nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vi­deo: Aj iPad Air 2 sa ohý­ba
Keďže po uvedení nových iPhonov sa používatelia sťažovali na ich deformovanie pri nosení vo vrecku, istý nemecký používateľ YouTube s prezývkou Marvinkroell, ktorý má na svojom kanáli 5000 účastníkov, sa rozhodol zistiť, či sa problém ohýbania týka aj nového iPadu Air 2. čítať »
 
Mic­ro­soft pred­sta­vil svoj in­te­li­gent­ný ná­ra­mok Band. Je na­bi­tý sen­zor­mi a do­ká­že to­ho nao­zaj ve­ľa.
Microsoft vstúpil do oblasti nositeľnej elektroniky - predstavil svoj fitnes náramok, nazvaný jednoducho Microsoft Band. čítať »
 
Po­čí­tač so štvor­jad­ro­vým Ato­mom a pod­po­rou pre OS Win­dows 8.1 či An­droid vo veľ­kos­ti kľú­ča USB
V posledných rokoch viacerí čínski výrobcovia uviedli na trh malé zariadenia, ktoré sa dali zapojiť do televízora a umožňovali spustiť na ňom androidové aplikácie. čítať »
 
Su­pe­rús­por­né mo­du­lár­ne server­y HP no­vo pod­po­ru­jú aj Xeon
HP v septembri sprístupnilo variant svojho servera Moonshot so 64-bitovým procesorom ARM a stalo sa tak vôbec prvým výrobcom, ktorý takýto procesor v serveri začal ponúkať. čítať »
 
Kam sa hra­be RISC aj CISC. Pro­ce­so­ry VISC ich vo vý­ko­ne na watt scho­va­jú do vrec­ka.
Startup Soft Machines si zobral populárny, ale abstraktný koncept virtuálnych strojov a aplikoval ho na úrovni čipu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter