nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Poč­kaj­te s ná­ku­pom. Mic­ro­soft a In­tel chys­ta­jú nao­zaj lac­né no­te­boo­ky pre štu­den­tov
Taiwanský server Digitimes naznačil, že Microsoft, Intel a výrobcovia notebookov pripravujú lacné modely, určené predovšetkým pre študentov. čítať »
 
Mo­ni­to­ry pod­po­ru­jú­ce nVi­dia G-Sync pred­sta­ve­né
Koncom minulého roka predstavila nVidia technológiu G-Sync. Monitory podporujúce túto technológiu dostali od nVidie malú kartu, ktorá je schopná komunikovať s grafickou kartou. čítať »
 
Ne­ľú­tos­tná prav­da o spot­re­be a za­hrie­va­ní dis­kov SSD
Hoci disky typu SSD (Solid State Drive) boli sprvu propagované ako energeticky úspornejšia alternatíva ku klasickým pevným diskom, realita je teraz úplne odlišná. čítať »
 
Pa­per­Fold – pro­to­typ skla­da­cie­ho smar­tfó­nu s via­ce­rý­mi dis­plej­mi
O telefóne YotaPhone, ktorý má dva displeje, ste už možno počuli. Jeden z nich je typu LCD a druhý je úsporný e-ink s veľmi dobrou čitateľnosťou. čítať »
 
Le­no­vo pred­sta­vi­lo in­te­li­gen­tné oku­lia­re a plat­for­mu pre par­tne­rov
Spoločnosť minulý týždeň ukázala prototyp svojich inteligentných okuliarov, ktoré majú nalákať vývojárov a výrobcov hardvéru na nový partnerský program. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter