Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Produkty

One­Touch He­ro 2 - ten­ký phab­let s osem­jad­ro­vým pro­ce­so­rom
AL­CA­TEL ONE­TOUCH uvie­dol slo­ven­ský trh phab­let HE­RO 2 s ele­gan­tným hli­ní­ko­vým te­lom s hrúb­kou len 7,9 mm. No­vin­ka nad­vä­zu­je na mi­nu­lo­roč­ný mo­del HE­RO z rov­na­ké­ho mo­de­lo­vé­ho ra­du.
18.12.2014 / Redakcia / 35 čítaní (0)
 
HP prip­ra­vu­je re­vo­luč­ný po­čí­tač s mem­ris­tor­mi a vlas­tným ope­rač­ným sys­té­mom

Spo­loč­nosť HP pra­cu­je na no­vom ty­pe po­čí­ta­ča, kto­rý bu­de ove­ľa rých­lej­ší a efek­tív­nej­ší ako dneš­né sys­té­my. Svoj pro­jekt naz­va­la The Ma­chi­ne.

17.12.2014 / Redakcia / 1217 čítaní (0)
 
No­te­book do vrec­ka. Za­ria­de­nie An­dro­mium chce pre­me­niť smar­tfón na po­čí­tač.
An­dro­mium je do­ko­va­cia sta­ni­ca, kto­rá je vy­ba­ve­ná HDMI vý­stu­pom a tro­ma pl­no­hod­not­ný­mi USB por­ta­mi. Na za­ria­de­ní náj­de­te aj mic­ro USB ko­nek­tor.
17.12.2014 / Roman Kadlec / 1002 čítaní (0)
 
Jed­no­du­chá ap­li­ká­cia Fit­tin­groom po­mô­že pri on-li­ne ná­ku­pe obu­vi
Pred­via­noč­ná ná­kup­ná ho­rúč­ka vr­cho­lí. Mno­hí však pre väč­šie po­ho­dlie up­red­nos­tnia pred náv­šte­vou ka­men­ných ob­cho­dov inter­ne­to­vé ná­ku­py.
16.12.2014 / Redakcia / 229 čítaní (0)
 
Win­dows 10 bu­de ob­sa­ho­vať aj vir­tuál­ne­ho asis­ten­ta Cor­ta­nu a no­vú ap­li­ká­ciu Xbox.

Mic­ro­soft o me­siac pred­sta­ví niek­to­ré z hlav­ných no­vi­niek ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10, kto­ré sú za­me­ra­né na kon­co­vých spot­re­bi­te­ľov.

16.12.2014 / Roman Kadlec / 500 čítaní (0)
 
Vý­kon­nej­šia kon­ku­ren­cia pre Ras­pberry Pi so štyr­mi jad­ra­mi sa bu­de pre­dá­vať za 35 USD
Keď tím Ras­pberry Pi pred dvo­ma rok­mi uvie­dol na trh svoj ma­lý, ener­ge­tic­ky ús­por­ný po­čí­tač za 35 do­lá­rov, vy­vo­lal ním veľ­ký zá­ujem.
15.12.2014 / Redakcia / 2078 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft prip­ra­vu­je no­vé „explo­du­jú­ce“ dlaž­di­ce do Win­dows 10 pre te­le­fó­ny
Ako bu­de vy­ze­rať ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10 pre PC, je už zná­me, tes­tu­je sa je­ho ver­zia Tech­ni­cal Pre­view, no pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Win­dows Pho­ne je za­tiaľ ne­jas­né.
15.12.2014 / Redakcia / 1478 čítaní (0)
 
Sen­zor na sní­ma­nie od­tlač­ku prs­ta in­teg­ro­va­ný do touch­pa­du
Sní­ma­če od­tlač­kov pr­stov na no­te­boo­koch nie sú ni­ja­ká no­vin­ka, naj­mä na pod­ni­ko­vých mo­de­loch.
15.12.2014 / Redakcia / 219 čítaní (0)
 
Peek Re­ti­na umož­ňu­je rých­le a jed­no­du­ché vy­šet­re­nie oč­nej siet­ni­ce mo­bi­lom
Na por­tá­loch slú­žia­cich na ma­so­vé fi­nan­co­va­nie pro­jek­tov, ako je Kic­kstar­ter či In­die­go­go, sa ob­čas ob­ja­via aj veľ­mi uži­toč­né a ži­vot­ne dô­le­ži­té tech­no­ló­gie.
15.12.2014 / Redakcia / 953 čítaní (0)
 
Bez­plat­nú hla­so­vú na­vi­gá­ciu No­kia He­re si už mož­no stiah­nuť aj z Play Sto­ru
Ce­lé ro­ky bo­li Goog­le Ma­py zá­važ­ným ar­gu­men­tom v pros­pech kú­py za­ria­de­nia s An­droi­dom. No dnes to už nie je je­di­ná na­vi­gač­ná služ­ba pre ten­to ope­rač­ný sys­tém.
15.12.2014 / Redakcia / 423 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

BLOGY: Aby sa z internetu nestal Skynet (1 prís­pev­kov)
Vladko: No, tak už nám chýba len ten Prvý a Tretí. . . . . .
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter