Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Produkty

Sym­an­tec vy­zý­va pou­ží­va­te­ľov: Ne­pou­ží­vaj­te pre­hlia­dač Ed­ge od Mic­ro­sof­tu
Pre­hlia­dač Mic­ro­soft Ed­ge, pred­tým zná­my ako Pro­ject Spar­tan, sa po­va­žu­je za no­vý mo­der­ný sof­tvér ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 10.
29.07.2015 / Redakcia / 18 čítaní (0)
 
Vi­deo: Mic­ro­soft uvá­dza dô­vo­dy, pre­čo prejsť na Win­dows 10
Mic­ro­sof­tu veľ­mi zá­le­ží na tom, aby Win­dows 10 bo­la naj­väč­šia a naj­lep­šie pri­jí­ma­ná ak­tua­li­zá­cia je­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, no zá­ro­veň aj naj­bo­hat­šia na no­vé fun­kcie.
29.07.2015 / Redakcia / 24 čítaní (0)
 
Pre­čo sa na no­vom Mac­Boo­ku neop­la­tí pou­ží­vať Goog­le Chro­me?
Ak po­va­žu­je­te Goog­le Chro­me za naj­lep­ší webo­vý pre­hlia­dač a App­le Mac­Book za naj­lep­ší po­čí­tač, mô­že­te sa ocit­núť v zlo­ži­tej si­tuá­cii.
29.07.2015 / Redakcia / 16 čítaní (0)
 
Vy­tvor­te si vlast­ný ho­log­ra­fic­ký 3D pro­jek­tor. Sta­čí vám na to obal z CD a smar­tfón

Pat­rí­te aj vy k tým, kto­rých fas­ci­nu­jú ho­log­ra­my na­vo­dzu­jú­ce efekt reál­nych ob­jek­tov na mies­tach, kde sa v sku­toč­nos­ti vô­bec ne­na­chá­dza­jú?

29.07.2015 / Redakcia / 24 čítaní (0)
 
Me­mo­ry Ca­bel, ká­bel so 128 GB pa­mä­te, kto­rý sa ti bu­de pá­čiť
Ak vlas­tní­te 16 GB iP­ho­ne, asi ne­má­te ve­ľa mies­ta na svo­je fo­tog­ra­fie, vi­deá, prí­pad­ne ap­li­ká­cie.
29.07.2015 / Redakcia / 10 čítaní (0)
 
ZTE má smar­tfó­ny s tro­mi bio­met­ric­ký­mi sní­mač­mi a kru­ho­vé smart ho­din­ky

Čín­ska spo­loč­nosť ZTE v tých­to dňoch pred­sta­vi­la tri no­vé pro­duk­ty ur­če­né na čín­sky trh - dva smar­tfó­ny a in­te­li­gen­tné ho­din­ky.

28.07.2015 / Redakcia / 382 čítaní (0)
 
Mi­nia­túr­ny po­čí­tač C.H.I.P. za 9 do­lá­rov zvlád­ne aj beh naj­nov­šie­ho li­nuxové­ho jad­ra
Pred­sta­ve­nie mi­nia­túr­ne­ho po­čí­ta­ča C.H.I.P. ka­li­for­nskou spo­loč­nos­ťou Next Thing Co. pred dvo­ma me­siac­mi vy­vo­la­lo veľ­ký zá­ujem naj­mä vďa­ka je­ho ce­ne 9 do­lá­rov.
28.07.2015 / Redakcia / 679 čítaní (0)
 
No­vé mo­ni­to­ry Sam­sung ma­jú wire­less na­bí­ja­nie mo­bi­lov
Sam­sung pri­dá­va auto­ma­tic­ké bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie do sto­ja­na svo­jich no­vých mo­ni­to­rov. Ak si te­da pri prá­ci od­lo­ží­te mo­bil pod mo­ni­tor, bu­de sa vám auto­ma­tic­ky na­bí­jať.
28.07.2015 / Redakcia / 74 čítaní (0)
 
PC RE­VUE vi­deo: Sam­sung Gear VR In­no­va­tor Edi­tion
Otes­to­va­li sme oku­lia­re pre vir­tuál­nu reali­tu vy­uží­va­jú­ce te­le­fó­ny Sam­sung Ga­laxy S6 a S6 ed­ge.
27.07.2015 / Ľuboslav Lacko / 201 čítaní (0)
 
Hel­ma Lu­mos sve­tel­ne in­for­mu­je vo­di­čov o zme­ne po­hy­bu cyk­lis­tu pred ním
Nas­le­du­jú­ce­mu vy­ná­le­zu sa po­da­ri­lo ob­ja­vil di­eru na tr­hu a mo­men­tál­ne sa sna­ží vy­zbie­rať pot­reb­né fi­nan­cie na to, aby ju mo­hol za­plá­tať.
27.07.2015 / Redakcia / 720 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Po hoverboarde už aj hoverbike. O lietajúcu motorku má záujem americká armáda (11 prís­pev­kov)
virgiesz16: Porn gay demeanour http://gay.adultgalls.com/?page-gino robert pattinson gay gay sax gay adoption uk gay internet dating bottom gay
 
Levitujúce hoverboardy zažívajú rozmach. Jeden pripravuje aj automobilka Lexus (4 prís­pev­kov)
alexandrapv3: Unripe starkers pictures http://sexteacher.sexblog.pw/?micaela erotic breast feeding erotical nights erotic chatting erotic comic book film er...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter