nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Mic­ro­soft má klá­ves­ni­cu s do­ty­ko­vým e-ink dis­ple­jom na­mies­to touch­pa­du
Po tabletových klávesniciach TouchCover či TypeCover prišiel Microsoft s novým prototypom. V súčasnosti testuje zariadenie DisplayCover, ktorému boli ponechané mechanické klávesy. čítať »
 
Kar­ta AMD Ra­deon R9 Na­no pred­sta­ve­ná, po­nú­ka ma­lú veľ­kosť za vy­so­kú ce­nu
AMD odprezentovalo svoju tretiu kartu Fury R9 Nano, a síce zmenšilo pôvodnú verziu karty, cena je stále vysoká. čítať »
 
Mi­ni­po­čí­tač s An­droi­dom vy­zbie­ral na Kic­kstar­te­ri viac než 1,5 mi­lió­na USD
Miniatúrnych počítačov v poslednom období neustále pribúda. S unikátnym projektom len nedávno prišli traja bývalí inžinieri z Googlu, ktorí v minulosti zožali úspech vďaka tabletu s Remix OS. čítať »
 
Vi­deo: Ti­py a tri­ky pri fo­tog­ra­fo­va­ní (nie­len) mo­bi­lom Le­no­vo VI­BE Shot
Pri príležitosti predstavenia nového mobilu Lenovo VIBE Shot boli na workshope prezentované zaujímavé a užitočné triky pri fotografovaní mobilom. čítať »
 
In­tel pred­sta­vil naj­men­ší for­mát zá­klad­ných do­siek 5×5
Pred pár rokmi Intel svojím zariadením NUC odštartoval sériu ultrakompaktných počítačov. Vzápätí svoje modely uviedli na trh aj ďalšie firmy, ako Gigabyte (Brix), ZOTAC (C-series nano) či ASRock (Beebox). čítať »
 
Sú­čas­ťou no­te­boo­kov In­tel by ma­lo byť tla­čid­lo Tur­bo na pre­tak­to­va­nie
Výrobcovia výkonných notebookov s novou generáciou procesorov Intel Skylake by mali vybaviť svoje notebooky tlačidlom Turbo na automatické pretaktovanie. čítať »
 
Sam­sung vraj pra­cu­je na 18,4-pal­co­vom tab­le­te
Zatiaľ čo väčšina tabletov sa vyrába v dvoch veľkostiach (s uhlopriečkou okolo 7 a 10 palcov), Samsung sa zrejme snaží túto hranicu posunúť. čítať »
 
In­tel uvá­dza mik­ro­ra­dič Quark s TDP 0,025 W
Intel vydal svoj nový mikroradič Quark D1000, určený pre inteligentnú elektroniku a embedded aplikácie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter