Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Spotrebná elektronika

Pre­te­ky o ti­tul naj­ten­šie­ho smar­tfó­nu na sve­te pok­ra­ču­jú. No­vý mo­del Vi­vo má len 4,75 mm.
Vý­rob­co­via smar­tfó­nov sa sna­žia pre­ko­nať kon­ku­ren­ciu v rôz­nych pa­ra­met­roch. Je­den z nich je aj hrúb­ka te­le­fó­nu. Do­po­siaľ bol naj­ten­ším smar­tfó­nom na tr­hu čín­sky Op­po R5 s hrúb­kou 4,9 mm.
16.12.2014 / Redakcia / 736 čítaní (0)
 
App­le v bu­dú­com ro­ku pred­sta­ví men­ší iP­ho­ne
App­le vraj v ro­ku 2015 plá­nu­je roz­ší­riť svoj rad iP­ho­nov o no­vý 4-pal­co­vý mo­del. Men­šie za­ria­de­nie má opäť zjed­no­du­šiť pou­ži­tie jed­nou ru­kou, čo veľ­ké mo­de­ly iP­ho­ne 6 a 6 Plus neu­mož­ňu­jú.
12.12.2014 / Redakcia / 967 čítaní (0)
 
App­le chce vy­ro­biť iP­ho­ne, kto­rý je ako mač­ka. Keď pa­dá, na­to­čí sa tak, aby mi­ni­ma­li­zo­val ško­dy
Ho­ci sú te­le­fó­ny stá­le od­ol­nej­šie, pád za­ria­de­nia je nep­rí­jem­ná skú­se­nosť. Vždy hro­zí ri­zi­ko, že sa smar­tfó­nu nie­čo sta­ne.
04.12.2014 / Roman Kadlec / 749 čítaní (0)
 
Blac­kBerry sľu­bu­je pou­ží­va­te­ľom iP­ho­nu 550 do­lá­rov, ak prej­dú na je­ho Pas­sport
Blac­kBerry v ak­cii tr­va­jú­cej od 1. de­cem­bra do 13. feb­ruára 2015 sľu­bu­je pos­kyt­núť zľa­vu vo vý­ške 550 do­lá­rov všet­kým ma­ji­te­ľom iP­ho­nov, kto­rí sú ochot­ní vy­me­niť...
01.12.2014 / Redakcia / 1312 čítaní (0)
 
Do­ha­dy: Pres­ko­čí App­le iP­ho­ne 6S a uve­die rov­no iP­ho­ne 7?
App­le už tra­dič­ne pri­ná­ša svo­je no­vé mo­de­ly iP­ho­nov v sep­tem­bri, pri­čom je­den rok prí­de s vý­znam­nou no­vin­kou a ďal­ší rok uve­die men­šiu ak­tua­li­zá­ciu s ozna­če­ním S.
28.11.2014 / Redakcia / 1749 čítaní (0)
 
So­ny chce ra­di­kál­ne ino­vo­vať ho­din­ky. Ma­li by vy­uží­vať elek­tro­nic­ký at­ra­ment na ce­lom te­le.
Elek­tro­nic­ký at­ra­ment sa vy­uží­va naj­mä v elek­tro­nic­kých čí­tač­kách kníh. So­ny chce tú­to tech­no­ló­giu skom­bi­no­vať s dneš­ným tren­dom - in­te­li­gen­tný­mi ho­din­ka­mi.
28.11.2014 / Roman Kadlec / 1063 čítaní (0)
 
Smar­tfón As­cend Ma­te 7 je už dos­tup­ný aj na slo­ven­skom tr­hu. Poz­ná­me ce­nu
Spo­loč­nosť Huawei za­ča­la od no­vem­bra na slo­ven­skom tr­hu s pre­da­jom no­vé­ho 6" smar­tfó­nu Huawei As­cend Ma­te7, kto­rý pred­sta­vi­la v sep­tem­bri na veľtr­hu IFA 2014 v Berlí­ne.
28.11.2014 / Redakcia / 596 čítaní (0)
 
Prís­lu­šen­stvo pre iP­ho­ne vám zme­ria al­ko­hol v kr­vi. Úda­je poš­le aj do di­gi­tál­nej zdra­vot­nej kar­ty.
Blue­tooth za­ria­de­nie do­ká­že ana­ly­zo­vať váš dych a ur­čiť pro­mi­le v kr­vi. Tie­to úda­je si nás­led­ne mô­že­te ulo­žiť aj v ap­li­ká­cií App­le Health.
14.11.2014 / Roman Kadlec / 748 čítaní (0)
 
Tal­ka­se je zá­lož­ný te­le­fón GSM pri­pev­ni­teľ­ný k váš­mu smar­tfó­nu
Niek­to­rí ľu­dia pot­re­bu­jú mať mo­bil­ný te­le­fón ne­vyh­nut­ne k dis­po­zí­cii ke­dy­koľ­vek. Pre­to no­sia so se­bou viac ako jed­no za­ria­de­nie, aby ich vy­bi­tie te­le­fó­nu ne­zas­tih­lo nep­rip­ra­ve­ných.
14.11.2014 / Redakcia / 1104 čítaní (0)
 
Te­le­fón Nexus 5 je mož­né ov­lá­dať aj bez do­ty­ku. Špe­ciál­na nad­stav­ba sle­du­je po­hyb hla­vy.
Pre ochr­nu­tých pou­ží­va­te­ľov je prak­tic­ky ne­mož­né ov­lá­dať te­le­fón po­mo­cou do­ty­ku.
14.11.2014 / Roman Kadlec / 475 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

BLOGY: Aby sa z internetu nestal Skynet (1 prís­pev­kov)
Vladko: No, tak už nám chýba len ten Prvý a Tretí. . . . . .
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter