Google navigácia pre Slovensko už čoskoro

Po uve­de­ní no­vej služ­by na roz­poz­ná­va­nie hla­su Goog­le Voi­ce Search aj v slo­ven­skom ja­zy­ku sme bo­li všet­ci netr­pez­li­ví, ke­dy Goog­le spus­tí aj ďal­šiu dl­ho oča­ká­va­nú no­vin­ku. Je ňou na­vi­gá­cia spo­loč­nos­ti, kto­rá je pria­mou sú­čas­ťou Goog­le máp. Jej fun­kčnosť je však ob­me­dze­ná len na nie­koľ­ko kra­jín z ce­lé­ho sve­ta, me­dzi kto­rý­mi Slo­ven­sko do­te­raz chý­ba­lo. Vý­bor­ná sprá­va je to, že Goog­le roz­ší­ril pod­po­ru do ďal­ších 10 kra­jín, me­dzi kto­rý­mi ten­to­raz ne­chý­ba ani Slo­ven­sko.

maps-navigation-logo.png

In­for­má­cia po­chá­dza pria­mo zo strá­nok spo­loč­nos­ti, kto­ré in­for­mu­jú o dos­tup­nos­ti služ­by vo sve­te. My sme, sa­moz­rej­me, chce­li na­vi­gá­ciu ih­neď vy­skú­šať a otes­to­vať, či nao­zaj fun­gu­je. Dob­rá sprá­va je, že pri jej spus­te­ní sa už ne­zob­ra­zí dob­re zná­me hlá­se­nie o ne­dos­tup­nos­ti na­vi­gá­cie pre da­nú kra­ji­nu. Pri za­dá­va­ní cie­ľa však na­vi­gá­cia ne­do­ká­za­la náj­sť ces­tu, a tak sme ju v praxi za­tiaľ ne­moh­li vy­skú­šať.

Google-navigacia_02.jpg   Google-navigacia_04.jpg Google-navigacia_05.jpg

No­vá služ­ba by sa úpl­nej fun­kčnos­ti na Slo­ven­sku moh­la doč­kať už čos­ko­ro. Jej fun­kčnosť si mô­že­te ove­riť jed­no­du­cho spus­te­ním ap­li­ká­cie s náz­vom Na­vi­gá­cia vo va­šom an­droi­do­vom za­ria­de­ní.

Zdroj: www.Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pre uči­te­ľov prip­ra­vi­li por­tál pro­ti ky­ber­ši­ka­ne
Učitelia základných škôl budú môcť lepšie bojovať proti kyberšikane. Medzinárodný tím zo siedmich krajín pod vedením nemeckej organizácie Stiftung Medien und Onlinesucht sa im rozhodol pomôcť spustením internetového portálu www.cyberhelp.eu. čítať »
 
Ne­mec­ko: Me­teo­ro­lo­gic­ká služ­ba va­ro­va­la po­čas ho­rú­čav pred sne­hom
Teploty na juhozápade Nemecka včera dosahovali okolo 35 stupňov Celzia, ale meteorologická služba vydala varovanie, že v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko napadne päť až desať centimetrov snehu. čítať »
 
Mes­sen­ger fun­gu­je už aj bez úč­tu na Fa­ce­boo­ku. Sta­čí len te­le­fón­ne čís­lo
Facebook opäť raz uvoľnil väzby. Po tom, čo v mobilných aplikáciách oddelil čet a v apríli uviedol webovú verziu Messengera, v súčasnosti svojim používateľom umožňuje využívať Messenger už aj bez konta na Facebooku. čítať »
 
Fa­ce­book vás roz­poz­ná na fot­ke, aj keď vám ne­vid­no do tvá­re
Facebook predstavil na medzinárodnej konferencii Computer Vision Foundation nový systém rozoznávania osôb na fotografiách. čítať »
 
Le­tis­ko v Štok­hol­me má uni­kát­ny si­mu­lá­tor po­ča­sia aby ste si ne­za­bud­li pri­ba­liť pr­šip­lášť.
Chystáte sa na dovolenku a neviete presne, aké veci si zbaliť so sebou do kufra? Okúste počasie cudziny počas niekoľkých sekúnd, a to skôr, ako by ste stihli vôbec vycestovať. čítať »
 
Goog­le zve­rej­nil zoz­nam naj­vyh­ľa­dá­va­nej­ších slo­ven­ských des­ti­ná­cií
Spoločnosť Google zverejnila rebríčky najvyhľadávanejších cieľových slovenských destinácií na Mapách Google. čítať »
 
G-Mail umož­ňu­je vrá­tiť od­os­la­ný e-mail späť. Má­te na to 30 se­kúnd
Aj vám sa niekedy stalo, že ste rozhodnutie odoslať e-mail ihneď oľutovali, no zvrátiť svoj čin ste nemohli? čítať »
 
Goog­le ide po kr­ku služ­bám ako Spo­ti­fy či Dee­zer. Po­núk­ne bez­plat­né strea­mo­va­nie hud­by
Tento týždeň spustil Google v USA vlastný hudobný streaming Play Music, podporovaný reklamou. Aj keď je dostupný zatiaľ len na webe, už čoskoro sa objaví aj na iOS a Androide. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter