Ako narábame s e-mailmi

email.jpg Server Mas­hab­le.com pri­nie­sol za­ují­ma­vú in­fog­ra­fi­ku, v kto­rej sú spra­co­va­né do šta­tis­tík rôz­ne úda­je z viac ako 5 mi­lió­nov e-mai­lov. Z gra­fu vy­plý­va, že bež­ný pou­ží­va­teľ e-mai­lu dos­tá­va den­ne prie­mer­ne 147 e-mai­lov, nad kto­rý­mi strá­vi viac ako 2 a pol ho­di­ny, čo je prib­liž­ne tre­ti­na pra­cov­né­ho ča­su. Za­ují­ma­vos­ťou ta­kis­to je, že auto­ma­tic­ké od­os­la­nie e-mai­lu pou­ží­va­te­lia naj­čas­tej­šie nas­ta­vu­jú na de­via­tu ho­di­nu rá­no, prav­de­po­dob­ne s pred­pok­la­dom, že v tom­to ča­se čí­ta ad­re­sát e-mai­ly a pri­chá­dza­jú­ci si všim­ne skôr. Op­la­tí sa po­zrieť si aj to, kto­ré slo­vá v pred­me­te e-mai­lu naj­viac od­rá­dza­jú ad­re­sá­tov.

boomerang_email_infographic2.jpg

IN­FOG­RAF vo väč­šom for­má­te.

Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Aký prog­ra­mo­va­cí ja­zyk sa naj­viac op­la­tí nau­čiť?
Programovanie sa stalo jedným z najlukratívnejších odvetví. Napríklad priemerný plat programátorov v USA sa blíži k 100 000 dolárom. čítať »
 
No­vý štan­dard súk­ro­mia na clou­de pod­ľa nor­my ISO
Tento rok v auguste prijala Medzinárodná organizácia pre normalizáciu novú normu ISO/IEC 27018:2014. čítať »
 
Šif­ro­va­nie v An­droi­de dra­ma­tic­ky spo­ma­ľu­je zá­pis i čí­ta­nie z inter­né­ho úlo­žis­ka
Jedna z noviniek Androidu 5.0 je ochrana dát uložených v zariadení šifrovaním, ktoré je predvolene zapnuté. čítať »
 
10 naj­žia­da­nej­ších IT zruč­nos­tí na rok 2015
Firmy vidia príležitosti na trhu, a tak začínajú spúšťať nové IT projekty. To, že IT špecialisti nemajú o prácu núdzu, platilo azda v každej dobe, najmä tí skúsení. čítať »
 
Goog­le tes­tu­je rie­še­nie à la Pia­no. No­vá služ­ba od­strá­ni rek­la­mu, pla­tiť sa bu­de za ob­sah.
Ľudia nie sú zvyknutí platiť za informácie, ktoré si môžu prečítať na internete zadarmo. Preto tvorcovia webových stránok zobrazujú na svojich portáloch reklamu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter