Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Spotrebná elektronika

Ca­non ME20F-SH: Fa­reb­ný full HD vi­deo­záz­nam aj v mi­mo­riad­ne sla­bom os­vet­le­ní
Spo­loč­nosť Ca­non uvá­dza na trh pro­fe­sio­nál­nu mul­ti­fun­kčnú vi­deo­ka­me­ru ME20F-SH, kto­rá do­ká­že zho­to­viť pl­no­fa­reb­ný vi­deo­záz­nam aj v pros­tre­diach s mi­mo­riad­ne sla­bým os­vet­le­ním.
31.07.2015 / Redakcia / 150 čítaní (0)
 
No­vý OneP­lus 2 sa chce opäť vďa­ka vý­raz­ne niž­šej ce­ne stať „za­bi­ja­kom vlaj­ko­vých lo­dí“
Mi­nu­lý rok bol pred­sta­ve­ný smar­tfón OneP­lus One, kto­rý bol cha­rak­te­ri­zo­va­ný ako veľ­ký kon­ku­rent vte­daj­ších špič­ko­vých mo­de­lov za níz­ku ce­nu.
31.07.2015 / Redakcia / 722 čítaní (0)
 
4" iP­ho­ne 6C až na bu­dú­ci rok
Spo­loč­nosť App­le pre­dá­va iP­ho­ny je­den za dru­hým ako po mas­le a mu­sí­me po­ve­dať, že iP­ho­ne 6, kto­rý bol pred­sta­ve­ný so 4,7" uh­lo­prieč­kou, bo­lo pres­ne za­ria­de­nie, kto­ré spo­loč­nosť pot­re­bo­va­la.
30.07.2015 / Redakcia / 297 čítaní (0)
 
Vi­deo: 8 tri­kov, ako smar­tfó­nom uro­biť pro­fi fot­ky
Ste krea­tív­ni a ba­ví vás fo­tog­ra­fo­va­nie? Chý­ba vám však dra­há tech­ni­ka, kto­rú by ste moh­li vy­užiť na roz­ví­ja­nie svoj­ho ta­len­tu? Žiad­ny prob­lém.
23.07.2015 / Redakcia / 861 čítaní (0)
 
Vi­deo: Pred­sta­ve­nie So­ny An­droid TV
So­ny uvá­dza no­vú sé­riu te­le­ví­zo­rov 4K Ultra HD BRA­VIA, za­lo­že­ných na plat­for­me An­droid. Ma­jú extrém­ne ten­ký di­zajn, zvuk do­sa­hu­jú­ci kva­li­tu High-Re­so­lu­tion, smart fun­kcie a pre­po­je­nie s an­droi­do­vý­mi te­le­fón­mi či tab­let­mi.
21.07.2015 / Redakcia PC REVUE / 317 čítaní (0)
 
Xiaomi pred­sta­vi­lo na­du­pa­ný te­le­ví­zor Mi TV 2S a pr­vú čis­tič­ku vo­dy
Čín­sky vý­rob­ca elek­tro­ni­ky Xiaomi pred­sta­vil nie­koľ­ko no­vých pro­duk­tov. Po­zor­nosť si za­slú­ži naj­mä te­le­ví­zor Mi TV 2S.
21.07.2015 / Redakcia / 1436 čítaní (0)
 
App­le pred­sta­vil no­vé iPo­dy. iPod touch bu­de rov­na­ko vý­kon­ný ako iP­ho­ne 6
App­le ten­to týž­deň uvie­dol no­vý iPod touch so 64-bi­to­vým CPU A8. Pri­šiel po dl­hom ča­se ča­ka­nia, keď­že pos­led­ná ak­tua­li­zá­cia tých­to naj­lac­nej­ších za­ria­de­ní s iOS sa us­ku­toč­ni­la v sep­tem­bri 2012.
17.07.2015 / Redakcia / 1020 čítaní (0)
 
LG G4S: od­ľah­če­ná ver­zia vlaj­ko­vej lo­de od LG
LG ofi­ciál­ne pred­sta­vi­lo naj­nov­šie­ho čle­na ro­di­ny G4: G4s. Full HD IPS dis­plej o veľ­kos­ti 5,2 pal­ca je jas­nej­ší, kon­tras­tnej­ší a tiež cit­li­vosť na do­tyk je lep­šia ako u aké­ho­koľ­vek te­le­fó­nu LG v tej­to ka­te­gó­rii.
14.07.2015 / Redakcia / 248 čítaní (0)
 
ZTE pred­sta­vi­lo v Pra­he te­le­fón Nu­bia My Pra­gue
Čín­ska spo­loč­nosť ZTE, vý­rob­ca luxus­ných te­le­fó­nov Nu­bia, si za mies­to pred­sta­ve­nia svoj­ho naj­nov­šie­ho smar­tfó­nu vy­bra­la hlav­né mes­to ČR Pra­hu.
14.07.2015 / Redakcia / 516 čítaní (0)
 
LG uvá­dza G4 Beat, oklieš­te­nú ver­ziu svo­jej vlaj­ko­vej lo­de

Spo­loč­nosť LG pred­sta­vi­la no­vý smar­tfón stred­nej trie­dy G4 Beat. V ne­dáv­nych úni­koch sa ozna­čo­val ako LG G4 S.

13.07.2015 / Redakcia / 388 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter