Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Win­dows 9 bu­de pre pou­ží­va­te­ľov Win­dows 8 za­dar­mo
Microsoft predstaví novú verziu Windows pozvaným médiám a analytikom v utorok 30. septembra. čítať »
 
App­le vy­dal op­ra­vu op­ra­vy - iOS 8.0.2 a zľah­ču­je ohý­ba­nie iP­ho­nu 6 Plus
Apple vydal aktualizáciu iOS 8.0.2, ktorá má opraviť problémy v iOS 8 a hlavne odstrániť neporiadok zavedený predchádzajúcou aktualizáciou iOS 8.0.1. čítať »
 
iOS 8.0.1 na­mies­to op­ra­vy chýb zne­fun­kčnil iP­ho­ny 6
Apple vydal pre novú verziu svojho mobilného operačného systému, ktorá je na trhu len týždeň, aktualizáciu označenú iOS 8.0.1. čítať »
 
Goog­le chce vý­raz­ne zblí­žiť Chro­me OS s An­droi­dom
Google sa snaží posilniť svoj operačný systém Chrome OS, a preto sa rozhodol rozšíriť ho o možnosť spúšťať v ňom aplikácie vytvorené pôvodne pre Android. čítať »
 
Mic­ro­soft uľah­čí štu­den­tom bez­plat­ný prís­tup k Of­fi­ce 365
Asi pred rokom Microsoft ponúkol študentom možnosť získať bezplatne Office 365 v rámci programu Student Advantage. Účet však musela založiť škola, ktorá musela takisto objednať licenciu Office 365 v mene študenta. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter