Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Poz­ri­te sa, ako bu­de vy­ze­rať Ado­be Pho­tos­hop v bu­dúc­nos­ti
Už nejedna spoločnosť prišla s víziou, ako by mohla zlepšiť svoje produkty v priebehu niekoľkých rokov. čítať »
 
Win­dows 10 si na Xboxe bu­de­me môcť vy­skú­šať po práz­dni­nách
Zoznam zariadení, pre ktoré bude dostupný operačný systém Windows 10, sa stále rozširuje. Najprv bude k dispozícii pre PC, a to už v lete. čítať »
 
Goog­le vy­ví­ja Brillo, ope­rač­ný sys­tém pre inter­net ve­cí za­lo­že­ný na An­droi­de
Google už má operačný systém pre smartfóny, tablety, wearables, televízory a aj pre notebooky a stolové počítače. No chýbal mu ešte systém pre internet vecí. čítať »
 
Ja­va má už 20 ro­kov. Mi­nu­losť a bu­dúc­nosť prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka čís­lo 1
Spoločnosť Oracle, používatelia i celosvetová komunita vývojárov oslavujú 20 rokov platformy Java. Tá dnes predstavuje základ kritických softvérových architektúr, či už ide o podnikové aplikácie. čítať »
 
App­le bu­de me­niť font v iOS a OS X
Spoločnosť Apple vyberá každú jednu položku a každý jeden detail svojho operačného systému iOS či OS X krok za krokom. čítať »
 
Up­da­te Win­dows 10 po­nú­ka pos­led­nú väč­šiu vár­ku no­vi­niek
Novú aktualizáciu technologickej preview verzie operačného systému Windows 10 uverejnil Microsoft. Okrem množstva noviniek však priniesla aj ťažkosti s novým prehliadačom Edge. čítať »
 
Chce­te pí­sať ako Ein­stein? Font je­ho ru­ko­pi­su sa už čos­ko­ro sta­ne sú­čas­ťou ope­rač­ných sys­té­mov
Nemecký typograf Harald Geisler momentálne dokončuje výrobu kompletnej súpravy znakov abecedy v štýle Einsteinovho rukopisu. čítať »
 
Pre­hlia­dač Ad­Block Plus pre An­droid je už k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie
Beta verzia ohláseného prehliadača AdBlock Browser pre Android, ktorý blokuje reklamy v predvolenom nastavení, je už dostupná na stiahnutie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter