Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Spotrebná elektronika

V Čí­ne sa už pre­dá­va funkč­ný iP­ho­ne 6. Ale po­zor, je to iba klon.

Is­tá čín­ska fir­ma uvied­la klon Sam­sun­gu Ga­laxy S5 dva dni po je­ho uve­de­ní. Te­raz po­nú­ka údaj­ný iP­ho­ne 6 a to eš­te pred­tým, ako App­le te­le­fón ofi­ciál­ne pred­sta­vil.

15.07.2014 / Roman Kadlec / 951 čítaní (0)
 
Xiaomi pred­sta­ví svo­ju vlaj­ko­vú loď Mi4 už 22. jú­la
Čín­sky pro­du­cent an­droi­do­vých smar­tfó­nov a te­raz už i tab­le­tov, lá­mač re­kor­dov v rých­los­ti pre­da­ja svo­jich za­ria­de­ní, plá­nu­je pred­sta­viť 22. jú­la svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď Xiaomi MI4.
15.07.2014 / Redakcia / 637 čítaní (0)
 
Vi­deo: Dis­plej iP­ho­nu 6 so za­fí­ro­vým sklom má byť nez­ni­či­teľ­ný
Pop­ri mno­žia­cich sa špe­ku­lá­ciách o dá­tu­me uve­de­nia no­vé­ho smar­tfó­nu App­lu iP­ho­ne 6 sa na inter­ne­te ob­ja­vi­lo aj vi­deo zob­ra­zu­jú­ce od­ol­nosť je­ho za­fí­ro­vé­ho dis­ple­ja.
14.07.2014 / Redakcia / 747 čítaní (0)
 
So­ny pred­sta­vi­lo no­vú Xpe­riu C3. Ur­če­ná je mi­lov­ní­kom fo­tog­ra­fií sel­fie
Spo­loč­nosť So­ny pred­sta­vi­la no­vý smar­tfón, kto­rý je ur­če­ný hlav­ne pre mi­lov­ní­kov vlas­tných „sel­fie" fo­tog­ra­fií.
10.07.2014 / Redakcia / 393 čítaní (0)
 
No­kia by Mic­ro­soft
Od­kú­pe­nie No­kie Mic­ro­sof­tom bo­la dl­ho dis­ku­to­va­ná uda­losť a hlav­ne to, ako sa ma­jú, res­pek­tí­ve ako sa bu­dú vo­lať no­vé mo­bil­né za­ria­de­nia od Mic­ro­sof­tu z di­ví­zie No­kie.
08.07.2014 / Redakcia / 564 čítaní (0)
 
Le­no­vo od­ha­li­lo no­vý 5" smar­tfón Gol­den Warrior A8
Spo­loč­nosť Le­no­vo pred­sta­vi­la pr­vý zla­tý smar­tfón s ozna­če­ním Gol­den Warrior A8. Ten­to no­vý mo­del pri­chá­dza s vy­ni­ka­jú­cou ce­nov­kou a, sa­moz­rej­me, aj skve­lý­mi špe­ci­fi­ká­cia­mi.
04.07.2014 / Richard Hojstrič / 845 čítaní (0)
 
Na slo­ven­ský trh mie­ri no­vý LG G3, tu sú na­še pr­vé doj­my

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics, uvá­dza do pre­da­ja smar­tfón LG G3 u vy­bra­ných ope­rá­to­rov. Dos­tup­ný bu­de od 3. jú­la u ope­rá­to­ra T-Mo­bi­le a u ope­rá­to­ra Oran­ge od 7. jú­la.

03.07.2014 / Redakcia / 916 čítaní (0)
 
Goog­le ve­rej­ne uká­zal pro­to­typ mo­du­lár­ne­ho te­le­fó­nu Ara
Je­den z expe­ri­men­tál­nych pro­duk­tov Goog­lu, mo­du­lár­ny te­le­fón Ara, bol pr­výk­rát uká­za­ný po­čas dru­hé­ho dňa vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cie I/O. Žiaľ, os­ta­lo len pri úvod­nej ob­ra­zov­ke.
03.07.2014 / Redakcia / 1929 čítaní (0)
 
Unik­li fo­tog­ra­fie Xpe­rie Z3 a Z3 Com­pact
So­ny už pred ne­ja­kým ča­som pre­zen­to­va­lo svoj plán vy­dá­vať vlaj­ko­vé an­droi­do­vé smar­tfó­ny na roz­diel od väč­ši­ny kon­ku­ren­tov dvak­rát za rok.
03.07.2014 / Redakcia / 482 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter