Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mic­ro­soft do­ká­že ur­čiť váš vek pria­mo z fo­tog­ra­fie. Nie vždy mu to však vy­jde
Microsoft vybudoval systém na strojové rozpoznanie hlasu, textu a obrazu. Dostal pomenovanie Project Oxford a je postavený na cloudovej platforme Azure. čítať »
 
Tes­to­va­cí Chro­me Dev si od­te­raz mô­žu stiah­nuť už aj pou­ží­va­te­lia An­droi­du
Ak ste používateľom Androidu, najnovšie si môžete stiahnuť vývojovú verziu nového Chromu a vyskúšať si ju tak v predstihu. čítať »
 
Win­dows 10 ne­bu­de za­dar­mo. Je to len mar­ke­ting
Windows 10 nebude vo všeobecnosti bezplatný upgrade. Ako vysvetlil Microsoft, je to len „marketingová a propagačná aktivita". čítať »
 
Z li­cen­cií Win­dows pre PC má Mic­ro­soft stá­le me­nej pe­ňa­zí
Microsoft minulý týždeň oznámil, že jeho príjmy z počítačových licencií Windows pre výrobcov PC a ďalších zariadení v prvom štvrťroku medziročne poklesli o 698 miliónov dolárov, teda 22 percent. čítať »
 
Na­ži­vo: Win­dows 10 pre mi­liar­du za­ria­de­ní. Zo smar­tfó­nu sa sta­ne des­ktop
Windows 10, Office 365, cloudová platforma Azure, internet vecí - to sú hlavné témy vývojárskej konferencie Microsoft Build, ktorá práve prebieha v San Franciscu. čítať »
 
Win­dows 10102 bu­de mať dlaž­di­ce s 3D ani­má­ciou
Týždeň po uvedení Windows 10 build 10061 sa na čínskom webe ITHome objavili snímky jeho nástupcu s číslom 10102. čítať »
 
Ke­dy vy­pr­ší ži­vot­nosť Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view?
V apríli boli zverejnené informácie ohľadom ukončenia životnosti všetkých doposiaľ uvoľnených verzií Windows 10. čítať »
 
Hroz­ba pro­duk­ti­vi­ty prá­ce sa vra­cia! So­li­tai­re bu­de sú­čas­ťou Win­dows 10
S príchodom nového operačného systému Windows 10 sa môžeme tešiť na návrat legendárnej hry z deväťdesiatych rokov Solitaire. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter