Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Win­dows Pho­ne 8.1 pre vý­vo­já­rov je už dos­tup­ný na stiah­nu­tie
Tak ako Microsoft sľúbil, aj učinil, uvoľnená bola totiž verzia OS Windows Phone 8.1 pre vývojárov. čítať »
 
Win­dows 8.1 bu­de aj pre za­ria­de­nia s ma­lým úlož­ným pries­to­rom
Microsoft odhalil spôsob, ako chce Windows 8.1 dostať na zariadenia s úložným priestorom menším ako 16 GB. čítať »
 
Pre­vádz­ka ap­li­ká­cií pre Win­dows XP pod Li­nuxom Mint
V súvislosti s ukončením podpory Windows XP sa na webe objavilo množstvo názorov, ako tento systém najlepšie nahradiť. čítať »
 
Päť zlep­še­ní pre Of­fi­ce Web Apps, Of­fi­ce 365, Exchan­ge a Out­look
Naozaj užitočné zmeny sú na ceste, objavia sa v Office Web Apps, Office 365, Exchange a Outlooku. čítať »
 
Mic­ro­soft vy­pus­til vi­deá uka­zu­jú­ce všet­ky fun­kcie Win­dows 8.1
Spoločnosť Microsoft vypustila v utorok novú aktualizáciu Windows 8.1, ktorá prináša ďalšie zmeny. Spoločnosť nám ukazuje štyri videá, ako pracovať so systémom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter