Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Spotrebná elektronika

HTC RE upú­ta net­ra­dič­ným di­zaj­nom. Foť­te a na­tá­čaj­te vo vzdu­chu, na ze­mi aj pod vo­dou
HTC štar­tu­je no­vú éru mi­nia­túr­nych ka­mier so svo­jou no­vin­kou HTC RE. Ka­me­ra za­uj­me pre­dov­šet­kým svo­jím net­ra­dič­ným di­zaj­nom a pes­trou šká­lou fun­kcií.
10.10.2014 / Redakcia / 956 čítaní (0)
 
HTC De­si­re EYE s dvo­ji­cou 13 Mpx fo­toa­pa­rá­tov pre sel­fie ma­nia­kov
Pre mi­lov­ní­kov tvor­by vi­zuál­ne­ho ob­sa­hu pred­sta­vu­je spo­loč­nosť HTC no­vin­ku s náz­vom HTC De­si­re EYE.
10.10.2014 / Redakcia / 364 čítaní (0)
 
iP­ho­ne 6 Plus má z do­te­raj­ších iP­ho­nov naj­dlh­šiu vý­drž ba­té­rie.

Vý­drž ba­té­rie je pri vý­be­re smar­tfó­nu pre mno­hých pou­ží­va­te­ľov dô­le­ži­tý pa­ra­me­ter. Re­dak­to­ri server­a GSMA­re­na sa poz­re­li na ži­vot­nosť no­vých iP­ho­nov a dos­pe­li k za­ují­ma­vým zis­te­niam.

08.10.2014 / Redakcia / 450 čítaní (0)
 
LG F60: Smar­tfón so za­ují­ma­vým po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu
V rám­ci roz­ši­ro­va­nia po­nu­ky te­le­fó­nov s tech­no­ló­giu 4G/LTE LG Elec­tro­nics (LG) pred­sta­vu­je no­vý smar­tfón LG F60.
07.10.2014 / Redakcia / 422 čítaní (0)
 
Le­no­vo VI­BE Z2 Pro má am­bí­cie kon­ku­ro­vať pré­mio­vým znač­kám vý­ko­nom, vý­ba­vou a o dosť lep­šou ce­nou
Spo­loč­nosť Le­no­vo vče­ra sláv­nos­tne pred­sta­vi­la v Bra­tis­la­ve svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď. Smar­tfón VI­BE Z2 Pro de­fi­nu­jú naj­mä har­dvé­ro­vá vý­ba­va a di­zaj­no­vé vy­ho­to­ve­nie.
03.10.2014 / Redakcia / 2534 čítaní (0)
 
Ohyb­ný 6" su­pe­ro­dol­ný smar­tfón na pred­lak­tie s dl­hou vý­dr­žou ba­té­rie. Hoax či sku­toč­nosť?
Ne­vý­ho­da por­tá­lu In­die­go­go je lax­ný pos­toj k pro­jek­tom. Ne­vy­ža­du­je sa pro­to­typ ani ni­ja­ký dô­kaz o exis­ten­cii za­ria­de­nia.
02.10.2014 / Redakcia / 1719 čítaní (0)
 
Kam sa po­su­nú Xbox One a PS4 v ďal­ších ro­koch? Sme­rom ku clou­du
Na inter­ne­te sa ob­ja­vi­li road­ma­py Xbox One a PS4, o kto­rých sí­ce ne­vie­me, či sú sku­toč­né a či sa ich fir­my bu­dú dr­žať, ale vy­ze­ra­jú veľ­mi prav­de­po­dob­ne.
01.10.2014 / Redakcia / 263 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft uká­zal Cu­be, ki­nec­to­vú koc­ku
Mic­ro­soft na hu­dob­nom fes­ti­va­le De­ci­bel pred­sta­vil expe­ri­ment naz­va­ný Cu­be. Je to koc­ka so štyr­mi Ki­nec­tmi, po­čí­tač­mi a štyr­mi ob­ra­zov­ka­mi.
30.09.2014 / Redakcia / 549 čítaní (0)
 
HTC chce kon­ku­ro­vať GoP­ro. Prip­ra­vu­je vlas­tnú ak­čnú ka­me­ru
HTC plá­nu­je pred­sta­viť no­vú ak­čnú ka­me­ru. Vy­plý­va to z krát­ke­ho vi­dea, kto­ré sa ob­ja­vi­lo na ofi­ciál­nom YouTu­be ka­ná­le spo­loč­nos­ti HTC a sľu­bu­je „nie­čo úžas­né."
26.09.2014 / Roman Kadlec / 498 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter