nVidia: Výkon PC grafík vs. konzoly

Nvidia-Výkon-PC-grafika-vs-kon.jpg nVi­dia na svo­jej pre­zen­tá­cii uká­za­la za­ují­ma­vý graf po­rov­ná­va­jú­ci vý­kon gra­fi­ky kon­zol a PC gra­fík, z kto­ré­ho vy­plý­va, že Xbox 720 má niž­ší vý­kon gra­fi­ky ako PS4. Zrej­me vy­chá­dza­jú z ak­tuál­nych pa­pie­ro­vých čí­sel a dopĺňa­jú aj ma­lý roz­diel vo vy­da­ní oboch kon­zol. Na dru­hej stra­ne Xbox 360 a PS3 po­sa­di­li na rov­na­kú úro­veň.
V kaž­dom prí­pa­de chce­li uká­zať to, že do­te­raz bo­li všet­ky kon­zo­ly v ča­se vy­da­nia vý­ko­no­vo nad naj­vý­kon­nej­ší­mi PC kar­ta­mi. Pos­led­ná ge­ne­rá­cia je 3-krát po­mal­šia.

Pre­zen­tá­ciu dopl­ni­li sme­ro­va­ním na strea­mo­va­cie služ­by, pre kto­ré vy­ví­ja­jú špe­ciál­ny en­gi­ne, kto­rý bu­de spra­cú­vať ob­raz pre viac klien­tov na­raz a rov­no ho kó­do­vať na po­sie­la­nie cez inter­net. Zá­ro­veň naz­na­ču­jú, že pre server­ov­é far­my je rayt­ra­cing bu­dúc­nosť.

Zdroj: sec­tor.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­te­boo­ky by moh­li mať na ve­ku dru­hý ús­por­ný e-Ink dis­plej
Mnohí si myslia, že pri dnešnom rozmachu smartfónov a tabletov už notebooky nemôžu ponúknuť inovácie. Intel však na IDF ukázal, že to nie je pravda. čítať »
 
Bez­drô­to­vý blue­toot­ho­vý rep­ro­duk­tor na ces­ty: Ma­lý, ale prek­va­pi­vo vý­kon­ný
Leitz Complete Portable Mini Bluetooth Speaker je prenosný reproduktor, ktorý cez Bluetooth pripojíte k smartfónu doslova za pár sekúnd. čítať »
 
Vrec­ko­vý LED pro­jek­tor aj na cha­tu bez elek­tri­ny
Zobrať si na víkendovú chatu v horách alebo dovolenku pri mori malý, skladný projektor a po večeroch si na stene premietať filmy vo veľkom formáte, to znie určite veľmi lákavo. čítať »
 
Pr­vé neo­fi­ciál­ne benchmar­ky nVi­dia Ge­For­ce GTX 980 a GTX 970 unik­nu­té
Stránka Videocardz.com má prvé benchmarky nových kariet nVidie GTX980 a GTX970, a to tak v desktopových verziách, ako aj v mobilných. čítať »
 
In­tel Xeon E5-2600/1600 v3: Vy­šší vý­kon aj no­vé fun­kcie
Spoločnosť Intel predstavila produktové rodiny procesorov Intel Xeon E5-2600/1600 v3 (Haswell EP), ktorých hlavným cieľom je riešiť požiadavky rôznych pracovných záťaží a rýchlo sa vyvíjajúce potreby dátových centier. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter