Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Produkty

Zá­važ­ná chy­ba v iOS. Od­páľ­te cu­dzí iP­ho­ne na di­aľ­ku za­sla­ním krát­kej SMS
Nej­de o zlý ža­rt. V sú­čas­nos­ti spo­loč­nosť App­le nao­zaj pra­cu­je na op­rav­nom up­da­te ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS v naj­ak­tuál­nej­šej ver­zii 8.3.
29.05.2015 / Redakcia / 454 čítaní (0)
 
No­vý rus­ký pro­ce­sor Bai­kal-T1 má dve jad­rá MIPS a spot­re­bu 5 W
Mi­nu­lý rok rus­ká vlá­da vy­hlá­si­la, že sa nech­ce spo­lie­hať na pro­ce­so­ry od In­te­lu a AMD a viac sa za­me­ria na do­má­ce rus­ké či­py.
29.05.2015 / Redakcia / 1113 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft má ap­li­ká­ciu na syn­chro­ni­zá­ciu ob­sa­hu PC a mo­bi­lu. Cor­ta­na je už aj pre An­droid a iOS
Mic­ro­soft v tých­to dňoch pred­sta­vil no­vú ap­li­ká­ciu pre Win­dows 10 s náz­vom Pho­ne Com­pa­nion. Umož­ní pou­ží­va­te­ľom syn­chro­ni­zo­vať hud­bu, sú­bo­ry, ob­ráz­ky me­dzi po­čí­ta­čom a smar­tfó­nom.
29.05.2015 / Redakcia / 853 čítaní (0)
 
Na­vi­gá­cia do bu­dov za­lo­že­ná na sve­tel­ných sig­ná­loch vi­di­teľ­ných len pre smar­tfó­ny
Phi­lips ve­rí, že ne­ko­neč­né blú­de­nie po ob­cho­de a hľa­da­nie žia­da­né­ho to­va­ru bu­de čos­ko­ro mi­nu­los­ťou. Spo­loč­nosť to­tiž vy­vi­nu­la vnú­tor­ný na­vi­gač­ný sys­tém, kto­rý vás po­mo­cou smar­tfó­nu nas­me­ru­je pria­mo k hľa­da­né­mu to­va­ru.
29.05.2015 / Redakcia / 316 čítaní (0)
 
Strea­muj­te na­ži­vo pria­mo z mo­bi­lu. Pe­ris­co­pe pri­chá­dza aj na An­droid
Ko­mu­ni­kuj­te so svo­ji­mi pria­teľ­mi kde­koľ­vek na sve­te pros­tred­níc­tvom ži­vé­ho vy­sie­la­nia. Ka­me­rou sa sta­ne pria­mo váš mo­bil­ný te­le­fón.
29.05.2015 / Redakcia / 312 čítaní (0)
 
AMD prib­lí­ži­lo fun­kciu mul­tia­dap­ter DX12
Už sme sí­ce ma­li fun­kciu DX12 mul­tia­dap­ter opí­sa­nú od nVi­die, ale te­raz sa k to­mu dos­ta­lo aj AMD, kto­ré pri­dá­va svo­je gra­fy.
29.05.2015 / Redakcia / 155 čítaní (0)
 
Pi­po W6 - ce­no­vo dos­tup­ný pra­cov­ný tab­let s Win­dows 8.1
Tab­let Pi­po W6 je za­ují­ma­vý 8,9-pal­co­vým dis­ple­jom PLS s roz­lí­še­ním 1920 × 1200 pixelov. Pi­po W6 je vy­ba­ve­ný pl­no­hod­not­ným OS Win­dows 8.1, kto­ré­ho ply­nu­lý chod za­bez­pe­ču­je 4-jad­ro­vý pro­ce­sor In­tel Atom Z3735F s tak­to­va­ním na 1,83 GHz.
29.05.2015 / Redakcia / 162 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft chys­tá clou­do­vú schrán­ku OneC­lip. Syn­chro­ni­zu­je po­čí­tač so smar­tfó­nom či tab­le­tom
Mic­ro­soft pred­sta­vil no­vú služ­bu OneC­lip. Ide o uni­ver­zál­nu schrán­ku, kto­rá má schop­nosť okam­ži­te zdie­ľať a trie­diť tex­ty, webo­vé ale­bo poš­to­vé ad­re­sy, ob­ráz­ky či te­le­fón­ne čís­la me­dzi rôz­ny­mi za­ria­de­nia­mi a sys­té­ma­mi.
28.05.2015 / Redakcia / 216 čítaní (0)
 
No­vý sys­tém DRM Vi­di­ty umož­ní preh­rá­vať 4K fil­my na rôz­nych za­ria­de­niach
Na veľtr­hu CES alian­cia SCSA (Se­cu­re Con­tent Sto­ra­ge As­so­cia­tion), kto­rú vy­tvo­ri­li fil­mo­vé štú­diá Fox a War­ner Bros.
28.05.2015 / Redakcia / 365 čítaní (0)
 
Na­du­pa­ný VAIO Z Can­vas chce kon­ku­ro­vať tab­le­tu Sur­fa­ce Pro 3
Bý­va­lá di­ví­zia So­ny Vaio, kto­rá bo­la pre­da­ná ja­pon­skej spo­loč­nos­ti JIP (Ja­pan In­dus­trial Par­tners), vo feb­ruári pred­sta­vi­la VAIO Z Can­vas.
28.05.2015 / Redakcia / 750 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter