Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vy­skú­šaj­te si an­droi­do­vý laun­cher od Mic­ro­sof­tu
Po vlastnej androidovej verzii uzamykacej obrazovky a klávesnice od Microsoftu si najnovšie môžete vyskúšať aj androidový launcher. čítať »
 
Je to tu: Za­hraj­te si An­gry Birds 2
Fanúšikovia „nahnevaných vtáčikov", tešte sa. Kultová hra je momentálne dostupná na stiahnutie pre používateľov operačných systémov Android a iOS. čítať »
 
Vi­deo: Mic­ro­soft uvie­dol Win­dows 10 na slo­ven­ský trh
Spoločnosť Microsoft včera v bratislavskom OC Avion uviedla na trh novú verziu Windows 10. O novinkách sme priniesli už množstvo článkov, takže len zhrnieme tie kľúčové inovácie. čítať »
 
Vo Win­dows 10 sa ne­bu­de syn­chro­ni­zo­vať po­nu­ka Štart ani zoz­nam ap­li­ká­cií
Jedna z diskutovaných čŕt Windows 8/8.1 bola schopnosť synchronizovať rozloženie úvodnej obrazovky medzi zariadeniami, ktoré používajú rovnaký účet Microsoftu. čítať »
 
Mic­ro­soft vy­dal Win­dows 10. Mô­že­te si stiah­nuť ISO
Microsoft už uviedol na trh svoj nový operačný systém, no nie každý, kto sa registroval na upgrade, ho dostane dnes. Windows 10 kombinuje „najlepšie prvky" Windows 7 a Windows 8. čítať »
 
Mic­ro­soft zve­rej­nil európ­ske ce­ny Win­dows 10. Ver­zia Pro bu­de o 53 % drah­šia ako v USA
Už niekoľko rokov je známe, že v oblasti elektroniky sa výmenný kurz dolár/euro riadi záhadnými pravidlami. Prevláda tendencia produkty predávané v USA za 100 dolárov ponúkať v Európe za 100 eur. čítať »
 
Mic­ro­soft na­po­kon pred­sa len umož­ní od­miet­nuť ak­tua­li­zá­cie Win­dows 10
Jedno z najkontroverznejších rozhodnutí Microsoftu v súvislosti s Windows 10 je zmena fungovania služby Windows Update. čítať »
 
Sym­an­tec vy­zý­va pou­ží­va­te­ľov: Ne­pou­ží­vaj­te pre­hlia­dač Ed­ge od Mic­ro­sof­tu
Prehliadač Microsoft Edge, predtým známy ako Project Spartan, sa považuje za nový moderný softvér operačného systému Windows 10. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter