Ako narábame s e-mailmi

email.jpg Server Mas­hab­le.com pri­nie­sol za­ují­ma­vú in­fog­ra­fi­ku, v kto­rej sú spra­co­va­né do šta­tis­tík rôz­ne úda­je z viac ako 5 mi­lió­nov e-mai­lov. Z gra­fu vy­plý­va, že bež­ný pou­ží­va­teľ e-mai­lu dos­tá­va den­ne prie­mer­ne 147 e-mai­lov, nad kto­rý­mi strá­vi viac ako 2 a pol ho­di­ny, čo je prib­liž­ne tre­ti­na pra­cov­né­ho ča­su. Za­ují­ma­vos­ťou ta­kis­to je, že auto­ma­tic­ké od­os­la­nie e-mai­lu pou­ží­va­te­lia naj­čas­tej­šie nas­ta­vu­jú na de­via­tu ho­di­nu rá­no, prav­de­po­dob­ne s pred­pok­la­dom, že v tom­to ča­se čí­ta ad­re­sát e-mai­ly a pri­chá­dza­jú­ci si všim­ne skôr. Op­la­tí sa po­zrieť si aj to, kto­ré slo­vá v pred­me­te e-mai­lu naj­viac od­rá­dza­jú ad­re­sá­tov.

boomerang_email_infographic2.jpg

IN­FOG­RAF vo väč­šom for­má­te.

Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vý webo­vý Mes­sen­ger umož­ní ko­mu­ni­ko­vať aj mi­mo Fa­ce­book
Ako už bolo nedávno oznámené, Facebook má v pláne urobiť z Messengera platformu. Pripoja sa k nemu externé aplikácie a bude slúžiť aj ako náhrada e-mailu. čítať »
 
Vi­deá na YouTu­be už bu­dú čos­ko­ro bez rek­lám. Bu­de­me si však za to prip­la­tiť
Videoserver YouTube plánuje spustiť od 15. júna platenú verziu, ktorá zbaví jeho užívateľov reklám. Potvrdil to aj Google, ktorý už zaslal partnerským kanálom detaily o podmienkach a predplatnom. čítať »
 
Ko­dek VP9 pre kom­pre­siu vi­dea sa už na YouTu­be pre­sa­dil
YouTube používa pre kompresiu videa kodek VP9, ktorý sa stal nástupcom staršej verzie VP8 a zároveň aj najväčším konkurentom kódovacieho formátu H.265. čítať »
 
Sez­nam.cz vy­tvo­rí fir­mám webo­vé strán­ky i do­mé­ny za­dar­mo
Najväčšia internetová spoločnosť Seznam.cz zastáva názor, že každá firma i živnostník si zaslúžia vlastnú webovú stránku, vďaka ktorej by sa mohli zviditeľniť. čítať »
 
Sil­ná kon­ku­ren­cia pre Spo­ti­fy? Jay Z a ďal­šie ce­leb­ri­ty spus­ti­li hu­dob­nú služ­bu Ti­dal
Na tlačovej konferencii v New Yorku Jay Z a veľká skupina hudobných hviezd oznámila spustenie hudobnej streamingovej služby Tidal, ktorá má konkurovať Spotify. čítať »
 
YouTu­be po­nú­ka preh­rá­va­nie 4K vi­dea pri 60 fps, väč­ši­na po­čí­ta­čov to však nez­vlád­ne
YouTube už na začiatku minulého roka začal vo videách podporovať rozlíšenie 4K a o niekoľko mesiacov pridal podporu prehrávania videa pri 60 fps. čítať »
 
Fa­ce­book vy­svet­lil, pre­čo od­de­lil Mes­sen­ger
Keď Facebook minulý rok prinútil milióny používateľov po celom svete, aby si stiahli na četovanie špeciálnu aplikáciu Messenger, nikto z toho veľkú radosť nemal. čítať »
 
Ko­neč­ne náh­ra­da emai­lu? Fa­ce­book pred­sta­vil bu­dúc­nosť Mes­sen­ge­ra
Facebook na vývojárskej konferencii F8 oficiálne oznámil spustenie svojej technológie Messenger Platform. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter