Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Produkty

OneP­lus One od­ha­le­ný. Na­du­pa­ný smar­tfón s Cya­no­gen­Mo­dom za 269 EUR
OneP­lus je star­tup bu­rá­ca­jú­ci ma­sy, kto­ré­ho ošiaľ spô­so­bil za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti Op­po Pe­te Lau. Dnes spo­loč­nosť od­ha­li­la svoj oča­ká­va­ný smar­tfón One, kto­rý po­nú­ka high-end štan­dard za me­nej ako 300 do­lá­rov.
24.04.2014 / Kristián Patlevič / 563 čítaní (0)
 
Ba­na­na Pi – pri­chá­dza vý­kon­nej­ší brat Ras­pberry Pi s dvoj­jad­ro­vým pro­ce­so­rom
Po­nu­ka mi­nia­túr­nych po­čí­ta­čov na tr­hu je dosť ši­ro­ká, no me­dzi naj­ob­ľú­be­nej­šie stá­le pat­rí Ras­pberry Pi, uve­de­ný už pred nie­koľ­ký­mi rok­mi. A to aj na­priek to­mu, že zďa­le­ka to nie je naj­vý­kon­nej­ší mo­del.
24.04.2014 / Redakcia / 744 čítaní (0)
 
Špe­ciál­ny sprej do­dá te­le­fó­nu od­ol­nosť vo­či vo­de a škra­ban­com
No­vý pro­jekt na por­tá­li Kic­kstar­ter pre­zen­tu­je jed­no­du­chý spô­sob, ako spra­viť te­le­fón od­ol­ným vo­či vo­de. Za­ria­de­nie sta­čí pos­trie­kať špe­ciál­nym spre­jom.
24.04.2014 / Roman Kadlec / 489 čítaní (0)
 
Nás­troj App Con­fig vy­tvo­rí uni­kát­ne nas­ta­ve­nia pre kaž­dú An­droid ap­li­ká­ciu zvlásť. Šikov­né a uži­toč­né.
Ak pat­rí­te me­dzi pou­ží­va­te­ľov, kto­rí neus­tá­le me­nia nas­ta­ve­nia te­le­fó­nu v sna­he maxima­li­zo­vať vý­drž ba­té­rie, uti­li­tu App Con­fig ur­či­te oce­ní­te. Pre kaž­dú ap­li­ká­ciu si po­mo­cou nej vy­tvo­rí­te pro­fil a nas­ta­ve­nia sa pri pre­pí­na­ní ap­li­ká­cií bu­dú me­niť auto­ma­tic­ky.
23.04.2014 / Roman Kadlec / 711 čítaní (0)
 
Bez­drô­to­vá na­bí­jač­ka ďal­šej ge­ne­rá­cie na­bi­je 40 te­le­fó­nov na­raz, do vzdia­le­nos­ti až 4,5 met­ra
Dneš­né bez­drô­to­vé na­bí­jač­ky vy­ze­ra­jú väč­ši­nou ako pod­lož­ky. Aby sa te­le­fón na­bil, za­ria­de­nie mu­sí le­žať pria­mo na nej. To­to ob­me­dzenie bu­de o pár ro­kov mi­nu­los­ťou.
23.04.2014 / Roman Kadlec / 793 čítaní (0)
 
Ubun­tu 14.04 "Tras­ty Tahr" cie­lia na uží­va­te­ľov Win­dows XP a ma­jú am­bí­cie aj vo sve­te tab­le­tov
Dis­tri­bú­cia Ubun­tu ozna­če­ná ako 14.04 Trus­ty Tahr cie­li na pou­ží­va­te­ľov Win­dows XP a má am­bí­cie vo sve­te tab­le­tov.
23.04.2014 / Redakcia / 1237 čítaní (0)
 
Ce­sium 133 – pr­vé ató­mo­vé ná­ram­ko­vé ho­din­ky, kto­ré mô­že­te no­siť na zá­päs­tí
Ho­din­ky vlas­tní väč­ši­na ľu­dí, ho­ci dnes už mno­hí hľa­da­jú in­for­má­ciu o pres­nom ča­se skôr na svo­jom smar­tfó­ne. Mož­no má­te na svo­jom zá­päs­tí dra­hý a skve­lo vy­ze­ra­jú­ci mo­del.
23.04.2014 / Redakcia / 986 čítaní (0)
 
No­vá ver­zia Ras­pberry Pi má veľ­kosť pa­mä­ťo­vé­ho mo­du­lu. Ob­sa­hu­je viac mo­du­lár­ne­ho open sour­ce har­dvé­ru
Mi­nia­túr­ny po­čí­tač Ras­pberry Pi by sa čos­ko­ro mo­hol dos­tať do ľu­bo­voľ­né­ho za­ria­de­nia, kto­ré pot­re­bu­je za­bu­do­va­ný vý­poč­to­vý vý­kon.
23.04.2014 / Redakcia / 2185 čítaní (0)
 
Fu­tu­ris­tic­ký kon­cept skla­da­teľ­né­ho te­le­fó­nu s OLED dis­ple­jom a HW klá­ves­ni­cou
Ak sle­du­je­te vi­deo, pou­ží­va­te ho v ši­ro­kouh­lom zob­ra­ze­ní. Ak chce­te pí­sať, časť dis­ple­ja si zlo­ží­te a mô­že­te pí­sať na klá­ves­ni­ci, kto­rá je scho­va­ná na chr­bte za­ria­de­nia.
22.04.2014 / Roman Kadlec / 659 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Aj Intel má svoju verziu Raspberry Pi. Volá sa Minnowboard Max, beží na platforme x86 a stojí 99 dolárov (5 prís­pev­kov)
AnthonyTiz: Superb images, the color and depth of the images are breath-taking, they draw you in as though you are a component of the make-up. my website ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter