Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sky­pe bu­de onedl­ho dos­tup­ný vo Wor­de a Power­Poin­te, ale nie v Exce­li
Z webových verzií niektorých obľúbených kancelárskych aplikácií Microsoftu Office Online sa čoskoro budete môcť prepnúť do Skypu. čítať »
 
Snap­chat je ďal­šia služ­ba, kto­rá umož­ňu­je po­sie­lať pe­nia­ze
Obľúbené sociálne siete sa postupne stávajú ďalším spôsobom, ako posielať peniaze priateľom. čítať »
 
Naj­lep­ším pod­ni­ka­teľ­ským ná­pa­dom je ana­ly­tic­ký sof­tvér. Ví­ťaz zís­kal od­me­nu 330 000 €
Združenie mladých podnikateľov Slovenska vyhlásilo v Starej tržnici v Bratislave víťazov tretieho ročníka súťaže Podnikateľský nápad roka, určenej pre mladých podnikateľov. čítať »
 
Naj­lep­ší pod­ni­ka­teľ­ský ná­pad je sof­tvér Pyg­ma­lio­sA­na­ly­tics
Projekt Podnikateľský nápad roka už tretíkrát vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska. čítať »
 
Po­ten­ciál­ne ka­tas­tro­fic­ká chy­ba vo všet­kých ver­ziách Win­dows. Ak­tua­li­zuj­te!
Microsoft odhalil kritickú chybu týkajúcu sa prakticky všetkých verzií Windows. Používatelia by mali na všetky operačné systémy Windows, najmä tie, na ktorých sa prehliadajú webové stránky, okamžite nainštalovať opravu, ktorú vydala spoločnosť v utorok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter