Ako narábame s e-mailmi

email.jpg Server Mas­hab­le.com pri­nie­sol za­ují­ma­vú in­fog­ra­fi­ku, v kto­rej sú spra­co­va­né do šta­tis­tík rôz­ne úda­je z viac ako 5 mi­lió­nov e-mai­lov. Z gra­fu vy­plý­va, že bež­ný pou­ží­va­teľ e-mai­lu dos­tá­va den­ne prie­mer­ne 147 e-mai­lov, nad kto­rý­mi strá­vi viac ako 2 a pol ho­di­ny, čo je prib­liž­ne tre­ti­na pra­cov­né­ho ča­su. Za­ují­ma­vos­ťou ta­kis­to je, že auto­ma­tic­ké od­os­la­nie e-mai­lu pou­ží­va­te­lia naj­čas­tej­šie nas­ta­vu­jú na de­via­tu ho­di­nu rá­no, prav­de­po­dob­ne s pred­pok­la­dom, že v tom­to ča­se čí­ta ad­re­sát e-mai­ly a pri­chá­dza­jú­ci si všim­ne skôr. Op­la­tí sa po­zrieť si aj to, kto­ré slo­vá v pred­me­te e-mai­lu naj­viac od­rá­dza­jú ad­re­sá­tov.

boomerang_email_infographic2.jpg

IN­FOG­RAF vo väč­šom for­má­te.

Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Yahoo po dvad­sia­tich ro­koch kon­čí s vy­hľa­dá­va­ním pod­ľa ka­te­gó­rií
Spoločnosť na svojom oficiálnom blogu oznámila, že 31. decembra zo zatiaľ bližšie nešpecifikovaných dôvodov ukončí prevádzku svojej služby Directory. čítať »
 
Goog­le má no­vý spô­sob, ako zís­ka­vať úda­je z webo­vých strá­nok
Tím Google Research minulý týždeň predstavil nový spôsob, ako Google získava dáta z webových stránok do výsledkov svojho vyhľadávania. čítať »
 
Do tes­to­va­nia IT zruč­nos­tí sa za­po­ji­lo 14-ti­síc Slo­vá­kov
Viac ako 14-tisíc Slovákov sa zapojilo do štvrtého ročníka testovania IT zručností. Projekt robila IT Asociácia Slovenska s podporou Európskej komisie. čítať »
 
The Pi­ra­te Bay beží na 21 vir­tuál­nych server­och, pre úra­dy bu­de ťaž­šie ich od­sta­viť
The Pirate Bay s niekoľkými miliónmi návštevníkov denne patrí medzi 100 najnavštevovanejších internetových stránok. čítať »
 
Goog­le po­ti­chu zru­šil po­vin­nú in­teg­rá­ciu Goog­lu+ s Gmai­lom
Google v roku 2012 začal s násilnou integráciou svojej sociálnej siete Google+ do ostatných služieb. Každá nová registrácia bola spojená s vytvorením profilu na tejto sieti. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter