nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ľudia už s vý­me­nou ba­té­rie ne­po­čí­ta­jú, me­nia ce­lý prís­troj. Vplyv na ľud­ské zdra­vie ne­rie­šia
Pri výbere a využívaní moderných mobilných prístrojov dochádza k premene správania spotrebiteľov. čítať »
 
Ná­ra­mok Myo bu­de spo­lup­ra­co­vať s Goog­le Glass a umož­ní ov­lá­da­nie po­hyb­mi sva­lov
Náramok Myo, produkt kanadského startupu Thalmic Lab umožňujúci ovládanie zariadení gestami bez použitia kamery. čítať »
 
AMD zhr­nu­lo 30 ro­kov vý­vo­ja gra­fi­ky a hier
AMD na svojom evente k 30-temu výročiu firmy v dvoch hodinách zhrnulo kam sa za tie roky posunula grafika a hry. čítať »
 
Le­vi­tu­jú­ci rep­ro­duk­tor Om One nie je len zá­bav­ka, zvuk vy­sie­la nao­zaj všes­me­ro­vo
Lietajúce autá sú hudba vzdialenej budúcnosti, no počúvať hudbu z levitujúceho reproduktora by ste mohli už počas Vianoc. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor Exynos 5430 sľu­bu­je o 25 % niž­šiu spot­re­bu.
Zaujímavosťou nového telefónu Galaxy Alpha od Samsungu nie je iba kovové telo. Ide aj o prvý telefón, ktorý je vybavený 20 nm procesorom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter