Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia Sa­fe­ty­Guard vás ochrá­ni pri oh­ro­ze­ní. Na­vy­še nah­rá aj dô­ka­zy
Českí softvéroví vývojári sa zamysleli nad tým, ako by mohol smartfón, ktorý máme takmer vždy poruke, ochrániť svojho majiteľa v prípade jeho fyzického napadnutia. čítať »
 
Mic­ro­soft stia­hol sú­bo­ry ISO s Win­dows 10 ver­zie 1511
Microsoft bez vysvetlenia odstránil nedávno vydanú tzv. novembrovú aktualizáciu (November update) Windows 10 zo stránky. čítať »
 
Goog­le bu­de strea­mo­vať ap­li­ká­cie bez pot­re­by ich in­šta­lá­cie
Tento rok na jar odkúpil Google firmu Agawi, zaoberajúcu sa riešením inštalácií mobilných aplikácií do cloudu. čítať »
 
Pre­meň­te te­le­ví­ziu na po­čí­tač s Chro­me OS. Sta­čí vám na to Chro­me­bit
Minipočítačov máme v súčasnosti na trhu nespočetné množstvo. Niektoré pracujú s operačným systémom Android, iné zasa s Linuxom či Windows. Nový miniatúrny počítač Chromebit od Asusu plánuje priniesť i do tejto oblasti nový vietor. čítať »
 
Disk ima­ge umož­ní pou­ží­va­te­ľom s Win­dows 10 pres­ko­čiť ča­ka­nie na no­vem­bro­vý up­da­te
Microsoft zverejnil odkazy na disk image súbory vo formáte .iso, ktoré obsahujú prvú aktualizáciu pre Windows 10. čítať »
 
Win­dows 10 má za se­bou pr­vých 100 dní od uve­de­nia na trh
Vlajková loď Microsoftu, najnovší OS Windows 10, je dostupný na trhu už viac ako 100 dní. Za tento krátky čas dokázal vyvolať veľký záujem, ale aj širokú diskusiu. čítať »
 
Plat­ba za tan­ko­va­nie a par­kov­né cez mo­bil
Sieť SAP Vehicles Network je už dostupná aj v Európe. Umožňuje poskytovateľom mobilných peňaženiek, mobilných aplikácií a spoločnostiam v automobilovom priemysle integrovať funkcie platby na čerpacích staniciach alebo parkoviskách či už na mobile, alebo priamo v aute. čítať »
 
Vi­deo: ZU­NO Mo­bi­le Ban­king
Výhodou aplikácie Mobile Banking od Zuno je možnosť vytvorenia účtu priamo z aplikácie. Hlavná stránka aplikácie okrem možnosti prihlásenia sa klientským číslom a heslom a pútavého dema obsahuje aj tlačidlo „Staňte sa klientom". čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter