Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

Spotrebná elektronika

Smar­tfón Le­no­vo P70 so 4000 mAh ba­té­riou a 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom pre ná­roč­nej­ších
Le­no­vo pred­sta­vi­lo sé­riu no­vých smar­tfó­nov P70, kto­rá vy­uží­va kom­bi­ná­ciu 64-bi­to­vé­ho pro­ce­so­ra Me­dia­Tek True8 Co­re, 4000 mAh ba­té­rie, 4G LTE a tech­no­ló­giu na­bí­ja­nia Quick Char­ge.
29.01.2015 / Redakcia / 717 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft sľú­bil, že v ro­ku 2015 uve­die „vlaj­ko­vý smar­tfón“ s Win­dows
Ho­ci Mic­ro­soft pri­nie­sol v pos­led­nom ča­se na trh nie­koľ­ko no­vých smar­tfó­nov s Win­dows Pho­ne, iš­lo na­pos­pol o mo­de­ly niž­šej a stred­nej trie­dy. Je te­da na­ča­se, aby pri­šiel s no­vou vlaj­ko­vou lo­ďou.
28.01.2015 / Redakcia / 523 čítaní (0)
 
Do­ha­dy: HTC vraj v mar­ci pred­sta­ví smar­tfón M9 aj in­te­li­gen­tné ho­din­ky
HTC vraj plá­nu­je v mar­ci pred­sta­viť no­vý smar­tfón so zlep­še­ným fo­toa­pa­rá­tom a zvu­ko­vý­mi fun­kcia­mi, ako aj svo­je pr­vé smart ho­din­ky.
22.01.2015 / Redakcia / 739 čítaní (0)
 
Sam­sung uvie­dol na trh pr­vý smar­tfón s Ti­ze­nom
Sam­sung mi­nu­lý týž­deň uvie­dol na trh pr­vý smar­tfón s ope­rač­ným sys­té­mom Ti­zen. Ide o mo­del Z1 a pre­dá­vať sa za­čal v In­dii za 5700 ru­pií, čo je v pre­poč­te asi 92 do­lá­rov.
19.01.2015 / Redakcia / 667 čítaní (0)
 
Poz­ri­te sa na no­vé su­per­vý­kon­né phab­le­ty od Xiaomi za veľ­mi dob­rú ce­nu
Čín­ska spo­loč­nosť Xiaomi v sna­he kon­ku­ro­vať hig­hen­do­vým smar­tfó­nom App­le iP­ho­ne 6 a Ga­laxy No­te 4 od Sam­sun­gu pred­sta­vi­la dva no­vé vý­kon­né phab­le­ty za veľ­mi pri­ja­teľ­nú ce­nu.
19.01.2015 / Martin Stančík / 1819 čítaní (0)
 
Sam­sung uvie­dol su­per­ten­ký ko­vo­vý smar­tfón Ga­laxy A7. Kon­ku­ren­cia pre iP­ho­ne 6?
Po nie­koľ­kých úni­koch in­for­má­cií Sam­sung ko­neč­ne ofi­ciál­ne pred­sta­vil svoj no­vý smar­tfón Ga­laxy A7. Ide o fun­kčne naj­lep­šie vy­ba­ve­ný smar­tfón zo sé­rie Ga­laxy A.
16.01.2015 / Redakcia / 2507 čítaní (0)
 
Mo­der spo­jil kon­zo­ly Xbox One a PS4 do lap­to­pu Play­box
Mo­de­ra už ne­ba­vi­lo mať dve her­né kon­zo­ly, a tak ich spo­jil do jed­né­ho 22-pal­co­vé­ho lap­to­pu, a to cel­kom sprat­né­ho.
16.01.2015 / Redakcia / 435 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft pred­sta­vil dve no­vé Lu­mie za veľ­mi dob­rú ce­nu
Mic­ro­soft pok­ra­ču­je v pred­sta­vo­va­ní no­vých te­le­fó­nov ra­du Lu­mia s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne. Me­dzi dve no­vin­ky pat­rí Lu­mia 435 a 532, kto­ré bu­dú stáť len 69 a 79 eur.
16.01.2015 / Martin Stančík / 1135 čítaní (0)
 
Dve no­vé vo­dov­zdor­né ak­čné ka­me­ry s roz­lí­še­ním 4k od So­ny
Prip­ni­te ka­me­ru na pril­bu či snou­bord a na­toč­te svo­je ad­re­na­lí­no­vé dob­rod­ruž­stvá v roz­lí­še­ní, kto­ré je až šty­rik­rát vy­ššie ako štan­dar­dné full HD.
13.01.2015 / Redakcia / 314 čítaní (0)
 
CES: Sharp má no­vú vlaj­ko­vú loď, 4K TV po­sú­va sme­rom k 8K
Te­le­ví­zo­ry so 4K roz­lí­še­ním už nie sú žiad­nou no­vin­kou a vý­rob­co­via sa už ne­ve­dia doč­kať za­vá­dzania 8K (7680 × 4320).
12.01.2015 / Redakcia / 550 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Vedci vyrobia parazitických robotov. Očistia vzduch od CO2 a nocovať budú na bilbordoch (1 prís­pev­kov)
joxgdafsyt: prada 新作,http://www.stoutspub.com/preview/event.cfm?tid=685,0,0,0,0,0,0,,0,false ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter