Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Spotrebná elektronika

Al­ca­tel One­touch Idol 3 – pré­mio­vý smar­tfón so sym­et­ric­kým di­zaj­nom
AL­CA­TEL uvá­dza na slo­ven­ský trh pré­mio­vý smar­tfón IDOL 3. Vďa­ka sym­et­ric­ké­mu di­zaj­nu mô­že­te te­le­fón dr­žať „hla­vou do­le" i pri vo­la­ní, pre­ze­ra­ní si webu či pri fo­te­ní a ob­raz na dis­ple­ji sa vám okam­ži­te pris­pô­so­bí.
27.08.2015 / Redakcia / 81 čítaní (0)
 
iP­ho­ne 6S – 12 me­ga­pixelov a kva­li­ta na úrov­ni DSLR
Už po­mer­ne dl­ho sa špe­ku­lu­je o tom, že iP­ho­ne 6S dos­ta­ne om­no­ho kva­lit­nej­ší fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 12 Mpx.
27.08.2015 / Redakcia / 178 čítaní (0)
 
iP­ho­ne s týž­den­nou vý­dr­žou bu­de reali­tou. Umož­ní to ultra­ten­ký pa­li­vo­vý člá­nok
Brit­ská spo­loč­nosť In­telli­gent Ener­gy (IE) priš­la s pro­to­ty­pom pa­li­vo­vé­ho člán­ku pou­ži­teľ­né­ho pre iP­ho­ne. Vďa­ka ne­mu by sa ma­la zvý­šiť vý­drž te­le­fó­nu až na týž­deň.
26.08.2015 / Redakcia / 1298 čítaní (0)
 
Vi­deo: Le­no­vo pred­sta­vi­lo VI­BE Shot, smar­tfón aj pre pro­fi fo­tog­ra­fov
Spo­loč­nosť Le­no­vo vče­ra v bra­tis­lav­skej De­sign Fac­to­ry pred­sta­vi­la svoj no­vý smar­tfón VI­BE Shot s 5.0" Full HD ob­ra­zov­kou, kto­rý spá­ja vy­ni­ka­jú­ci fo­toa­pa­rát s pré­mio­vým smar­tfó­nom.
26.08.2015 / Redakcia / 708 čítaní (0)
 
Vy­jde v ok­tób­ri Xbox One mi­ni?
Na ok­tó­ber má Mic­ro­soft nap­lá­no­va­ný no­vý har­dvér, špe­ciál­ne mo­bi­ly a tab­le­ty, ale te­raz nám úni­ky naz­na­ču­jú aj no­vú ver­ziu Xboxu One. Ho­vo­rí to čín­ska strán­ka WPDang.
26.08.2015 / Redakcia / 138 čítaní (0)
 
iP­ho­ne 6S sa vo vrec­ku neoh­ne. Šasi zne­sie tak­mer trik­rát viac
Spo­loč­nosť App­le za­ži­la mi­nu­lý rok me­diál­ny prob­lém, keď sa iP­ho­ne 6 a iP­ho­ne 6 Plus ohý­bal pou­ží­va­te­ľom vo vrec­kách.
24.08.2015 / Redakcia / 369 čítaní (0)
 
iP­ho­ne 6S vraj ne­bu­de ta­ký ús­peš­ný ako iP­ho­ne 6
Spo­loč­nos­ti App­le sa po­čas mi­nu­lé­ho ro­ka po­da­ril kú­sok, na kto­rý sú ur­či­te hlav­ní či­nov­ní­ci spo­loč­nos­ti veľ­mi pyš­ní.
20.08.2015 / Redakcia / 636 čítaní (0)
 
Mo­der­né ret­ro: Sam­sung pred­sta­vil „véč­ko­vý“ smar­tfón s dvo­ma dis­plej­mi

Vy­klá­pa­cie mo­bil­né te­le­fó­ny sa te­ši­li veľ­kej ob­ľu­be pred nie­koľ­ký­mi rok­mi. Dnes sa ten­to trend vra­cia, no v zlep­še­nej a mo­der­nej­šej ver­zii.

20.08.2015 / Redakcia / 1835 čítaní (0)
 
Phil Spen­cer: Pre­ko­nať pre­da­je PlayS­ta­tion 4 nie je prio­ri­ta
PlayS­ta­tion 4 sa na­ďa­lej pre­dá­va ako tep­lé rož­ky a pod­ľa no­vých správ už So­ny pre­da­lo oko­lo 25 mi­lió­nov ku­sov tej­to kon­zo­ly.
17.08.2015 / Redakcia / 224 čítaní (0)
 
Vi­deo: iP­ho­ne 6S sa už ne­bu­de ohý­bať! Vraj.
Un­box The­ra­py uká­zal no­vé vi­deo, vďa­ka kto­ré­mu už vie­me, že iP­ho­ne 6S sa asi len tak lah­ko ohý­bať ne­bu­de.
14.08.2015 / Redakcia / 461 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Video: Pozrite sa na nový hoverboard Lexus Slide v akcii. Vie jazdiť aj nad vodou. (1 prís­pev­kov)
jeanniera18: Ribald pictures blog http://exgirlfriend.net.erolove.in/?dignity-adrianna sex videos gratis u tube sex live mom having sex video's olnine ho...
 
Windows 10 IoT Core je už dostupný pre Raspberry Pi 2 a MinnowBoard Max (3 prís­pev­kov)
Naleśniki: Witam Zobaczył by ktoś to wideo? https://youtube.com/watch?v=a_U-rh7blLQ - feromony męskie
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter