Ako narábame s e-mailmi

email.jpg Server Mas­hab­le.com pri­nie­sol za­ují­ma­vú in­fog­ra­fi­ku, v kto­rej sú spra­co­va­né do šta­tis­tík rôz­ne úda­je z viac ako 5 mi­lió­nov e-mai­lov. Z gra­fu vy­plý­va, že bež­ný pou­ží­va­teľ e-mai­lu dos­tá­va den­ne prie­mer­ne 147 e-mai­lov, nad kto­rý­mi strá­vi viac ako 2 a pol ho­di­ny, čo je prib­liž­ne tre­ti­na pra­cov­né­ho ča­su. Za­ují­ma­vos­ťou ta­kis­to je, že auto­ma­tic­ké od­os­la­nie e-mai­lu pou­ží­va­te­lia naj­čas­tej­šie nas­ta­vu­jú na de­via­tu ho­di­nu rá­no, prav­de­po­dob­ne s pred­pok­la­dom, že v tom­to ča­se čí­ta ad­re­sát e-mai­ly a pri­chá­dza­jú­ci si všim­ne skôr. Op­la­tí sa po­zrieť si aj to, kto­ré slo­vá v pred­me­te e-mai­lu naj­viac od­rá­dza­jú ad­re­sá­tov.

boomerang_email_infographic2.jpg

IN­FOG­RAF vo väč­šom for­má­te.

Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pre uči­te­ľov prip­ra­vi­li por­tál pro­ti ky­ber­ši­ka­ne
Učitelia základných škôl budú môcť lepšie bojovať proti kyberšikane. Medzinárodný tím zo siedmich krajín pod vedením nemeckej organizácie Stiftung Medien und Onlinesucht sa im rozhodol pomôcť spustením internetového portálu www.cyberhelp.eu. čítať »
 
Ne­mec­ko: Me­teo­ro­lo­gic­ká služ­ba va­ro­va­la po­čas ho­rú­čav pred sne­hom
Teploty na juhozápade Nemecka včera dosahovali okolo 35 stupňov Celzia, ale meteorologická služba vydala varovanie, že v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko napadne päť až desať centimetrov snehu. čítať »
 
Mes­sen­ger fun­gu­je už aj bez úč­tu na Fa­ce­boo­ku. Sta­čí len te­le­fón­ne čís­lo
Facebook opäť raz uvoľnil väzby. Po tom, čo v mobilných aplikáciách oddelil čet a v apríli uviedol webovú verziu Messengera, v súčasnosti svojim používateľom umožňuje využívať Messenger už aj bez konta na Facebooku. čítať »
 
Fa­ce­book vás roz­poz­ná na fot­ke, aj keď vám ne­vid­no do tvá­re
Facebook predstavil na medzinárodnej konferencii Computer Vision Foundation nový systém rozoznávania osôb na fotografiách. čítať »
 
Le­tis­ko v Štok­hol­me má uni­kát­ny si­mu­lá­tor po­ča­sia aby ste si ne­za­bud­li pri­ba­liť pr­šip­lášť.
Chystáte sa na dovolenku a neviete presne, aké veci si zbaliť so sebou do kufra? Okúste počasie cudziny počas niekoľkých sekúnd, a to skôr, ako by ste stihli vôbec vycestovať. čítať »
 
Goog­le zve­rej­nil zoz­nam naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších slo­ven­ských des­ti­ná­cií
Spoločnosť Google zverejnila rebríčky najvyhľadávanejších cieľových slovenských destinácií na Mapách Google. čítať »
 
G-Mail umož­ňu­je vrá­tiť od­os­la­ný e-mail späť. Má­te na to 30 se­kúnd
Aj vám sa niekedy stalo, že ste rozhodnutie odoslať e-mail ihneď oľutovali, no zvrátiť svoj čin ste nemohli? čítať »
 
Goog­le ide po kr­ku služ­bám ako Spo­ti­fy či Dee­zer. Po­núk­ne bez­plat­né strea­mo­va­nie hud­by
Tento týždeň spustil Google v USA vlastný hudobný streaming Play Music, podporovaný reklamou. Aj keď je dostupný zatiaľ len na webe, už čoskoro sa objaví aj na iOS a Androide. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter