Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do Win­dows 10 sa s po­nu­kou Štart vrá­ti aj prie­hľad­nosť
Microsoft minulý týždeň ukázal niekoľko nových funkcií operačného systému Windows 10. O jednej funkcii však priamo nehovoril. Všimli si ju redaktori webu Neowin. čítať »
 
Spar­tan bu­de pod­stat­ne rých­lej­ší ako Inter­net Explo­rer
Okrem noviniek vo Windows 10, sústredených do zostavenia 9926, predstavil Microsoft minulý týždeň aj projekt Spartan, novú odnož svojho webového prehliadača. čítať »
 
Na naj­nov­ší build Win­dows 10 sa už dá up­gra­do­vať z Win­dows 7 aj 8.1
Microsoft oznámil, že všetci používatelia Windows 7 a 8 budú mať nárok na bezplatnú aktualizáciu na systém Windows 10, len čo sa dostane na trh neskôr v tomto roku. čítať »
 
Ak­tua­li­zá­cie An­droi­du bu­dú len ob­me­dze­né. Ta­ké­to sú ar­gu­men­ty Goog­lu
Google vo svojom príspevku na sociálnej sieti Google+ obhajoval svoje rozhodnutie prestať vydávať aktualizácie pre kľúčový prvok obsiahnutý v starších verziách Androidu. čítať »
 
Mic­ro­soft vy­dal build 9926 Win­dows 10 – ob­sa­hu­je Cor­ta­nu aj po­nu­ku Štart
Microsoft minulý týždeň predstavil nové funkcie, ktoré má obsahovať finálna verzia Windows 10. A v piatok už uvoľnil aj nové zostavenie s číslom 9926. čítať »
 
Mic­ro­soft ofi­ciál­ne oh­lá­sil Of­fi­ce 2016 a prib­lí­žil do­ty­ko­vú ver­ziu Of­fi­ce
Microsoft oznámil, že nasledujúca hlavná verzia jeho kancelárskeho balíka, nazvaná Ofiice 2016, bude vydaná v druhej polovici tohto roka. čítať »
 
Dá sa za­ro­biť na mo­bil­ných ap­li­ká­ciách? Reali­ta vás mož­no prek­va­pí
Peniaze zarába tak málo platených aplikácií, že je lepšie brať plat za vývoj aplikácií pre nejakú spoločnosť ako sa o to pokúšať sólo, tvrdí analyticci Gartneru. čítať »
 
Edi­to­va­teľ­né tla­či­vá da­ňo­vých priz­na­ní k da­ni z príj­mu FO za rok 2014 za­dar­mo
Podnikatelia a živnostníci môžu tento rok podať daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb v dostatočnom predstihu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter