Kalendár podujatí

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 

Internet

Fa­ce­book umož­ní na­mies­to pro­fi­lo­vej fot­ky nah­rať 7-se­kun­do­vé pro­fi­lo­vé vi­deo
Po us­ta­vič­ných do­ha­doch, či na­ko­niec Fa­ce­book prí­de ale­bo nep­rí­de s tla­čid­lom „Ne­pá­či sa mi to", sa naj­nov­šie ho­vo­rí o ďal­šom ba­lí­ku ak­tua­li­zá­cií, kto­rým by so­ciál­na sieť potvr­di­la svo­je do­mi­nan­tné pos­ta­ve­nie.
02.10.2015 / Redakcia / 427 čítaní (0)
 
Sky­pe pre Win­dows 10 stá­le nie je „rea­dy“. Mic­ro­soft ter­mí­ny pre­sú­va
Sú­čas­ťou Win­dows 10 ma­la byť no­vá, zlep­še­ná ver­zia ob­ľú­be­nej ap­li­ká­cie Sky­pe na bez­plat­nú ko­mu­ni­ká­ciu. Oča­ká­va­lo sa, že ko­mu­ni­ká­tor prí­de za­rov­no s naj­nov­ším ope­rač­ným sys­té­mom, nes­kôr Mic­ro­soft sľu­bo­val prí­chod je­ho „pre­view" ver­zie na kon­ci toh­to le­ta.
01.10.2015 / Redakcia / 357 čítaní (0)
 
Edward Snowden si za­lo­žil účet na Twit­te­ri
Ame­ri­čan Edward Snowden, kto­rý sa stal zná­mym vďa­ka vy­zra­de­niu pod­rob­nos­tí o uta­jo­va­ných sle­do­va­cích prog­ra­moch Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej agen­tú­ry (NSA), si za­lo­žil účet na so­ciál­nej sie­ti Twit­ter. In­for­mo­va­la o tom agen­tú­ra AP.
30.09.2015 / Redakcia / 221 čítaní (0)
 
Fa­ce­book opäť pa­dol. Ide o tre­tí vý­pa­dok za je­den me­siac
So­ciál­na sieť Fa­ce­book mu­se­la v pon­de­lok zno­va če­liť tech­nic­kým prob­lé­mom. Ťaž­kos­ti mal aj In­stag­ram. Prí­či­na pod­ľa všet­ké­ho mô­že byť v roz­hra­ní Fa­ce­book Graph API.
30.09.2015 / Redakcia / 305 čítaní (0)
 
Neak­ti­vuj­te si tla­čid­lo Ne­pá­či sa mi to. Ide o pod­vod
Pred­ne­dáv­nom šéf Fa­ce­boo­ku Mark Zuc­ker­berg uvie­dol v roz­ho­vo­re, že je­ho so­ciál­na sieť chys­tá no­vé tla­čid­lo, kto­rým by ľu­dia je­di­ným klik­nu­tím moh­li vy­jad­riť aj iný ná­zor ako „pá­či sa mi to".
30.09.2015 / Redakcia / 904 čítaní (0)
 
YouTu­be bu­de mož­né po­ze­rať bez rek­lám. Tre­ba však za­pla­tiť pred­plat­né
Zdá sa, že YouTu­be by mo­hol spus­tiť pla­te­ný prís­tup k služ­be bez rek­lám už na bu­dú­ci me­siac.
29.09.2015 / Redakcia / 230 čítaní (0)
 
Goog­le zlep­šil sof­tvér na hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie
Goog­le ozná­mil, že zlep­šil svoj nás­troj na hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie pre An­droid a iOS. Pri­ná­ša rých­lej­šie a pres­nej­šie vý­sled­ky aj v hluč­nej­šom pros­tre­dí.
29.09.2015 / Redakcia / 222 čítaní (0)
 
Mo­zil­la Fi­re­fox spá­ja ľu­dí no­vým če­tom
Mo­zil­la dopl­ni­la naj­nov­šiu ver­ziu inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča o ďal­šiu fun­kciu. Po nás­tro­ji Hello vi­deo call pri­bud­la mož­nosť če­to­vať si s pria­teľ­mi pros­tred­níc­tvom texto­vých správ.
28.09.2015 / Redakcia / 370 čítaní (0)
 
Fa­ce­book pod­po­ru­je 360° vi­deá. Na­tá­čať ich za­tiaľ ne­do­ká­že
So­ciál­na sieť Fa­ce­book naj­nov­šie ozná­mi­la, že vo Vy­bra­ných prís­pev­koch (News Feed) za­čne zob­ra­zo­vať sfé­ric­ké vi­deá.
28.09.2015 / Redakcia / 153 čítaní (0)
 
Gmail umož­ní blo­ko­vať sprá­vy z kon­krét­nych adries
Goog­le pri­dal do Gmai­lu uži­toč­ný nás­troj, kto­rý uľah­čí blo­ko­va­nie ne­žia­du­cich e-mai­lov. Za­tiaľ je k dis­po­zí­cii pre webo­vú ver­ziu, an­droi­do­vá ap­li­ká­cia by ma­la prísť pod­ľa vy­jad­re­nia spo­loč­nos­ti „v prie­be­hu bu­dú­ce­ho týž­dňa".
28.09.2015 / Redakcia / 415 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

HummingBoard-Gate – minipočítač pre IoT so 150 modulmi len za 50 dolárov (14 prís­pev­kov)
clarissalw2: My gay pictures http://blackgay.net.erolove.in/?profile.giovanni gay tshirts mitch hewer gay meet gay men gay statistics gay personal ads
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter