Ako narábame s e-mailmi

email.jpg Server Mas­hab­le.com pri­nie­sol za­ují­ma­vú in­fog­ra­fi­ku, v kto­rej sú spra­co­va­né do šta­tis­tík rôz­ne úda­je z viac ako 5 mi­lió­nov e-mai­lov. Z gra­fu vy­plý­va, že bež­ný pou­ží­va­teľ e-mai­lu dos­tá­va den­ne prie­mer­ne 147 e-mai­lov, nad kto­rý­mi strá­vi viac ako 2 a pol ho­di­ny, čo je prib­liž­ne tre­ti­na pra­cov­né­ho ča­su. Za­ují­ma­vos­ťou ta­kis­to je, že auto­ma­tic­ké od­os­la­nie e-mai­lu pou­ží­va­te­lia naj­čas­tej­šie nas­ta­vu­jú na de­via­tu ho­di­nu rá­no, prav­de­po­dob­ne s pred­pok­la­dom, že v tom­to ča­se čí­ta ad­re­sát e-mai­ly a pri­chá­dza­jú­ci si všim­ne skôr. Op­la­tí sa po­zrieť si aj to, kto­ré slo­vá v pred­me­te e-mai­lu naj­viac od­rá­dza­jú ad­re­sá­tov.

boomerang_email_infographic2.jpg

IN­FOG­RAF vo väč­šom for­má­te.

Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ama­zon spúš­ťa e-mai­lo­vú služ­bu pre fir­my, chce kon­ku­ro­vať Mic­ro­sof­tu a Goog­lu
Najväčší internetový obchod, spoločnosť Amazon, rozširuje portfólio cloudových služieb o nový produkt. čítať »
 
Fa­ce­book ce­los­ve­to­vo sko­la­bo­val, Twit­ter si z ne­ho uťa­ho­val
Kolaps hneď využil konkurenčný Twitter. Po sieti sa začali šíriť sarkastické vtipy. čítať »
 
Goog­le+ má 2,2 mld. pou­ží­va­te­ľov, ale len 0,3 % je ak­tív­nych
Podľa článku, ktorý začiatkom roka uverejnil Business Insider, len nepatrné percento z 2,2 miliardy používateľov Google+ je aktívnych. čítať »
 
Goog­le pod­po­ru­je pre­chod na mo­bil­ný web. Neop­ti­ma­li­zo­va­né strán­ky upo­zor­ní
Internetové stránky čoraz častejšie navštevujeme z tabletov a smartfónov. To, že žijeme v ére mobilného webu si uvedomuje aj Google a tento prechod podporuje. čítať »
 
The Pi­ra­te Bay uká­zal ďal­šie náz­na­ky svoj­ho náv­ra­tu
Tím webu The Pirate Bay, ktorý je off-line už viac ako šesť týždňov, ponúkol novú upútavku naznačujúcu skorý návrat stránok. čítať »
 
Spar­tan vraj bu­de pod­po­ro­vať dopl­nky ur­če­né pre Chro­me
O pripravovanom novom prehliadači Microsoftu s názvom Spartan sme vás už informovali. čítať »
 
No­vá fo­to­ban­ka s pev­nou ce­nou za ob­rá­zok. Kaž­dý sto­jí 1 do­lár
Zmenu na trhu s licencovanými obrázkami priniesol počas minulého roka projekt Dollar Photo Club. čítať »
 
Fa­ce­book bu­de upo­zor­ňo­vať na hoaxy
Rôzne zavádzajúce správy a falošné poplachy by sa na Facebooku mali stať minulosťou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter