Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Spotrebná elektronika

Xpe­ria Z4 je len pre Ja­pon­sko. Pre zvy­šok sve­ta pred­sta­ví So­ny iný te­le­fón
Ne­dáv­no sme vás in­for­mo­va­li o no­vej vlaj­ko­vej lo­di spo­loč­nos­ti So­ny, smar­tfó­ne Xpe­ria Z4, kto­rý op­ro­ti pred­chod­co­vi Z3 pri­ná­ša len má­lom zmien.
27.04.2015 / Redakcia / 873 čítaní (0)
 
No­vý smar­tfón od LG bu­de mať re­kor­dne veľ­kú pa­mä­ťo­vú kar­tu. Až 2 TB
LG pri­chá­dza s no­vým smar­tfó­nom G Sty­lo, kto­rý si po­ra­dí až s 2 TB kar­ta­mi. Vlaj­ko­vou lo­ďou na­priek to­mu os­ta­ne mo­del G4.
24.04.2015 / Redakcia / 747 čítaní (0)
 
No­vý smar­tfón Sam­sung Ga­laxy J1 s ten­kým di­zaj­nom a fun­kcia­mi sel­fie
Spo­loč­nosť Sam­sung uvied­la na slo­ven­ský trh smar­tfón Ga­laxy J1. Za­ria­de­nie kla­die dô­raz na vy­vá­že­nú vý­ba­vu, mo­der­ný di­zajn, pok­ro­či­lé fo­tog­ra­fic­ké fun­kcie a predĺže­nú vý­drž ba­té­rie pros­tred­níc­tvom Ultra Power Sa­ving Mo­de.
24.04.2015 / Redakcia / 232 čítaní (0)
 
App­le vraj 4" iP­ho­ne pred­sta­ví až na bu­dú­ci rok
Ming-Chi Kuo vy­dal ďal­šiu sprá­vu, kto­rá ho­vo­rí o tom, že spo­loč­nosť App­le ten­to rok nep­red­sta­ví ďal­ší 4" iP­ho­ne 6(C).
24.04.2015 / Redakcia / 218 čítaní (0)
 
No­vý vlaj­ko­vý smar­tfón So­ny Xpe­ria Z4 nep­ri­ná­ša ve­ľa zmien op­ro­ti pred­chod­co­vi
Spo­loč­nosť So­ny ten­to týž­deň pred­sta­vi­la svo­ju naj­nov­šiu vlaj­ko­vú loď - smar­tfón Xpe­ria Z4. Rov­na­ko ako pred­chod­ca Z3 má 5,2-pal­co­vý dis­plej s roz­lí­še­ním 1080 × 1920 pixelov.
22.04.2015 / Redakcia / 811 čítaní (0)
 
No­kia plá­nu­je bu­dú­ci rok opäť vy­rá­bať vlas­tné smar­tfó­ny
Aj keď fín­ska spo­loč­nosť pre­da­la svo­ju mo­bil­nú di­ví­ziu Mic­ro­sof­tu a svo­ju čin­nosť za­me­ra­la skôr na vý­stav­bu sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry, No­kia Tech­no­lo­gies na­ďa­lej pra­cu­je na no­vých pro­jek­toch ur­če­ných ma­so­vým spot­re­bi­te­ľom.
22.04.2015 / Redakcia / 402 čítaní (0)
 
Vý­ro­ba Sam­sun­gu Ga­laxy S6 ed­ge sto­jí 272 eur. Kú­piť si ho mô­že­te za 949 eur
Vý­rob­né nák­la­dy vlaj­ko­vej lo­de spo­loč­nos­ti Sam­sung Ga­laxy S6 ed­ge sa od­ha­du­jú na 290,45 USD (asi 272 eur). Uvied­la to ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť IHS na zá­kla­de ce­no­vých ana­lýz jed­not­li­vých kom­po­nen­tov smar­tfó­nu.
20.04.2015 / Redakcia / 1958 čítaní (0)
 
ASUS pred­sta­vil svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď – smar­tfón Zen­Fo­ne 2
No­vin­ka sa od pred­chod­cov od­li­šu­je prep­ra­co­va­ným di­zaj­nom a lep­šou vý­ba­vou. Zen­Fo­ne 2 po­nú­ka 5,5" Full HD dis­plej, 13Mpx fo­toa­pa­rát, pro­ce­sor In­tel Atom Z3580 s frek­ven­ciou 2,3 GHz a ako je­den z pr­vých te­le­fó­nov aj 4 GB ope­rač­nú pa­mäť.
17.04.2015 / Redakcia / 872 čítaní (0)
 
Na­ži­vo: Huawei pred­sta­vil P8, no­vú vlaj­ko­vú loď na rok 2015. Na svo­je si prí­du aj hán­ky a hlas
Z poh­ľa­du tech­no­ló­gií ino­va­tív­na a z hľa­dis­ka biz­ni­su ini­cia­tív­na čín­ska spo­loč­nosť Huawei pred­sta­vi­la v Lon­dý­ne svoj no­vý re­vo­luč­ný smar­tfón P8 kto­rý spá­ja tech­no­ló­gie, di­zajn, mó­du a ume­nie.
16.04.2015 / Ľuboslav Lacko / 1794 čítaní (0)
 
Sta­ne sa no­vý smar­tfón LG G4 fo­to­mo­bi­lom ro­ka?
Už 28. ap­rí­la by ma­la spo­loč­nosť LG ofi­ciál­ne pred­sta­viť no­vý smar­tfón G4. Naj­väč­ším trom­fom má byť je­ho re­vo­luč­ný fo­toa­pa­rát, vďa­ka čo­mu dos­tal pre­zýv­ku „kráľ noč­ných fo­tog­ra­fií".
16.04.2015 / Redakcia / 1142 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter