Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

Spotrebná elektronika

Xiaomi uvie­dlo smar­tfón s dl­hou vý­dr­žou a ľah­ký tab­let za vý­bor­nú ce­nu

Čín­ska spo­loč­nosť Xiaomi pred­sta­vi­la svoj no­vý smar­tfón Red­mi No­te 3 a tab­let Mi­Pad 2. Red­mi No­te 3 má ce­lo­ko­vo­vé te­lo, 5,5-pal­co­vý full HD dis­plej a je vy­ba­ve­ný ske­ne­rom od­tlač­kov pr­stov.

26.11.2015 / Redakcia / 756 čítaní (0)
 
No­vé smar­tfó­ny Sam­sun­gu bu­dú vďa­ka sen­zo­rom Bri­te­cell zho­to­vo­vať jas­nej­šie fo­tog­ra­fie

Sam­sung pred­sta­vil no­vú tech­no­ló­giu pre sní­mač fo­toa­pa­rá­tu, kto­rú za­čne vo svo­jich smar­tfó­noch vy­uží­vať v bu­dú­com ro­ku.

25.11.2015 / Redakcia / 589 čítaní (0)
 
Poz­ná­me ví­ťa­zov sú­ťa­že NO­TE­BOOK RO­KA 2015 a TAB­LET RO­KA 2015

An­ke­ta NO­TE­BOOK RO­KA 2015 a TAB­LET RO­KA 2015 poz­ná nie len ví­ťa­zov, ale aj cel­ko­vé po­ra­die ob­ľú­be­nos­ti jed­not­li­vých zna­čiek vo vy­hlá­se­ných ka­te­gó­riách.

25.11.2015 / Redakcia / 784 čítaní (0)
 
Fair­pho­ne 2: Mo­du­lár­ny smar­tfón, kto­rý si zvlád­ne­te op­ra­viť aj sa­mi

V do­be dra­hých ultra­ten­kých smar­tfó­nov, kto­ré si v prí­pa­de ne­ho­dy asi len ťaž­ko op­ra­ví­te svoj­po­moc­ne, sa ob­ja­vil ne­kon­venč­ný mo­del.

25.11.2015 / Redakcia / 1024 čítaní (0)
 
Naj­väč­ší pro­jekt na Kic­kstar­te­ri sa skon­čil fias­kom. 3,4 mi­lió­na eur za mi­nid­ron Za­no sa zľah­lo pod zem

Po tom, čo sa na Kic­kstar­te­ri ob­ja­vil at­rak­tív­ne vy­ze­ra­jú­ci pro­jekt, kto­ré­ho cie­ľom bo­lo zho­to­viť mi­nia­túr­ny dron - dos­ta­toč­ne ma­lý na to, aby sa ma­ji­te­ľo­vi zmes­til do dla­ne...

24.11.2015 / Redakcia / 2288 čítaní (0)
 
Za fac­ku: Naj­lac­nej­ší smar­tfón od LG za 10 USD je vý­kon­nej­ší než pô­vod­ný iP­ho­ne
Nej­de o ža­rt. S neu­ve­ri­teľ­ne lac­ným te­le­fó­nom priš­la spo­loč­nosť LG, kto­rá ho za­ča­la pre­dá­vať cez ame­ric­kú sieť ob­cho­dov Wal­mart.
23.11.2015 / Redakcia / 2616 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft po­nú­ka k no­vej Lu­mii 950 XL Dis­play Dock za­dar­mo
Mic­ro­soft spus­til v USA, Ne­mec­ku, Veľ­kej Bri­tá­nii, Ka­na­de a ďal­ších kra­ji­nách pro­pa­gač­nú ak­ciu na Dis­play Dock na Con­ti­nuum, dopl­nok, kto­rý te­le­fón pre­me­ní na po­čí­tač.
20.11.2015 / Redakcia / 551 čítaní (0)
 
Dras­pho­ne - skla­da­cí smar­tfón vo veľ­kos­ti švaj­čiarske­ho no­ží­ka

Na jed­nej stra­ne veľ­ká ob­ra­zov­ku, na stra­ne dru­hej kom­pak­tné roz­me­ry. Aj tak­to by sa dal opí­sať no­vý kon­cept smar­tfó­nu Dras­pho­ne.

12.11.2015 / Redakcia / 2474 čítaní (0)
 
Va­por­ca­de Ju­pi­ter bu­de pr­vý mo­bil, cez kto­rý sa dá faj­čiť
Ďal­ší am­bi­cióz­ny star­tup je na sve­te. Vý­sled­kom spo­lup­rá­ce spo­loč­nos­ti Va­por­ca­de s vy­ná­lez­com elek­tro­nic­kých ci­ga­riet Her­ber­tom A. Gil­ber­tom má byť pr­vý smar­tfón s va­po­ri­zé­rom.
11.11.2015 / Redakcia / 467 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter