Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Produkty

Ako je to s údaj­ný­mi za­dný­mi vrát­ka­mi v sof­tvé­ri Mic­ro­sof­tu?
Scott Char­ney, je­den z naj­vyš­ších pred­sta­vi­te­ľov bez­peč­nos­tné­ho od­de­le­nia Mic­ro­sof­tu, pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi vy­hlá­sil, že vlá­da nik­dy ne­po­žia­da­la spo­loč­nosť o in­šta­lo­va­nie za­dných vrá­tok do jej pro­duk­tov.
31.07.2014 / Redakcia / 14 čítaní (0)
 
Bez­peč­né clou­do­vé úlo­žis­ko s jed­no­du­chým ov­lá­da­ním? Poč­kaj­te si na Peak Dri­ve
Na trh sa chys­tá no­vé clou­do­vé úlo­žis­ko z Ne­mec­ka. Na­zý­va sa Peak Dri­ve a chce za­ujať tým naj­lep­ším, čo po­nú­ka kon­ku­ren­cia - po­hodl­ným a jed­no­du­chým pou­ží­va­ním Drop­boxu a pok­ro­či­lým za­bez­pe­če­ním služ­by Spi­de­rOak.
31.07.2014 / Roman Kadlec, / 7 čítaní (0)
 
Pre­čo si za­ob­sta­rať re­pa­so­va­ný po­čí­tač?
Kla­sic­ké sto­lo­vé po­čí­ta­če aj no­te­boo­ky ma­jú do­bu ra­píd­nych ino­vá­cií už za se­bou a na vý­vo­jo­vej kriv­ke sa tak pre­su­nu­li z ob­las­ti in­ten­zív­ne­ho vý­vo­ja do ob­las­ti sta­bil­nej vy­zre­tos­ti.
31.07.2014 / Albert Ryba / 18 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft vý­vo­já­rom prip­ra­vil dos­ku v štý­le Ras­pberry Pi
Mic­ro­soft sa spo­jil s In­te­lom a ďal­ším vý­rob­com har­dvé­ru, spo­loč­nos­ťou Cir­cuit­Co, a navr­hol spo­lu s ni­mi zá­klad­nú dos­ku pre vý­vo­já­rov s náz­vom Sharks Co­ve. Tú si te­raz mož­no pre­dob­jed­nať za 299 do­lá­rov.
31.07.2014 / Martin Stančík / 11 čítaní (0)
 
Poč­kaj­te s ná­ku­pom. Mic­ro­soft a In­tel chys­ta­jú nao­zaj lac­né no­te­boo­ky pre štu­den­tov
Taiwan­ský server Di­gi­ti­mes naz­na­čil, že Mic­ro­soft, In­tel a vý­rob­co­via no­te­boo­kov prip­ra­vu­jú lac­né mo­de­ly, ur­če­né pre­dov­šet­kým pre štu­den­tov.
30.07.2014 / Redakcia / 1010 čítaní (0)
 
Mo­ni­to­ry pod­po­ru­jú­ce nVi­dia G-Sync pred­sta­ve­né
Kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka pred­sta­vi­la nVi­dia tech­no­ló­giu G-Sync. Mo­ni­to­ry pod­po­ru­jú­ce tú­to tech­no­ló­giu dos­ta­li od nVi­die ma­lú kar­tu, kto­rá je schop­ná ko­mu­ni­ko­vať s gra­fic­kou kar­tou.
30.07.2014 / Redakcia / 191 čítaní (0)
 
Ne­ľú­tos­tná prav­da o spot­re­be a za­hrie­va­ní dis­kov SSD
Ho­ci dis­ky ty­pu SSD (So­lid Sta­te Dri­ve) bo­li spr­vu pro­pa­go­va­né ako ener­ge­tic­ky ús­por­nej­šia al­ter­na­tí­va ku kla­sic­kým pev­ným dis­kom, reali­ta je te­raz úpl­ne od­liš­ná.
30.07.2014 / Albert Ryba / 2092 čítaní (0)
 
App­le sprís­tup­nil ve­rej­nú be­ta ver­ziu OS X Yose­mi­te
Vo štvr­tok App­le sprís­tup­nil svo­ju pr­vú ve­rej­nú be­ta ver­ziu OS X Yose­mi­te. Pou­ží­va­te­lia si te­da mô­žu stiah­nuť pre-re­lea­se ver­ziu toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu na vy­skú­ša­nie.
29.07.2014 / Redakcia / 340 čítaní (0)
 
Ke­vo Smart Door Lock je in­te­li­gent­ný zá­mok. Od­om­kne­te ho do­ty­kom.
Zá­mok Ke­vo Smart Door Lock je mož­né od­om­knúť po­mo­cou kľú­ča, mo­bil­nej ap­li­ká­cie ale­bo špe­ciál­nym blue­tooth prí­ves­kom.
29.07.2014 / Roman Kadlec / 723 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter