Google navigácia pre Slovensko už čoskoro

Po uve­de­ní no­vej služ­by na roz­poz­ná­va­nie hla­su Goog­le Voi­ce Search aj v slo­ven­skom ja­zy­ku sme bo­li všet­ci netr­pez­li­ví, ke­dy Goog­le spus­tí aj ďal­šiu dl­ho oča­ká­va­nú no­vin­ku. Je ňou na­vi­gá­cia spo­loč­nos­ti, kto­rá je pria­mou sú­čas­ťou Goog­le máp. Jej fun­kčnosť je však ob­me­dze­ná len na nie­koľ­ko kra­jín z ce­lé­ho sve­ta, me­dzi kto­rý­mi Slo­ven­sko do­te­raz chý­ba­lo. Vý­bor­ná sprá­va je to, že Goog­le roz­ší­ril pod­po­ru do ďal­ších 10 kra­jín, me­dzi kto­rý­mi ten­to­raz ne­chý­ba ani Slo­ven­sko.

maps-navigation-logo.png

In­for­má­cia po­chá­dza pria­mo zo strá­nok spo­loč­nos­ti, kto­ré in­for­mu­jú o dos­tup­nos­ti služ­by vo sve­te. My sme, sa­moz­rej­me, chce­li na­vi­gá­ciu ih­neď vy­skú­šať a otes­to­vať, či nao­zaj fun­gu­je. Dob­rá sprá­va je, že pri jej spus­te­ní sa už ne­zob­ra­zí dob­re zná­me hlá­se­nie o ne­dos­tup­nos­ti na­vi­gá­cie pre da­nú kra­ji­nu. Pri za­dá­va­ní cie­ľa však na­vi­gá­cia ne­do­ká­za­la náj­sť ces­tu, a tak sme ju v praxi za­tiaľ ne­moh­li vy­skú­šať.

Google-navigacia_02.jpg   Google-navigacia_04.jpg Google-navigacia_05.jpg

No­vá služ­ba by sa úpl­nej fun­kčnos­ti na Slo­ven­sku moh­la doč­kať už čos­ko­ro. Jej fun­kčnosť si mô­že­te ove­riť jed­no­du­cho spus­te­ním ap­li­ká­cie s náz­vom Na­vi­gá­cia vo va­šom an­droi­do­vom za­ria­de­ní.

Zdroj: www.Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Že­lez­ni­ce spus­ti­li re­gis­trá­ciu na bez­plat­nú prep­ra­vu vla­kom aj cez inter­net
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila internetovú registráciu pre bezplatné cestovanie vlakom. čítať »
 
No­vá so­ciál­na sieť Tsu vám bu­de za pou­ží­va­nie pla­tiť. Roz­dá až 90 % svo­jich príj­mov.
Nová sociálna sieť Tsu bola spustená pred niekoľkými týždňami hlavne vďaka finančnej podpore investičného fondu Sancus Capital Prive, ktorý do nej vložil 7 miliónov dolárov. čítať »
 
Inter­ne­to­vá pe­tí­cia pro­ti vla­kom za­dar­mo má 10 000 pod­pi­sov
Internetovú petíciu proti bezplatným vlakom pre študentov a dôchodcov podpísalo za 48 hodín už 10-tisíc ľudí. čítať »
 
No­vý Ka­len­dár od Goog­lu po­nú­ka in­te­li­gen­tné pre­po­je­nie s Gmai­lom
Google predstavil novú verziu svojej mobilnej aplikácie Kalendár, ktorá je teraz lepšie prepojená s Gmailom a funguje tak viac ako osobný asistent. čítať »
 
Te­nis­tky a ich tré­ne­ri bu­dú môcť cez pres­táv­ky vy­uží­vať mo­bil­né za­ria­de­nia na ana­lý­zu vý­ko­nu v zá­pa­se
Tréneri tenistiek budú môcť počas prestávok v zápasoch využívať asociáciou schválené mobilné zariadenia, na ktorých budú s hráčkami prechádzať dáta a analyzovať aktuálny výkon v reálnom čase. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter