nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ras­pberry Pi Mo­del B+ zlac­nel, bu­de stáť len 25 do­lá­rov
Raspberry Pi Model B+ zlacnel o 10 dolárov, jeho terajšia maloobchodná cena je 25 dolárov. čítať »
 
Pa­na­so­nic má naj­ľah­ší la­se­ro­vý 4K pro­jek­tor na sve­te
Projektor PT-RQ13K, ktorý Panasonic prvýkrát ukázal na veľtrhu ISE, je najkompaktnejší a najľahší projektor svojho druhu na svete. čítať »
 
App­le pred­sta­vil rých­lej­ší Mac­Book Pro a no­vý iMac s 5K dis­ple­jom
Spoločnosť Apple predstavila aktualizovanú verziu MacBooku Pro 15 s displejom Retina a nový 27-palcový počítač iMac s 5K displejom Retina. čítať »
 
AMD pred­sta­vu­je pa­mä­te HBM, prip­ra­vu­je sa na vy­da­nie no­vých ka­riet
AMD sa už pomaly pripravuje na budúcnomesačné vydanie dlho očakávanej karty s pamäťami HBM a predstavuje nám, ako vlastne fungujú. čítať »
 
App­le pre­dá­va re­pa­so­va­né mo­de­ly iPa­du Air 2 za zní­že­nú ce­nu
Spoločnosť Apple v dnešných dňoch pridala do sekcie svojho Online Store nové modely iPadu Air 2, ktoré boli v minulosti repasované. čítať »
 
V stre­du by sa ma­li ob­ja­viť no­vé 15" Mac­Boo­ky a 27" iMa­cy
Spoločnosť Apple naposledy aktualizovala svoje počítače Mac na poslednej konferencii, keď do rodiny pribudol aj 12" MacBook s displejom Retina. čítať »
 
USA bu­de mať su­per­po­čí­tač s vý­ko­nom 180 pe­taF­LOPS na vý­skum no­vých ba­té­rií a so­lár­nych pa­ne­lov
Americké ministerstvo energetiky sa rozhodlo investovať 200 miliónov USD do vývoja nového superpočítača. Najvýkonnejší počítač s názvom Aurora by mal byť dokončený v roku 2018. čítať »
 
Ten­to ká­bel USB do­bi­je váš mo­bil dvoj­ná­sob­nou rých­los­ťou
Po veľkých batériách od Tesly či špeciálnom kryte Nikola Labs sa na portáli IndieGoGo objavil ďalší praktický vynález, ktorý by mal vyriešiť problém s výdržou batérie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter