Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Produkty

No­vý Of­fi­ce bu­de mať aj tma­vé té­my
Ho­ci Mic­ro­soft je te­raz za­nep­ráz­dne­ný príp­ra­vou Win­dows Tech­ni­cal Pre­view, zá­ro­veň sa us­ku­toč­ňu­je aj tes­to­va­nie no­vej ver­zie kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka.
22.09.2014 / Redakcia / 266 čítaní (0)
 
App­le v ok­tób­ri pred­sta­ví no­vé iPa­dy
Len ne­dáv­no App­le uvie­dol dva no­vé smar­tfó­ny a svo­je dl­ho oča­ká­va­né in­te­li­gen­tné ho­din­ky App­le Watch a už na 21. ok­tób­ra chys­tá ďal­šiu ak­ciu.
22.09.2014 / Redakcia / 245 čítaní (0)
 
Ama­zon pred­sta­vil 5 no­vých čí­ta­čiek a tab­le­tov. Už od 79 USD. Poz­ri­te sa, čo po­nú­ka­jú
Hneď po „veľ­kom dni" App­lu ozná­mil Ama­zon ob­no­vu svoj­ho ra­du čí­ta­čiek a tab­le­tov Kind­le. Uvie­dol tri ak­tua­li­zo­va­né ver­zie a je­den úpl­ne no­vý mo­del. A zos­ta­vu dopĺňa no­vá vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti - mo­del Kind­le Voyage.
22.09.2014 / Redakcia / 322 čítaní (0)
 
GTX970 a GTX980 v kom­plet­ných tes­toch
nVi­dia ofi­ciál­ne pred­sta­vi­la GTX970 a GTX980 a rov­no ich za­ča­la pre­dá­vať. Zhr­ňme si tes­ty a benchmar­ky.
22.09.2014 / Redakcia / 130 čítaní (0)
 
Li­nux pre pod­ni­ky doz­rel, ús­peš­ne kon­ku­ru­je Unixu
Kým na bež­ných PC sa Li­nuxu príl­iš ne­da­rí, je­ho po­zí­cia v kor­po­rát­nej sfé­re je čo­raz sil­nej­šia.
22.09.2014 / Albert Ryba / 585 čítaní (0)
 
Sním­ky z Win­dows 9 od­ha­ľu­jú asis­ten­čnú služ­bu Cor­ta­na
Hneď na nie­koľ­kých ob­ráz­koch ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 9 je vi­di­teľ­ný di­gi­tál­ny asis­tent Cor­ta­na, kto­ré­ho do­te­raz moh­li vy­uží­vať len pou­ží­va­te­lia te­le­fó­nov s Win­dows Pho­ne.
19.09.2014 / Filip Brůcha / 641 čítaní (0)
 
Of­fi­ce Lens umož­ní pre­vod vy­fo­te­né­ho do­ku­men­tu do di­gi­tál­nej po­do­by a je­ho edi­to­va­nie
Mic­ro­soft mal ten­to týž­deň tri vý­znam­né ozná­me­nia tý­ka­jú­ce sa One­No­te. Uvie­dol One­No­te pre An­droid Wear, roz­ší­re­nie Sha­re pre iOS 8 a ak­tua­li­zo­va­ný nás­troj Of­fi­ce Lens pre Win­dows Pho­ne.
19.09.2014 / Redakcia / 687 čítaní (0)
 
Zá­lož­ná ener­gia do vrec­ka: Pre­nos­ná na­bí­jač­ka USB Leitz Com­ple­te
Tab­let ale­bo smar­tfón vy­bi­tý v tej naj­nev­hod­nej­šej si­tuá­cii? Žiad­ny prob­lém, pre­nos­ná na­bí­jač­ka USB Leitz Com­ple­te do­ká­že na­bí­jať dva te­le­fó­ny sú­čas­ne ale­bo je­den tab­let só­lo.
19.09.2014 / Redakcia / 271 čítaní (0)
 
Pr­vý 35 mm full-fra­me ob­jek­tív na sve­te s mo­to­ri­zo­va­nou tran­sfo­ká­ciou
So­ny po­nú­ka fo­tog­ra­fom a fil­má­rom no­vý vý­kon­ný a krea­tív­ny nás­troj: pr­vý full-fra­me ob­jek­tív s mo­to­ri­zo­va­nou tran­sfo­ká­ciou na sve­te pre sys­tém vy­me­ni­teľ­ných ob­jek­tí­vov E-mount.
19.09.2014 / Redakcia / 363 čítaní (0)
 
Za­kri­ve­ný 27-pal­co­vý mo­ni­tor od Sam­sun­gu je pô­so­bi­vý, ale má roz­lí­še­nie len 1080p
Sam­sung prip­ra­vil pre hrá­čov veľ­mi pô­so­bi­vý za­kri­ve­ný mo­ni­tor S27D590C, ale pri 27 pal­coch mu dal len níz­ke roz­lí­še­nie 1920 × 1080.
19.09.2014 / Redakcia / 280 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter