Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Spotrebná elektronika

LG pred­sta­vu­je mo­bil­né no­vin­ky G4 Sty­lus a G4c
Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) pred­sta­vu­je dva no­vé te­le­fó­ny z ro­di­ny G4: G4 Sty­lus a G4c.
21.05.2015 / Redakcia / 175 čítaní (0)
 
Mo­bil­ný te­le­fón Light Pho­ne sa vám zmes­tí aj do pe­ňa­žen­ky. Je veľ­ký ako kre­dit­ka
Spo­loč­nosť Light priš­la s pro­to­ty­pom no­vé­ho te­le­fó­nu. Aj keď svo­ji­mi fun­kcia­mi skôr pri­po­mí­na mo­bil spred dvad­sia­tich ro­kov.
20.05.2015 / Redakcia / 1407 čítaní (0)
 
Fo­toa­pa­rát v iP­ho­ne 6S bu­de pod­stat­ne lep­ší
iP­ho­ne 6 pat­rí v sú­čas­nos­ti me­dzi špič­ku v mo­bil­nom prie­mys­le. To­to za­ria­de­nie po­nú­ka ok­rem množ­stva iných vy­chy­tá­vok aj neu­ve­ri­teľ­ne kva­lit­ný fo­toa­pa­rát, vďa­ka kto­ré­mu mô­žu ma­ji­te­lia iP­ho­nu vy­tvá­rať tie naj­kraj­šie a naj­kva­lit­nej­šie zá­be­ry, aké sa da­jú na sú­čas­ných smar­tfó­noch ro­biť.
19.05.2015 / Redakcia / 434 čítaní (0)
 
Clo­na, ISO, rých­losť uzá­vier­ky v jed­nom ob­ráz­ku
Uži­toč­ná in­fog­ra­fi­ka, kto­rá veľ­mi jed­no­du­chým a zro­zu­mi­teľ­ným spô­so­bom vy­svet­ľu­je, ako "expo­zič­ný tro­ju­hol­ník" clo­na - rých­losť uzá­vier­ky - ISO ov­plyv­ňu­je va­šu fo­tog­ra­fiu.
18.05.2015 / Redakcia / 743 čítaní (0)
 
Na­du­pa­ný smar­tfón Yup­ho­ria chce ce­nou 110 USD kon­ku­ro­vať čín­skym Xiaomi či Mei­zu
Mic­ro­max, vý­rob­ca smar­tfó­nov, kto­rý sa sna­ží kon­ku­ro­vať Xiaomi a iným čín­skym vý­rob­com smar­tfó­nov, uvie­dol na in­dic­ký trh no­vý te­le­fón Yup­ho­ria.
18.05.2015 / Redakcia / 955 čítaní (0)
 
No­vá vlaj­ko­vá loď - vý­kon­ný Ho­nor 6+ s tro­mi 8MPx fo­toa­pa­rát­mi
Znač­ka Ho­nor uvá­dza v SR svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď - 5,5 "smar­tpho­ne Ho­nor 6+. Ten vy­ni­ká rých­lym 8+1jad­ro­vým pro­ce­so­rom s 3GB pa­mä­ťou RAM a 32GB ROM, dvoj­dňo­vou vý­dr­žou ba­té­rie a od­ol­ným te­lom.
15.05.2015 / Redakcia / 456 čítaní (0)
 
LG G4: Am­bi­cióz­ny smar­tfón pre ná­roč­ných uží­va­te­ľov (vi­deo)
No­vý te­le­fón LG Elec­tro­nics (LG) - LG G4 má nie­len je­di­neč­ný di­zajn a luxus­ný vzhľad, ale aj per­fekt­ný fo­toa­pa­rát a dis­plej.
15.05.2015 / Redakcia / 418 čítaní (0)
 
Kon­cept iP­ho­nu 7 od Mar­ti­na Háj­ka
Už po­mer­ne dl­hý čas sa vo veľ­kom špe­ku­lu­je o tom, či iP­ho­ne 7 po­núk­ne dvo­ji­cu fo­toa­pa­rá­tov na za­dnej stra­ne.
14.05.2015 / Redakcia / 880 čítaní (0)
 
ZTE Nu­bia Z9 ne­má boč­né rám­če­ky a ov­lá­da sa do­ty­kom hrán
Spo­loč­nosť ZTE za­ča­la na čín­skom tr­hu po­nú­kať no­vý smar­tfón Nu­bia Z9 s 5,2-pal­co­vým 2.5D dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 1080p, kto­ré­ho naj­zau­jí­ma­vej­šia čr­ta je di­zajn tak­mer bez rám­če­ka.
13.05.2015 / Redakcia / 1178 čítaní (0)
 
Po­rov­na­nie: Chro­me­book vs. Win­dowsbook
Pred is­tým ča­som sa v spod­nej čas­ti ce­no­vé­ho spek­tra no­te­boo­kov ob­ja­vil no­vý hráč. Goog­le sa s Chro­me OS po­kú­ša kon­ku­ro­vať lac­ným no­te­boo­kom s OS Win­dows.
12.05.2015 / Peter Vnuk / 786 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter