Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sním­ky z Win­dows 9 od­ha­ľu­jú asis­ten­čnú služ­bu Cor­ta­na
Hneď na niekoľkých obrázkoch operačného systému Windows 9 je viditeľný digitálny asistent Cortana, ktorého doteraz mohli využívať len používatelia telefónov s Windows Phone. čítať »
 
Of­fi­ce Lens umož­ní pre­vod vy­fo­te­né­ho do­ku­men­tu do di­gi­tál­nej po­do­by a je­ho edi­to­va­nie
Microsoft mal tento týždeň tri významné oznámenia týkajúce sa OneNote. Uviedol OneNote pre Android Wear, rozšírenie Share pre iOS 8 a aktualizovaný nástroj Office Lens pre Windows Phone. čítať »
 
Bez­peč­nej­šia al­ter­na­tí­va k Drop­boxu? Služ­ba Pla­ces auto­ma­tic­ky šif­ru­je dá­ta
Places je nová služba, ktorá je zameraná na zdieľanie súborov a posielanie správ. V silnej konkurencii chce uspieť svojou bezpečnosťou. Súbory šifruje priamo u používateľa. čítať »
 
Net­flix chce do­byť Euró­pu ap­li­ká­cia­mi v set-top boxoch
Netflix expanduje do Európy. Svoje pôsobenie vo Veľkej Británii a v niektorých škandinávskych krajinách rozširuje o Francúzsko, Nemecko a Rakúsko. čítať »
 
S ak­tua­li­zá­ciou na iOS 8 za­tiaľ poč­kaj­te, ra­dia od­bor­ní­ci
Spoločnosť Apple včera večer oficiálne uvoľnila aktualizáciu iOS 8 pre existujúce prístroje. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter