nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Xiaomi uvie­dol fit­nes ná­ra­mok Mi Band len za 10 eur
Pri ohlásení smartfónu Xiao Mi 4 tento týždeň uviedol šéf Xiaomi Lei Jun aj ďalšiu novinku - nový fitnes náramok Mi Band. čítať »
 
Xiaomi MI4 pred­sta­ve­né! Poz­ná­me pa­ra­met­re
Ako sme vás informovali už skôr, populárny čínsky výrobca androidových smartfónov Xiaomi predstavil svoju novú vlajkovú loď Xiaomi MI 4. čítať »
 
Shield Tab­let ofi­ciál­ne pred­sta­ve­ný
nVidia oficiálne predstavila svoj herný tablet Shield, ktorý doplnila novým Shield gamepadom. Tablet má v sebe čip Tegra K1, takže čakajte vysoký výkon, priam určený na hi-end tabletové hry. čítať »
 
Ji­bo – pr­vý ro­din­ný ro­bot, kto­ré­ho si mô­že do­vo­liť aj do­má­ci roz­po­čet
Robot, ktorý by mohol pracovať a žiť s ľuďmi. Asi tak sa dá v stručnosti charakterizovať koncept sociálneho robota, ktorého projekt sa objavil na portáli Indiegogo. čítať »
 
nVi­dia prip­ra­vu­je 299-do­lá­ro­vý tab­let Shield, dopl­ní ho Shield Con­troller
Dve nové zariadenia pribúdajú do série Shield nVidie, ktorá si začína budovať vlastnú sériu herných zariadení, ktoré môžu hrať tak vlastné androidové tituly, ako aj streamovať a ovládať hry z PC. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter