Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Spotrebná elektronika

Do­ha­dy: Pres­ko­čí App­le iP­ho­ne 6S a uve­die rov­no iP­ho­ne 7?
App­le už tra­dič­ne pri­ná­ša svo­je no­vé mo­de­ly iP­ho­nov v sep­tem­bri, pri­čom je­den rok prí­de s vý­znam­nou no­vin­kou a ďal­ší rok uve­die men­šiu ak­tua­li­zá­ciu s ozna­če­ním S.
28.11.2014 / Redakcia / 17 čítaní (0)
 
So­ny chce ra­di­kál­ne ino­vo­vať ho­din­ky. Ma­li by vy­uží­vať elek­tro­nic­ký at­ra­ment na ce­lom te­le.
Elek­tro­nic­ký at­ra­ment sa vy­uží­va naj­mä v elek­tro­nic­kých čí­tač­kách kníh. So­ny chce tú­to tech­no­ló­giu skom­bi­no­vať s dneš­ným tren­dom - in­te­li­gen­tný­mi ho­din­ka­mi.
28.11.2014 / Roman Kadlec / 16 čítaní (0)
 
Smar­tfón As­cend Ma­te 7 je už dos­tup­ný aj na slo­ven­skom tr­hu. Poz­ná­me ce­nu
Spo­loč­nosť Huawei za­ča­la od no­vem­bra na slo­ven­skom tr­hu s pre­da­jom no­vé­ho 6" smar­tfó­nu Huawei As­cend Ma­te7, kto­rý pred­sta­vi­la v sep­tem­bri na veľtr­hu IFA 2014 v Berlí­ne.
28.11.2014 / Redakcia / 16 čítaní (0)
 
Prís­lu­šen­stvo pre iP­ho­ne vám zme­ria al­ko­hol v kr­vi. Úda­je poš­le aj do di­gi­tál­nej zdra­vot­nej kar­ty.
Blue­tooth za­ria­de­nie do­ká­že ana­ly­zo­vať váš dych a ur­čiť pro­mi­le v kr­vi. Tie­to úda­je si nás­led­ne mô­že­te ulo­žiť aj v ap­li­ká­cií App­le Health.
14.11.2014 / Roman Kadlec / 710 čítaní (0)
 
Tal­ka­se je zá­lož­ný te­le­fón GSM pri­pev­ni­teľ­ný k váš­mu smar­tfó­nu
Niek­to­rí ľu­dia pot­re­bu­jú mať mo­bil­ný te­le­fón ne­vyh­nut­ne k dis­po­zí­cii ke­dy­koľ­vek. Pre­to no­sia so se­bou viac ako jed­no za­ria­de­nie, aby ich vy­bi­tie te­le­fó­nu ne­zas­tih­lo nep­rip­ra­ve­ných.
14.11.2014 / Redakcia / 1078 čítaní (0)
 
Te­le­fón Nexus 5 je mož­né ov­lá­dať aj bez do­ty­ku. Špe­ciál­na nad­stav­ba sle­du­je po­hyb hla­vy.
Pre ochr­nu­tých pou­ží­va­te­ľov je prak­tic­ky ne­mož­né ov­lá­dať te­le­fón po­mo­cou do­ty­ku.
14.11.2014 / Roman Kadlec / 441 čítaní (0)
 
Ho­nor 6 je je­den z naj­me­nej za­hrie­va­jú­cich sa smar­tfó­nov na tr­hu

Väč­ši­na mo­der­ných mo­bil­ných te­le­fó­nov sa pri vy­ššej zá­ťa­ži za­čí­na ba­da­teľ­ne za­hrie­vať. Že za­hrie­va­nie te­la te­le­fó­nu nie je za­ned­ba­teľ­né, do­ka­zu­je fakt, že pri niek­to­rých z nich mô­že tep­lo­ta povr­chu do­siah­nuť až 45 stup­ňov Cel­zia.

06.11.2014 / Redakcia / 658 čítaní (0)
 
LG vie vy­ro­biť dis­plej s mi­nia­túr­nym rá­mom. Ob­ja­ví sa v no­vých te­le­fó­noch.
Spo­loč­nosť LG Dis­play sa poch­vá­li­la no­vým ús­pe­chom v sna­he mi­ni­ma­li­zo­vať roz­me­ry konštruk­cie oko­lo dis­ple­ja. No­vý pa­nel má 5,3 pal­cov, roz­lí­še­nie 1080p a oko­li­tý rám s hrúb­kou iba 0,7 mm.
03.11.2014 / Roman Kadlec / 1663 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter