Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mi­ni­po­čí­tač VolksPC umož­ní sú­bež­né spúš­ťa­nie De­bia­nu a An­droi­du
Nová linuxová distribúcia sa snaží prekonať obmedzenia Debianu na architektúre ARM spustením linuxových a androidových aplikácií v natívnom móde. čítať »
 
Mic­ro­soft chce v bu­dú­cej ver­zii Win­dows spo­jiť tri zá­klad­né ver­zie do jed­né­ho OS
Je známe, že Microsoft pracuje na ďalšej verzii svojho operačného systému, interne nazývanej Windows Threshold a v médiách často označovanej ako Windows 9. čítať »
 
Mic­ro­soft skon­cu­je s An­droi­dom na za­ria­de­niach sé­rie No­kia X
Microsoft v týchto dňoch oznamuje hromadné prepúšťanie. O prácu príde až polovica bývalých zamestnancov Nokie. čítať »
 
Tim­ber­man je no­vý Flap­py Bird. A po­zor, je rov­na­ko ná­vy­ko­vý
Tým, ktorí si chcú napríklad čakanie v dlhom rade spríjemniť hraním, odporúčame do pozornosti hru Timberman. čítať »
 
Mic­ro­soft má ume­lú in­te­li­gen­ciu Adam. Do­ká­že iden­ti­fi­ko­vať ob­ráz­ky lep­šie ako Goog­le
Veľké IT spoločnosti investujú veľa prostriedkov do vývoja umelej inteligencie. Aktuálnym trendom je tzv. „deep learning" umelá inteligencia, ktorá simuluje hierarchický proces učenia sa mozgu krok za krokom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter