Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Produkty

Dart – 60-gra­mo­vý zdroj pre no­te­boo­ky
Ma­ji­te­lia no­te­boo­kov ve­dia, koľ­ko oš­ta­ry mô­že spô­so­biť na­pá­ja­cia „teh­la" s tak­mer štvor­met­ro­vým káb­lom nap­rík­lad v inter­ne­to­vej ka­viar­ni.
17.04.2014 / Redakcia / 1268 čítaní (0)
 
Ví­ťa­zi an­ke­ty TOP pro­dukt PC RE­VUE

Na vý­sta­ve No­te­book EXPO, kto­rá sa ko­na­la v so­bo­tu 4. 2014, vy­hlá­si­la re­dak­cia PC RE­VUE ví­ťa­zov an­ke­ty TOP pro­dukt PC RE­VUE. An­ke­ta TOP pro­dukt PC RE­VUE od­štar­to­va­la za­čiat­kom mar­ca a sto­jí za ňou naj­čí­ta­nej­ší slo­ven­ský ma­ga­zín o IT. Či­ta­te­lia aj všet­ci priaz­niv­ci IT moh­li hla­so­vať za svo­jich fa­vo­ri­tov v sied­mich ka­te­gó­riách.

17.04.2014 / Peter Mačuga / 283 čítaní (0)
 
Pro­ject Ara - skla­da­cí mo­bil od Goog­le prí­de na trh v ja­nuá­ri 2015 a bu­de stáť 50 USD
Pred ne­dáv­nom sme tu ma­li pr­vé in­for­má­cie o pro­jek­te, kto­rý by vy­rie­šil väč­ši­nu prob­lé­mov dneš­ných smar­fó­nov.
17.04.2014 / Redakcia / 789 čítaní (0)
 
No­si­teľ­né za­ria­de­nia bu­de­me mož­no na­bí­jať ľud­ským te­lom
Ved­ci z kó­rej­ské­ho in­šti­tú­tu pre ve­du a tech­no­ló­gie KAIST priš­li so za­ria­de­ním, kto­ré zís­ka­va ener­giu z ľud­ské­ho tep­la a mô­že tak po­ten­ciál­ne vy­rie­šiť prob­lém krát­kej vý­dr­že ba­té­rie no­si­tel­ných za­ria­de­ní.
17.04.2014 / Roman Kadlec / 636 čítaní (0)
 
Ma­te­ma­ti­ci vy­tvo­ri­li ap­li­ká­ciu, kto­rá vám po­mô­že pre­ko­nať jet lag
The Uni­ver­si­ty of Mi­chi­gan vy­da­la En­train - no­vú ap­li­ká­ciu, kto­rá je ur­če­ná na rie­še­nie prob­lé­mov spo­je­ných s tzv. jet la­gom, kto­rý stá­le ov­plyv­ňu­je mno­ho ľu­dí ces­tu­jú­cich na­prieč ča­so­vý­mi pás­ma­mi.
17.04.2014 / Martin Hodás / 670 čítaní (0)
 
Win­dows Pho­ne 8.1 pre vý­vo­já­rov je už dos­tup­ný na stiah­nu­tie
Tak ako Mic­ro­soft sľú­bil, aj uči­nil, uvoľ­ne­ná bo­la to­tiž ver­zia OS Win­dows Pho­ne 8.1 pre vý­vo­já­rov.
16.04.2014 / Redakcia / 350 čítaní (0)
 
Win­dows 8.1 bu­de aj pre za­ria­de­nia s ma­lým úlož­ným pries­to­rom
Mic­ro­soft od­ha­lil spô­sob, ako chce Win­dows 8.1 dos­tať na za­ria­de­nia s úlož­ným pries­to­rom men­ším ako 16 GB.
16.04.2014 / Filip Brůcha / 507 čítaní (0)
 
Pre­vádz­ka ap­li­ká­cií pre Win­dows XP pod Li­nuxom Mint
V sú­vis­los­ti s ukon­če­ním pod­po­ry Win­dows XP sa na webe ob­ja­vi­lo množ­stvo ná­zo­rov, ako ten­to sys­tém naj­lep­šie nah­ra­diť.
16.04.2014 / Albert Ryba / 1405 čítaní (0)
 
Tla­čia­reň do vrec­ka na Kic­kstar­te­ri – vy­tlač­te si do­ku­men­ty aj na ces­tách
Ur­či­te sa vám nie­ke­dy sta­lo, že ste pot­re­bo­va­li nie­čo súr­ne vy­tla­čiť, no bo­li ste nie­koľ­ko ki­lo­met­rov od váš­ho do­mu a ne­bol nab­líz­ku nik­to, kto by vám s tým po­mo­hol.
15.04.2014 / Redakcia / 374 čítaní (0)
 
Päť zlep­še­ní pre Of­fi­ce Web Apps, Of­fi­ce 365, Exchan­ge a Out­look
Nao­zaj uži­toč­né zme­ny sú na ces­te, ob­ja­via sa v Of­fi­ce Web Apps, Of­fi­ce 365, Exchan­ge a Out­loo­ku.
15.04.2014 / Redakcia / 447 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Aj Intel má svoju verziu Raspberry Pi. Volá sa Minnowboard Max, beží na platforme x86 a stojí 99 dolárov (4 prís­pev­kov)
AnthonyTiz: Superb images, the color and depth of the images are breath-taking, they draw you in as though you are a component of the make-up. my website ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter