nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Acer má no­vý 15,6" chro­me­book s naj­dl­hšou vý­dr­žou na ba­té­riu
Acer v New Yorku predstavil nový Chromebook 15 CB3-531 s 15,6" LCD displejom TFT s LED podsvietením a antireflexnou úpravou Acer ComfyView a HD rozlíšením 1366 × 768 px. čítať »
 
15 ve­cí, kto­ré Xiaomi sko­pí­ro­va­lo od App­lu
Po tom, čo Samsung prišiel s novým smartfónom Galaxy S6, hneď sa začalo polemizovať o podobnostiach s konkurenčným iPhonom. čítať »
 
Acer má pr­vé LED pro­jek­to­ry na sve­te so sen­zo­rom oko­li­té­ho os­vet­le­nia
Spoločnosť Acer rozšírila svoje komplexné portfólio projektorov o tri nové modely - K138ST, ktorý je prvým LED projektorom na svete s inteligentným senzorom okolitého osvetlenia, model U5320W s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou a model P5515 s vysokým rozlíšením 1080p full HD a vyššou korekciou lichobežníkového skreslenia. čítať »
 
Dr­žiak tab­le­tu a smar­tfó­nu do kan­ce­lá­rie, ale aj pos­te­le
Japonská firma Thanko priniesla na trh ďalšiu kuriozitu zo sveta technológií - dvojramenný držiak na tablet a smartfón. čítať »
 
iPad Pro bu­de nao­zaj ob­rov­ský tab­let
Spoločnosť Apple má v súčasnosti nemalé problémy s predajmi svojho iPadu, ktoré výrazne poklesli. čítať »
 
App­le Watch bu­de mož­né kú­piť v ka­men­ných ob­cho­doch naj­skôr v jú­ni
Keby ste si chceli kúpiť hodinky Apple Watch, do kamenných obchodov Applu po ne v nasledujúcich niekoľkých týždňoch nechoďte. čítať »
 
App­le za­čne do iPa­du mon­to­vať dis­ple­je OLED
Spoločnosť Apple má v poslednom čase, čo sa týka iPadov, pomerne veľké problémy vzhľadom na to, že pre používateľov iPhonov už nemajú nijakú pridanú hodnotu a jednoducho ich nepotrebujú. čítať »
 
Ka­me­ra, kto­rá sa na­pá­ja sa­ma fo­te­ním, mô­že na­tá­čať do­ne­ko­neč­na
Na svete je prvý prototyp kamery, ktorá nepotrebuje batériu, napája sa totiž fotením. Ak je snímač kamery vystavený svetlu, pixely využívajú fotodiódy na generovanie elektrického prúdu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter