Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia TV Joj mô­že od­po­čú­vať do­mác­nos­ti di­vá­kov
Od 1. novembra spustí televízia Joj súťaž TeleRolo, v rámci ktorej bude divákov odmeňovať za sledovanie jej hlavného kanála TV Joj v hlavnom vysielacom čase od 18.00 do 23.00. čítať »
 
MS Of­fi­ce 16 potvr­de­ný na dru­hú po­lo­vi­cu bu­dú­ce­ho ro­ka
Podľa hlavnej manažérky pre marketing Office a Office 365 Julie Whitovej ďalšia verzia Office pre Windows bude vydaná v druhej polovici budúceho roka. čítať »
 
Mic­ro­soft v pia­tok ukon­čí OEM pre­daj Win­dows 7
Piatok 31. októbra bude posledný deň, keď OEM výrobcovia PC budú môcť zakúpiť väčšinu edícií operačného systému Windows 7 na inštalovanie na nových počítačoch. čítať »
 
Nie­čo ako Snap­chat. Na­mies­to fo­tiek však mô­že­te po­sie­lať pes­nič­ky a je to le­gál­ne.
Boomio je nová sociálna sieť, zameraná na zdieľanie hudby. V porovnaní so zaužívanými streamovacími službami, ako je Spotify alebo Deezer, sa odlišuje šikovne navrhnutým konceptom. čítať »
 
HTML5 je do­kon­če­ný, no o bu­dúc­nosť webu stá­le zá­pa­sia dve sku­pi­ny
Konzorcium W3C po rokoch pridávania funkcií a vykonávania rôznych zmien zverejnilo finálnu verziu štandardu HTML5, jednej z dvoch základných technológií, na ktorých funguje web. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter