nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.sk



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ko­niec pri­pá­le­né­mu jed­lu. Hig­htech pan­vi­ca ra­dí pri va­re­ní a upo­zor­ní že mä­so už tre­ba oto­čiť
Pantelligent je inteligentná panvica ktorá komunikuje s telefónom, informuje o teplote a o procese varenia. čítať »
 
Pro­duk­ty: Nád­her­ný mo­ni­tor pre ná­roč­ných
Dvadsaťsedempalcový monitor iiyama ProLite XB2779QS patrí k tomu najlepšiemu, čo iiyama uviedla na trh. čítať »
 
Xbox One bu­de mať v so­bo­tu je­den rok, Mic­ro­soft roz­dá­va dar­če­ky
Microsoft pripravil akciu k prvým narodeninám konzoly Xbox One. čítať »
 
Re­lay nie je len mo­der­ný vy­pí­nač na ste­nu. Do­ká­že ov­lá­dať ce­lú in­te­li­gen­tnú do­mác­nosť.
Startup Wink sa špecializuje na riešenia pre inteligentnú domácnosť. Spoločnosť oznámila nový produkt - inteligentný vypínač na stenu. čítať »
 
Špe­ciál­ny opa­sok, kto­rý fun­gu­je aj ako na­bí­jač­ka na te­le­fón
Smartfón sa často vybije práve vtedy, kedy je to najnevhodnejšie. Riešením sú externé akumulátory, avšak tie nemáme vždy poruke. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter