Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

Produkty

Čip AMD Carri­zo – zdat­ná kon­ku­ren­cia pre In­tel Broadwell. Viac tran­zis­to­rov, vy­šší vý­kon, niž­šia spot­re­ba
Spo­loč­nosť AMD zve­rej­ni­la pr­vé pod­rob­nos­ti o svo­jom no­vom či­pe SoC Carri­zo. Ide o naj­nov­šiu ite­rá­ciu kon­cep­tu APU.
03.03.2015 / Redakcia / 9 čítaní (0)
 
MWC 2015: So­ny má naj­ľah­ší a naj­ten­ší 10″ tab­let na sve­te – Xpe­ria Z4 Tab­let
Xpe­ria Z4 Tab­let sa pý­ši naj­lep­ší­mi So­ny tech­no­ló­gia­mi a zá­žit­ka­mi vo svo­jej trie­de. Ob­sa­hu­je vý­kon­né pred­né ste­reo rep­ro­duk­to­ry za­bez­pe­ču­jú­ce pohl­cu­jú­ci efekt pries­to­ro­vé­ho oz­vu­če­nia.
03.03.2015 / Redakcia / 8 čítaní (0)
 
MWC 2015: HTC uvá­dza in­te­li­gent­ný fit­ness ná­ra­mok s GPS
Spo­loč­nosť HTC pred­sta­vi­la svoj pr­vý vy­so­ko­vý­kon­ný in­te­li­gent­ný fit­nes ná­ra­mok s pod­po­rou GPS, HTC Grip pre­po­je­ný so so­ciál­nou sie­ťou od Uni­ted Ar­mour, kto­rá slú­ži na pres­né sle­do­va­nie ak­ti­vít pre špor­tov­cov.
03.03.2015 / Redakcia / 5 čítaní (0)
 
In­tel zme­ní ozna­čo­va­nie pro­ce­so­rov Atom na x3, x5 a x7
In­tel me­ní zna­če­nie svo­jich pro­ce­so­rov Atom s níz­kou spot­re­bou ener­gie. Ho­ci bu­de pou­ží­vať ná­zov Atom pre či­py ur­če­né pre ši­ro­kú šká­lu za­ria­de­ní od in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov.
03.03.2015 / Redakcia / 7 čítaní (0)
 
EZ­chip prip­ra­vu­je sie­ťo­vý pro­ce­sor so 100 jad­ra­mi ARM Cor­tex-A53
Vý­rob­ca po­lo­vo­di­čov EZ­chip Se­mi­con­duc­tor vla­ni na je­seň kú­pil spo­loč­nosť Ti­le­ra, zná­mu naj­mä svo­ji­mi pro­ce­sor­mi Ti­le-GX, ob­sa­hu­jú­ci­mi až 100 vý­poč­to­vých ja­dier.
02.03.2015 / Redakcia / 450 čítaní (0)
 
Elec­tron: Mi­nia­túr­ny mo­dul Wi-Fi pri­po­jí do inter­ne­tu tak­mer všet­ko
Elec­tron je v jed­no­du­chos­ti Ar­dui­no s vý­kon­nej­ším pro­ce­so­rom a SIM kar­tou. Pro­jekt je dos­tup­ný vo ver­zii s 2G a 3G pri­po­je­ním, čo ov­plyv­ňu­je ce­nu za­ria­de­nia.
02.03.2015 / Roman Kadlec / 459 čítaní (0)
 
Predĺži ak­tua­li­zá­cia na An­droid 5.0 smar­tfó­nom vý­drž ba­té­rie? Niek­to­rým áno, iným nie...
Ope­rač­ný sys­tém An­droid 5.0 Lolli­pop mô­že pri niek­to­rých te­le­fó­noch predĺžiť vý­drž ba­té­rie, pri iných, nao­pak, skrá­tiť.
02.03.2015 / Redakcia / 969 čítaní (0)
 
Tim Cook už no­sí ho­din­ky App­le Watch a potvr­dil že, sú vo­do­tes­né
Po­čas náv­šte­vy Ti­ma Coo­ka v berlín­skom App­le Sto­re sa ho je­den za­mes­tna­nec spý­tal pria­mo na je­ho ho­din­ky App­le Watch Sport, kto­ré už  ak­tív­ne pou­ží­va.
02.03.2015 / Redakcia / 347 čítaní (0)
 
Ap­li­ká­cia Gin­ger Key­board zjed­no­du­ší mul­ti­tas­king na smar­tfó­noch
Sof­tvé­ro­vá klá­ves­ni­ca Gin­ger Key­board pri­ná­ša v no­vej ver­zii ap­li­ká­cie pre An­droid za­ují­ma­vú a uži­toč­nú fun­kciu.
27.02.2015 / Roman Kadlec / 517 čítaní (0)
 
An­droid for Work: Goog­le chce pre­sa­diť an­droi­do­vé smar­tfó­ny a tab­le­ty vo fir­mách
An­doid bol čas­to kri­ti­zo­va­ný ako ne­dos­ta­toč­ne za­bez­pe­če­ný sys­tém. To je aj dô­vod, pre­čo sa mu na roz­diel od iOS či Blac­kBerry ne­da­ri­lo pre­sa­diť v pod­ni­ko­vej sfé­re.
27.02.2015 / Redakcia / 887 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Sen high-tech hudobníkov: Elektrické piano Seaboard Grand so zvukom budúcnosti (6 prís­pev­kov)
dwayneby11: Spontánna shemale fotky http://shemales.blogporn.in/?page.kellie   Shamal transexuals video shemal.com transexuals sex videa shemail sex klip
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter