Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Produkty

Win­dows 9 bu­de pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows 8 za­dar­mo
Mic­ro­soft pred­sta­ví no­vú ver­ziu Win­dows poz­va­ným mé­diám a ana­ly­ti­kom v uto­rok 30. sep­tem­bra.
30.09.2014 / Redakcia / 360 čítaní (0)
 
Mô­žu pro­ce­so­ry Power 8 v pod­ni­koch nah­ra­diť x86? Áno, naj­mä tam, kde ide o vy­so­kú zá­ťaž.
Ho­ci sú server­y s pro­ce­sor­mi x86 bez­kon­ku­ren­čne naj­roz­ší­re­nej­šie, ne­mu­sia byť vždy vhod­nou voľ­bou na ur­či­té ty­py zá­ťa­že.
30.09.2014 / Albert Ryba / 217 čítaní (0)
 
App­le vy­dal op­ra­vu op­ra­vy - iOS 8.0.2 a zľah­ču­je ohý­ba­nie iP­ho­nu 6 Plus
App­le vy­dal ak­tua­li­zá­ciu iOS 8.0.2, kto­rá má op­ra­viť prob­lé­my v iOS 8 a hlav­ne od­strá­niť ne­po­ria­dok za­ve­de­ný pred­chá­dza­jú­cou ak­tua­li­zá­ciou iOS 8.0.1.
29.09.2014 / Redakcia / 1132 čítaní (0)
 
Tes­tu­je­me gra­fic­kú kar­tu pri stri­hu vi­dea
PC RE­VUE je po­ves­tné tým, že pro­du­ku­je­me naj­viac re­dak­čných vi­deí na Slo­ven­sku. Na strih vi­dea pri­tom tre­ba aj su­per vý­ba­vu.
29.09.2014 / Ondrej Macko / 988 čítaní (0)
 
iOS 8.0.1 na­mies­to op­ra­vy chýb zne­fun­kčnil iP­ho­ny 6
App­le vy­dal pre no­vú ver­ziu svoj­ho mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­rá je na tr­hu len týž­deň, ak­tua­li­zá­ciu ozna­če­nú iOS 8.0.1.
26.09.2014 / Redakcia / 970 čítaní (0)
 
Goog­le chce vý­raz­ne zblí­žiť Chro­me OS s An­droi­dom
Goog­le sa sna­ží po­sil­niť svoj ope­rač­ný sys­tém Chro­me OS, a pre­to sa roz­ho­dol roz­ší­riť ho o mož­nosť spúš­ťať v ňom ap­li­ká­cie vy­tvo­re­né pô­vod­ne pre An­droid.
26.09.2014 / Albert Ryba / 573 čítaní (0)
 
Pr­vý la­se­ro­vý pro­jek­tor na sve­te so sve­tel­ným vý­ko­nom 6500 lú­me­nov
Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic uvied­la na trh pr­vý jed­no­či­po­vý la­se­ro­vý pro­jek­tor DLP so sve­tel­ným vý­ko­nom 6500 lú­me­nov, kto­rý sľu­bu­je viac ako dva ro­ky nep­retr­ži­tej a bez­údr­žbo­vej pre­vádz­ky.
26.09.2014 / Redakcia / 330 čítaní (0)
 
Sam­sung pres­tal v Euró­pe pre­dá­vať no­te­boo­ky aj chro­me­boo­ky
Už za­čiat­kom ro­ka sa ob­ja­vi­li sprá­vy o tom, že Sam­sung pres­ta­ne vy­rá­bať no­te­boo­ky. Pre­to nie je až ta­ká prek­va­pu­jú­ca in­for­má­cia webu PC Ad­vi­sor o tom, že ju­ho­kó­rej­ský vý­rob­ca sa roz­ho­dol stiah­nuť z európ­ske­ho tr­hu svo­je no­te­boo­ky Ativ s Win­dows, ako aj chro­me­boo­ky.
25.09.2014 / Redakcia / 505 čítaní (0)
 
Pi-Top je pr­vý no­te­book, kto­rý si vy­tla­čí­te aj sa­mi do­ma
Pi-Top kom­bi­nu­je dve tech­no­ló­gie. Mi­nia­túr­ny po­čí­tač Ras­pberry Pi a 3D tlač. Vý­sled­kom je pr­vý no­te­book na sve­te, kto­rý si mô­že­te zho­to­viť úpl­ne sa­mi.
25.09.2014 / Roman Kadlec / 1577 čítaní (0)
 
ASUS ROG Ares III - naj­rý­chlej­šia vo­dou chla­de­ná duál­na gra­fic­ká kar­ta na sve­te
ASUS pred­sta­vil li­mi­to­va­nú edí­ciu naj­rý­chlej­šej vo­dou chla­de­nej her­nej gra­fic­kej kar­ty na sve­te s ozna­če­ním Ares III.
25.09.2014 / Redakcia / 695 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter