Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Produkty

Ky­ber­ne­tic­ký SBS-kár. Pr­vý ro­bo­tic­ký stráž­nik sa už nas­ťa­ho­val do Mic­ro­sof­tu
O ro­bo­toch s mo­de­lo­vým ozna­če­ním K5 sme pí­sa­li pred ro­kom. Tr­va­lo to sí­ce tak­mer 12 me­sia­cov, ale te­raz sa K5 už reál­ne za­po­jí do služ­by.
27.11.2014 / Roman Kadlec / 343 čítaní (0)
 
Švá­by zá­chra­ná­ri po­mô­žu vy­hľa­dať za­sy­pa­ných ľu­dí v tros­kách bu­dov
O švá­boch je zná­me, že sú schop­né pre­žiť aj jad­ro­vý vý­buch. Pre­to sa ob­ja­vil ná­pad vy­užiť ich pri pát­ra­ní po obe­tiach rôz­nych ka­tas­trof.
27.11.2014 / Redakcia / 365 čítaní (0)
 
Za­bav­te sa: Vý­ber 8 te­le­víz­nych ap­li­ká­cií pre smar­tfón

Exis­tu­je via­ce­ro spô­so­bov, ako pre­me­niť in­te­li­gent­ný te­le­fón na te­le­ví­ziu do vrec­ka.

27.11.2014 / Roman Kadlec / 963 čítaní (0)
 
Prynt: Pre­nos­ný kryt na smar­tfón vie vy­tla­čiť fot­ky. A vy­tla­če­né fot­ky pre­me­niť na ži­vé vi­deo
Kry­ty na smar­tfón ma­jú oby­čaj­ne zlep­šiť je­ho ochra­nu či zdo­ko­na­liť št­ýl. Star­tup Prynt chce po­mo­cou ne­ho vniesť do pou­ží­va­nia te­le­fó­nu viac zá­ba­vy.
26.11.2014 / Redakcia / 474 čítaní (0)
 
Vi­deo: Pre­let po­nad Lon­dýn z poh­ľa­du or­la s ka­me­rou na chr­bte II
Už dru­hýk­rát pre­le­tel orol mor­ský po­nad európ­sku met­ro­po­lu. Po ús­peš­nom pre­le­te z Eif­fe­lo­vej ve­že vzlie­tol orol z bal­kó­na lon­dýn­skej Ci­ty Hall sme­rom k Tower Brid­ge.
26.11.2014 / Redakcia / 321 čítaní (0)
 
Mo­to­ro­la má in­te­li­gent­ný prí­ve­sok pre zá­bud­liv­cov. Po­mô­že náj­sť kľú­če a prez­vo­ní te­le­fón.
Mo­to­ro­la Key­link je prí­ve­sok, kto­rý pri­pev­ní­te k iné­mu ob­jek­tu a zís­ka­te po­moc­ní­ka, kto­rý po­mô­že náj­sť stra­te­né klú­če ale­bo za­bud­nu­tý te­le­fón.
26.11.2014 / Roman Kadlec / 423 čítaní (0)
 
Pro­duk­ty: Mo­ni­tor so su­per kon­tras­tom
AOC I2470PWQU je mo­ni­tor s uh­lo­prieč­kou 23,8 pal­ca. Dis­po­nu­je kla­sic­kým full HD roz­lí­še­ním, štan­dar­dnou la­ten­ciou 5 ms a svie­ti­vos­ťou 250 cd/mDy­na­mic­ký kon­trast sa chvá­li hod­no­tou až 20 000 000:1, ale ten­to údaj je skôr mar­ke­tin­go­vý ťah.
26.11.2014 / Redakcia / 261 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter