Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 

Produkty

Na Win­dows 10 Mo­bi­le už mož­no spúš­ťať an­droi­do­vé ap­li­ká­cie
Mic­ro­soft zma­ril sny pou­ží­va­te­ľov Lu­mií o spus­te­ní ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid na ich te­le­fó­noch. No­vý ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10 Mo­bi­le mal upú­tať pou­ží­va­te­ľov za­ria­de­ní s Win­dows Pho­ne no­vý­mi uži­toč­ný­mi fun­kcia­mi a bez­peč­nos­tný­mi opat­re­nia­mi.
02.10.2015 / Redakcia / 967 čítaní (0)
 
Sam­sung a Ocu­lus pred­sta­vi­li zlep­še­ný Gear VR
Ino­vo­va­ný mo­del za­ria­de­nia na vir­tuál­nu reali­tu Sam­sung Gear VR je te­raz kom­pa­ti­bil­ný s via­ce­rý­mi smar­tfón­mi: Ga­laxy No­te 5, Ga­laxy S6, S6 ed­ge a S6 ed­ge+. Sam­sung Gear VR je o 22 per­cent ľah­ší ako pred­chá­dza­jú­ci mo­del Gear VR In­no­va­tor Edi­tion.
02.10.2015 / Redakcia / 79 čítaní (0)
 
Goog­le uvie­dol tab­let Pixel C, po­do­bá sa na Sur­fa­ce od Mic­ro­sof­tu
Na vče­raj­šom tla­čo­vom po­du­ja­tí Goog­lu pred­sta­vil Sun­dar Pi­chai pop­ri te­le­fó­noch Nexus a za­ria­de­ní Chro­me­cast aj ďal­šie no­vé za­ria­de­nie Pixel C.
01.10.2015 / Redakcia / 748 čítaní (0)
 
Slo­ven­ská mo­bil­ná ap­li­ká­cia rie­ši na­bí­ja­nie te­le­fó­nov za­dar­mo (vi­deo)
Ur­či­te ste sa už ocit­li v si­tuá­cii, že pot­re­bu­je­te nie­čo vy­ba­viť a uka­zo­va­teľ sta­vu ba­té­rie váš­ho te­le­fó­nu sig­na­li­zu­je bez­ná­dej­ne níz­ky stav.
30.09.2015 / Redakcia PC REVUE / 618 čítaní (0)
 
Naj­men­šie bez­drô­to­vé slú­chad­lá PUGZ sú na­bí­ja­teľ­né cez mo­bil
Naj­men­šie bez­drô­to­vé slú­chad­lá, kto­ré sú na­bí­ja­teľ­né cez te­le­fón, uz­re­li svet­lo sve­ta. Mo­men­tál­ne zbie­ra­jú fi­nan­čné pros­tried­ky na svo­ju pro­duk­ciu pros­tred­níc­tvom por­tá­lu Kic­kstar­ter.
30.09.2015 / Redakcia / 483 čítaní (0)
 
Naj­väč­šia 3D tla­čia­reň na sve­te má sta­vať do­my pre ľu­dí pos­tih­nu­tých ka­tas­tro­fa­mi
Big­del­ta.jpgPrí­či­nou vzni­ku naj­väč­šej del­to­vej 3D tla­čiar­ne s náz­vom Big­Del­ta je sna­ha po­má­hať obe­tiam ži­vel­ných poh­rôm. V prí­pa­de pot­re­by by im ma­la umož­niť rých­le a lac­né vy­tla­če­nie no­vé­ho prí­byt­ku.
30.09.2015 / Redakcia / 848 čítaní (0)
 
Ado­be vy­dal no­vý Pho­tos­hop a Pre­mie­re Ele­ments 14
Ado­be pri­nie­sol ak­tua­li­zá­cie pre ver­zie svo­jich pro­duk­tov ur­če­né pre do­má­cich pou­ží­va­te­ľov. Pho­tos­hop Ele­ments a Pre­mie­re Ele­ments sú tu už vo ver­zii 14 a me­dzi ich naj­dô­le­ži­tej­šie no­vin­ky pat­rí schop­nosť od­strá­niť z fo­tog­ra­fií roz­ma­za­nie spô­so­be­né chve­ním rúk.
30.09.2015 / Redakcia / 593 čítaní (0)
 
So­ny CP-V3 – ener­gia do vrec­ka
So­ny USB na­bí­ja­cie ba­té­rie sú ši­kov­ným spo­loč­ní­kom na ces­ty. S hmot­nos­ťou 84 gra­mov, ka­pa­ci­tou 2800 mAh a lí­tio­vo-ióno­vým člán­kom má na­bí­jač­ka So­ny CP-V3 dos­ta­tok ener­gie na na­bi­tie mo­bil­né­ho te­le­fó­nu.
30.09.2015 / Redakcia / 130 čítaní (0)
 
Kryt Han­dy­Ca­se uro­bí iPad a iP­ho­ne prie­hľad­ným. Mô­že­te ich ov­lá­dať zo­za­du
Na ov­lá­da­nie iP­ho­nu či iPa­du zvy­čaj­ne pou­ží­va­te dva prs­ty, a tak vlas­tne 80 % va­šich pr­stov os­tá­va ne­vyu­ži­tých. Pred­stav­te si, že by ste moh­li her­né, ma­po­vé či iné ap­li­ká­cie ov­lá­dať na za­dnej stra­ne za­ria­de­nia.
29.09.2015 / Redakcia / 876 čítaní (0)
 
Plug N Plant: Do­má­ci auto­mat na pes­to­va­nie ma­ri­hua­ny
Pes­to­va­nie, dis­tri­bú­cia či ucho­vá­va­nie ma­ri­hua­ny je na Slo­ven­sku stá­le ile­gál­na čin­nosť. V 23 ame­ric­kých štá­toch však doš­lo k is­tej for­me me­di­cín­ske­ho vy­uži­tia tej­to ľah­kej dro­gy, kým v ďal­ších šty­roch kra­ji­nách sa ma­ri­hua­na sta­la úpl­ne le­gál­nou.
29.09.2015 / Redakcia / 1415 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Windows 10 spravil na Steame masívny skok (1 prís­pev­kov)
gregor1985: Mám na mojom http://semilton.sk/computers/notebooks/notebooks/dell-inspiron-7737-i7-4510u-8gb-hdd-1tb-strieborn/ , Windows 8 pracoval lepšie ako...
 
HummingBoard-Gate – minipočítač pre IoT so 150 modulmi len za 50 dolárov (14 prís­pev­kov)
clarissalw2: My gay pictures http://blackgay.net.erolove.in/?profile.giovanni gay tshirts mitch hewer gay meet gay men gay statistics gay personal ads
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter