Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sky­pe pre WP je rých­lej­ší a umož­ňu­je kres­le­nie
Microsoft aktualizoval aplikáciu Skype pre Windows Phone, zlepšil jej výkon a pridal nové funkcie. čítať »
 
An­droid 5.0 Lolli­pop pri­chá­dza so zjed­no­du­še­ným roz­hra­ním a no­vý­mi fun­kcia­mi
Google v piatok vydal verziu 5.0 svojho operačného systému Android s kódovým názvom Lollipop. čítať »
 
Fi­nál­nu po­do­bu Win­dows 10 spoz­ná­me zrej­me kon­com ap­rí­la
Microsoft na svojom oficiálnom blogu zverejnil plán akcií na budúci rok. Vyplýva z neho, že vývojárska konferencia Build sa začne 29. apríla. čítať »
 
Ta­lia­ni chcú po­čí­ta­če bez ope­rač­né­ho sys­té­mu. Zá­kaz­ní­ci ne­ve­dia, že mô­žu pý­tať pe­nia­ze späť, ak ho nech­cú.
Free Software Foundation Europe, talianske združenie na ochranu spotrebiteľov ADUC a skupina ILS vyzvali regulačné orgány, aby podnikli konkrétne kroky na ochranu Talianov, ktorí sú nútení platiť za predinštalovaný softvér, ktorý nechcú alebo nepotrebujú. čítať »
 
Bez­peč­né sťa­ho­va­nie kon­taj­ne­ro­va­ných ap­li­ká­cií. Doc­ker 1.3 pri­dá­va fun­kcie pre vý­vo­já­rov a ad­mi­nov.
Populárna open source kontajnerová technológia Docker sa dočkala ďalšej významnej aktualizácie, ktorá výrazne zlepšuje jej pozíciu pri podnikovom využití. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter