Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Spotrebná elektronika

No­vý smar­tfón Ho­nor 6: Osem ja­dier, rých­le dá­ta, vy­so­ký vý­kon a dl­há vý­drž za dob­rú ce­nu
Čín­ska spo­loč­nosť Huawei pred­sta­vi­la svo­ju no­vú znač­ku. V Euró­pe sa chce pre­sa­diť pod bran­dom Ho­nor, kto­rý nah­ra­dí ťaž­ko vy­slo­vi­teľ­né „huaj­vej".
31.10.2014 / Redakcia / 730 čítaní (0)
 
Sam­sung uvie­dol zlep­še­nú ver­ziu Ga­laxy S5 Plus. Ofi­ciál­ne naj­rý­chlej­ší an­droi­do­vý smar­tfón
Sam­sung pred­sta­vil Ga­laxy S5 Plus, no­vú ver­ziu toh­to­roč­nej vlaj­ko­vej lo­de spo­loč­nos­ti s naj­rý­chlej­šou a naj­efek­tív­nej­šou či­po­vou súp­ra­vou sú­čas­nos­ti Qual­comm Snap­dra­gon 805.
29.10.2014 / Redakcia / 1047 čítaní (0)
 
Te­le­fó­ny No­kia skon­čia, po­ne­sú znač­ku Mic­ro­soft Lu­mia
Mic­ro­soft od­ha­lil svo­je plá­ny na pre­me­no­va­nie smar­tfó­nov No­kia Lu­mia na Mic­ro­soft Lu­mia. Ide tak o sna­hu vy­tla­čiť pô­vod­nú znač­ku, kto­rú sof­tvé­ro­vý gi­gant pre mo­bi­ly od ak­vi­zí­cie fín­ske­ho vý­rob­cu te­le­fó­nov pou­ží­val.
23.10.2014 / Albert Ryba / 453 čítaní (0)
 
Goog­le pred­sta­vil smar­tfón Nexus 6, tab­let Nexus 9 a preh­rá­vač Nexus Player
Goog­le pred­sta­vil ope­rač­ný sys­tém An­droid 5.0 Lolli­pop (ozna­čo­va­ný ako An­droid L) spo­lu s oča­ká­va­ný­mi mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi Nexus 6 a Nexus 9.
21.10.2014 / Martin Stančík / 1625 čítaní (0)
 
HTC RE upú­ta net­ra­dič­ným di­zaj­nom. Foť­te a na­tá­čaj­te vo vzdu­chu, na ze­mi aj pod vo­dou
HTC štar­tu­je no­vú éru mi­nia­túr­nych ka­mier so svo­jou no­vin­kou HTC RE. Ka­me­ra za­uj­me pre­dov­šet­kým svo­jím net­ra­dič­ným di­zaj­nom a pes­trou šká­lou fun­kcií.
10.10.2014 / Redakcia / 1082 čítaní (0)
 
HTC De­si­re EYE s dvo­ji­cou 13 Mpx fo­toa­pa­rá­tov pre sel­fie ma­nia­kov
Pre mi­lov­ní­kov tvor­by vi­zuál­ne­ho ob­sa­hu pred­sta­vu­je spo­loč­nosť HTC no­vin­ku s náz­vom HTC De­si­re EYE.
10.10.2014 / Redakcia / 501 čítaní (0)
 
iP­ho­ne 6 Plus má z do­te­raj­ších iP­ho­nov naj­dlh­šiu vý­drž ba­té­rie.

Vý­drž ba­té­rie je pri vý­be­re smar­tfó­nu pre mno­hých pou­ží­va­te­ľov dô­le­ži­tý pa­ra­me­ter. Re­dak­to­ri server­a GSMA­re­na sa poz­re­li na ži­vot­nosť no­vých iP­ho­nov a dos­pe­li k za­ují­ma­vým zis­te­niam.

08.10.2014 / Redakcia / 483 čítaní (0)
 
LG F60: Smar­tfón so za­ují­ma­vým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu
V rám­ci roz­ši­ro­va­nia po­nu­ky te­le­fó­nov s tech­no­ló­giu 4G/LTE LG Elec­tro­nics (LG) pred­sta­vu­je no­vý smar­tfón LG F60.
07.10.2014 / Redakcia / 563 čítaní (0)
 
Le­no­vo VI­BE Z2 Pro má am­bí­cie kon­ku­ro­vať pré­mio­vým znač­kám vý­ko­nom, vý­ba­vou a o dosť lep­šou ce­nou
Spo­loč­nosť Le­no­vo vče­ra sláv­nos­tne pred­sta­vi­la v Bra­tis­la­ve svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď. Smar­tfón VI­BE Z2 Pro de­fi­nu­jú naj­mä har­dvé­ro­vá vý­ba­va a di­zaj­no­vé vy­ho­to­ve­nie.
03.10.2014 / Redakcia / 2720 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter