Ako narábame s e-mailmi

email.jpg Server Mas­hab­le.com pri­nie­sol za­ují­ma­vú in­fog­ra­fi­ku, v kto­rej sú spra­co­va­né do šta­tis­tík rôz­ne úda­je z viac ako 5 mi­lió­nov e-mai­lov. Z gra­fu vy­plý­va, že bež­ný pou­ží­va­teľ e-mai­lu dos­tá­va den­ne prie­mer­ne 147 e-mai­lov, nad kto­rý­mi strá­vi viac ako 2 a pol ho­di­ny, čo je prib­liž­ne tre­ti­na pra­cov­né­ho ča­su. Za­ují­ma­vos­ťou ta­kis­to je, že auto­ma­tic­ké od­os­la­nie e-mai­lu pou­ží­va­te­lia naj­čas­tej­šie nas­ta­vu­jú na de­via­tu ho­di­nu rá­no, prav­de­po­dob­ne s pred­pok­la­dom, že v tom­to ča­se čí­ta ad­re­sát e-mai­ly a pri­chá­dza­jú­ci si všim­ne skôr. Op­la­tí sa po­zrieť si aj to, kto­ré slo­vá v pred­me­te e-mai­lu naj­viac od­rá­dza­jú ad­re­sá­tov.

boomerang_email_infographic2.jpg

IN­FOG­RAF vo väč­šom for­má­te.

Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Svo­je úč­ty bu­de­te môcť pla­tiť pria­mo z Gmai­lu
Google údajne pracuje na vývoji novej služby, ktorá by používateľom umožnila platiť ich účty priamo z jeho webmailu Gmail. Služba možno ponesie meno Pony Express. čítať »
 
YouTu­be expe­ri­men­tu­je, za­vá­dza fun­kciu auto­ma­tic­ké­ho preh­rá­va­nia
Webové stránky sa usilujú pritiahnuť čo najviac návštevníkov a dosiahnuť, aby na nich strávili čo najviac času. čítať »
 
Onedl­ho bu­de­me môcť za­sie­lať pe­nia­ze a pla­tiť za to­var aj cez Fa­ce­book
V dnešnej dobe nie je vykonávanie platieb pomocou smartfónu nič nezvyčajné. Výnimkou preto neostane ani Facebook. čítať »
 
Vi­deo: Vý­voj La­ry Croft v sé­rii Tomb Rai­der 1996 až 2014
Lara Croft hlavná hrdinka série Tomb Raider má už takmer 19 rokov. Na vývoj tejto slečny sa môžete pozrieť v krátkom videu ktoré sme pre Vás pripravili v spolupráci s IITT Studiom. čítať »
 
Orol s ak­čnou ka­me­rou je späť. Ten­to­raz za­mie­ril do Du­ba­ja
14. marca 2015 opäť rozprestrel orol morský svoje krídla, aby stanovil nový svetový rekord. čítať »
 
YouTu­be naj­nov­šie už pod­po­ru­je 360-stup­ňo­vé vi­deá. Vir­tuál­na 3D reali­ta na vlas­tnej ko­ži
Snívali ste o tom, že raz zažijete divokú jazdu formulou 1 alebo si vychutnáte čarovný let balónom? Teraz nastal ten správny čas. čítať »
 
Poz­ri­te si to naj­lep­šie od Za­cha Kin­ga, „krá­ľa stri­hu“
Nie každý sa môže pochváliť tým, že sa mu podarilo ukradnúť Eiffelovu vežu či naskočiť do idúceho auta. Zach King toto všetko dokázal. Aj keď len vďaka strihu. čítať »
 
App­le iTu­nes sto­re pos­ti­hol ce­los­ve­to­vý vý­pa­dok
Väčšina služieb Applu zažila koncom týždňa dlhší výpadok, ktorý sa týkal aj App Store a iTunes Connect. Na iOS a Mac App Store sa používateľom zobrazovali rôzne chybové správy. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter