nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le má pa­tent na sty­lus, kto­rý do­ká­že si­mu­lo­vať povr­chy
Nový patent spoločnosti Apple ukazuje úplne nový stylus, ktorý dokáže vďaka vibračnému motorčeku nasimulovať povrch, ktorý sa nachádza na displeji. čítať »
 
Xerox ide už aj v SR po pre­daj­coch al­ter­na­tív­nych to­ne­ro­vých ka­ziet do tla­čiar­ní
Výrobcovia tlačiarní sa snažia chrániť svoje patenty a duševné vlastníctvo. V krajinách s veľkým predajným potenciálom, ako sú Nemecko, Francúzsko alebo Veľká Británia, už „klony" v dnešnej dobe nenájdete. čítať »
 
Oba­ma chce do ro­ku 2025 pos­ta­viť exaf­lop­so­vý su­per­po­čí­tač
O tom, že Biely dom to myslí so superpočítačmi vážne, svedčí novo publikované rozhodnutie úradu prezidenta Obamu o federálnej stratégii National Strategic Computing Initiative. čítať »
 
Sam­sung už o pár dní pred­sta­ví Ga­laxy No­te 5 a Ga­laxy S6 Ed­ge Plus. Poz­ri­te sa, ako bu­dú vy­ze­rať
Na konferencii Galaxy Unpacked 2015, ktorá sa uskutoční už 13. augusta, sa chystá Samsung predstaviť svoje dve novinky - Galaxy Note 5 a Galaxy S6 Edge Plus. čítať »
 
NVI­DIA sťa­hu­je od zá­kaz­ní­kov tab­let SHIELD, ich ba­té­ria sa mô­že vznie­tiť
Spoločnosť NVIDIA oznámila dobrovoľné stiahnutie svojich 8-palcových tabletov SHIELD, ktoré boli predávané medzi júlom 2014 a júlom 2015; spoločnosť zistila, že sa batéria v týchto tabletoch môže prehriať a hrozí nebezpečenstvo požiaru. čítať »
 
Pl­né ru­ky prá­ce? Kúp­te si SprintR a hraj­te sa no­ha­mi
Spoločnosť Exis Interactive pracuje na VR ovládači SprintR. Na rozdiel od klasického herného ovládača sa bude ovládať nohou a uvoľní tak ruky hráča sústredeného na virtuálny zážitok poskytovaný VR headsetmi ako Oculus Rift, Vive či Morpheus. čítať »
 
No­kia pred­sta­vi­la svoj VR pro­dukt, nie sú to oku­lia­re
Nokia ide vo sfére VR iným smerom ako ostatné firmy a namiesto VR okuliarov prináša VR kameru. čítať »
 
Stop tra­gé­diám: Auto­se­dač­ka, kto­rá upo­zor­ní na di­eťa v aute aj po vy­pnu­tí mo­to­ra
Tragické prípady, keď rodinní príslušníci zabudli dieťa v rozhorúčenom aute, každý rok otriasajú svetom. A práve z dôvodu týchto nešťastí sa firma Evenflo rozhodla vytvoriť novinku. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter