Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Internet

Hor­net ako náh­ra­da za Tor. Vý­skum­ní­ci vy­ví­ja­jú lep­šiu a rých­lej­šiu ano­nym­nú sieť
Tor, naj­väč­šia a naj­zná­mej­šia sieť s „ci­bu­ľo­vým rou­te­rom" na sve­te, po­nú­ka znač­nú mie­ru ano­ny­mi­ty na inter­ne­te, pre­to je ob­ľú­be­ný me­dzi no­vi­nár­mi, dis­iden­tmi.
31.07.2015 / Redakcia / 508 čítaní (0)
 
No­vá fun­kcia na Fa­ce­boo­ku – bu­de­te sa môcť cha­rak­te­ri­zo­vať has­htag­mi

Zdá sa, že Fa­ce­book sa in­špi­ro­val od Lin­ke­dIn a tes­tu­je no­vú fun­kciu - osob­né ta­gy. Upo­zor­nil na to či­ta­teľ webu The Ver­ge a so­ciál­na sieť to potvr­di­la.

31.07.2015 / Redakcia / 292 čítaní (0)
 
Prek­la­dač Goog­le vi­zuál­ne prek­la­dá už aj do slo­ven­či­ny
Prek­la­dač Goog­le po­má­ha svo­jim pou­ží­va­te­ľom ob­ja­vo­vať svet už v 90 sve­to­vých ja­zy­koch - od ja­zy­ka kme­ňa Zu­lu cez waleš­ti­nu až po es­pe­ran­to.
31.07.2015 / Redakcia / 174 čítaní (0)
 
Goog­le+ na ús­tu­pe. Vy­tra­tí sa z por­tá­lu YouTu­be a ďal­ších slu­žieb
Bu­dúc­nosť Goog­le+ je ne­jas­ná. Za­čal Goog­le s roz­kla­da­ním svo­jej so­ciál­nej sie­te na sa­mos­tat­né čas­ti ale­bo len plá­nu­je nie­čo väč­šie?
30.07.2015 / Redakcia / 725 čítaní (0)
 
Poz­ri­te si pr­vé 360° vi­deo­rek­la­my na YouTu­be
Re­vo­lú­cia za­stih­la naj­nov­šie aj rek­la­mu. Po tom, čo Goog­le za­čal na YouTu­be pod­po­ro­vať preh­rá­va­nie 360-stup­ňo­vých vi­deí, veľ­ké fir­my ako Co­ca-Co­la, Ni­ke či Bud Light vy­uži­li ten­to spô­sob na svo­ju pro­pa­gá­ciu.
28.07.2015 / Redakcia / 758 čítaní (0)
 
Goog­le pritvr­dzu­je hru. Nearli­ne ulo­ží 100 mi­lió­nov GB dát na pol ro­ka za­dar­mo
Goog­le po nie­koľ­kých me­sia­coch be­ta­tes­to­va­nia ofi­ciál­ne spus­til no­vú lac­nú clou­do­vú služ­bu Nearli­ne. Aby Goog­le pod­nie­til fir­my vy­uží­va­jú­ce kon­ku­ren­čné clou­do­vé služ­by na pre­chod na Cloud Sto­ra­ge Nearli­ne.
28.07.2015 / Martin Stančík / 1039 čítaní (0)
 
Goog­le už stra­til ner­vy a pris­pô­so­bil YouTu­be aj na ver­ti­kál­ne vi­deo
Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia smar­tfó­nov na­tá­ča­jú vi­deá te­le­fó­nom oto­če­ným ver­ti­kál­ne. Mož­no mno­hí ani ne­ve­dia, že pri na­tá­ča­ní ne­mu­sí byť v rov­na­kej po­lo­he ako pri pí­sa­ní SMS.
24.07.2015 / Redakcia / 3034 čítaní (0)
 
No­vé ma­py Slo­ven­ska. Sa­te­lit­né sním­ky nah­ra­di­li kva­lit­nej­šie le­tec­ké sním­ky
Por­tál Ma­py.cz po­nú­ka no­vý poh­ľad na Slo­ven­sko. Do­te­raj­šie sa­te­lit­né sním­ky, kto­ré ne­bo­li dos­ta­toč­ne de­tail­né a na­vy­še bo­li poz­na­če­né at­mos­fé­ric­kým skres­le­ním, vy­me­nil server za le­tec­ké sním­ky, tak­zva­né or­to­fo­to.
24.07.2015 / Redakcia / 1523 čítaní (0)
 
Prog­ra­mo­va­nie by sa ma­lo pre­me­no­vať na „goog­le­nie na Stac­ko­verflow“. Nao­zaj?
Kde by ste hľa­da­li in­špi­rá­ciu či rie­še­nie úloh sú­vi­sia­cich s prog­ra­mo­va­ním? Ak va­ša od­po­veď zne­la, že na strán­ke Stac­ko­verflow, nej­de o nič ne­ča­ka­né.
23.07.2015 / Redakcia / 2908 čítaní (0)
 
Slo­ven­sko má dru­hý naj­slo­bod­nej­ší inter­net v kra­ji­nách V4
Slo­ven­sko sa spo­me­dzi kra­jín Vi­seg­rád­skej štvor­ky umies­tni­lo na dru­hom mies­te v slo­bo­de inter­ne­tu.
20.07.2015 / Redakcia / 587 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter