Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Inter­ak­tív­ne náh­ľa­dy ap­li­ká­cií pre App­le Watch
Spoločnosť Apple uskutoční už o 5 dní ďalší mediálny event, na ktorom predstaví okrem predpokladaného MacBooku Air s 12-palcovým displejom Retina aj hodinky Apple Watch s množstvom nových aplikácií aj funkcií. čítať »
 
Us­pe­je Win­dows 10 na mo­bil­ných te­le­fó­noch?
Na Svetovom mobilnom kongrese v Barcelone sme mohli vidieť iba niekoľko smartfónov s Windows 10, ale množstvo výrobcov na tomto veľtrhu vyjadrilo svoj úmysel vydať telefóny s týmto OS ešte do konca tohto roka. čítať »
 
Päť naj­drah­ších ap­li­ká­cií na App Sto­re. Kú­pi­li by ste si ich?
App Store ponúka množstvo lacných aplikácií, za ktoré zaplatíte v priemere 1 - 2 USD. No môžete nájsť aj také, ktorých cena dosahuje niekoľko stoviek dolárov. čítať »
 
Mo­zil­la uká­za­la 64-bi­to­vý Fi­re­fox pre Win­dows, sľu­bu­je su­per vý­kon
Mozilla predstavila svoju vôbec prvú 64-bitovú vývojársku preview verziu webového prehliadača Firefox určeného pre Windows. čítať »
 
Predĺži ak­tua­li­zá­cia na An­droid 5.0 smar­tfó­nom vý­drž ba­té­rie? Niek­to­rým áno, iným nie...
Operačný systém Android 5.0 Lollipop môže pri niektorých telefónoch predĺžiť výdrž batérie, pri iných, naopak, skrátiť. čítať »
 
Ap­li­ká­cia Gin­ger Key­board zjed­no­du­ší mul­ti­tas­king na smar­tfó­noch
Softvérová klávesnica Ginger Keyboard prináša v novej verzii aplikácie pre Android zaujímavú a užitočnú funkciu. čítať »
 
An­droid for Work: Goog­le chce pre­sa­diť an­droi­do­vé smar­tfó­ny a tab­le­ty vo fir­mách
Andoid bol často kritizovaný ako nedostatočne zabezpečený systém. To je aj dôvod, prečo sa mu na rozdiel od iOS či BlackBerry nedarilo presadiť v podnikovej sfére. čítať »
 
Prek­va­pe­nie? Naj­zra­ni­teľ­nej­ším ope­rač­ným sys­té­mom v ro­ku 2014 bol OS X od App­lu
V poslednom čase v médiách venujúcich sa technológiám rezonuje štúdia vydaná spoločnosťou GFI, hodnotiaca úroveň zabezpečenia jednotlivých operačných systémov v roku 2014. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter