Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Produkty

Čín­ska taxis­luž­ba Di­di Kuaidi val­cu­je Uber
Do­mi­nant­ný čín­sky pre­vádz­ko­va­teľ inter­ne­to­vej ap­li­ká­cie na al­ter­na­tív­nu taxis­luž­bu Di­di Kuaidi ov­lá­da až 80 % tr­hu v Čí­ne.
03.07.2015 / Redakcia / 222 čítaní (0)
 
Sam­sung od­blo­ku­je Win­dows Up­da­te
Spo­loč­nosť Sam­sung má za se­bou nie­koľ­ko preš­ľa­pov oh­ľa­dom bez­peč­nos­ti svo­jich za­ria­de­ní.
03.07.2015 / Redakcia / 104 čítaní (0)
 
Win­dows 10 zrej­me pri­ne­sie nah­rá­va­nie ho­vo­rov
Mic­ro­soft vy­dal no­vú ap­li­ká­ciu pre Win­dows Pho­ne, ur­če­nú na sprá­vu pri­chá­dza­jú­cich ho­vo­rov. Ap­li­ká­cia Call+ je k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie v ob­cho­de Win­dows Pho­ne.
03.07.2015 / Redakcia / 285 čítaní (0)
 
Slú­chad­lá Ko­koon vám po­mô­žu za­spať kde­koľ­vek

Slú­chad­lá vo všeo­bec­nos­ti nie sú skonštruo­va­né tak, aby sme s ni­mi moh­li spať. Pre mo­del Ko­koon to však nep­la­tí, ten je navr­hnu­tý vy­slo­ve­ne tak, aby sme si ho ne­mu­se­li pred spa­ním od­lo­žiť.

03.07.2015 / Redakcia / 370 čítaní (0)
 
Li­nuxové jad­ro má už viac ako 20 mi­lió­nov riad­kov kó­du
Za ne­ce­lých 7 ro­kov sa roz­sah kó­du li­nuxové­ho jad­ra zdvoj­ná­so­bil. Kým v ok­tób­ri 2008 mal li­nuxový ker­nel 10 mi­lió­nov riad­kov, pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi už prek­ro­čil 20 mi­lió­nov.
03.07.2015 / Redakcia / 401 čítaní (0)
 
Ar­chos PC Stick – vrec­ko­vý po­čí­tač s Win­dows 10 za 99 do­lá­rov
Ar­chos je ďal­ší vý­rob­ca, kto­rý pred­sta­vil ma­lý po­čí­tač v po­do­be kľú­ča HDMI. Sta­čí ho za­po­jiť do por­tu HDMI na te­le­ví­zo­re ale­bo mo­ni­to­re a pri­po­jiť klá­ves­ni­cu a myš, prí­pad­ne mô­že­te pou­žiť bez­drô­to­vé ov­lá­da­nie.
02.07.2015 / Redakcia / 985 čítaní (0)
 
Zber­ni­ca PCI Express 4.0 prí­de zrej­me až na kon­ci de­ká­dy. Bu­de mať no­vý ko­nek­tor
Spo­čiat­ku sa do­kon­če­nie zber­ni­ce PCI Express 4.0 od­ha­do­va­lo na ko­niec ro­ka 2015. Nes­kôr to bo­la po­lo­vi­ca ro­ku 2016 a v sú­čas­nos­ti sa ho­vo­rí až o ro­ku 2017.
02.07.2015 / Redakcia / 549 čítaní (0)
 
No­vý build Win­dows 10 je sta­bil­ný a bez chýb. Za­hŕňa aj Mic­ro­soft Wi-Fi
Tak ako sľú­bil Ga­briel Aul z Mic­ro­sof­tu, k in­si­de­rom sa dos­tá­va no­vé zos­ta­ve­nie Win­dows 10 s po­ra­do­vým čís­lom 10158.
02.07.2015 / Redakcia / 956 čítaní (0)
 
Re­mie­nok Re­serve Strap za 249 USD vám predĺži vý­drž App­le Watch až o 30 ho­dín
In­te­li­gen­tné ho­din­ky sa čo­raz viac te­šia ob­ľu­be u svo­jich no­si­te­ľov. No je­den nie až ta­ký za­ned­ba­teľ­ný ne­dos­ta­tok je ich vý­drž.
01.07.2015 / Redakcia / 301 čítaní (0)
 
Fo­tog­ra­fo­va­nie ta­pe­ty pre Win­dows 10
Bliss, pred­vo­le­ná ta­pe­ta, kto­rá bo­la do­dá­va­ná s Win­dows XP, bo­la fo­tog­ra­fo­va­ná v So­no­ma Coun­ty v Ka­li­for­nii a sta­la sa na­po­ze­ra­nej­šou fot­kou všet­kých čias.
30.06.2015 / Redakcia / 385 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Po hoverboarde už aj hoverbike. O lietajúcu motorku má záujem americká armáda (6 prís­pev­kov)
nathanielsm16: Latin shemales http://shemale.replyme.pw/?private.tyler trannysex free shemal movies shemeal videos freeshemal sex taranny sex
 
Levitujúce hoverboardy zažívajú rozmach. Jeden pripravuje aj automobilka Lexus (4 prís­pev­kov)
alexandrapv3: Unripe starkers pictures http://sexteacher.sexblog.pw/?micaela erotic breast feeding erotical nights erotic chatting erotic comic book film er...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter