Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Produkty

nVi­dia pred­sta­vi­la Fla­meWorks na si­mu­lá­ciu oh­ňa, dy­mu a expló­zií
Spo­loč­nosť nVi­dia sa chce na kon­fe­ren­cii Sig­graph 2014 poch­vá­liť tech­no­ló­giou Fla­meWorks na vo­lu­met­ric­kú si­mu­lá­ciu efek­tov oh­ňa, dy­mu a expló­zií v hrách.
24.07.2014 / Redakcia / 329 čítaní (0)
 
Gio­nee prip­ra­vu­je ďal­ší naj­ten­ší smar­tfón na sve­te
Čín­sky vý­rob­ca smar­tfó­nov Gio­nee sa sna­ží kon­ku­ro­vať ri­va­lom, ako je Huawei, Nu­bia či Xiaomi, a prip­ra­vu­je vraj ďal­ší naj­ten­ší smar­tfón na sve­te.
24.07.2014 / Redakcia / 148 čítaní (0)
 
Xiaomi uvie­dol fit­nes ná­ra­mok Mi Band len za 10 eur
Pri oh­lá­se­ní smar­tfó­nu Xiao Mi 4 ten­to týž­deň uvie­dol šéf Xiaomi Lei Jun aj ďal­šiu no­vin­ku - no­vý fit­nes ná­ra­mok Mi Band.
24.07.2014 / Redakcia / 209 čítaní (0)
 
App­le údaj­ne vy­tvo­ril bac­kdoor do iOS za­ria­de­ní. Ob­vi­ne­nie od­mie­ta.
Tvr­dí to bez­peč­nost­ný expert Jo­nat­han Zdziarski. Ten v mi­nu­los­ti pra­co­val na jailbrea­ku za­ria­de­ní so sys­té­mom iOS 4 a na­pí­sal päť kníh, kto­ré sa ve­nu­jú bez­peč­nos­ti sys­té­mu a ap­li­ká­cií.
24.07.2014 / Roman Kadlec / 180 čítaní (0)
 
Sea­ga­te už má fun­kčné vzor­ky 8 TB pev­ných dis­kov
Spo­loč­nosť Sea­ga­te prip­ra­vi­la fun­kčné vzor­ky svo­jich 8 TB pev­ných dis­kov, kto­ré za­ča­la ro­zo­sie­lať veľ­kým ame­ric­kým hos­tin­go­vým a clou­do­vým spo­loč­nos­tiam.
24.07.2014 / Redakcia / 111 čítaní (0)
 
Xiaomi MI4 pred­sta­ve­né! Poz­ná­me pa­ra­met­re
Ako sme vás in­for­mo­va­li už skôr, po­pu­lár­ny čín­sky vý­rob­ca an­droi­do­vých smar­tfó­nov Xiaomi pred­sta­vil svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď Xiaomi MI 4.
24.07.2014 / Andrej Banský / 159 čítaní (0)
 
Shield Tab­let ofi­ciál­ne pred­sta­ve­ný
nVi­dia ofi­ciál­ne pred­sta­vi­la svoj her­ný tab­let Shield, kto­rý dopl­ni­la no­vým Shield ga­me­pa­dom. Tab­let má v se­be čip Teg­ra K1, tak­že ča­kaj­te vy­so­ký vý­kon, priam ur­če­ný na hi-end tab­le­to­vé hry.
24.07.2014 / Redakcia / 43 čítaní (0)
 
Ďal­šia voj­na bu­de iná, bo­jo­vať bu­dú ro­bo­ty. Sú vý­ko­nej­ší, viac vy­dr­žia a ar­má­de mô­žu ušet­riť vý­dav­ky.
LARS je skrat­ka pre ter­mín „Let­hal Auto­no­mous Ro­bo­tics" a ozna­ču­je ro­bo­tic­ké bo­jo­vé sys­té­my, kto­ré do­ká­žu bo­jo­vať sa­mos­tat­ne. 
23.07.2014 / Roman Kadlec / 1283 čítaní (0)
 
BAE: V ro­ku 2040 bu­dú bráz­diť ob­lo­hu dro­ny vy­tvo­re­né 3D tla­čou
Pod­ľa spo­loč­nos­ti BAE Sys­tems by 3D tlač moh­la do ro­ku 2040 pok­ro­čiť na­toľ­ko, aby umož­ni­la vy­tvo­riť ma­lé bez­pi­lot­né lie­tad­lá.
22.07.2014 / Redakcia / 588 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter