Ako narábame s e-mailmi

email.jpg Server Mas­hab­le.com pri­nie­sol za­ují­ma­vú in­fog­ra­fi­ku, v kto­rej sú spra­co­va­né do šta­tis­tík rôz­ne úda­je z viac ako 5 mi­lió­nov e-mai­lov. Z gra­fu vy­plý­va, že bež­ný pou­ží­va­teľ e-mai­lu dos­tá­va den­ne prie­mer­ne 147 e-mai­lov, nad kto­rý­mi strá­vi viac ako 2 a pol ho­di­ny, čo je prib­liž­ne tre­ti­na pra­cov­né­ho ča­su. Za­ují­ma­vos­ťou ta­kis­to je, že auto­ma­tic­ké od­os­la­nie e-mai­lu pou­ží­va­te­lia naj­čas­tej­šie nas­ta­vu­jú na de­via­tu ho­di­nu rá­no, prav­de­po­dob­ne s pred­pok­la­dom, že v tom­to ča­se čí­ta ad­re­sát e-mai­ly a pri­chá­dza­jú­ci si všim­ne skôr. Op­la­tí sa po­zrieť si aj to, kto­ré slo­vá v pred­me­te e-mai­lu naj­viac od­rá­dza­jú ad­re­sá­tov.

boomerang_email_infographic2.jpg

IN­FOG­RAF vo väč­šom for­má­te.

Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Webo­vá Pi­ca­sa má nás­tup­cu. Ne­bu­de spa­dať pod Goog­le+
Google plánuje už čoskoro spustiť novú fotoslužbu, ktorá umožní jej používateľom upravovať, ukladať a zdieľať fotografie na internete. čítať »
 
Fa­ce­book sa me­ní na no­vi­no­vý stá­nok. No­vá fun­kcia umož­ní 10x rých­lej­šie na­čí­ta­nie člán­kov
Facebook ohlásil novú funkciu, ktorá výrazne urýchľuje načítanie novinových článkov tým, že sú hostované na serveroch spoločnosti. čítať »
 
Rus­ko va­ru­je Fa­ce­book, Goog­le a Twit­ter pred po­ru­šo­va­ním zá­ko­nov
Ruský regulačný orgán Roskomnadzor varoval spoločnosti Google, Twitter a Facebook, že porušujú ruské zákony týkajúce sa internetu. čítať »
 
Eš­te jed­no­duch­šie strea­mo­va­nie pi­rát­skych fil­mov. Pop­corn fun­gu­je už aj v pre­hlia­da­či
Možno si spomeniete na Popcorn Time, akýsi pirátsky Netflix s bohatou zásobou filmov, ktoré sa dali prehrávať vďaka protokolu P2P BitTorrent. čítať »
 
Goog­le spus­til lac­nú clou­do­vú služ­bu
Google predstavil novú cloudovú službu Google Compute Engine Preemptible Virtual Machine, vďaka ktorej môžu používatelia výrazne ušetriť. Má to však jeden háčik. čítať »
 
Ja­pon­skí se­nio­ri dos­ta­nú iPa­dy za­dar­mo. Ma­li by im po­môcť skva­lit­niť ži­vot
Milióny seniorov v Japonsku možno dostanú iPady zadarmo. Tablety so špeciálnymi programami by im mali pomôcť zlepšiť kvalitu života. čítať »
 
Služ­bu na uk­la­da­nie big da­ta a ich nás­led­nú ana­lý­zu spus­til Goog­le
Google spustil beta verziu novej služby s názvom Google Cloud Bigtable, ktorá je určená na ukladanie veľkých objemov dát. čítať »
 
Re­tu­šo­va­nie ro­be­né pre high-end kam­pa­ne
Chcete vidieť, ako najväčšie svetové módne a kozmetické časopisy retušujú fotografie? čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter