Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Produkty

Ná­ra­mok Myo bu­de spo­lup­ra­co­vať s Goog­le Glass a umož­ní ov­lá­da­nie po­hyb­mi sva­lov
Ná­ra­mok Myo, pro­dukt ka­nad­ské­ho star­tu­pu Thal­mic Lab umož­ňu­jú­ci ov­lá­da­nie za­ria­de­ní ges­ta­mi bez pou­ži­tia ka­me­ry.
27.08.2014 / Redakcia / 236 čítaní (0)
 
Smar­tfó­ny s Win­dows Pho­ne sú vraj nep­ro­fi­ta­bil­né
Už ve­ľa veľ­kých vý­rob­cov smar­tfó­nov vy­jad­ri­lo svo­je roz­ča­ro­va­nie nad tým, že prís­tro­je pos­ta­ve­né na plat­for­me Win­dows Pho­ne sa nep­re­dá­va­jú veľ­mi dob­re.
27.08.2014 / Albert Ryba / 1200 čítaní (0)
 
AMD zhr­nu­lo 30 ro­kov vý­vo­ja gra­fi­ky a hier
AMD na svo­jom even­te k 30-te­mu vý­ro­čiu fir­my v dvoch ho­di­nách zhr­nu­lo kam sa za tie ro­ky po­su­nu­la gra­fi­ka a hry.
27.08.2014 / Redakcia / 429 čítaní (0)
 
Goog­le Glass zrej­me bu­de mať no­vý, de­cen­tnej­ší di­zajn
Di­zajn Goog­le Glass nie všet­ci pri­ja­li s nad­še­ním. Tech­no­lo­gic­ká zlož­ka je na oku­lia­roch nep­re­hliad­nu­teľ­ná a nie kaž­dé­mu sa to pá­či.
26.08.2014 / Redakcia / 546 čítaní (0)
 
Ama­zon vy­skú­ša svo­je dro­ny už ten­to rok v In­dii
Zdá sa, že Ama­zon sa nev­zdá­va svoj­ho plá­nu pou­žiť na do­ru­čo­va­nie zá­sie­lok ma­lé bez­pi­lot­né lie­tad­lá.
26.08.2014 / Redakcia / 171 čítaní (0)
 
Smar­tfó­nom mož­no od­om­knúť už aj vi­sia­ci zá­mok
Dve­ro­vých zá­mkov s tech­no­ló­giou Blue­tooth bo­lo pred­sta­ve­ných už nie­koľ­ko. Pre­čo by ňou te­da ne­mo­hol byť vy­ba­ve­ný aj vi­sia­ci zá­mok?
26.08.2014 / Redakcia / 554 čítaní (0)
 
Nor­ton Anti­vi­rus kon­čí, Sym­an­tec ro­bí veľ­ké up­ra­to­va­nie a vý­raz­ne sa orien­tu­je na cloud

Spo­loč­nosť Sym­an­tec prip­ra­vu­je vo svo­jom ši­ro­ko pou­ží­va­nom bez­peč­nos­tnom ba­lí­ku Nor­ton od sep­tem­bra vý­znam­né zme­ny. In­for­mo­va­la o tom na svo­jom ofi­ciál­nom blo­gu.

25.08.2014 / Redakcia / 1039 čítaní (0)
 
No­vá vi­deo­kon­fe­ren­čná služ­ba umož­ní spo­loč­ne sle­do­vať fil­my a pra­co­vať na do­ku­men­toch
Služ­ba Rab­bit pô­vod­ne vznik­la ako ap­li­ká­cia pre Mac. Te­raz je však dos­tup­ná vo for­me webo­vej služ­by, kto­rá umož­ňu­je vi­deo­ko­mu­ni­ká­ciu s až 10 ľuď­mi sú­bež­ne.
25.08.2014 / Roman Kadlec / 548 čítaní (0)
 
Win­dows 9 by mal byť pred­sta­ve­ný 30. sep­tem­bra, Mic­ro­soft sprís­tup­ní skú­šob­nú ver­ziu
Pod­ľa dob­re oboz­ná­me­ných zdro­jov plá­nu­je Mic­ro­soft bu­dú­ci me­siac na špe­ciál­nej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pred­sta­viť no­vú ver­ziu svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows.
25.08.2014 / Martin Stančík / 1364 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter