Google navigácia pre Slovensko už čoskoro

Po uve­de­ní no­vej služ­by na roz­poz­ná­va­nie hla­su Goog­le Voi­ce Search aj v slo­ven­skom ja­zy­ku sme bo­li všet­ci netr­pez­li­ví, ke­dy Goog­le spus­tí aj ďal­šiu dl­ho oča­ká­va­nú no­vin­ku. Je ňou na­vi­gá­cia spo­loč­nos­ti, kto­rá je pria­mou sú­čas­ťou Goog­le máp. Jej fun­kčnosť je však ob­me­dze­ná len na nie­koľ­ko kra­jín z ce­lé­ho sve­ta, me­dzi kto­rý­mi Slo­ven­sko do­te­raz chý­ba­lo. Vý­bor­ná sprá­va je to, že Goog­le roz­ší­ril pod­po­ru do ďal­ších 10 kra­jín, me­dzi kto­rý­mi ten­to­raz ne­chý­ba ani Slo­ven­sko.

maps-navigation-logo.png

In­for­má­cia po­chá­dza pria­mo zo strá­nok spo­loč­nos­ti, kto­ré in­for­mu­jú o dos­tup­nos­ti služ­by vo sve­te. My sme, sa­moz­rej­me, chce­li na­vi­gá­ciu ih­neď vy­skú­šať a otes­to­vať, či nao­zaj fun­gu­je. Dob­rá sprá­va je, že pri jej spus­te­ní sa už ne­zob­ra­zí dob­re zná­me hlá­se­nie o ne­dos­tup­nos­ti na­vi­gá­cie pre da­nú kra­ji­nu. Pri za­dá­va­ní cie­ľa však na­vi­gá­cia ne­do­ká­za­la náj­sť ces­tu, a tak sme ju v praxi za­tiaľ ne­moh­li vy­skú­šať.

Google-navigacia_02.jpg   Google-navigacia_04.jpg Google-navigacia_05.jpg

No­vá služ­ba by sa úpl­nej fun­kčnos­ti na Slo­ven­sku moh­la doč­kať už čos­ko­ro. Jej fun­kčnosť si mô­že­te ove­riť jed­no­du­cho spus­te­ním ap­li­ká­cie s náz­vom Na­vi­gá­cia vo va­šom an­droi­do­vom za­ria­de­ní.

Zdroj: www.Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vá fun­kcia v Goog­le Maps in­for­mu­je aj o dop­rav­ných zá­pchach vop­red
S blížiacim sa letom narastá vyťaženie dopravných komunikácií po celom svete. Preto sa Google rozhodol zaradiť do svojich máp novú funkciu. čítať »
 
VI­DEO: Slo­ven­skí štu­den­ti si ro­bia zá­ba­vu z hollywood­skych hr­di­nov
Mladí študenti z Košíc sa rozhodli so svojím krátkym videom vystreliť zo všetkých notoricky známych príbehov akčných hrdinov. čítať »
 
No­vin­ky v Out­look.com: No­vé roz­hra­nie a zá­pla­va no­vých fun­kcií
Microsoft oznámil významnú aktualizáciu služby Outlook.com, ktorá prináša množstvo nových funkcií a prepracované používateľské rozhranie. čítať »
 
Pr­vý pre­nos­ný cloud. Hud­bu, fo­tog­ra­fie či fil­my mô­že­te no­siť už aj na zá­päs­tí či na kr­ku
Už viac nemusíte mať pripojenie na internet, aby ste sa dostali k svojim dátam. Na stránke IndieGoGo sa objavilo zariadenie ReVault. čítať »
 
Webo­vá Pi­ca­sa má nás­tup­cu. Ne­bu­de spa­dať pod Goog­le+
Google plánuje už čoskoro spustiť novú fotoslužbu, ktorá umožní jej používateľom upravovať, ukladať a zdieľať fotografie na internete. čítať »
 
Fa­ce­book sa me­ní na no­vi­no­vý stá­nok. No­vá fun­kcia umož­ní 10x rých­lej­šie na­čí­ta­nie člán­kov
Facebook ohlásil novú funkciu, ktorá výrazne urýchľuje načítanie novinových článkov tým, že sú hostované na serveroch spoločnosti. čítať »
 
Rus­ko va­ru­je Fa­ce­book, Goog­le a Twit­ter pred po­ru­šo­va­ním zá­ko­nov
Ruský regulačný orgán Roskomnadzor varoval spoločnosti Google, Twitter a Facebook, že porušujú ruské zákony týkajúce sa internetu. čítať »
 
Eš­te jed­no­duch­šie strea­mo­va­nie pi­rát­skych fil­mov. Pop­corn fun­gu­je už aj v pre­hlia­da­či
Možno si spomeniete na Popcorn Time, akýsi pirátsky Netflix s bohatou zásobou filmov, ktoré sa dali prehrávať vďaka protokolu P2P BitTorrent. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter