nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Goog­le prip­ra­vu­je no­vý Chro­me­book Pixel pre faj­nšmek­rov s ce­nov­kou oko­lo 1000 Euro
Chromebook Pixel je prémiovým chromebookom, ktorý prezentuje tento segment zariadení v trochu inom svetle. Väčšina používateľov totiž považuje chromebooky za lacné a plastové notebooky. čítať »
 
Pebb­le Ti­me – no­vý hit na Kic­kstar­te­ri lá­me re­kor­dy
Prvá generácia inteligentných hodiniek Pebble získala na Kickstarteri viac ako 10 miliónov dolárov. Pred niekoľkými dňami sme avizovali, že na tomto crodwfundingovom portáli. čítať »
 
Asus v ČR rek­la­mo­va­né no­te­boo­ky op­ra­ví a zá­ro­veň vrá­ti pe­nia­ze
Asus spustil v Českej republike zaujímavú propagačnú akciu. Program s názvom Asus 100 % záruka spoľahlivosti platí od 23. februára do 31. decembra 2015. čítať »
 
So za­ria­de­ním The Realm Sys­tem mo­tion sa za­po­tí­te
Ak ste priaznivcom hrania a zároveň pálenia kalórií, možno vás bude zaujímať zariadenie pomenované The Realm System. čítať »
 
Ho­din­ky so sys­té­mom An­droid Wear zob­ra­zia aj no­ti­fi­ká­cie z iP­ho­nu. Pot­reb­ný je hack
Hoci platforma Android Wear nebude (pravdepodobne) nikdy oficiálne podporovať zariadenia so systémom iOS, ich vzájomná komunikácia je možná. čítať »
 
Sam­sung za­čal vy­rá­bať 14 nm či­py a do­be­hol tak In­tel
Samsung oznámil, že začal sériovú výrobu vlastným 14 nm procesom, pričom planárne tranzistory nahradil 3D tranzistormi typu FinFET. čítať »
 
Ho­din­ky Pebb­le bu­dú ten­šie a s fa­reb­ným dis­ple­jom
Pebble boli prvé inteligentné hodinky, ktoré dokázali osloviť masy. Na portáli Kickstarter vyzbierali viac ako 10 miliónov dolárov a po pôrodných ťažkostiach ponúkli používateľom to, čo sľubovali. čítať »
 
Fa­ce­book plá­nu­je ap­li­ká­cie Ocu­lus Rift vhod­né pre kaž­dé­ho
Chris Cox, vysokopostavený člen vedenia Facebooku, na konferencii Re/Code diskutoval na tému budúcnosti sociálnych médií a neobišiel ani headsety virtuálnej reality. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter