Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

Produkty

Do Win­dows 10 sa s po­nu­kou Štart vrá­ti aj prie­hľad­nosť
Mic­ro­soft mi­nu­lý týž­deň uká­zal nie­koľ­ko no­vých fun­kcií ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10. O jed­nej fun­kcii však pria­mo ne­ho­vo­ril. Všim­li si ju re­dak­to­ri webu Neowin.
30.01.2015 / Redakcia / 767 čítaní (0)
 
Spar­tan bu­de pod­stat­ne rých­lej­ší ako Inter­net Explo­rer

Ok­rem no­vi­niek vo Win­dows 10, sús­tre­de­ných do zos­ta­ve­nia 9926, pred­sta­vil Mic­ro­soft mi­nu­lý týž­deň aj pro­jekt Spar­tan, no­vú od­nož svoj­ho webo­vé­ho pre­hlia­da­ča.

30.01.2015 / Redakcia / 1160 čítaní (0)
 
Vi­deo: Hrá­či NHL dos­ta­nú ka­me­ry GoP­ro na ži­vé te­le­víz­ne vy­sie­la­nie
Ame­ric­ká Ná­rod­ná ho­ke­jo­vá li­ga (NHL) a Aso­ciá­cia hrá­čov NHL (NHL­PA) pod­pí­sa­li do­ho­du so spo­loč­nos­ťou GoP­ro o vy­ba­ve­ní hrá­čov no­si­teľ­ný­mi vi­deo­ka­me­ra­mi, kto­ré bu­dú pou­ži­té na ži­vé te­le­víz­ne vy­sie­la­nie.
30.01.2015 / Redakcia / 464 čítaní (0)
 
 
Top správa Ma­lý exter­ný dis­plej Dis­plio zob­ra­zí on-li­ne in­for­má­cie, sta­tu­sy a no­ti­fi­ká­cie, kto­ré pot­re­bu­je­te
Dis­plio je naj­nov­ší z ra­du „dis­ple­jov" ur­če­ných na to, aby bo­li po­lo­že­né na sto­le, prí­pad­ne na pul­te v ob­cho­de a zob­ra­zo­va­li rôz­ne on-li­ne in­for­má­cie, napr. „laj­ky" na Fa­ce­boo­ku.
30.01.2015 / Redakcia / 748 čítaní (0)
 
Pre práv­ni­kov či no­vi­ná­rov. Head­set Bluewire auto­ma­tic­ky nah­rá všet­ky te­le­fo­nic­ké ho­vo­ry

Bluewire je špe­ciál­ny Blue­tooth head­set, kto­rý ok­rem handsfree ov­lá­da­nia po­nú­ka aj nad­štan­dar­dnú fun­kciu. Kon­ver­zá­cie do­ká­že zá­lo­ho­vať.

29.01.2015 / Roman Kadlec / 509 čítaní (0)
 
Na naj­nov­ší build Win­dows 10 sa už dá up­gra­do­vať z Win­dows 7 aj 8.1
Mic­ro­soft ozná­mil, že všet­ci pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8 bu­dú mať ná­rok na bez­plat­nú ak­tua­li­zá­ciu na sys­tém Win­dows 10, len čo sa dos­ta­ne na trh nes­kôr v tom­to ro­ku.
29.01.2015 / Redakcia / 1771 čítaní (0)
 
No­te­boo­ky s 24-ho­di­no­vou vý­dr­žou? Už čos­ko­ro prí­du
Pre­ká­ža vám sla­bá vý­drž ba­té­rie váš­ho no­te­boo­ku? Vy­dr­žte - no­te­book, kto­rý na jed­no na­bi­tie vy­dr­ží 24 ho­dín, už je sko­ro tu.
29.01.2015 / Martin Stančík / 1712 čítaní (0)
 
Ak­tua­li­zá­cie An­droi­du bu­dú len ob­me­dze­né. Ta­ké­to sú ar­gu­men­ty Goog­lu
Goog­le vo svo­jom prís­pev­ku na so­ciál­nej sie­ti Goog­le+ ob­ha­jo­val svo­je roz­hod­nu­tie pres­tať vy­dá­vať ak­tua­li­zá­cie pre kľú­čo­vý pr­vok ob­siah­nu­tý v star­ších ver­ziách An­droi­du.
28.01.2015 / Martin Stančík / 1862 čítaní (0)
 
Ce­ny 128 GB SSD ma­jú ten­to rok kles­núť na 40 do­lá­rov
Šéf spo­loč­nos­ti Apa­cer Tech­no­lo­gy je pres­ved­če­ný, že ce­na 256 GB dis­kov SSD kles­ne v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka pod 70 do­lá­rov.
28.01.2015 / Redakcia / 466 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Vedci vyrobia parazitických robotov. Očistia vzduch od CO2 a nocovať budú na bilbordoch (1 prís­pev­kov)
joxgdafsyt: prada 新作,http://www.stoutspub.com/preview/event.cfm?tid=685,0,0,0,0,0,0,,0,false ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter