Opera 12 beta je k dispozícii na testovanie

opera-12-beta.jpg Be­ta ver­zia inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča Ope­ra 12 je už dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Vý­vo­já­ri z nej od­strá­ni­li nie­koľ­ko star­ších fun­kcií a pri­da­li zo­pár no­vi­niek. Tie sa tý­ka­jú naj­mä rých­lej­šie­ho spúš­ťa­nia, lep­šie­ho rozvr­hnu­tia na­čí­ta­nia ot­vo­re­ných pa­ne­lov, pod­po­ry webo­vých ka­mier cez WebRTC, od­de­le­né­ho be­hu zá­suv­ných mo­du­lov, pod­po­ry no­vých webo­vých štan­dar­dov a expe­ri­men­tál­nej har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie WebGL. Pre­ro­bi­li sa aj in­for­má­cie o za­bez­pe­če­ní strán­ky v ad­res­nom riad­ku. Ta­kis­to sa prip­ra­vu­je na­tív­na Ope­ra pre 64-bi­to­vé ope­rač­né sys­té­my. Nad­šen­ci, kto­rí si chcú Ope­ru 12 be­ta otes­to­vať, si ju mô­žu stiah­nuť z ad­re­sy ope­ra.com/next. Mo­tí­vy vzhľa­du à la Per­so­nas, zná­me aj z Fi­re­foxu, sú k dis­po­zí­cii na ad­dons.ope­ra.com/the­me.

Zdroj: en­gad­get.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ap­ka Ba­ba­bu­Ci­ty na zá­bav­né prec­vi­čo­va­nie an­glic­kej kon­ver­zá­cie (vi­deo)
V aplikačnom obchode Google Play nájdete mobilnú aplikáciu BababuCity. Snahou jej slovenských tvorcov je chce zmeniť spôsob, akým sa ľudia po celom svete učia cudzie jazyky. čítať »
 
Tri­nás­ťroč­ný Slo­vák vy­tvo­ril prev­rat­nú hru pre de­ti s moz­go­vou obr­nou, po­má­ha im v lie­če­ní
Všetko sa to začalo snahou pomôcť istému dvadsaťročnému dievčaťu. Len 13-ročný slovenský chlapec Ondrej Vrábel zo Senice sa rozhodol vytvoriť jedinečnú hru pre sesternicu jeho mamy, ktorá trpí detskou mozgovou obrnou. čítať »
 
Ži­vá ta­pe­ta Me­ter od Goog­lu uká­že stav ba­té­rie aj in­ten­zi­tu sig­ná­lu Wi-Fi
Google opäť experimentuje, tentoraz prináša živú tapetu. Projekt jeho Creative Lab s názvom Meter vám prezradí, kedy treba vaše zariadenie nabiť či kedy sa môžete pripojiť k Wi-Fi. čítať »
 
Ad­block má no­vé­ho taj­né­ho ma­ji­te­ľa. Hypo­té­zy uka­zu­jú na kon­ku­ren­ciu
Adblock bol odkúpený. Prezradil to nepriamo autor doplnku Michael Gundlach. Ten pred niekoľkými dňami oznámil, že sa Adblock podvoľuje programu Acceptable Ads. čítať »
 
To­tal Com­man­der je už aj na Win­dows Pho­ne
Total Commander, najznámejší správca súborov pre Windows, nie je na mobiloch žiadna novinka. čítať »
 
An­droid bu­de pod­po­ro­vať RCS, nás­tup­cu SMS, kto­rý umož­ňu­je če­to­va­nie v reál­nom ča­se
Google oznámil, že kúpil spoločnosť Jibe Mobile, ktorá pracuje spolu s operátormi na implementácii štandardu Rich Communications Services (RCS). čítať »
 
No­vý bez­stra­to­vý ob­ra­zo­vý for­mát FLIF je ús­por­nej­ší ako PNG či WebP
Každý nový obrazový formát sa snaží zmeniť spôsob, ako sa obrázky a fotografie ukladajú a zdieľajú. Napríklad v roku 2010 nový formát Googlu WebP sľuboval zrýchliť web. čítať »
 
VW spúš­ťa web, over­te si, či má­te auto vy­ba­ve­né sof­tvé­rom na úp­ra­vu emi­sií
Volkswagen AG urobil ďalší krok k objasneniu otázky, ktorých vozidiel s naftovým motorom EA 189 sa môže týkať servisná akcia. Odteraz majú všetci zákazníci značky Volkswagen možnosť sami si overiť, či budú na ich vozidle realizované nutné nápravné opatrenia. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter