Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

Internet

Ďal­šia kra­ji­na na­ria­di­la ISP blo­ko­vať The Pi­ra­te Bay
Do zoz­na­mu európ­skych kra­jín, kto­ré blo­ku­jú torren­to­vú strán­ku The Pi­ra­te Bay, sa za­ra­di­lo aj Por­tu­gal­sko.
05.03.2015 / Redakcia / 379 čítaní (0)
 
ESET spúš­ťa on-li­ne hru pre prog­ra­má­to­rov a re­ver­zných in­ži­nie­rov
ESET na strán­ke joi­ne­set.sk spus­til on­li­ne hru pre prog­ra­má­to­rov, skry­tú há­dan­ku pre re­ver­zných in­ži­nie­rov a iné špe­ciál­ne úlo­hy.
04.03.2015 / Redakcia / 901 čítaní (0)
 
No­vý e-shop Xiaomi po­nú­ka veľ­mi vý­hod­né ce­ny, má to však há­čik
Čín­ska spo­loč­nosť Xiaomi, kto­rej hod­no­ta sa od­ha­du­je na 45 mi­liárd do­lá­rov, je zná­ma pre­dov­šet­kým ako vý­rob­ca te­le­fó­nov.
02.03.2015 / Redakcia / 3295 čítaní (0)
 
Goog­le umož­ňu­je po­zrieť si a vy­po­čuť his­tó­riu váš­ho hla­so­vé­ho vy­hľa­dá­va­nia
Mno­hí asi vie­te, že vy­hľa­dá­va­cí gi­gant Goog­le ucho­vá­va ce­lú his­tó­riu váš­ho vy­hľa­dá­va­nia za pred­pok­la­du, že ste prih­lá­se­ní do svoj­ho úč­tu na des­kto­pe ale­bo smar­tfó­ne.
02.03.2015 / Redakcia / 367 čítaní (0)
 
Top správa Goog­le spus­til YouTu­be pre de­ti, ro­di­čia to ví­ta­jú

Goog­le pred­sta­vil svo­ju služ­bu YouTu­be ur­če­nú de­ťom. Je dos­tup­ná v po­do­be bez­plat­nej ap­li­ká­cie YouTu­be Kids pre An­droid a iOS, no za­tiaľ len v USA.

26.02.2015 / Redakcia / 916 čítaní (0)
 
Top správa Na Al­za.sk sa dá na­kú­piť za cu­dzie pe­nia­ze. Blo­ger zve­rej­nil ná­vod, ako na to
Čech Petr Sou­kup pí­še blog o zá­ku­li­sí e-sho­pov. V tých­to dňoch sa za­me­ral na e-sho­py bez HTTPS a zá­važ­ný bez­peč­nost­ný prob­lém tý­ka­jú­ci sa zneu­ži­tia in­for­má­cií na strán­kach.
25.02.2015 / Redakcia / 6335 čítaní (0)
 
Top správa Vi­deo: Poz­ri­te sa, čo do­ká­že kú­zel­ník s iPa­dom
Už sme si zvyk­li na to, že in­for­mač­né tech­no­ló­gie pre­ni­ka­jú do naj­rôz­nej­ších ob­las­tí.
25.02.2015 / Redakcia / 1390 čítaní (0)
 
Zís­kaj­te 100 GB pries­to­ru na OneD­ri­ve úpl­ne za­dar­mo
Mic­ro­soft ot­vo­ril svoj prog­ram, v rám­ci kto­ré­ho mô­žu pou­ží­va­te­lia je­ho clou­do­vej služ­by OneD­ri­ve zís­kať bez­plat­ne 100 GB pries­to­ru, pou­ží­va­te­ľom zo všet­kých kra­jín sve­ta.
24.02.2015 / Martin Stančík / 2216 čítaní (0)
 
Goog­le če­lí v Rus­ku proti­mo­no­pol­né­mu vy­šet­ro­va­niu. Ini­ciá­to­rom je Yan­dex
Rus­ký proti­mo­no­pol­ný úrad za­čal v pia­tok vy­šet­ro­vať spo­loč­nosť Goog­le pre po­doz­re­nie zo zneu­ží­va­nia do­mi­nan­tnej po­zí­cie na tr­hu.
23.02.2015 / Redakcia / 210 čítaní (0)
 
Pro­to­kol HTTP/2 je sfi­na­li­zo­va­ný, webo­vé strán­ky sa bu­dú na­čí­ta­vať rých­lej­šie
Sľu­bu­je to no­vý pro­to­kol HTTP/2, kto­rý po 16 ro­koch zme­ní to, ako ko­mu­ni­ku­jú za­ria­de­nia pou­ží­va­te­ľov so serverm­i pri pre­hlia­da­ní inter­ne­tu.
19.02.2015 / Roman Kadlec / 1901 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Sen high-tech hudobníkov: Elektrické piano Seaboard Grand so zvukom budúcnosti (6 prís­pev­kov)
dwayneby11: Spontánna shemale fotky http://shemales.blogporn.in/?page.kellie   Shamal transexuals video shemal.com transexuals sex videa shemail sex klip
 
The Pirate Bay má problémy s výpadkami, malvérom a nefungujúcou registráciou (9 prís­pev­kov)
inrbvuxyci: [b]ÿþ[Two overlooked essay sentences used to be offered by the command. all the way through two several more bags a major disregarded remark might...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter