Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Produkty

No­vá fi­lo­zo­fia ak­tua­li­zá­cií Win­dows 10
Win­dows 10 ko­neč­ne umož­ňu­je up­da­te ver­zie Win­dows „za jaz­dy" po­dob­ne jed­no­du­cho ako to fun­gu­je u iOS, či An­droi­du. Po reš­tar­te tr­vá in­šta­lá­cia a kon­fi­gu­rá­cia nie­koľ­ko má­lo mi­nút.
24.10.2014 / Ľuboslav Lacko / 1162 čítaní (0)
 
Ve­rej­né be­ta­tes­to­va­nie Of­fi­ce 16 je na spad­nu­tie. Poz­ri­te si no­vin­ky vo vi­deu.
Mic­ro­soft pra­cu­je na vý­vo­ji a tes­to­va­ní ďal­šej ver­zie svoj­ho kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka, kto­rá ne­sie kó­do­vé ozna­če­nie Of­fi­ce 16.
24.10.2014 / Redakcia / 632 čítaní (0)
 
Bez­plat­ná na­vi­gá­cia He­re je už dos­tup­ná pre všet­ky an­droi­do­vé za­ria­de­nia
Ma­py No­kia He­re sa prep­ra­co­va­li na an­droi­do­vé te­le­fó­ny. Spo­čiat­ku bo­li dos­tup­né exklu­zív­ne pre Sam­sung Ga­laxy, te­raz sú už k dis­po­zí­cii pre aký­koľ­vek te­le­fón s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.1 a vy­šším.
24.10.2014 / Redakcia / 631 čítaní (0)
 
Dy­na­mic Dis­coun­ting: Elek­tro­nic­ká fak­tu­rá­cia mô­že ma­lým fir­mám po­môcť k ho­to­vos­ti
Veľ­ké fir­my či kor­po­rá­cie ma­jú čas­to splat­nosť fak­túr 60, 90 a nie­ke­dy aj viac dní. Dosť ťaž­ká si­tuácia pre ma­lé.
24.10.2014 / Redakcia / 159 čítaní (0)
 
Kto­ré za­ria­de­nia dos­ta­nú An­droid 5.0 Lolli­pop?

Goog­le len ne­dáv­no ofi­ciál­ne uvie­dol An­droid 5.0 Lolli­pop, a ak ne­pat­rí­te k men­ši­ne, kto­rá vlas­tní za­ria­de­nie Nexus či za­ria­de­nie z edí­cie Goog­le Play, is­te vás bu­de za­ují­mať, ke­dy a či vô­bec bu­de­te môcť ak­tua­li­zo­vať svoj An­droid na naj­nov­šiu ver­ziu.

24.10.2014 / Redakcia / 1086 čítaní (0)
 
 
LG G Watch R bu­dú naj­drah­šie smart ho­din­ky s An­droid Wear
Mi­nu­lý týž­deň uvied­la spo­loč­nosť LG na trh v Juž­nej Kó­rei dru­hú ge­ne­rá­ciu svo­jich in­te­li­gen­tných ho­di­niek G Watch R s ok­rúh­lym dis­ple­jom, kto­ré bo­li pre­zen­to­va­né na berlín­skom veľtr­hu IFA a v pr­vom no­vem­bro­vom týž­dni by ma­li do­ra­ziť na európ­sky trh.
23.10.2014 / Redakcia / 358 čítaní (0)
 
Ubi je mi­nia­túr­ny po­čí­tač bez dis­ple­ja. Ov­lá­da sa iba po­mo­cou hla­su.
Za­ria­de­nie Ubi vznik­lo za po­mo­ci por­tá­lu Kic­kstar­ter. Kam­paň us­pe­la pred dvo­ma rok­mi. Po­čí­tač bez dis­ple­ja sa prá­ve dos­tá­va do pre­da­ja.
22.10.2014 / Roman Kadlec / 794 čítaní (0)
 
Le­no­vo a As­hton Kut­cher uvá­dza­jú no­vý YOGA Tab­let 2 Pro so za­bu­do­va­ným pro­jek­to­rom
No­vý tab­let YOGA 2 Pro bol vy­tvo­re­ný v spo­lup­rá­ci s As­hto­nom Kut­che­rom, kto­rý pred ro­kom pri­šiel do spo­loč­nos­ti Le­no­vo ako pro­duk­to­vý in­ži­nier.
22.10.2014 / Redakcia / 485 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter