Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Spotrebná elektronika

Unik­la tla­čo­vá fo­tog­ra­fia prip­ra­vo­va­nej Mo­to­ro­ly Mo­to X+1
Spo­loč­nosť Mo­to­ro­la už skôr uvied­la, že plá­nu­je pred­sta­viť svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď 4.sep­tem­bra.
27.08.2014 / Redakcia / 431 čítaní (0)
 
Znač­ka GSmart uvá­dza na náš trh no­vý smar­tfón Ar­ty A3
Spo­loč­nosť Gi­ga­by­te, sto­ja­ca za znač­kou GSmart, uvá­dza na slo­ven­ský trh no­vý dual-SIM smar­tfón niž­šej trie­dy Ar­ty A3.
25.08.2014 / Redakcia / 314 čítaní (0)
 
HTC One (M8) for Win­dows je ofi­ciál­ne tu!
Po me­sia­coch rôz­nych špe­ku­lá­cií a úni­kov je ko­neč­ne HTC One (M8) for Win­dows ofi­ciál­ne zná­me.
22.08.2014 / Redakcia / 602 čítaní (0)
 
Sharp ide do mo­bi­lov zos­tra, uka­zu­je su­per­ten­ký ok­raj
Sharp Aquos Plus pri­chá­dza na zá­pad a pri­ná­ša su­per­ten­ký ok­raj. Mo­bil kon­krét­ne prá­ve pri­šiel do USA a po­nú­ka 5-pal­co­vý dis­plej, 720p ob­ra­zov­ku, pro­ce­sor Snap­dra­gon 400, 1,5 GB RAM a 8 GB flas­hu so slo­tom mic­roSD.
21.08.2014 / Redakcia / 790 čítaní (0)
 
So­ny α5100 – naj­men­ší fo­toa­pa­rát s vy­me­ni­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi na sve­te
No­vý fo­toa­pa­rát CSC od So­ny α5100 je nás­tup­ca mo­de­lu α5000. Má však op­ro­ti ne­mu eš­te kom­pak­tnej­šie roz­me­ry, čím zís­kal ti­tul „naj­men­ší di­gi­tál­ny fo­toa­pa­rát s vy­me­ni­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi na sve­te".
20.08.2014 / Redakcia / 505 čítaní (0)
 
Mo­zil­la uvoľ­ni­la no­vý smar­tfón Fla­me. Ur­če­ný je pre vý­vo­já­rov.
Mo­zil­la to s pro­duk­ciou smar­tfó­nov s ope­rač­ným sys­té­mom Fi­re­fox OS mys­lí váž­ne. Ho­vo­rí o tom aj fakt, že uvoľ­ni­la ďal­ší smar­tfón, kto­rý je ur­če­ný pre vý­vo­já­rov.
20.08.2014 / Redakcia / 310 čítaní (0)
 
Sam­sung má pr­vý smar­tfón s ko­vo­vým te­lom: GA­LAXY Al­pha
Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics pred­sta­vi­la ​​no­vý smar­tfón GA­LAXY Al­pha kto­rý sa vy­zna­ču­je di­zaj­nom s ko­vo­vým rá­mom, za­kri­ve­ný­mi roh­mi a na do­tyk prí­jem­ným, mäk­kým za­dným kry­tom.
14.08.2014 / Redakcia / 1100 čítaní (0)
 
So­ny Xpe­ria Z2 zá­zra­kom pre­ži­la 6 týž­dňov v mo­ri
So­ny Xpe­ria Z2 sa na európ­sky trh dos­ta­la v ap­rí­li. Vlaj­ko­vá špe­ci­fi­ká­cia me­dziiným za­hŕňa full HD dis­plej vo veľ­kos­ti 5,2 pal­ca, 4-jad­ro­vý pro­ce­sor Snap­dra­gon 801, 3 GB RAM, 16 GB inter­né­ho úlož­né­ho pries­to­ru a 20,7 Mpx fo­toa­pa­rát.
14.08.2014 / Redakcia / 749 čítaní (0)
 
Do Xboxu One pri­bud­ne preh­rá­va­nie vi­deí MKV cez USB
Mic­ro­soft plá­nu­je ďal­ší veľ­ký sys­té­mo­vý up­da­te Xbox One a za no­vé so­ciál­ne i TV fun­kcie, ako aj za pri­chá­dza­jú­cu pod­po­ru preh­rá­va­nia sú­bo­rov z kľú­čov USB i PC vraj vďa­čia hrá­či sa­mi se­be a webu Xbox Feed­back.
14.08.2014 / Redakcia / 187 čítaní (0)
 
Mic­ro­soft bu­de No­kiu 130 s preh­rá­va­čom hud­by, vi­dea a FM rá­diom pre­dá­vať za 25 USD
Te­le­fón bu­de dos­tup­ný pre­dov­šet­kým v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách, ako sú In­dia, Čí­na ale­bo In­do­né­zia.
13.08.2014 / Filip Brůcha / 839 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter