Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Produkty

Špe­ciál­ny opa­sok, kto­rý fun­gu­je aj ako na­bí­jač­ka na te­le­fón
Smar­tfón sa čas­to vy­bi­je prá­ve vte­dy, ke­dy je to naj­nev­hod­nej­šie. Rie­še­ním sú exter­né aku­mu­lá­to­ry, av­šak tie ne­má­me vždy po­ru­ke.
20.11.2014 / Roman Kadlec / 179 čítaní (0)
 
DAR­PA chce zos­tro­jiť lie­ta­jú­cu lie­tad­lo­vú loď na vý­sad­ky dro­nov. Ná­pad­mi mô­že­te pris­pieť aj vy
Vo­jen­ské bez­pi­lot­né lie­tad­lá po­nú­ka­jú spô­sob, ako udr­žať pi­lo­tov mi­mo ne­bez­peč­ných ope­rá­cií. Prob­lém je však v tom, že ma­jú krát­ky do­let a nie sú veľ­mi rých­le.
20.11.2014 / Redakcia / 494 čítaní (0)
 
Pri­chá­dza no­vý ultra­ten­ký Le­no­vo YOGA 3 Pro s vý­bor­ný­mi pa­ra­met­ra­mi
Le­no­vo ozná­mi­lo uve­de­nie no­vé­ho ultra­ten­ké­ho kon­ver­ti­bil­né­ho po­čí­ta­ča. No­vý YOGA 3 Pro je pri 12,8 mm o ďal­ších 17 % ten­ší ako je­ho pred­chod­ca. Po­čí­tač je aj ľah­ší - je­ho hmot­nosť je len 1,19 kg, čo je o 14 % me­nej ako pred­tým.
20.11.2014 / Redakcia / 244 čítaní (0)
 
Muž, kto­rý po­ču­je Wi-Fi. Vy­po­čuj­te si, ako znie bez­drô­to­vá sieť.
Stra­ta slu­chu mô­že člo­ve­ka izo­lo­vať od oko­lia. No spi­so­va­teľ Frank Swain, kto­rý za­čal strá­cať sluch ako 20-roč­ný, sa roz­ho­dol náj­sť spô­sob, ako sa za­po­čú­vať do nie­čo­ho, čo os­tat­ní ne­mô­žu po­čuť.
20.11.2014 / Redakcia / 981 čítaní (0)
 
No­kia uvá­dza tab­let N1, na­po­do­be­ni­nu iPa­du Mi­ni s An­droi­dom
Ne­ce­lých se­dem me­sia­cov po tom, čo No­kia pre­da­la svo­ju di­ví­ziu mo­bil­ných te­le­fó­nov Mic­ro­sof­tu za 7,2 mld. do­lá­rov, pri­chá­dza na trh no­vé za­ria­de­nie tej­to znač­ky.
20.11.2014 / Redakcia / 199 čítaní (0)
 
Pro­duk­ty: Šikov­né adap­té­ry hlav­ne pre mo­bil­né za­ria­de­nia
Ultra­boo­ky sú su­per, ale ne­ma­jú ve­ľa por­tov. Všet­ko sa však dá zme­niť a pos­lú­žia na to uži­toč­né adap­té­ry.
20.11.2014 / Redakcia / 165 čítaní (0)
 
Snap­chat je ďal­šia služ­ba, kto­rá umož­ňu­je po­sie­lať pe­nia­ze
Ob­ľú­be­né so­ciál­ne sie­te sa pos­tup­ne stá­va­jú ďal­ším spô­so­bom, ako po­sie­lať pe­nia­ze pria­te­ľom.
19.11.2014 / Roman Kadlec / 183 čítaní (0)
 
Na koľ­ko te­raz vy­jde des­kto­po­vá zos­ta­va s DDR4?
Mi­nu­le sme sa poz­re­li na vý­kon­nú DDR3 zos­ta­vu, kto­rú bez prob­lé­mov vop­chá­te do 1000 eur, te­raz sa poz­ri­me, ako by to vy­šlo, ke­by sme preš­li rov­no na no­vé pa­mä­te DDR4, kto­ré sú drah­šie, a rov­na­ko sa na vy­ššej ce­no­vej hla­di­ne ve­zú pro­ce­sor a dos­ka.
19.11.2014 / Redakcia / 897 čítaní (0)
 
Naj­lep­ším pod­ni­ka­teľ­ským ná­pa­dom je ana­ly­tic­ký sof­tvér. Ví­ťaz zís­kal od­me­nu 330 000 €
Zdru­že­nie mla­dých pod­ni­ka­te­ľov Slo­ven­ska vy­hlá­si­lo v Sta­rej tr­žni­ci v Bra­tis­la­ve ví­ťa­zov tre­tie­ho roč­ní­ka sú­ťa­že Pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad ro­ka, ur­če­nej pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov.
19.11.2014 / Redakcia / 514 čítaní (0)
 
Pro­duk­ty: Vrec­ko na uta­je­nie
Pro­dukt ako X-BAG sme tu eš­te ne­ma­li. Je to vrec­ko, do kto­ré­ho mô­že­te ulo­žiť napr. mo­bil, tab­let, no­te­book a má­te is­to­tu, že od tej­to chví­le bu­de­te ne­vys­to­po­va­teľ­ní.
19.11.2014 / Redakcia / 381 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter