Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Internet

No­vá fun­kcia v Goog­le Maps in­for­mu­je aj o dop­rav­ných zá­pchach vop­red
S blí­žia­cim sa le­tom na­ras­tá vy­ťa­že­nie dop­rav­ných ko­mu­ni­ká­cií po ce­lom sve­te. Pre­to sa Goog­le roz­ho­dol za­ra­diť do svo­jich máp no­vú fun­kciu.
27.05.2015 / Redakcia / 193 čítaní (0)
 
Top správa VI­DEO: Slo­ven­skí štu­den­ti si ro­bia zá­ba­vu z hollywood­skych hr­di­nov
Mla­dí štu­den­ti z Ko­šíc sa roz­hod­li so svo­jím krát­kym vi­deom vy­stre­liť zo všet­kých no­to­ric­ky zná­mych prí­be­hov ak­čných hr­di­nov.
26.05.2015 / Redakcia / 530 čítaní (0)
 
No­vin­ky v Out­look.com: No­vé roz­hra­nie a zá­pla­va no­vých fun­kcií
Mic­ro­soft ozná­mil vý­znam­nú ak­tua­li­zá­ciu služ­by Out­look.com, kto­rá pri­ná­ša množ­stvo no­vých fun­kcií a prep­ra­co­va­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie.
26.05.2015 / Redakcia / 1068 čítaní (0)
 
Pr­vý pre­nos­ný cloud. Hud­bu, fo­tog­ra­fie či fil­my mô­že­te no­siť už aj na zá­päs­tí či na kr­ku
Už viac ne­mu­sí­te mať pri­po­je­nie na inter­net, aby ste sa dos­ta­li k svo­jim dá­tam. Na strán­ke In­die­Go­Go sa ob­ja­vi­lo za­ria­de­nie Re­Vault.
26.05.2015 / Redakcia / 350 čítaní (0)
 
Webo­vá Pi­ca­sa má nás­tup­cu. Ne­bu­de spa­dať pod Goog­le+
Goog­le plá­nu­je už čos­ko­ro spus­tiť no­vú fo­tos­luž­bu, kto­rá umož­ní jej pou­ží­va­te­ľom up­ra­vo­vať, uk­la­dať a zdie­ľať fo­tog­ra­fie na inter­ne­te.
25.05.2015 / Redakcia / 327 čítaní (0)
 
Fa­ce­book sa me­ní na no­vi­no­vý stá­nok. No­vá fun­kcia umož­ní 10x rých­lej­šie na­čí­ta­nie člán­kov

Fa­ce­book oh­lá­sil no­vú fun­kciu, kto­rá vý­raz­ne urý­chľu­je na­čí­ta­nie no­vi­no­vých člán­kov tým, že sú hos­to­va­né na server­och spo­loč­nos­ti.

22.05.2015 / Redakcia / 529 čítaní (0)
 
Rus­ko va­ru­je Fa­ce­book, Goog­le a Twit­ter pred po­ru­šo­va­ním zá­ko­nov
Rus­ký re­gu­lač­ný or­gán Ros­kom­na­dzor va­ro­val spo­loč­nos­ti Goog­le, Twit­ter a Fa­ce­book, že po­ru­šu­jú rus­ké zá­ko­ny tý­ka­jú­ce sa inter­ne­tu.
22.05.2015 / Redakcia / 253 čítaní (0)
 
Eš­te jed­no­duch­šie strea­mo­va­nie pi­rát­skych fil­mov. Pop­corn fun­gu­je už aj v pre­hlia­da­či
Mož­no si spo­me­nie­te na Pop­corn Ti­me, aký­si pi­rát­sky Net­flix s bo­ha­tou zá­so­bou fil­mov, kto­ré sa da­li preh­rá­vať vďa­ka pro­to­ko­lu P2P Bit­Torrent.
21.05.2015 / Redakcia / 2496 čítaní (0)
 
Goog­le spus­til lac­nú clou­do­vú služ­bu
Goog­le pred­sta­vil no­vú clou­do­vú služ­bu Goog­le Com­pu­te En­gi­ne Preem­ptib­le Vir­tual Ma­chi­ne, vďa­ka kto­rej mô­žu pou­ží­va­te­lia vý­raz­ne ušet­riť. Má to však je­den há­čik.
21.05.2015 / Martin Stančík / 1077 čítaní (0)
 
Ja­pon­skí se­nio­ri dos­ta­nú iPa­dy za­dar­mo. Ma­li by im po­môcť skva­lit­niť ži­vot

Mi­lió­ny se­nio­rov v Ja­pon­sku mož­no dos­ta­nú iPa­dy za­dar­mo. Tab­le­ty so špe­ciál­ny­mi prog­ra­ma­mi by im ma­li po­môcť zlep­šiť kva­li­tu ži­vo­ta.

12.05.2015 / Redakcia / 328 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter