Revolučná zmena internetu – nové generické domény

domain-name.gif Me­dzi­ná­rod­ná or­ga­ni­zá­cia ICANN 12. ja­nuá­ra 2012 od­štar­to­va­la pro­ces, kto­rý bu­de viesť k naj­väč­šie­mu roz­ší­re­niu pries­to­ru do­mén naj­vyš­šej úrov­ne. Za­ča­la to­tiž pri­jí­mať žia­dos­ti o vy­tvo­re­nie ľu­bo­voľ­ných ge­ne­ric­kých do­mén pr­vé­ho rá­du pre akých­koľ­vek zá­ujem­cov. Kon­čí sa te­da mo­no­pol do­mén nad­vä­zu­jú­cich na štá­ty, or­ga­ni­zá­cie či od­vet­via. To zna­me­ná, že pop­ri za­beh­nu­tých kon­cov­kách .com, .org, .eu či .sk sa čos­ko­ro mô­že­me doč­kať nap­rík­lad aj do­mé­ny pi­vo.gam­bri­nus či mes­to.bra­tis­la­va. Pred­pok­la­dá sa, že o no­vý typ do­mén pre­ja­via zá­ujem naj­mä sve­to­vé veľ­ko­mes­tá ako New York, Lon­dýn, Pa­ríž či Berlín. Ok­rem to­ho zrej­me vznik­nú aj do­mé­ny naj­vyš­šej úrov­ne v iných abe­ce­dách, ako je la­tin­ka, nap­rík­lad v az­bu­ke.

Zá­ujem­co­via o no­vé do­mé­ny pr­vé­ho rá­du bu­dú mu­sieť vy­pl­niť 360-stra­no­vý for­mu­lár a za­pla­tiť 185 000 do­lá­rov, ak im ICANN do­mé­nu pri­de­lí. Ok­rem to­ho bu­dú mu­sieť pla­tiť roč­ný udr­žia­va­cí pop­la­tok 25 000 do­lá­rov a do­lár za kaž­dé re­gis­tro­va­né do­mé­no­vé me­no s prís­luš­nou kon­cov­kou.

Ak bu­de o ná­zov do­mé­ny viac zá­ujem­cov, us­ku­toč­ní sa auk­cia, na kto­rej sa do­mé­na vy­dra­ží. Mys­le­lo sa aj na špe­ku­lan­tov, kto­rí by chce­li za­brať po­pu­lár­ne ad­re­sy (nap­rík­lad .co­la a pod.). Kaž­dú žia­dosť bu­de po­su­dzo­vať ko­mi­sia, kto­rá ur­čí, či má zá­ujem­ca na do­mé­nu ná­rok. ICANN tak chce za­brá­niť to­mu, aby bo­li fir­my nú­te­né kú­piť (http://www.it­news.sk/spra­vy/inter­net/2011-12-13/c145356-do­me­ny-xxx-su-vel­ke-fias­ko) dra­hú do­mé­nu pr­vé­ho rá­du pre­to, aby ju nez­neu­ží­va­li iné sub­jek­ty, ako sa to sta­lo ne­dáv­no pri ot­vo­re­ní do­mé­ny .xxx, ur­če­nej na strán­ky s ero­tic­kým ob­sa­hom. Ma­ji­te­lia ge­ne­ric­kých do­mén naj­vyš­šie­ho rá­du bu­dú môcť do­mé­no­vé me­ná po­nú­kať ďa­lej na do­mé­no­vé me­ná dru­hé­ho rá­du pod­ľa pod­mie­nok, kto­ré si ur­čia.

Zdroj: icann.orgOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pre uči­te­ľov prip­ra­vi­li por­tál pro­ti ky­ber­ši­ka­ne
Učitelia základných škôl budú môcť lepšie bojovať proti kyberšikane. Medzinárodný tím zo siedmich krajín pod vedením nemeckej organizácie Stiftung Medien und Onlinesucht sa im rozhodol pomôcť spustením internetového portálu www.cyberhelp.eu. čítať »
 
Ne­mec­ko: Me­teo­ro­lo­gic­ká služ­ba va­ro­va­la po­čas ho­rú­čav pred sne­hom
Teploty na juhozápade Nemecka včera dosahovali okolo 35 stupňov Celzia, ale meteorologická služba vydala varovanie, že v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko napadne päť až desať centimetrov snehu. čítať »
 
Mes­sen­ger fun­gu­je už aj bez úč­tu na Fa­ce­boo­ku. Sta­čí len te­le­fón­ne čís­lo
Facebook opäť raz uvoľnil väzby. Po tom, čo v mobilných aplikáciách oddelil čet a v apríli uviedol webovú verziu Messengera, v súčasnosti svojim používateľom umožňuje využívať Messenger už aj bez konta na Facebooku. čítať »
 
Fa­ce­book vás roz­poz­ná na fot­ke, aj keď vám ne­vid­no do tvá­re
Facebook predstavil na medzinárodnej konferencii Computer Vision Foundation nový systém rozoznávania osôb na fotografiách. čítať »
 
Le­tis­ko v Štok­hol­me má uni­kát­ny si­mu­lá­tor po­ča­sia aby ste si ne­za­bud­li pri­ba­liť pr­šip­lášť.
Chystáte sa na dovolenku a neviete presne, aké veci si zbaliť so sebou do kufra? Okúste počasie cudziny počas niekoľkých sekúnd, a to skôr, ako by ste stihli vôbec vycestovať. čítať »
 
Goog­le zve­rej­nil zoz­nam naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších slo­ven­ských des­ti­ná­cií
Spoločnosť Google zverejnila rebríčky najvyhľadávanejších cieľových slovenských destinácií na Mapách Google. čítať »
 
G-Mail umož­ňu­je vrá­tiť od­os­la­ný e-mail späť. Má­te na to 30 se­kúnd
Aj vám sa niekedy stalo, že ste rozhodnutie odoslať e-mail ihneď oľutovali, no zvrátiť svoj čin ste nemohli? čítať »
 
Goog­le ide po kr­ku služ­bám ako Spo­ti­fy či Dee­zer. Po­núk­ne bez­plat­né strea­mo­va­nie hud­by
Tento týždeň spustil Google v USA vlastný hudobný streaming Play Music, podporovaný reklamou. Aj keď je dostupný zatiaľ len na webe, už čoskoro sa objaví aj na iOS a Androide. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter