Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Produkty

Mic­ro­soft vy­dal pre­view ap­li­ká­cií Of­fi­ce pre an­droi­do­vé tab­le­ty s pro­ce­sor­mi In­tel x86
Mic­ro­soft vy­dal fi­nál­nu ver­ziu Of­fi­ce pre an­droi­do­vé tab­le­ty už kon­com ja­nuá­ra, no tý­ka­la sa len za­ria­de­ní s pro­ce­sor­mi ARM a ne­da­la sa pou­žiť s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 5.0 Lolli­pop.
27.04.2015 / Redakcia / 15 čítaní (0)
 
Prí­de Win­dows 10 nao­zaj v jú­li?
Šéf­ka spo­loč­nos­ti AMD Li­sa Su sa pre­riek­la a ozná­mi­la, že Mic­ro­soft vy­dá svoj no­vý ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10 po­čas nas­le­du­jú­cich troch me­sia­cov.
27.04.2015 / Martin Stančík / 45 čítaní (0)
 
Ado­be Lightroom CC a Lightroom 6
Lightroom má­me ko­neč­ne v no­vej ver­zii, do­kon­ca dvoch. Fun­kčne zhod­ných, jed­na s ozna­če­ním CC je sú­čas­ťou clou­do­vých prog­ra­mov Ado­be.
27.04.2015 / Redakcia / 24 čítaní (0)
 
Expe­ri­men­tál­ny pro­to­kol s níz­kou la­ten­ciou mô­že zrý­chliť inter­net až o 75 %

Ak ste pou­ží­va­teľ­mi Chro­mu, prav­de­po­dob­ne ste už pou­ži­li pro­to­kol QUIC od Goog­lu. Spo­loč­nosť to­tiž ne­dáv­no ozná­mi­la, že po­lo­vi­cu do­py­tov z Chro­mu je­ho server­y ob­slu­hu­jú cez QUIC.

24.04.2015 / Redakcia / 1559 čítaní (0)
 
Acer má no­vý 15,6" chro­me­book s naj­dl­hšou vý­dr­žou na ba­té­riu
Acer v New Yor­ku pred­sta­vil no­vý Chro­me­book 15 CB3-531 s 15,6" LCD dis­ple­jom TFT s LED pod­svie­te­ním a anti­ref­lexnou úp­ra­vou Acer Com­fy­View a HD roz­lí­še­ním 1366 × 768 px.
24.04.2015 / Redakcia / 139 čítaní (0)
 
15 ve­cí, kto­ré Xiaomi sko­pí­ro­va­lo od App­lu
Po tom, čo Sam­sung pri­šiel s no­vým smar­tfó­nom Ga­laxy S6, hneď sa za­ča­lo po­le­mi­zo­vať o po­dob­nos­tiach s kon­ku­ren­čným iP­ho­nom.
24.04.2015 / Redakcia / 2047 čítaní (0)
 
No­vá ak­tua­li­zá­cia An­droid Wear dá pou­ží­va­te­ľom smart ho­di­niek väč­šiu slo­bo­du
Goog­le ozná­mil, že in­te­li­gen­tné ho­din­ky s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid Wear bu­de už čos­ko­ro mož­né pou­ží­vať aj vte­dy, ak bu­dú pri­po­je­né k sie­ti Wi-Fi.
24.04.2015 / Martin Stančík / 266 čítaní (0)
 
Acer má pr­vé LED pro­jek­to­ry na sve­te so sen­zo­rom oko­li­té­ho os­vet­le­nia
Spo­loč­nosť Acer roz­ší­ri­la svo­je kom­plexné por­tfó­lio pro­jek­to­rov o tri no­vé mo­de­ly - K138ST, kto­rý je pr­vým LED pro­jek­to­rom na sve­te s in­te­li­gen­tným sen­zo­rom oko­li­té­ho os­vet­le­nia, mo­del U5320W s ultrak­rát­kou pro­jek­čnou vzdia­le­nos­ťou a mo­del P5515 s vy­so­kým roz­lí­še­ním 1080p full HD a vy­ššou ko­rek­ciou li­cho­bež­ní­ko­vé­ho skres­le­nia.
24.04.2015 / Redakcia / 112 čítaní (0)
 
Win­dows 10 bu­de dos­tup­ný už v jú­li. Nech­tiac to prez­ra­di­la šéf­ka AMD
Mi­nu­lý me­siac Mic­ro­soft sta­no­vil uve­de­nie no­vé­ho Win­dows 10 na to­to le­to. Spo­loč­nosť AMD, vý­rob­ca či­pov, však zrej­me poz­ná kon­krét­ny dá­tum, keď by sme sa ma­li doč­kať toh­to dl­ho oča­ká­va­né­ho sys­té­mu.
23.04.2015 / Redakcia / 413 čítaní (0)
 
Dr­žiak tab­le­tu a smar­tfó­nu do kan­ce­lá­rie, ale aj pos­te­le
Ja­pon­ská fir­ma Than­ko pri­nies­la na trh ďal­šiu ku­rio­zi­tu zo sve­ta tech­no­ló­gií - dvoj­ra­men­ný dr­žiak na tab­let a smar­tfón.
23.04.2015 / Redakcia / 407 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter