Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Spar­tan je na sve­te! Mic­ro­soft ho pri­dal do pos­led­né­ho buil­du Win­dows 10 Tech­ni­cal Pre­view
Microsoft necelé dva týždne po vydaní zatiaľ posledného buildu Windows 10 Technical Preview vydal novú verziu svojho OS, ktorá prináša očakávaný webový prehliadač Spartan. čítať »
 
Mic­ro­soft mys­lí na bu­dúc­nosť. Win­dows 10 bu­de prip­ra­ve­ný na roz­lí­še­nie až 8K!
Na podujatí WinHEC v čínskom Šenčene Microsoft potvrdil, že Windows 10 bude podporovať rozlíšenie 4K a operačný systém prináša aj podporu 8K pre displeje väčšie ako 27". čítať »
 
Of­fi­ce od Mic­ro­sof­tu bu­de za­dar­mo pre za­ria­de­nia s ma­lý­mi dis­plej­mi
Microsoft oznámil, že má v pláne sprístupniť základné prehliadacie a editačné funkcie balíka Office zadarmo pre zariadenia s veľkosťou displeja do 10,1 palca. čítať »
 
Chro­me s dopl­nkom Da­ta Sa­ver zrých­li sťa­ho­va­nie dát a zvý­ši bez­peč­nosť
Google vydal doplnok Data Saver pre Chrome, ktorý prináša funkciu kompresie dát aj na desktopy. Doteraz bola dostupná len pre telefóny a tablety s operačným systémom Android a iOS. čítať »
 
Pre­hlia­dač Spar­tan po­núk­ne čí­ta­cí re­žim s fun­kcia­mi po­dob­ný­mi čí­tač­ke e-kníh
Keď Microsoft uvoľnil build 10041 Windows 10, mnohí boli rozčarovaní, pretože v ňom chýbal prehliadač Spartan. Web Neowin však priniesol niekoľko snímok. čítať »
 
Vo Win­dows 10 sa zme­nia fun­kcie gest na ok­ra­joch do­ty­ko­vých dis­ple­jov
Windows 10 bude obsahovať nové gestá pre touchpady notebookov aj pre dotykové displeje. Na konferencii WinHEC Microsoft ukázal snímky, ktoré ilustrovali nové dotykové gestá. čítať »
 
Sy­gic sprís­tup­nil ap­li­ká­ciu Fuelio na sle­do­va­nie spot­re­by pa­li­va. Bu­de za­dar­mo
Prostredníctvom aplikácie Fuelio môžu používatelia sledovať výdavky za benzín a ďalšie položky, ktorú sú usporiadané do prispôsobiteľných kategórií, ako napríklad služby, údržba, poistenie, autoumyváreň, parkovanie a podobne. čítať »
 
Win­dows 10 build 10041 si mô­že­te stiah­nuť aj ako in­šta­lač­né sú­bo­ry ISO
Účastníci programu Windows Insider, ktorí testujú Windows 10 a majú nastavený kanál Fast Ring, už od minulého týždňa majú k dispozícii nový build 10041. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter