nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pr­vý crowdsour­co­va­ný tab­let Jol­la. Vý­ba­vou a ce­nou chce pred­beh­núť iPad či Nexus 9
Fínsky startup Jolla chce po svojom telefóne uviesť na trh aj tablet s open source operačným systémom Sailfish 2.0. čítať »
 
Za­bav­te sa: Vý­ber 8 te­le­víz­nych ap­li­ká­cií pre smar­tfón
Existuje viacero spôsobov, ako premeniť inteligentný telefón na televíziu do vrecka. čítať »
 
Mo­to­ro­la má in­te­li­gent­ný prí­ve­sok pre zá­bud­liv­cov. Po­mô­že náj­sť kľú­če a prez­vo­ní te­le­fón.
Motorola Keylink je prívesok, ktorý pripevníte k inému objektu a získate pomocníka, ktorý pomôže nájsť stratené klúče alebo zabudnutý telefón. čítať »
 
Pro­duk­ty: Mo­ni­tor so su­per kon­tras­tom
AOC I2470PWQU je monitor s uhlopriečkou 23,8 palca. Disponuje klasickým full HD rozlíšením, štandardnou latenciou 5 ms a svietivosťou 250 cd/mDynamický kontrast sa chváli hodnotou až 20 000 000:1, ale tento údaj je skôr marketingový ťah. čítať »
 
Pro­duk­ty: Net­ra­dič­ná ener­ge­tic­ká ban­ka
Netradičný model energetickej banky prichádza na náš trh aj pod označením O!tool-Battery-J104. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter