Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Čín­ska taxis­luž­ba Di­di Kuaidi val­cu­je Uber
Dominantný čínsky prevádzkovateľ internetovej aplikácie na alternatívnu taxislužbu Didi Kuaidi ovláda až 80 % trhu v Číne. čítať »
 
Sam­sung od­blo­ku­je Win­dows Up­da­te
Spoločnosť Samsung má za sebou niekoľko prešľapov ohľadom bezpečnosti svojich zariadení. čítať »
 
Win­dows 10 zrej­me pri­ne­sie nah­rá­va­nie ho­vo­rov
Microsoft vydal novú aplikáciu pre Windows Phone, určenú na správu prichádzajúcich hovorov. Aplikácia Call+ je k dispozícii na stiahnutie v obchode Windows Phone. čítať »
 
Li­nuxové jad­ro má už viac ako 20 mi­lió­nov riad­kov kó­du
Za necelých 7 rokov sa rozsah kódu linuxového jadra zdvojnásobil. Kým v októbri 2008 mal linuxový kernel 10 miliónov riadkov, pred niekoľkými dňami už prekročil 20 miliónov. čítať »
 
No­vý build Win­dows 10 je sta­bil­ný a bez chýb. Za­hŕňa aj Mic­ro­soft Wi-Fi
Tak ako sľúbil Gabriel Aul z Microsoftu, k insiderom sa dostáva nové zostavenie Windows 10 s poradovým číslom 10158. čítať »
 
Fo­tog­ra­fo­va­nie ta­pe­ty pre Win­dows 10
Bliss, predvolená tapeta, ktorá bola dodávaná s Windows XP, bola fotografovaná v Sonoma County v Kalifornii a stala sa napozeranejšou fotkou všetkých čias. čítať »
 
Mic­ro­soft zvý­ši európ­sku ce­nu Win­dows 10 Ho­me. Bu­de stáť oko­lo 135 eur
V posledných dňoch začal Microsoft zobrazovať svojim používateľom informácie v aktualizovanej aplikácii na rezerváciu upgradu na nový operačný systém Windows 10, ktorú spoločnosť distribuuje cez Windows Update. čítať »
 
Win­dows 10 sa bu­de zrej­me pre­dá­vať aj na flash dis­koch
Podľa informácií, ktoré získal nemecký server WinFuture.de, sa Windows 10 bude predávať okrem diskov DVD aj na flash diskoch. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter