Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

Produkty

Adap­tér Mag­zet mag­ne­tic­ky pri­po­jí slú­chad­lá k no­te­boo­ku či smar­tfó­nu

No­vý pro­jekt na por­tá­li Kic­kstar­ter pred­sta­vu­je za­ria­de­nie Mag­zet, kto­ré pos­lú­ži pre slú­chad­lá po­dob­ne ako na­bí­ja­cí ko­nek­tor Mag­Sa­fe App­lu na no­te­boo­koch.

27.03.2015 / Redakcia / 458 čítaní (0)
 
Chys­tá sa zá­sad­ný zlom v ob­las­ti či­pov? Vďa­ka gá­liu bu­dú rých­lej­šie a lac­nej­šie
Vý­skum­ní­ci zo Stan­for­do­vej uni­ver­zi­ty priš­li s no­vým spô­so­bom, ako pri pou­ži­tí ar­ze­ni­du gá­lia (ale­bo aj ar­ze­nid ga­li­tý) na­mies­to kre­mí­ka lac­nej­šie vy­rá­bať kva­lit­nej­šie pro­ce­so­ry či so­lár­ne pa­ne­ly.
27.03.2015 / Martin Stančík / 846 čítaní (0)
 
Viac ako po­lo­vi­ca ho­di­niek App­le Watch sa na trh ne­dos­ta­ne. Prob­lém je s kva­li­tou.
Vý­ro­bu App­le Watch skom­pli­ko­va­li konštruk­čné prob­lé­my. Údaj­ne až 70 % vy­ro­be­ných ho­di­niek je ka­zo­vých. Si­tuáciu na­vy­še sťa­žu­je aj ne­dos­ta­tok kom­po­nen­tov.
26.03.2015 / Redakcia / 407 čítaní (0)
 
Smart ná­ra­mok Goog­lu má po­môcť v bo­ji pro­ti ra­ko­vi­ne
Goog­le sa za­po­jil do bo­ja pro­ti jed­nej z naj­ne­bez­peč­nej­ších cho­rôb toh­to sto­ro­čia - ra­ko­vi­ne. Už pred is­tým ča­som sa ob­ja­vi­li v mé­diách sprá­vy o tom, že spo­loč­nosť prip­ra­vu­je pi­lul­ku.
26.03.2015 / Redakcia / 517 čítaní (0)
 
Pre­hlia­dač Spar­tan po­núk­ne čí­ta­cí re­žim s fun­kcia­mi po­dob­ný­mi čí­tač­ke e-kníh
Keď Mic­ro­soft uvoľ­nil build 10041 Win­dows 10, mno­hí bo­li roz­ča­ro­va­ní, pre­to­že v ňom chý­bal pre­hlia­dač Spar­tan. Web Neowin však pri­nie­sol nie­koľ­ko sní­mok.
26.03.2015 / Redakcia / 725 čítaní (0)
 
Pre­čo fir­my viac nep­re­zen­tu­jú DX12?
Brad War­dell zo Star­doc­ku zno­vu po­ve­dal pár slov k DX12 a naz­na­ču­je aj to, pre­čo fir­my len opatr­ne spo­mí­na­jú no­vý sys­tém. War­dell je v pod­sta­te je­di­ný, kto viac roz­prá­va od DX12 a reál­ne aj nie­čo uka­zu­je.
26.03.2015 / Redakcia / 432 čítaní (0)
 
Vo Win­dows 10 sa zme­nia fun­kcie gest na ok­ra­joch do­ty­ko­vých dis­ple­jov
Win­dows 10 bu­de ob­sa­ho­vať no­vé ges­tá pre touch­pa­dy no­te­boo­kov aj pre do­ty­ko­vé dis­ple­je. Na kon­fe­ren­cii Win­HEC Mic­ro­soft uká­zal sním­ky, kto­ré ilus­tro­va­li no­vé do­ty­ko­vé ges­tá.
26.03.2015 / Redakcia / 461 čítaní (0)
 
Sy­gic sprís­tup­nil ap­li­ká­ciu Fuelio na sle­do­va­nie spot­re­by pa­li­va. Bu­de za­dar­mo
Pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie Fuelio mô­žu pou­ží­va­te­lia sle­do­vať vý­dav­ky za ben­zín a ďal­šie po­lož­ky, kto­rú sú us­po­ria­da­né do pris­pô­so­bi­teľ­ných ka­te­gó­rií, ako nap­rík­lad služ­by, údr­žba, pois­te­nie, autou­my­vá­reň, par­ko­va­nie a po­dob­ne.
26.03.2015 / Redakcia / 414 čítaní (0)
 
Ká­bel In­fi­ni­teUSB skon­cu­je s ne­dos­tat­kom por­tov na no­te­boo­ku
Pred­stav­te si, že má­te na no­te­boo­ku len dva por­ty USB, no pot­re­bu­je­te k ne­mu pri­po­jiť myš, smar­tfón, flash disk a op­tic­kú jed­not­ku. Moh­li by ste in­ves­to­vať do roz­bo­čo­va­ča USB.
26.03.2015 / Redakcia / 1534 čítaní (0)
 
Win­dows 10 build 10041 si mô­že­te stiah­nuť aj ako in­šta­lač­né sú­bo­ry ISO
Účas­tní­ci prog­ra­mu Win­dows In­si­der, kto­rí tes­tu­jú Win­dows 10 a ma­jú nas­ta­ve­ný ka­nál Fast Ring, už od mi­nu­lé­ho týž­dňa ma­jú k dis­po­zí­cii no­vý build 10041.
26.03.2015 / Redakcia / 889 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter