nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Slú­chad­lá Ko­koon vám po­mô­žu za­spať kde­koľ­vek
Slúchadlá vo všeobecnosti nie sú skonštruované tak, aby sme s nimi mohli spať. Pre model Kokoon to však neplatí, ten je navrhnutý vyslovene tak, aby sme si ho nemuseli pred spaním odložiť. čítať »
 
Ar­chos PC Stick – vrec­ko­vý po­čí­tač s Win­dows 10 za 99 do­lá­rov
Archos je ďalší výrobca, ktorý predstavil malý počítač v podobe kľúča HDMI. Stačí ho zapojiť do portu HDMI na televízore alebo monitore a pripojiť klávesnicu a myš, prípadne môžete použiť bezdrôtové ovládanie. čítať »
 
Zber­ni­ca PCI Express 4.0 prí­de zrej­me až na kon­ci de­ká­dy. Bu­de mať no­vý ko­nek­tor
Spočiatku sa dokončenie zbernice PCI Express 4.0 odhadovalo na koniec roka 2015. Neskôr to bola polovica roku 2016 a v súčasnosti sa hovorí až o roku 2017. čítať »
 
Re­mie­nok Re­serve Strap za 249 USD vám predĺži vý­drž App­le Watch až o 30 ho­dín
Inteligentné hodinky sa čoraz viac tešia obľube u svojich nositeľov. No jeden nie až taký zanedbateľný nedostatok je ich výdrž. čítať »
 
Benchmar­ky kar­ty Ra­deon R9 Fu­ry X
Digital Foundry pridalo k testom R9 Fury X svoje videá s framerate. Prakticky potvrdzujú to, čo ostatné testy - že karta je okolo úrovne GTX980ti. čítať »
 
Vý­ro­ba slú­chadiel Beats sto­jí 17 USD. Kú­piť si ich mô­že­te za 199 USD
Spoločnosť Apple sa nestala gigantom len tak pre nič za nič. Za úspešným budovaním dobrého mena značky stojí bezpochyby aj marketing. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač vo veľ­kos­ti kľú­ča USB. Le­no­vo uvá­dza Idea­cen­tre Stick 300
Obľúbenosť kompaktných a miniatúrnych počítačov stále rastie. Svojou troškou chce na tento trh prispieť aj spoločnosť Lenovo, ktorá uvádza Ideacentre Stick 300. čítať »
 
App­le Watch na uni­ver­zi­tách zrej­me ne­bu­deš môcť no­siť
Pokiaľ si si zakúpil hodinky Apple Watch a už sa nevieš dočkať, ako vďaka nim pomocou jednoduchého ťaháka urobíš na svojej zahraničnej univerzite. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter