Ako narábame s e-mailmi

email.jpg Server Mas­hab­le.com pri­nie­sol za­ují­ma­vú in­fog­ra­fi­ku, v kto­rej sú spra­co­va­né do šta­tis­tík rôz­ne úda­je z viac ako 5 mi­lió­nov e-mai­lov. Z gra­fu vy­plý­va, že bež­ný pou­ží­va­teľ e-mai­lu dos­tá­va den­ne prie­mer­ne 147 e-mai­lov, nad kto­rý­mi strá­vi viac ako 2 a pol ho­di­ny, čo je prib­liž­ne tre­ti­na pra­cov­né­ho ča­su. Za­ují­ma­vos­ťou ta­kis­to je, že auto­ma­tic­ké od­os­la­nie e-mai­lu pou­ží­va­te­lia naj­čas­tej­šie nas­ta­vu­jú na de­via­tu ho­di­nu rá­no, prav­de­po­dob­ne s pred­pok­la­dom, že v tom­to ča­se čí­ta ad­re­sát e-mai­ly a pri­chá­dza­jú­ci si všim­ne skôr. Op­la­tí sa po­zrieť si aj to, kto­ré slo­vá v pred­me­te e-mai­lu naj­viac od­rá­dza­jú ad­re­sá­tov.

boomerang_email_infographic2.jpg

IN­FOG­RAF vo väč­šom for­má­te.

Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Poz­ri­te si pr­vé 360° vi­deo­rek­la­my na YouTu­be
Revolúcia zastihla najnovšie aj reklamu. Po tom, čo Google začal na YouTube podporovať prehrávanie 360-stupňových videí, veľké firmy ako Coca-Cola, Nike či Bud Light využili tento spôsob na svoju propagáciu. čítať »
 
Goog­le pritvr­dzu­je hru. Nearli­ne ulo­ží 100 mi­lió­nov GB dát na pol ro­ka za­dar­mo
Google po niekoľkých mesiacoch betatestovania oficiálne spustil novú lacnú cloudovú službu Nearline. Aby Google podnietil firmy využívajúce konkurenčné cloudové služby na prechod na Cloud Storage Nearline. čítať »
 
Goog­le už stra­til ner­vy a pris­pô­so­bil YouTu­be aj na ver­ti­kál­ne vi­deo
Niektorí používatelia smartfónov natáčajú videá telefónom otočeným vertikálne. Možno mnohí ani nevedia, že pri natáčaní nemusí byť v rovnakej polohe ako pri písaní SMS. čítať »
 
No­vé ma­py Slo­ven­ska. Sa­te­lit­né sním­ky nah­ra­di­li kva­lit­nej­šie le­tec­ké sním­ky
Portál Mapy.cz ponúka nový pohľad na Slovensko. Doterajšie satelitné snímky, ktoré neboli dostatočne detailné a navyše boli poznačené atmosférickým skreslením, vymenil server za letecké snímky, takzvané ortofoto. čítať »
 
Prog­ra­mo­va­nie by sa ma­lo pre­me­no­vať na „goog­le­nie na Stac­ko­verflow“. Nao­zaj?
Kde by ste hľadali inšpiráciu či riešenie úloh súvisiacich s programovaním? Ak vaša odpoveď znela, že na stránke Stackoverflow, nejde o nič nečakané. čítať »
 
Slo­ven­sko má dru­hý naj­slo­bod­nej­ší inter­net v kra­ji­nách V4
Slovensko sa spomedzi krajín Visegrádskej štvorky umiestnilo na druhom mieste v slobode internetu. čítať »
 
Fa­ce­book tes­tu­je vlas­tnú vir­tuál­nu asis­ten­tku. Mo­ney­pen­ny bu­de ov­lá­dať ľud­ský ope­rá­tor
Po inteligentných asistentkách Cortana či Siri by sa podľa všetkého mala objaviť ďalšia. Meno má po sekretárke z Jamesa Bonda, volá sa Moneypenny a prísť by s ňou mal samotný Facebook. čítať »
 
Gmail bu­de na roz­poz­na­nie spa­mu pou­ží­vať ume­lú neu­ró­no­vú sieť
Spamové filtre e-mailovej služby Gmail pracovali vždy vcelku dobre, ale teraz budú ešte zdokonalené. V priemere ostávalo v schránke len 0,1 % spamu a chybná detekcia prijatej správy ako spamu sa pohybuje okolo 0,05 %. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter