Google navigácia pre Slovensko už čoskoro

Po uve­de­ní no­vej služ­by na roz­poz­ná­va­nie hla­su Goog­le Voi­ce Search aj v slo­ven­skom ja­zy­ku sme bo­li všet­ci netr­pez­li­ví, ke­dy Goog­le spus­tí aj ďal­šiu dl­ho oča­ká­va­nú no­vin­ku. Je ňou na­vi­gá­cia spo­loč­nos­ti, kto­rá je pria­mou sú­čas­ťou Goog­le máp. Jej fun­kčnosť je však ob­me­dze­ná len na nie­koľ­ko kra­jín z ce­lé­ho sve­ta, me­dzi kto­rý­mi Slo­ven­sko do­te­raz chý­ba­lo. Vý­bor­ná sprá­va je to, že Goog­le roz­ší­ril pod­po­ru do ďal­ších 10 kra­jín, me­dzi kto­rý­mi ten­to­raz ne­chý­ba ani Slo­ven­sko.

maps-navigation-logo.png

In­for­má­cia po­chá­dza pria­mo zo strá­nok spo­loč­nos­ti, kto­ré in­for­mu­jú o dos­tup­nos­ti služ­by vo sve­te. My sme, sa­moz­rej­me, chce­li na­vi­gá­ciu ih­neď vy­skú­šať a otes­to­vať, či nao­zaj fun­gu­je. Dob­rá sprá­va je, že pri jej spus­te­ní sa už ne­zob­ra­zí dob­re zná­me hlá­se­nie o ne­dos­tup­nos­ti na­vi­gá­cie pre da­nú kra­ji­nu. Pri za­dá­va­ní cie­ľa však na­vi­gá­cia ne­do­ká­za­la náj­sť ces­tu, a tak sme ju v praxi za­tiaľ ne­moh­li vy­skú­šať.

Google-navigacia_02.jpg   Google-navigacia_04.jpg Google-navigacia_05.jpg

No­vá služ­ba by sa úpl­nej fun­kčnos­ti na Slo­ven­sku moh­la doč­kať už čos­ko­ro. Jej fun­kčnosť si mô­že­te ove­riť jed­no­du­cho spus­te­ním ap­li­ká­cie s náz­vom Na­vi­gá­cia vo va­šom an­droi­do­vom za­ria­de­ní.

Zdroj: www.Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Čo by ste ma­li ve­dieť o va­šom do­dá­va­te­ľo­vi clou­du
Rozruch a očakávania okolo softvéru ako služby a cloud computingu naberajú v poslednom období na sile. čítať »
 
Aký prog­ra­mo­va­cí ja­zyk sa naj­viac op­la­tí nau­čiť?
Programovanie sa stalo jedným z najlukratívnejších odvetví. Napríklad priemerný plat programátorov v USA sa blíži k 100 000 dolárom. čítať »
 
No­vý štan­dard súk­ro­mia na clou­de pod­ľa nor­my ISO
Tento rok v auguste prijala Medzinárodná organizácia pre normalizáciu novú normu ISO/IEC 27018:2014. čítať »
 
Šif­ro­va­nie v An­droi­de dra­ma­tic­ky spo­ma­ľu­je zá­pis i čí­ta­nie z inter­né­ho úlo­žis­ka
Jedna z noviniek Androidu 5.0 je ochrana dát uložených v zariadení šifrovaním, ktoré je predvolene zapnuté. čítať »
 
10 naj­žia­da­nej­ších IT zruč­nos­tí na rok 2015
Firmy vidia príležitosti na trhu, a tak začínajú spúšťať nové IT projekty. To, že IT špecialisti nemajú o prácu núdzu, platilo azda v každej dobe, najmä tí skúsení. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter