Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Produkty

Vi­deo: Aj iPad Air 2 sa ohý­ba
Keď­že po uve­de­ní no­vých iP­ho­nov sa pou­ží­va­te­lia sťa­žo­va­li na ich de­for­mo­va­nie pri no­se­ní vo vrec­ku, is­tý ne­mec­ký pou­ží­va­teľ YouTu­be s pre­zýv­kou Mar­vin­kroell, kto­rý má na svo­jom ka­ná­li 5000 účas­tní­kov, sa roz­ho­dol zis­tiť, či sa prob­lém ohý­ba­nia tý­ka aj no­vé­ho iPa­du Air 2.
31.10.2014 / Redakcia / 309 čítaní (0)
 
Mo­bil­ná ap­li­ká­cia TV Joj mô­že od­po­čú­vať do­mác­nos­ti di­vá­kov
Od 1. no­vem­bra spus­tí te­le­ví­zia Joj sú­ťaž Te­le­Ro­lo, v rám­ci kto­rej bu­de di­vá­kov od­me­ňo­vať za sle­do­va­nie jej hlav­né­ho ka­ná­la TV Joj v hlav­nom vy­sie­la­com ča­se od 18.00 do 23.00.
31.10.2014 / Redakcia / 224 čítaní (0)
 
MS Of­fi­ce 16 potvr­de­ný na dru­hú po­lo­vi­cu bu­dú­ce­ho ro­ka
Pod­ľa hlav­nej ma­na­žér­ky pre mar­ke­ting Of­fi­ce a Of­fi­ce 365 Ju­lie Whi­to­vej ďal­šia ver­zia Of­fi­ce pre Win­dows bu­de vy­da­ná v dru­hej po­lo­vi­ci bu­dú­ce­ho ro­ka.
31.10.2014 / Martin Stančík / 102 čítaní (0)
 
Po­čí­tač so štvor­jad­ro­vým Ato­mom a pod­po­rou pre OS Win­dows 8.1 či An­droid vo veľ­kos­ti kľú­ča USB
V pos­led­ných ro­koch via­ce­rí čín­ski vý­rob­co­via uvied­li na trh ma­lé za­ria­de­nia, kto­ré sa da­li za­po­jiť do te­le­ví­zo­ra a umož­ňo­va­li spus­tiť na ňom an­droi­do­vé ap­li­ká­cie.
31.10.2014 / Redakcia / 759 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft v pia­tok ukon­čí OEM pre­daj Win­dows 7
Pia­tok 31. ok­tób­ra bu­de pos­led­ný deň, keď OEM vý­rob­co­via PC bu­dú môcť za­kú­piť väč­ši­nu edí­cií ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 7 na in­šta­lo­va­nie na no­vých po­čí­ta­čoch.
30.10.2014 / Redakcia / 471 čítaní (0)
 
Nie­čo ako Snap­chat. Na­mies­to fo­tiek však mô­že­te po­sie­lať pes­nič­ky a je to le­gál­ne.
Boomio je no­vá so­ciál­na sieť, za­me­ra­ná na zdie­ľa­nie hud­by. V po­rov­na­ní so za­uží­va­ný­mi strea­mo­va­cí­mi služ­ba­mi, ako je Spo­ti­fy ale­bo Dee­zer, sa od­li­šu­je ši­kov­ne navr­hnu­tým kon­cep­tom.
30.10.2014 / Roman Kadlec / 402 čítaní (0)
 
HTML5 je do­kon­če­ný, no o bu­dúc­nosť webu stá­le zá­pa­sia dve sku­pi­ny
Kon­zor­cium W3C po ro­koch pri­dá­va­nia fun­kcií a vy­ko­ná­va­nia rôz­nych zmien zve­rej­ni­lo fi­nál­nu ver­ziu štan­dar­du HTML5, jed­nej z dvoch zá­klad­ných tech­no­ló­gií, na kto­rých fun­gu­je web.
30.10.2014 / Redakcia / 1495 čítaní (0)
 
Su­pe­rús­por­né mo­du­lár­ne server­y HP no­vo pod­po­ru­jú aj Xeon
HP v sep­tem­bri sprís­tup­ni­lo va­riant svoj­ho server­a Moon­shot so 64-bi­to­vým pro­ce­so­rom ARM a sta­lo sa tak vô­bec pr­vým vý­rob­com, kto­rý ta­ký­to pro­ce­sor v server­i za­čal po­nú­kať.
30.10.2014 / Martin Stančík / 166 čítaní (0)
 
Kam sa hra­be RISC aj CISC. Pro­ce­so­ry VISC ich vo vý­ko­ne na watt scho­va­jú do vrec­ka.
Star­tup Soft Ma­chi­nes si zob­ral po­pu­lár­ny, ale abstrakt­ný kon­cept vir­tuál­nych stro­jov a ap­li­ko­val ho na úrov­ni či­pu.
29.10.2014 / Redakcia / 1391 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter