Prečo Apple nespojí OS X a iOS?

iOS_OSX_202.jpg Jed­na z vý­hod tab­le­tov s Win­dows 8 bu­de prak­tic­ky to­tož­ný ope­rač­ný sys­tém na tab­le­toch a des­kto­po­vých PC. Po­dob­nú vlas­tnosť za­tiaľ ne­po­nú­ka nik­to ok­rem Mic­ro­sof­tu a tak sa lo­gic­ky ob­ja­vu­je úva­ha, či nie­čo po­dob­né ne­chys­tá aj App­le. 

V pos­led­nom ča­se sa ob­ja­vu­jú do­ha­dy o tom, že App­le chce spo­jiť OS X a iOS, resp. že chce pro­ce­so­ry In­tel nah­ra­diť vlas­tný­mi pro­ce­sor­mi ARM. Obe úva­hy sú lo­gic­ké, keď sa však po­zrie­me na ak­tuál­ne pred­sta­ve­nú ver­ziu OS X, Moun­tain Lion nas­ved­ču­je, že prí­pad­né­ho zlú­če­nia sa čos­ko­ro ne­doč­ká­me. Nao­pak, no­vá ver­zia Mac OS X to­tiž pri­ne­sie via­ce­ro no­vi­niek, kto­ré sú za­me­ra­né na lep­šie pre­po­je­nie oboch ope­rač­ných sys­té­mov. 

- Ap­li­ká­cie iOS do­ká­žu jed­no­du­cho zdie­ľať in­for­má­cie po­mo­cou via­ce­rých slu­žieb vrá­ta­ne Twit­te­ra, e-mai­lu aj iMes­sa­ge. Tá­to vlas­tnosť bo­la in­teg­ro­va­ná aj do pre­hlia­da­ča Sa­fa­ri v Mac OS a App­le ju chce in­teg­ro­vať aj do ap­li­ká­cií OS X.

- Moun­tain Lion do­ká­že auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zo­vať do­ku­men­ty do iC­lou­du. Pou­ží­va­teľ sa te­da o syn­chro­ni­zá­ciu ne­mu­sí sta­rať a vždy má do­ku­men­ty k dis­po­zí­cii aj v za­ria­de­ní s iOS.

- Sprá­vy pri­chá­dza­jú­ce do za­ria­de­nia s iOS sa auto­ma­tic­ky zob­ra­zia v ap­li­ká­cii Mes­sa­ges v rám­ci OS X.

- Pri­po­mien­ky, kto­ré si pou­ží­va­teľ za­de­fi­nu­je po­mo­cou ap­li­ká­cie Re­min­ders, sa auto­ma­tic­ky zob­ra­zia na Ma­cu.

- Po­dob­ne ako do­ku­men­ty aj poz­nám­ky mož­no vďa­ka syn­chro­ni­zá­cii v iC­lou­de jed­no­du­cho zob­ra­ziť v rám­ci OS X.

- Moun­tain Lion pri­ne­sie aj pod­po­ru no­ti­fi­ká­cií, kto­ré sa bu­dú ok­rem za­ria­de­nia s iOS zob­ra­zo­vať aj na des­kto­pe.

- Ne­bu­de chý­bať ani pod­po­ra AirPlay Mirro­ring - tú­to fun­kciu zdie­ľa­nia ob­ra­zu moh­li ma­ji­te­lia za­ria­de­ní s iOS do­te­raz vy­uží­vať v kom­bi­ná­cii s App­le TV.

Je zrej­mé, že App­le sa sna­ží po­sil­niť svoj eko­sys­tém oboch ope­rač­ných sys­té­mov vzá­jom­nou syn­chro­ni­zá­ciou. Zá­ro­veň si však tre­ba uve­do­miť, že App­le ne­pot­re­bu­je spo­jiť mo­bil­ný a des­kto­po­vý ope­rač­ný sys­tém do jed­né­ho. Mac OS X aj iOS má roz­diel­nu sku­pi­nu pou­ží­va­te­ľov, resp. po­žia­dav­ky na ope­rač­ný sys­tém sa rôz­nia a to­mu zod­po­ve­dá aj di­zajn a pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. iOS je vý­bor­ný na sprá­vu e-mai­lov, sur­fo­va­nie a vy­uží­va­nie ap­li­ká­cií. OS X však pou­ží­va­te­lia väč­ši­nou vy­uží­va­jú aj na ná­roč­nej­šie úlo­hy, ako je gra­fic­ký di­zajn, IT ma­naž­ment ale­bo ap­li­ká­cie na vý­po­čet a si­mu­lá­cie. Aj z toh­to dô­vo­du sa dá oča­ká­vať, že App­le eš­te (mi­ni­mál­ne) ne­ja­ký čas bu­de pou­ží­vať pro­ce­so­ry od In­te­lu - tie v prie­be­hu naj­bliž­ších dvoch či troch ro­kov pri­ne­sú vý­poč­to­vý vý­kon, aký pro­ce­so­ry ARM ne­po­núk­nu.

Zdroj: pcmag.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mic­ro­soft chys­tá clou­do­vú schrán­ku OneC­lip. Syn­chro­ni­zu­je po­čí­tač so smar­tfó­nom či tab­le­tom
Microsoft predstavil novú službu OneClip. Ide o univerzálnu schránku, ktorá má schopnosť okamžite zdieľať a triediť texty, webové alebo poštové adresy, obrázky či telefónne čísla medzi rôznymi zariadeniami a systémami. čítať »
 
Poz­ri­te sa, ako bu­de vy­ze­rať Ado­be Pho­tos­hop v bu­dúc­nos­ti
Už nejedna spoločnosť prišla s víziou, ako by mohla zlepšiť svoje produkty v priebehu niekoľkých rokov. čítať »
 
Win­dows 10 si na Xboxe bu­de­me môcť vy­skú­šať po práz­dni­nách
Zoznam zariadení, pre ktoré bude dostupný operačný systém Windows 10, sa stále rozširuje. Najprv bude k dispozícii pre PC, a to už v lete. čítať »
 
Goog­le vy­ví­ja Brillo, ope­rač­ný sys­tém pre inter­net ve­cí za­lo­že­ný na An­droi­de
Google už má operačný systém pre smartfóny, tablety, wearables, televízory a aj pre notebooky a stolové počítače. No chýbal mu ešte systém pre internet vecí. čítať »
 
Ja­va má už 20 ro­kov. Mi­nu­losť a bu­dúc­nosť prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka čís­lo 1
Spoločnosť Oracle, používatelia i celosvetová komunita vývojárov oslavujú 20 rokov platformy Java. Tá dnes predstavuje základ kritických softvérových architektúr, či už ide o podnikové aplikácie. čítať »
 
App­le bu­de me­niť font v iOS a OS X
Spoločnosť Apple vyberá každú jednu položku a každý jeden detail svojho operačného systému iOS či OS X krok za krokom. čítať »
 
Up­da­te Win­dows 10 po­nú­ka pos­led­nú väč­šiu vár­ku no­vi­niek
Novú aktualizáciu technologickej preview verzie operačného systému Windows 10 uverejnil Microsoft. Okrem množstva noviniek však priniesla aj ťažkosti s novým prehliadačom Edge. čítať »
 
Chce­te pí­sať ako Ein­stein? Font je­ho ru­ko­pi­su sa už čos­ko­ro sta­ne sú­čas­ťou ope­rač­ných sys­té­mov
Nemecký typograf Harald Geisler momentálne dokončuje výrobu kompletnej súpravy znakov abecedy v štýle Einsteinovho rukopisu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter