nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ubi je mi­nia­túr­ny po­čí­tač bez dis­ple­ja. Ov­lá­da sa iba po­mo­cou hla­su.
Zariadenie Ubi vzniklo za pomoci portálu Kickstarter. Kampaň uspela pred dvoma rokmi. Počítač bez displeja sa práve dostáva do predaja. čítať »
 
Le­no­vo a As­hton Kut­cher uvá­dza­jú no­vý YOGA Tab­let 2 Pro so za­bu­do­va­ným pro­jek­to­rom
Nový tablet YOGA 2 Pro bol vytvorený v spolupráci s Ashtonom Kutcherom, ktorý pred rokom prišiel do spoločnosti Lenovo ako produktový inžinier. čítať »
 
Fit­bit má „su­per­ho­din­ky“ Sur­ge za 250 do­lá­rov. Poz­ri­te, čo všet­ko do­ká­žu.
Fitbit patrí medzi najúspešnejších výrobcov monitorov aktivity. Spoločnosť v blízkej dobe plánuje predstaviť nové inteligentné náramky a takisto aj svoju novú vlajkovú loď - hodinky Surge. čítať »
 
App­le má uni­ver­zál­nu SIM kar­tu. Pri­poj­te sa k vý­hod­nej­šie­mu ope­rá­to­ro­vi pod­ľa pok­ry­tia či ce­ny.
O jednej zaujímavej vlastnosti nových iPadov Air 2 sa počas predstavenia nehovorilo. Apple do každej 4G verzie svojho tabletu predinštaluje univerzálnu SIM kartu. čítať »
 
App­le má no­vý iPad Air 2 aj iPad Mi­ni 3
Apple včera predstavil svoje jesenné novinky medzi ktorými okrem nových iPadov nechýbal ani nový iMac s Retina displejom, Mac Mini, OS X Yosemite a oznámil aj spustenie platobného systému Pay založeného na NFC, odtlačku prsta a virtuálnej platobnej karte. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter