Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Produkty

Win­dows 10 do­sia­hol 75 mi­lió­nov in­šta­lá­cií. Je­ho po­pu­la­ri­ta neus­tá­le ras­tie
Mic­ro­soft za­zna­me­nal me­siac od uvoľ­ne­nia up­gra­du Win­dows 10 už 75 mi­lió­nov in­šta­lá­cií. Ich po­čet vzras­tá aj na­ďa­lej.
28.08.2015 / Redakcia / 205 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft má klá­ves­ni­cu s do­ty­ko­vým e-ink dis­ple­jom na­mies­to touch­pa­du
Po tab­le­to­vých klá­ves­ni­ciach Touch­Co­ver či Ty­pe­Co­ver pri­šiel Mic­ro­soft s no­vým pro­to­ty­pom. V sú­čas­nos­ti tes­tu­je za­ria­de­nie Dis­play­Co­ver, kto­ré­mu bo­li po­ne­cha­né me­cha­nic­ké klá­ve­sy.
28.08.2015 / Redakcia / 468 čítaní (0)
 
Ná­hod­ní hrá­či si za­hra­li naj­realis­tic­kej­šiu strie­ľač­ku FPS na sve­te. Poz­ri­te sa na ich reak­cie
Kva­lit­ná gra­fi­ka, efek­ty rôz­nych dru­hov, dych be­rú­ca at­mos­fé­ra... Čo by ste po­ve­da­li na to, ke­by ste si moh­li za­hrať net­ra­dič­nú po­čí­ta­čo­vú hru - pr­vú svoj­ho dru­hu?
28.08.2015 / Redakcia / 1620 čítaní (0)
 
Mi­ni­po­čí­tač s An­droi­dom vy­zbie­ral na Kic­kstar­te­ri viac než 1,5 mi­lió­na USD
Mi­nia­túr­nych po­čí­ta­čov v pos­led­nom ob­do­bí neus­tá­le pri­bú­da. S uni­kát­nym pro­jek­tom len ne­dáv­no priš­li tra­ja bý­va­lí in­ži­nie­ri z Goog­lu, kto­rí v mi­nu­los­ti zo­ža­li ús­pech vďa­ka tab­le­tu s Re­mix OS.
27.08.2015 / Redakcia / 400 čítaní (0)
 
Niek­to­ré súk­rom­né torren­to­vé trac­ke­ry za­ča­li blo­ko­vať prís­tup z Win­dows 10
Pa­ra­no­ja oko­lo Win­dows 10 do­siah­la no­vý vr­chol, keď sa ob­ja­vi­li sprá­vy naz­na­ču­jú­ce, že Mic­ro­soft chce vy­ky­no­žiť torren­ty a pi­rát­sky sof­tvér z po­čí­ta­čov pou­ží­va­te­ľov.
27.08.2015 / Redakcia / 1381 čítaní (0)
 
Vi­deo: Ti­py a tri­ky pri fo­tog­ra­fo­va­ní (nie­len) mo­bi­lom Le­no­vo VI­BE Shot
Pri príl­eži­tos­ti pred­sta­ve­nia no­vé­ho mo­bi­lu Le­no­vo VI­BE Shot bo­li na wor­ksho­pe pre­zen­to­va­né za­ují­ma­vé a uži­toč­né tri­ky pri fo­tog­ra­fo­va­ní mo­bi­lom.
27.08.2015 / Ľuboslav Lacko / 146 čítaní (0)
 
Fi­re­fox čos­ko­ro pres­ta­ne pod­po­ro­vať exis­tu­jú­ce dopl­nky
Mo­zil­la na svo­jom ofi­ciál­nom blo­gu ozná­mi­la, že v bu­dúc­nos­ti sa chys­tá ro­biť zme­ny v tom, ako bu­de jej webo­vý pre­hlia­dať Fi­re­fox pra­co­vať s dopl­nka­mi.
27.08.2015 / Redakcia / 323 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft nein­for­mu­je o ob­sa­hu ak­tua­li­zá­cií pre Win­dows 10
Po uve­de­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10 za­čal Mic­ro­soft po­nú­kať vý­raz­ne me­nej in­for­má­cií o ak­tua­li­zá­ciách.
27.08.2015 / Redakcia / 544 čítaní (0)
 
In­tel pred­sta­vil naj­men­ší for­mát zá­klad­ných do­siek 5×5
Pred pár rok­mi In­tel svo­jím za­ria­de­ním NUC od­štar­to­val sé­riu ultra­kom­pak­tných po­čí­ta­čov. Vzá­pä­tí svo­je mo­de­ly uvied­li na trh aj ďal­šie fir­my, ako Gi­ga­by­te (Brix), ZO­TAC (C-se­ries na­no) či AS­Rock (Bee­box).
27.08.2015 / Redakcia / 479 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Video: Pozrite sa na nový hoverboard Lexus Slide v akcii. Vie jazdiť aj nad vodou. (1 prís­pev­kov)
jeanniera18: Ribald pictures blog http://exgirlfriend.net.erolove.in/?dignity-adrianna sex videos gratis u tube sex live mom having sex video's olnine ho...
 
Windows 10 IoT Core je už dostupný pre Raspberry Pi 2 a MinnowBoard Max (3 prís­pev­kov)
Naleśniki: Witam Zobaczył by ktoś to wideo? https://youtube.com/watch?v=a_U-rh7blLQ - feromony męskie
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter