nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Obal na iP­ho­ne pri­ná­ša ste­reoz­vuk z dvoch exter­ných rep­ro­duk­to­rov, ob­sa­hu­je aj zá­lož­nú ba­té­riu
Obaly na iPhone s integrovanými reproduktormi či batériou sú veľmi populárne. Teraz však prišiel výrobca, ktorý spojil tieto dva doplnky do jedného produktu. čítať »
 
One­Touch He­ro 2 - ten­ký phab­let s osem­jad­ro­vým pro­ce­so­rom
ALCATEL ONETOUCH uviedol slovenský trh phablet HERO 2 s elegantným hliníkovým telom s hrúbkou len 7,9 mm. Novinka nadväzuje na minuloročný model HERO z rovnakého modelového radu. čítať »
 
HP prip­ra­vu­je re­vo­luč­ný po­čí­tač s mem­ris­tor­mi a vlas­tným ope­rač­ným sys­té­mom
Spoločnosť HP pracuje na novom type počítača, ktorý bude oveľa rýchlejší a efektívnejší ako dnešné systémy. Svoj projekt nazvala The Machine. čítať »
 
No­te­book do vrec­ka. Za­ria­de­nie An­dro­mium chce pre­me­niť smar­tfón na po­čí­tač.
Andromium je dokovacia stanica, ktorá je vybavená HDMI výstupom a troma plnohodnotnými USB portami. Na zariadení nájdete aj micro USB konektor. čítať »
 
Vý­kon­nej­šia kon­ku­ren­cia pre Ras­pberry Pi so štyr­mi jad­ra­mi sa bu­de pre­dá­vať za 35 USD
Keď tím Raspberry Pi pred dvoma rokmi uviedol na trh svoj malý, energeticky úsporný počítač za 35 dolárov, vyvolal ním veľký záujem. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter