Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

Spotrebná elektronika

MWC 2015: ASUS Zen­fo­ne 2 s pro­ce­so­rom In­tel Atom a 4 GB RAM - pr­vé doj­my
Te­le­fó­nov vy­uží­va­jú­cich pro­ce­sor In­tel Atom bo­lo na MWC ako šaf­ra­nu, pre­to mo­del ASUS Zen­fo­ne 2 ZE551ML s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 5.0 Lolli­pop lo­gic­ky vzbu­dil na­šu po­zor­nosť.
06.03.2015 / Ľuboslav Lacko / 690 čítaní (0)
 
MWC 2015: AL­CA­TEL ONE TOUCH IDOL 3 mô­že­te dr­žať ho­re no­ha­mi
AL­CA­TEL ONE TOUCH pred­sta­vil na veľtr­hu Mo­bi­le World Con­gress 2015 v Bar­ce­lo­ne svoj pré­mio­vý smar­tfón IDOL 3 s úpl­ne sym­et­ric­kým di­zaj­nom.
06.03.2015 / Redakcia / 131 čítaní (0)
 
MWC 2015: Ho­nor pred­sta­vil svo­je high-end smar­tfó­ny s tro­ji­cou fo­toa­pa­rá­tov
Vče­ra bo­li na veľtr­hu Mo­bi­le World Con­gress v špa­nielskej Bar­ce­lo­ne pred­sta­ve­né dve európ­ske mo­bil­né no­vin­ky znač­ky Ho­nor v po­do­be smar­tfó­nov Ho­nor 6+ a Ho­nor 4X.
06.03.2015 / Redakcia / 245 čítaní (0)
 
MWC 2015: Pr­vé doj­my z HTC One M9

Už pred MWC o HTC One M9 pre­ni­ka­li viac, ale­bo me­nej za­ru­če­né in­for­má­cie. Otáz­ka je či ja­zyk, prí­pad­ne prs­ty na klá­ves­ni­ci neudr­žal na uz­de niek­to z vý­vo­jár­ske­ho tí­mu, ale­bo „únik" in­for­má­cií bol pria­mo v ré­žii PR od­de­le­nia.

05.03.2015 / Ľuboslav Lacko / 274 čítaní (0)
 
Vi­deo: iP­ho­ne 6 vs. Sam­sung Ga­laxy S6
App­le ne­mal do­po­siaľ na mo­bil­nom tr­hu tak­mer žiad­ne­ho kon­ku­ren­ta, a tak lá­mal je­den pre­daj­ný re­kord za dru­hým.
05.03.2015 / Redakcia / 596 čítaní (0)
 
Vi­deo MWC 2015: Pred­sta­ve­nie te­le­fó­nov Lu­mia 640 a Lu­mia 640 XL

Pri­ná­ša­me vám vi­deo pred­sta­ve­nie te­le­fó­nov Mic­ro­soft Lu­mia 640 a Lu­mie 640 XL.

05.03.2015 / Ľuboslav Lacko / 429 čítaní (0)
 
MWC 2015: Pr­vé doj­my a skú­se­nos­ti so Sam­sung Ga­laxy S6 Ed­ge
Jed­nou z naj­ob­di­vo­va­nej­ších no­vi­niek na MWC je no­vá vlaj­ko­vá loď Sam­sun­gu. Vďa­ka ús­tre­to­vos­ti vy­sta­vo­va­te­ľov sme ma­li mož­nosť sa s no­vou S6kou zoz­ná­miť.
04.03.2015 / Ľuboslav Lacko / 2126 čítaní (0)
 
MWC 2015: Vy­skú­ša­li sme za­kri­ve­ný smar­tfón LG G Flex 2
Sí­ce sa ne­jed­na­lo o pre­mié­ru, no v stán­ku LG na veľtr­hu MWC do­mi­no­val ten­to tro­chu net­ra­dič­ný te­le­fón. Vy­uži­li sme príl­eži­tosť na mik­ro re­cen­ziu.
04.03.2015 / Ľuboslav Lacko / 762 čítaní (0)
 
Ja­pon­ci ma­jú aty­pic­ký te­le­fón v tva­re sr­dca bez dis­ple­ja a ka­me­ry

Heart 401AB je no­vý te­le­fón z Ja­pon­ska. Chý­ba­jú mu mno­hé fun­kcie smar­tfó­nov, av­šak ten­to ne­dos­ta­tok chce kom­pen­zo­vať uni­kát­nym di­zaj­nom.

04.03.2015 / Roman Kadlec / 597 čítaní (0)
 
Top správa Ak­čná ka­me­ra Xiaomi za 64 do­lá­rov kon­ku­ru­je mo­de­lom GoP­ro nie­len ce­nou
Čín­sky vý­rob­ca smar­tfó­nov Xiaomi uvie­dol na trh no­vú ak­čnú ka­me­ru Xiaomi Yi Ac­tion Ca­me­ra, kto­rá mô­že sú­pe­riť s mo­de­lom GoP­ro He­ro.
04.03.2015 / Redakcia / 2497 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Sen high-tech hudobníkov: Elektrické piano Seaboard Grand so zvukom budúcnosti (6 prís­pev­kov)
dwayneby11: Spontánna shemale fotky http://shemales.blogporn.in/?page.kellie   Shamal transexuals video shemal.com transexuals sex videa shemail sex klip
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter