nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vi­deo: Hrá­či NHL dos­ta­nú ka­me­ry GoP­ro na ži­vé te­le­víz­ne vy­sie­la­nie
Americká Národná hokejová liga (NHL) a Asociácia hráčov NHL (NHLPA) podpísali dohodu so spoločnosťou GoPro o vybavení hráčov nositeľnými videokamerami, ktoré budú použité na živé televízne vysielanie. čítať »
 
Čo so sta­rý­mi mo­du­lár­ny­mi te­le­fón­mi? Pos­lú­žia na zlep­še­nie po­čí­ta­ča
Modulárne telefóny Project Ara a Puzzlephone sľubujú revolúciu v tom, ako budeme kupovať telefóny a používať ich. čítať »
 
Ma­lý exter­ný dis­plej Dis­plio zob­ra­zí on-li­ne in­for­má­cie, sta­tu­sy a no­ti­fi­ká­cie, kto­ré pot­re­bu­je­te
Displio je najnovší z radu „displejov" určených na to, aby boli položené na stole, prípadne na pulte v obchode a zobrazovali rôzne on-line informácie, napr. „lajky" na Facebooku. čítať »
 
Pre práv­ni­kov či no­vi­ná­rov. Head­set Bluewire auto­ma­tic­ky nah­rá všet­ky te­le­fo­nic­ké ho­vo­ry
Bluewire je špeciálny Bluetooth headset, ktorý okrem handsfree ovládania ponúka aj nadštandardnú funkciu. Konverzácie dokáže zálohovať. čítať »
 
No­te­boo­ky s 24-ho­di­no­vou vý­dr­žou? Už čos­ko­ro prí­du
Prekáža vám slabá výdrž batérie vášho notebooku? Vydržte - notebook, ktorý na jedno nabitie vydrží 24 hodín, už je skoro tu. čítať »
 
Ce­ny 128 GB SSD ma­jú ten­to rok kles­núť na 40 do­lá­rov
Šéf spoločnosti Apacer Technology je presvedčený, že cena 256 GB diskov SSD klesne v druhej polovici tohto roka pod 70 dolárov. čítať »
 
Mic­ro­soft Sur­fa­ce Hub bu­de dos­tup­ný v dvoch veľ­kos­tiach
Microsoft ponúkol viac informácii k svojmu prezentačnému TV nazvanému Surface Hub. Ten bude prakticky all-in-one PC s touchscreenom, kamerami a veľkou obrazovkou a primárne je určený pre firmy na prezentácie, konferencie, ako tabuľa na poznámky, komunikáciu, a teda tímové riešenie úloh. čítať »
 
Mou­se Box – ce­lý po­čí­tač v my­ši s bez­drô­to­vým na­pá­ja­ním
Kompaktných počítačov tu už bolo veľa, ale len málo z nich bolo takých malých ako Mouse Box. Tím poľských inžinierov ukryl celý počítač do myši, ktorú môžete držať v ruke. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter