nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

nVi­dia vra­cia do pre­da­ja svoj tab­let Shield, bu­de o stov­ku lac­nej­ší
nVidia práve počas vianočnej sezóny vracia do predaja svoj herný tablet, teraz s názvom Shield tablet K1 a so zníženou cenou. Tá klesla o stovku na 199 eur. čítať »
 
AMD Ra­deon R9 380X vy­chá­dza, dos­tá­va tes­ty
AMD boostlo svoju R9 380 grafiku vo verzii R9 380X, a to za cenu 230 dolárov. U nás je, samozrejme, vyššia a podľa shopov, ktoré ju už nahodili, siaha od 260 do 300 eur. čítať »
 
Ja­pon­ci sa de­rú na če­lo pre­te­kov o naj­rý­chlej­ší su­per­po­čí­tač na sve­te
Japonci vyvíjajú nový superpočítač, ktorý môže byť v roku 2020, keď má byť predstavený, najrýchlejším na svete. čítať »
 
Unik­li neo­fi­ciál­ne pa­ra­met­re pro­ce­so­rov Ka­by La­ke
Začiatkom roka sme sa dozvedeli, že Intel uvedie svoje prvé 10 nm procesory Canonlake až v roku 2017. V budúcom roku by mali prísť ešte procesory Kaby Lake so 14 nm architektúrou. čítať »
 
No­vá di­men­zia 360° fo­tog­ra­fií: Pixelio pre­me­ní váš te­le­fón na ši­kov­ný 3D ske­ner
Crowdfundingový portál Kickstarter opäť raz predstavil inovatívny a moderný produkt, ktorý má za cieľ zaplniť isté rezervy v oblasti technológií. Je ním 3D skener Pixelio, s ktorým viac vytvorenie 360° kvalitných fotografií nebude žiadny problém. čítať »
 
Sam­sung spá­ja či­py. No­vý SoC Exynos 8 za­hŕňa aj mo­dem LTE
Spoločnosť Samsung naznačila, že jej budúce high-end smartfóny Galaxy budú používať iba jeden čip na spúšťanie aplikácií a umožnenie bezdrôtového pripojenia. čítať »
 
TOP 20 ino­vá­cií, kto­ré ne­bu­dú chý­bať na CES 2016
Začiatok januára 2016 sa nesie v očakávaní najväčšieho svetového veľtrhu spotrebnej elektroniky s názvom CES, ktorý sa ako každý rok aj tento uskutoční v americkom Las Vegas. čítať »
 
SO­NY uvie­dlo na ja­pon­ský trh ho­din­ky FES Watch s e-ink dis­ple­jom
Po roku usilovného testovania sa konečne objavili hodinky FES Watch s e-ink displejom na pultoch japonských obchodov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter