Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Spotrebná elektronika

Ama­zon v jú­ni pred­sta­ví svoj smar­tfón s 3D dis­ple­jom. Unik­li pr­vé ob­ráz­ky pro­to­ty­pu.
O tom, že Ama­zon prip­ra­vu­je vlast­ný smar­tfón, sa pov­rá­va už po­riad­ne dl­ho. Pr­vé zves­ti sa ob­ja­vi­li eš­te v ro­ku 2012.
23.04.2014 / Redakcia / 1839 čítaní (0)
 
Poz­ri­te si vi­deo pri cit­li­vos­ti ISO 409 600
V tých­to dňoch spo­loč­nosť So­ny pú­ta­la po­zor­nosť mé­dií uve­de­ním fo­toa­pa­rá­tu Al­pha 7S. Ide o 12 Mpx full fra­me bez­zr­kad­lo­vý fo­toa­pa­rát ur­če­ný na sní­ma­nie pri vy­so­kých cit­li­vos­tiach.
16.04.2014 / Redakcia / 1287 čítaní (0)
 
ZTE má no­vý 5" smar­tfón Bla­de L2 so štvor­jad­ro­vým pro­ce­so­rom
ZTE Bla­de L2 je je­den z pr­vých smar­tfó­nov ZTE vy­zná­va­jú­cich no­vú di­zaj­no­vú fi­lo­zo­fiu (po­dob­ne ako phab­let ZTE Grand Me­mo II, ne­dáv­no pred­sta­ve­ný na veľtr­hu MWC 2014).
11.04.2014 / Redakcia / 411 čítaní (0)
 
Smar­tfón LG L90 vstu­pu­je na slo­ven­ský trh
LG Elec­tro­nics (LG) na Slo­ven­sku pr­výk­rát uvied­la je­den zo svo­jich naj­nov­ších mo­bil­ných te­le­fó­nov L90. Naj­väč­ší smar­tfón sé­rie L Se­riesIII bol pred­sta­ve­ný na toh­to­roč­nom veľtr­hu MWC v Bar­ce­lo­ne.
09.04.2014 / Redakcia / 634 čítaní (0)
 
LG KNOCK CO­DE: pok­le­pa­nie na dis­plej smar­tfó­nu pri­ná­ša lep­šie za­bez­pe­če­nie dát
Fun­kciu Knoc­kCo­de, kto­rá od­om­kne a za­pne te­le­fón jed­no­du­chým pok­le­pa­ním, slo­ven­skej ve­rej­nos­ti pred­sta­vi­la spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG).
08.04.2014 / Redakcia / 310 čítaní (0)
 
Pr­ví ma­ji­te­lia Sam­sung GA­LAXY S5 dos­ta­nú ná­ra­mok Gear Fit ako dar­ček zdar­ma
Ak­tuál­na vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti Sam­sung - GA­LAXY S5 bu­de na slo­ven­skom tr­hu v pre­da­ji už 11. ap­rí­la 2014.
07.04.2014 / Redakcia / 608 čítaní (0)
 
Za­ria­de­nia s veľ­kos­ťou do 9 pal­cov dos­ta­nú Win­dows Pho­ne za­dar­mo
Niek­to­ré sprá­vy zo zdro­jov blíz­kych Mic­ro­sof­tu už skôr uvá­dza­li, že Mic­ro­soft by mo­hol zní­žiť ce­nu OEM ver­zie sys­té­mu Win­dows pre smar­tfó­ny a tab­le­ty až o 75 %.
04.04.2014 / Redakcia / 387 čítaní (0)
 
No­kia 3310 dos­ta­ne 41 Mpx ka­me­ru Pu­re­view. Nie je to pr­vý ap­ríl.
No­kia 3310 pô­vod­ne vy­šla v ro­ku 2000 a sta­la sa naj­ús­peš­nej­ším mo­bi­lom fir­my. Pre­da­lo sa vy­še 125 mi­lió­nov ku­sov, a tak sa No­kia roz­hod­la uro­biť mo­der­ný co­me­back.
03.04.2014 / Redakcia / 1787 čítaní (0)
 
Vý­rob­né sché­my no­vé­ho iP­ho­nu unik­li, poz­ri­te si ako by mo­hol te­le­fón vy­ze­rať
Už dl­ho­do­bo sa špe­ku­lu­je o tom, že no­vý iP­ho­ne bu­de dos­tup­ný v dvoch ver­ziách. Ne­bu­dú sa však lí­šiť pou­ži­tý­mi ma­te­riál­mi, ale veľ­kos­ťou dis­ple­ja.
03.04.2014 / Roman Kadlec / 5467 čítaní (0)
 
Aké te­le­fó­ny pou­ží­va­jú sve­to­ví po­li­ti­ci? Kaž­dý má svoj ob­ľú­be­ný.
Blac­kBerry je na ús­tu­pe a App­le a Sam­sung sa te­šia na no­vé štát­ne zá­kaz­ky.
01.04.2014 / Redakcia / 2096 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Aj Intel má svoju verziu Raspberry Pi. Volá sa Minnowboard Max, beží na platforme x86 a stojí 99 dolárov (5 prís­pev­kov)
AnthonyTiz: Superb images, the color and depth of the images are breath-taking, they draw you in as though you are a component of the make-up. my website ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter