Ako narábame s e-mailmi

email.jpg Server Mas­hab­le.com pri­nie­sol za­ují­ma­vú in­fog­ra­fi­ku, v kto­rej sú spra­co­va­né do šta­tis­tík rôz­ne úda­je z viac ako 5 mi­lió­nov e-mai­lov. Z gra­fu vy­plý­va, že bež­ný pou­ží­va­teľ e-mai­lu dos­tá­va den­ne prie­mer­ne 147 e-mai­lov, nad kto­rý­mi strá­vi viac ako 2 a pol ho­di­ny, čo je prib­liž­ne tre­ti­na pra­cov­né­ho ča­su. Za­ují­ma­vos­ťou ta­kis­to je, že auto­ma­tic­ké od­os­la­nie e-mai­lu pou­ží­va­te­lia naj­čas­tej­šie nas­ta­vu­jú na de­via­tu ho­di­nu rá­no, prav­de­po­dob­ne s pred­pok­la­dom, že v tom­to ča­se čí­ta ad­re­sát e-mai­ly a pri­chá­dza­jú­ci si všim­ne skôr. Op­la­tí sa po­zrieť si aj to, kto­ré slo­vá v pred­me­te e-mai­lu naj­viac od­rá­dza­jú ad­re­sá­tov.

boomerang_email_infographic2.jpg

IN­FOG­RAF vo väč­šom for­má­te.

Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Goog­le po­ti­chu zru­šil po­vin­nú in­teg­rá­ciu Goog­lu+ s Gmai­lom
Google v roku 2012 začal s násilnou integráciou svojej sociálnej siete Google+ do ostatných služieb. Každá nová registrácia bola spojená s vytvorením profilu na tejto sieti. čítať »
 
Len pre VIP. Na so­ciál­nu sieť pre bo­ha­tých sa mož­no pri­po­jiť za 9000 do­lá­rov
Facebooku a Google+ niekedy spôsobuje problém, že sa na ne môže pripojiť naozaj ktokoľvek. No teraz je tu sociálna sieť nového druhu. čítať »
 
Fa­ce­book tes­tu­je miz­nú­ce prís­pev­ky
Po tom, čo Facebook neuspel s „pytačkami" u Snapchatu, rozhodol sa službe konkurovať vlastnou funkciou s podobnými možnosťami. čítať »
 
Goog­le čos­ko­ro sprís­tup­ní off-li­ne re­žim pre YouTu­be
Google tento týždeň predstavil v Indii svoju ambicióznu iniciatívu Android One, ktorá má priniesť do tejto krajiny i ďalších ázijských štátov kvalitné a lacné smartfóny so stále čerstvým operačným systémom. čítať »
 
Ap­li­ká­cie pre An­droid spus­tí­te už aj na Chro­me­boo­koch
Google v júni na konferencii Google I/O oznámil, že chce, aby boli aplikácie pre Android kompatibilné so systémom Chrome OS, ktorý využívajú lacné notebooky, tzv. Chromebooky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter