Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Internet

Goog­le má rie­še­nie ako z webu od­strá­niť rek­la­mu. No­vá služ­ba Con­tri­bu­tor to umož­ní, bu­de sa pla­tiť za ob­sah
Ľudia nie sú zvyk­nu­tí pla­tiť za in­for­má­cie, kto­ré si mô­žu pre­čí­tať na inter­ne­te za­dar­mo. Pre­to tvor­co­via webo­vých strá­nok zob­ra­zu­jú na svo­jich por­tá­loch rek­la­mu.
24.11.2014 / Roman Kadlec / 33 čítaní (0)
 
Že­lez­ni­ce spus­ti­li re­gis­trá­ciu na bez­plat­nú prep­ra­vu vla­kom aj cez inter­net
Že­lez­nič­ná spo­loč­nosť Slo­ven­sko (ZSSK) spus­ti­la inter­ne­to­vú re­gis­trá­ciu pre bez­plat­né ces­to­va­nie vla­kom.
14.11.2014 / Redakcia / 871 čítaní (0)
 
Top správa No­vá so­ciál­na sieť Tsu vám bu­de za pou­ží­va­nie pla­tiť. Roz­dá až 90 % svo­jich príj­mov.
No­vá so­ciál­na sieť Tsu bo­la spus­te­ná pred nie­koľ­ký­mi týž­dňa­mi hlav­ne vďa­ka fi­nan­čnej pod­po­re in­ves­tič­né­ho fon­du San­cus Ca­pi­tal Pri­ve, kto­rý do nej vlo­žil 7 mi­lió­nov do­lá­rov.
07.11.2014 / Redakcia / 3317 čítaní (0)
 
Inter­ne­to­vá pe­tí­cia pro­ti vla­kom za­dar­mo má 10 000 pod­pi­sov
Inter­ne­to­vú pe­tí­ciu pro­ti bez­plat­ným vla­kom pre štu­den­tov a dô­chod­cov pod­pí­sa­lo za 48 ho­dín už 10-ti­síc ľu­dí.
07.11.2014 / Redakcia / 894 čítaní (0)
 
No­vý Ka­len­dár od Goog­lu po­nú­ka in­te­li­gen­tné pre­po­je­nie s Gmai­lom
Goog­le pred­sta­vil no­vú ver­ziu svo­jej mo­bil­nej ap­li­ká­cie Ka­len­dár, kto­rá je te­raz lep­šie pre­po­je­ná s Gmai­lom a fun­gu­je tak viac ako osob­ný asis­tent.
07.11.2014 / Martin Stančík / 1284 čítaní (0)
 
Te­nis­tky a ich tré­ne­ri bu­dú môcť cez pres­táv­ky vy­uží­vať mo­bil­né za­ria­de­nia na ana­lý­zu vý­ko­nu v zá­pa­se
Tré­ne­ri te­nis­tiek bu­dú môcť po­čas pres­tá­vok v zá­pa­soch vy­uží­vať aso­ciá­ciou schvá­le­né mo­bil­né za­ria­de­nia, na kto­rých bu­dú s hráč­ka­mi pre­chá­dzať dá­ta a ana­ly­zo­vať ak­tuál­ny vý­kon v reál­nom ča­se.
07.11.2014 / Redakcia / 122 čítaní (0)
 
Goog­le chce uľah­čiť pre­ná­ša­nie dát me­dzi An­droi­dom a iOS
Goog­le vy­ví­ja no­vú služ­bu s náz­vom Cop­re­sen­ce. In­for­mu­je o tom por­tál An­droid Po­li­ce, kto­rý na­šiel zmien­ky o no­vej fun­kcii v in­šta­lač­nom ba­lí­ku slu­žieb Goog­le Play Servic­es.
06.11.2014 / Roman Kadlec / 312 čítaní (0)
 
Fa­ce­book vstú­pil do dark webu – spus­til vlas­tnú prís­tu­po­vú brá­nu do To­ru
Fa­ce­book uro­bil prek­va­pu­jú­ci krok - vy­tvo­ril pre svo­jich pou­ží­va­te­ľov mož­nosť pria­me­ho pri­po­je­nia k so­ciál­nej sie­ti cez ano­ny­mi­zač­nú služ­bu Tor.
05.11.2014 / Redakcia / 1335 čítaní (0)
 
Hla­suj­te za Po­pu­lár­ny ná­pad ro­ka 2014
Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska vy­hlá­si­lo tre­tí roč­ník Pod­ni­ka­teľ­ské­ho ná­pa­du ro­ka.
05.11.2014 / Redakcia / 233 čítaní (0)
 
Bri­tá­nia: Fa­ce­book a Twit­ter po­má­ha­jú te­ro­ris­tom
No­vý šéf brit­skej taj­nej služ­by zod­po­ved­nej za boj pro­ti ky­berzlo­či­nu Ro­bert Han­ni­gan v uto­rok ob­vi­nil so­ciál­ne sie­te Fa­ce­book a Twit­ter z to­ho, že ne­pria­mo po­má­ha­jú te­ro­ris­tom ší­riť ich my­šlien­ky.
05.11.2014 / Redakcia / 180 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter