Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Produkty

Fi­nál­nu po­do­bu Win­dows 10 spoz­ná­me zrej­me kon­com ap­rí­la
Mic­ro­soft na svo­jom ofi­ciál­nom blo­gu zve­rej­nil plán ak­cií na bu­dú­ci rok. Vy­plý­va z ne­ho, že vý­vo­jár­ska kon­fe­ren­cia Build sa za­čne 29. ap­rí­la.
21.10.2014 / Redakcia / 9 čítaní (0)
 
Fit­bit má „su­per­ho­din­ky“ Sur­ge za 250 do­lá­rov. Poz­ri­te čo všet­ko do­ká­žu.
Fit­bit pat­rí me­dzi naj­ús­peš­nej­ších vý­rob­cov mo­ni­to­rov ak­ti­vi­ty. Spo­loč­nosť v blíz­kej do­be plá­nu­je pred­sta­viť no­vé in­te­li­gen­tné ná­ram­ky a ta­kis­to aj svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď - ho­din­ky Sur­ge.
21.10.2014 / Roman Kadlec / 19 čítaní (0)
 
Ta­lia­ni chcú po­čí­ta­če bez ope­rač­né­ho sys­té­mu. Zá­kaz­ní­ci ne­ve­dia, že mô­žu pý­tať pe­nia­ze späť ak ho nech­cú.

Free Software Foun­da­tion Euro­pe, ta­lian­ske zdru­že­nie na ochra­nu spot­re­bi­te­ľov ADUC a sku­pi­na ILS vy­zva­li re­gu­lač­né or­gá­ny, aby pod­nik­li kon­krét­ne kro­ky na ochra­nu Ta­lia­nov, kto­rí sú nú­te­ní pla­tiť za pre­din­šta­lo­va­ný sof­tvér, kto­rý nech­cú ale­bo ne­pot­re­bu­jú.

21.10.2014 / Redakcia / 18 čítaní (0)
 
Doc­ker 1.3 pri­dá­va fun­kcie pre vý­vo­já­rov aj ad­mi­nis­trá­to­rov
Po­pu­lár­na open sour­ce kon­taj­ne­ro­vá tech­no­ló­gia Doc­ker sa doč­ka­la ďal­šej vý­znam­nej ak­tua­li­zá­cie, kto­rá vý­raz­ne zlep­šu­je jej po­zí­ciu pri pod­ni­ko­vom vy­uži­tí.
21.10.2014 / Albert Ryba / 7 čítaní (0)
 
App­le má uni­ver­zál­nu SIM kar­tu. Pri­poj­te sa k vý­hod­nej­šie­mu ope­rá­to­ro­vi pod­ľa pok­ry­tia či ce­ny.
O jed­nej za­ují­ma­vej vlas­tnos­ti no­vých iPa­dov Air 2 sa po­čas pred­sta­ve­nia ne­ho­vo­ri­lo. App­le do kaž­dej 4G ver­zie svoj­ho tab­le­tu pre­din­šta­lu­je uni­ver­zál­nu SIM kar­tu.
20.10.2014 / Roman Kadlec / 717 čítaní (0)
 
App­le má no­vý iPad Air 2 aj iPad Mi­ni 3
App­le vče­ra pred­sta­vil svo­je je­sen­né no­vin­ky me­dzi kto­rý­mi ok­rem no­vých iPa­dov ne­chý­bal ani no­vý iMac s Re­ti­na dis­ple­jom, Mac Mi­ni, OS X Yose­mi­te a ozná­mil aj spus­te­nie pla­tob­né­ho sys­té­mu Pay za­lo­že­né­ho na NFC, od­tlač­ku prs­ta a vir­tuál­nej pla­tob­nej kar­te.
17.10.2014 / Redakcia / 494 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft má Sky­pe Qik, ap­li­ká­ciu na po­sie­la­nie sa­mo­ma­žú­cich sa vi­deos­práv à la Snap­chat.
Mic­ro­soft uvie­dol no­vú ko­mu­ni­kač­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá vy­uží­va Sky­pe. Jej pr­vá ver­zia je dos­tup­ná pre iP­ho­ne a za­ria­de­nia s An­droi­dom a Win­dows Pho­ne.
17.10.2014 / Redakcia / 560 čítaní (0)
 
„Ma­ča­cie“ slú­chad­lá s exter­ný­mi rep­ro­duk­tor­mi bu­dú stáť od 150 do 10 000 USD

Dô­vo­dom veľ­ké­ho ús­pe­chu no­vých slú­chadiel spo­loč­nos­ti Axent Wear nie sú hyper­mo­der­né audio­fil­né tech­no­ló­gie, ale di­zajn. Zdo­bia ich to­tiž ma­ča­cie uš­ká, kto­ré na­vy­še svie­tia.

16.10.2014 / Redakcia / 657 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter