nom spus­til no­vú fun­kciu, kto­rá do­ká­že prek­la­dať ho­vo­re­né slo­vo v reál­nom ča­se.
13.01.2015 / Roman Kadlec / 617 čítaní (0)
 
Inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Spar­tan bu­de mať za­bu­do­va­nú vir­tuál­nu asis­ten­tku Cor­ta­nu
Ho­ci sa šep­ká, že Mic­ro­soft prip­ra­vu­je no­vý inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Spar­tan, o jed­not­li­vých fun­kciách sme do­te­raz bliž­šie in­for­má­cie ne­ma­li.
12.01.2015 / Roman Kadlec / 1946 čítaní (0)
 
Myt­hBus­ters: Fac­to­ry Re­set spo­ľah­li­vo vy­ma­že dá­ta z An­droi­du

Ur­či­te sa vám to už sta­lo – roz­hod­li ste sa pre­dať váš an­droi­do­vý te­le­fón cez ba­zár ale­bo ho po­su­núť ďa­lej vo svo­jej ro­di­ne a pot­re­bo­va­li ste zma­zať všet­ky dá­ta.

07.01.2015 / Jozef Orgonáš / 1002 čítaní (0)
 
Ako na to: Auto­ma­tic­ké spra­co­va­nie do­ku­men­tov pre za­čia­toč­ní­kov
Bez­pa­pie­ro­vá kan­ce­lá­ria, di­gi­ta­li­zá­cia do­ku­men­tov a auto­ma­tic­ké spra­co­va­nie fak­túr - pod­ľah­li ste už aj vy tým­to tren­dom ale­bo nad tým len uva­žu­je­te?
07.01.2015 / Redakcia / 1338 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Vedci vyrobia parazitických robotov. Očistia vzduch od CO2 a nocovať budú na bilbordoch (1 prís­pev­kov)
joxgdafsyt: prada 新作,http://www.stoutspub.com/preview/event.cfm?tid=685,0,0,0,0,0,0,,0,false ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter