Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Spotrebná elektronika

Ohyb­ný 6“ su­per od­ol­ný smar­tfón na pred­lak­tie s dl­hou vý­dr­žou ba­ter­ky. Hoax či sku­toč­nosť?
Ne­vý­ho­da por­tá­lu In­die­go­go je lax­ný pos­toj k pro­jek­tom. Ne­vy­ža­du­je sa pro­to­typ ani ni­ja­ký dô­kaz o exis­ten­cii za­ria­de­nia.
02.10.2014 / Redakcia / 14 čítaní (0)
 
Kam sa po­su­nú Xbox One a PS4 v ďal­ších ro­koch? Sme­rom ku clou­du
Na inter­ne­te sa ob­ja­vi­li road­ma­py Xbox One a PS4, o kto­rých sí­ce ne­vie­me, či sú sku­toč­né a či sa ich fir­my bu­dú dr­žať, ale vy­ze­ra­jú veľ­mi prav­de­po­dob­ne.
01.10.2014 / Redakcia / 128 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft uká­zal Cu­be, ki­nec­to­vú koc­ku
Mic­ro­soft na hu­dob­nom fes­ti­va­le De­ci­bel pred­sta­vil expe­ri­ment naz­va­ný Cu­be. Je to koc­ka so štyr­mi Ki­nec­tmi, po­čí­tač­mi a štyr­mi ob­ra­zov­ka­mi.
30.09.2014 / Redakcia / 391 čítaní (0)
 
HTC chce kon­ku­ro­vať GoP­ro. Prip­ra­vu­je vlas­tnú ak­čnú ka­me­ru
HTC plá­nu­je pred­sta­viť no­vú ak­čnú ka­me­ru. Vy­plý­va to z krát­ke­ho vi­dea, kto­ré sa ob­ja­vi­lo na ofi­ciál­nom YouTu­be ka­ná­le spo­loč­nos­ti HTC a sľu­bu­je „nie­čo úžas­né."
26.09.2014 / Roman Kadlec / 412 čítaní (0)
 
Blac­kBerry uvie­dlo te­le­fón Pas­sport s klá­ves­ni­cou QWER­TY
Pri no­vom in­te­li­gen­tnom te­le­fó­ne Blac­kBerry sta­vi­lo na veľ­ký štvor­co­vý 4,5-pal­co­vý dis­plej a kla­sic­kú klá­ves­ni­cu QWER­TY.
26.09.2014 / Filip Brůcha / 756 čítaní (0)
 
App­le po­čas pr­vé­ho ví­ken­du pre­dal 10 mi­lió­nov ku­sov iP­ho­nu 6
Spo­loč­nosť App­le ozná­mi­la, že za pr­vý ví­kend pre­da­la viac ako de­sať mi­lió­nov ku­sov iP­ho­nov 6 a 6 Plus, čo je op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku, keď pred­sta­vi­la pred­chá­dza­jú­cu ge­ne­rá­ciu iP­ho­nov, je­de­nás­ťper­cent­ný ná­rast.
25.09.2014 / Martin Stančík / 199 čítaní (0)
 
Vi­deo: iP­ho­ne 6 Plus sa mô­že oh­núť vo vrec­ku no­ha­víc
No­vý iP­ho­ne 6 Plus vraj ne­rad­no ne­chá­vať dlh­šie vo vrec­ku no­ha­víc, pre­to­že sa mô­že oh­núť. Pou­ží­va­te­lia sa na fó­rach App­lu za­ča­li sťa­žo­vať, že sa im no­vý iP­ho­ne de­for­mo­val po tom, čo dl­hší čas se­de­li, pri­čom svoj smar­tfón ma­li v pred­nom vrec­ku no­ha­víc.
25.09.2014 / Redakcia / 1411 čítaní (0)
 
Sam­sung NX1 – fo­toa­pa­rát s rých­lym sys­té­mom AF, Blue­toot­hom, Wi-Fi a nah­rá­va­ním 4K vi­dea
Sam­sung Elec­tro­nics pred­sta­vil no­vý fo­toa­pa­rát NX1, kto­rý je vý­sled­kom dl­ho­do­bé­ho úsi­lia vy­tvo­riť vý­ni­moč­ne rých­ly kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát ty­pu CSC (Com­pact Sys­tem Ca­me­ra) a sku­toč­nú al­ter­na­tí­vu k fo­toa­pa­rá­tom ty­pu DSLR.
24.09.2014 / Redakcia / 569 čítaní (0)
 
No­vý iP­ho­ne má v se­be sú­čias­tky za 227 do­lá­rov a pre­dá­va sa za 699 eur

Na inter­ne­te sa ob­ja­vi­lo via­ce­ro pi­tiev no­vé­ho iP­ho­nu. Z nich sa dá od­had­núť, koľ­ko App­le za­pla­tí za vý­ro­bu jed­né­ho ku­su.

23.09.2014 / Roman Kadlec / 1136 čítaní (0)
 
Vi­deo: Pit­va te­le­fó­nu. Čo v se­be uk­rý­va no­vý iP­ho­ne?
Por­tál iFixit, kto­rý má zá­ľu­bu v ro­zo­be­ra­ní elek­tro­ni­ky, sa poz­rel na zú­bok no­vým iP­ho­nom. Väč­ší mo­del iP­ho­ne 6 Plus ro­zob­ral do zá­kla­dov a vy si mô­že­te po­zrieť, čo te­le­fón v se­be uk­rý­va.
22.09.2014 / Roman Kadlec / 2574 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter