Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

Produkty

Slú­chad­lá Re­vols sa vy­tva­ru­jú na mie­ru v prie­be­hu mi­nú­ty
Zdĺha­vý pro­ces vý­ro­by slú­chadiel na mie­ru, tr­va­jú­ci aj dva me­sia­ce, sa mož­no už čoch­ví­ľa sta­ne mi­nu­los­ťou. Za cieľ si to sta­no­vi­la mla­dá spo­loč­nosť Re­vols, kto­rá priš­la so ši­kov­ným a naj­mä rých­lej­ším rie­še­ním, kto­ré vám ne­za­be­rie viac ako mi­nú­tu.
27.11.2015 / Redakcia / 304 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft ob­jas­nil pre­ru­še­nie dis­tri­bú­cie Win­dows 10 ver­zie 1511

Po nie­koľ­kod­ňo­vom ml­ča­ní Mic­ro­soft vy­svet­lil, pre­čo v ti­chos­ti stia­hol Win­dows 10 ver­zie 1511. A čo je eš­te dô­le­ži­tej­šie, ak­tua­li­zá­cia je späť.

27.11.2015 / Redakcia / 1557 čítaní (0)
 
Ap­li­ká­cia Mic­ro­sof­tu uká­že, kto­ré an­droi­do­vé ap­li­ká­cie sú dos­tup­né aj pre Win­dows Pho­ne

Mic­ro­soft vy­dal no­vú ap­li­ká­ciu pre An­droid. Na­zý­va sa Ap­pCom­pa­ri­son a umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom zis­tiť, kto­ré ap­li­ká­cie pre An­droid na ich an­droi­do­vom smar­tfó­ne sú k dis­po­zí­cii aj v ob­cho­de Win­dows Pho­ne.

26.11.2015 / Redakcia / 243 čítaní (0)
 
Mo­bil­ná ap­li­ká­cia Sa­fe­ty­Guard vás ochrá­ni pri oh­ro­ze­ní. Na­vy­še nah­rá aj dô­ka­zy

Čes­kí sof­tvé­ro­ví vý­vo­já­ri sa za­mys­le­li nad tým, ako by mo­hol smar­tfón, kto­rý má­me tak­mer vždy po­ru­ke, ochrá­niť svoj­ho ma­ji­te­ľa v prí­pa­de je­ho fy­zic­ké­ho na­pad­nu­tia.

25.11.2015 / Redakcia / 715 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft stia­hol sú­bo­ry ISO s Win­dows 10 ver­zie 1511

Mic­ro­soft bez vy­svet­le­nia od­strá­nil ne­dáv­no vy­da­nú tzv. no­vem­bro­vú ak­tua­li­zá­ciu (No­vem­ber up­da­te) Win­dows 10 zo strán­ky.

24.11.2015 / Redakcia / 1685 čítaní (0)
 
Goog­le bu­de strea­mo­vať ap­li­ká­cie bez pot­re­by ich in­šta­lá­cie

Ten­to rok na jar od­kú­pil Goog­le fir­mu Agawi, za­obe­ra­jú­cu sa rie­še­ním in­šta­lá­cií mo­bil­ných ap­li­ká­cií do clou­du.

24.11.2015 / Redakcia / 669 čítaní (0)
 
nVi­dia vra­cia do pre­da­ja svoj tab­let Shield, bu­de o stov­ku lac­nej­ší

nVi­dia prá­ve po­čas via­noč­nej se­zó­ny vra­cia do pre­da­ja svoj her­ný tab­let, te­raz s náz­vom Shield tab­let K1 a so zní­že­nou ce­nou. Tá kles­la o stov­ku na 199 eur.

24.11.2015 / Sector.sk / 406 čítaní (0)
 
AMD Ra­deon R9 380X vy­chá­dza, dos­tá­va tes­ty
AMD boos­tlo svo­ju R9 380 gra­fi­ku vo ver­zii R9 380X, a to za ce­nu 230 do­lá­rov. U nás je, sa­moz­rej­me, vy­ššia a pod­ľa sho­pov, kto­ré ju už na­ho­di­li, sia­ha od 260 do 300 eur.
23.11.2015 / Redakcia / 214 čítaní (0)
 
Ja­pon­ci sa de­rú na če­lo pre­te­kov o naj­rý­chlej­ší su­per­po­čí­tač na sve­te
Ja­pon­ci vy­ví­ja­jú no­vý su­per­po­čí­tač, kto­rý mô­že byť v ro­ku 2020, keď má byť pred­sta­ve­ný, naj­rý­chlej­ším na sve­te.
23.11.2015 / ComputerWorld / 283 čítaní (0)
 
Pre­meň­te te­le­ví­ziu na po­čí­tač s Chro­me OS. Sta­čí vám na to Chro­me­bit
Mi­ni­po­čí­ta­čov má­me v sú­čas­nos­ti na tr­hu nes­po­čet­né množ­stvo. Niek­to­ré pra­cu­jú s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, iné za­sa s Li­nuxom či Win­dows. No­vý mi­nia­túr­ny po­čí­tač Chro­me­bit od Asu­su plá­nu­je pri­niesť i do tej­to ob­las­ti no­vý vie­tor.
23.11.2015 / Redakcia / 1669 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter