nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Xiaomi pred­sta­vi­lo zmen­še­ný smart TV za 300 eur
Smart TV, ktorý uviedla na trh spoločnosť Xiaomi, vás zaujme svojimi zlepšenými technickými parametrami. čítať »
 
Na trh mie­ria no­vé či­py 3D NAND, ka­pa­ci­ta flas­ho­vých úlo­žísk dra­ma­tic­ky vzras­tie
Smartfóny, tablety a počítače získajú už čoskoro vďaka nový 3D flashovým čipom od Intelu a Micronu oveľa väčšiu kapacitu. čítať »
 
Pev­né dis­ky Hi­ta­chi pl­ne­né hé­liom ma­jú ži­vot­nosť 2,5 mi­lió­na ho­dín MTBF
Hitachi Global Storage Technologies (HGST), ktorý je teraz vo vlastníctve spoločnosti Western Digital, oznámil, že dosiahol nový míľnik v spoľahlivosti. čítať »
 
DX12 benchmar­ky sa roz­bie­ha­jú, 3D Mark už po­nú­ka over­head test
Microsoft oficiálne otvoril benchmarkovanie DX12 API, konkrétne testy overheadu cez nový 3D Mark test (ide aj na kartách DX11). čítať »
 
Li­ber­ty Head­pho­nes – Slo­vá­ci vy­naš­li slú­chad­lá, na kto­rých sa vám už nik­dy ne­za­mo­tá ká­bel
Aj vy patríte k tým, ktorí sa trápia rozmotávaním kábla od slúchadiel vždy predtým, ako si chcú pustiť obľúbenú hudbu na svojom telefóne? čítať »
 
Adap­tér Mag­zet mag­ne­tic­ky pri­po­jí slú­chad­lá k no­te­boo­ku či smar­tfó­nu
Nový projekt na portáli Kickstarter predstavuje zariadenie Magzet, ktoré poslúži pre slúchadlá podobne ako nabíjací konektor MagSafe Applu na notebookoch. čítať »
 
Chys­tá sa zá­sad­ný zlom v ob­las­ti či­pov? Vďa­ka gá­liu bu­dú rých­lej­šie a lac­nej­šie
Výskumníci zo Stanfordovej univerzity prišli s novým spôsobom, ako pri použití arzenidu gália (alebo aj arzenid galitý) namiesto kremíka lacnejšie vyrábať kvalitnejšie procesory či solárne panely. čítať »
 
Viac ako po­lo­vi­ca ho­di­niek App­le Watch sa na trh ne­dos­ta­ne. Prob­lém je s kva­li­tou.
Výrobu Apple Watch skomplikovali konštrukčné problémy. Údajne až 70 % vyrobených hodiniek je kazových. Situáciu navyše sťažuje aj nedostatok komponentov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter