Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Smar­tfó­ny s Win­dows Pho­ne sú vraj nep­ro­fi­ta­bil­né
Už veľa veľkých výrobcov smartfónov vyjadrilo svoje rozčarovanie nad tým, že prístroje postavené na platforme Windows Phone sa nepredávajú veľmi dobre. čítať »
 
Nor­ton Anti­vi­rus kon­čí, Sym­an­tec ro­bí veľ­ké up­ra­to­va­nie a vý­raz­ne sa orien­tu­je na cloud
Spoločnosť Symantec pripravuje vo svojom široko používanom bezpečnostnom balíku Norton od septembra významné zmeny. Informovala o tom na svojom oficiálnom blogu. čítať »
 
No­vá vi­deo­kon­fe­ren­čná služ­ba umož­ní spo­loč­ne sle­do­vať fil­my a pra­co­vať na do­ku­men­toch
Služba Rabbit pôvodne vznikla ako aplikácia pre Mac. Teraz je však dostupná vo forme webovej služby, ktorá umožňuje videokomunikáciu s až 10 ľuďmi súbežne. čítať »
 
Win­dows 9 by mal byť pred­sta­ve­ný 30. sep­tem­bra, Mic­ro­soft sprís­tup­ní skú­šob­nú ver­ziu
Podľa dobre oboznámených zdrojov plánuje Microsoft budúci mesiac na špeciálnej tlačovej konferencii predstaviť novú verziu svojho operačného systému Windows. čítať »
 
Ve­rej­ná ver­zia Win­dows 9 bu­de údaj­ne dos­tup­ná kon­com sep­tem­bra
Podľa viacerých zdrojov, ktoré si neželajú byť menované, Microsoft by chcel uviesť verziu Technology Preview svojho nového operačného systému s kódovým označením Threshold koncom septembra alebo začiatkom októbra. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter