Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Internet

Po­nu­ky inter­ne­tu od ope­rá­to­rov bu­dú na jed­nom webe
Zá­ujem­co­via o inter­ne­to­vé pri­po­je­nie bu­dú môcť na jed­nom mies­te vy­hľa­dať a po­rov­nať po­nu­ky všet­kých pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia v SR.
30.10.2014 / Redakcia / 254 čítaní (0)
 
Goog­le In­box: Ana­ly­ti­ci hod­no­tia no­vin­ku roz­po­rupl­ne
Vy­hľa­dá­va­cí gi­gant mi­nu­lý týž­deň pred­sta­vil svo­ju no­vú služ­bu In­box a ana­ly­ti­ci sú v otáz­ke, či tá­to do­ká­že trie­diť e-mai­ly pou­ží­va­te­ľov tak, ako sľu­bu­je, roz­de­le­ní.
28.10.2014 / Martin Stančík / 1052 čítaní (0)
 
Vi­deo: Vice­pre­zi­dent Goog­lu zdo­lal re­kord v sko­ku s pa­dá­kom
Vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Goog­le Alan Eus­ta­ce vy­tvo­ril v pia­tok no­vý sve­to­vý re­kord v zos­ko­ku s pa­dá­kom, keď sko­čil z vý­šky 41,419 ki­lo­met­ra.
28.10.2014 / Redakcia / 164 čítaní (0)
 
Goog­le+ má 2 mi­liar­dy pou­ží­va­te­ľov – viac ako Fa­ce­book. Je to nao­zaj prav­da?
Pod­ľa úda­jov zhro­maž­de­ných tech­no­lo­gic­kým pro­fe­sio­ná­lom Gre­gom Mier­nic­kým má Goog­le+ už viac ako 2 mi­liar­dy úč­tov. Goog­le tú­to in­for­má­ciu ne­pub­li­ko­val.
27.10.2014 / Redakcia / 1237 čítaní (0)
 
Pa­ríž z vtá­čej per­spek­tí­vy or­la mor­ské­ho s ka­me­rou na chr­bte
28. sep­tem­bra 2014 vzlie­tol orol mor­ský z Eif­fe­lo­vej ve­že v Pa­rí­ži a pre­le­tel po­nad Sei­nu pria­mo do zá­hrad na ná­mes­tí Tro­ca­dé­ro, kde ho pri­ví­tal ob­rov­ský dav a so­ko­liar Jacques Oli­vier Tra­vers.
27.10.2014 / Redakcia / 558 čítaní (0)
 
Goog­le chce zá­sad­ným spô­so­bom zmo­der­ni­zo­vať e-mail. Spúš­ťa no­vú služ­bu In­box.
Goog­le chce zlep­šiť svo­je e-mai­lo­vé služ­by no­vou mo­bil­nou ap­li­ká­ciou. Naz­val ju jed­no­du­cho In­box a fun­gu­je na pre­hlia­da­či Chro­me, an­droi­do­vých te­le­fó­noch a iP­ho­ne.
27.10.2014 / Redakcia / 1979 čítaní (0)
 
Má­te po­ma­lý eter­net? Už sa pra­cu­je na vy­šších rých­los­tiach 25 Gb/s, 50 Gb/s aj 400 Gb/s
Na ne­dáv­nom stret­nu­tí Et­her­net Allian­ce Tech­no­lo­gy Explo­ra­tion Fo­rum sa dis­ku­to­va­lo o tech­nic­kých pod­rob­nos­tiach tý­ka­jú­cich sa no­vých eter­ne­to­vých štan­dar­dov, kto­ré po­núk­nu ši­ro­kú šká­lu pod­po­ro­va­ných rých­los­tí.
23.10.2014 / Martin Stančík / 1020 čítaní (0)
 
Služ­ba The Grid sľu­bu­je vy­tvo­re­nie pl­no­hod­not­nej webo­vej strán­ky po­mo­cou AI
Ak si chce­te vy­tvo­riť inter­ne­to­vú strán­ku, má­te v pod­sta­te dve mož­nos­ti. Pou­ži­je­te ove­re­ný sys­tém a stiah­ne­te si šab­ló­nu ale­bo si svoj web ne­chá­te vy­tvo­riť pro­fe­sio­ná­lom.
17.10.2014 / Roman Kadlec / 611 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter