Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Spotrebná elektronika

Čín­sky vý­rob­ca sľu­bu­je smar­tfón s ba­té­riou, kto­rá vy­dr­ží týž­deň
Čín­ska spo­loč­nosť Ouki­tel ozná­mi­la, že vy­ví­ja smar­tfón, kto­rý bu­de ob­sa­ho­vať kom­pak­tnú 10 000 mAh ba­té­riu. Tá by ma­la na jed­no na­bi­tie umož­niť pou­ží­va­nie te­le­fó­nu ce­lý týž­deň.
06.07.2015 / Redakcia / 453 čítaní (0)
 
Unik­li fo­tog­ra­fie iP­ho­nu 6S. Ko­niec prob­lé­mov s ohý­ba­ním?
Spo­loč­nosť App­le ten­to rok ta­kis­to pred­sta­ví iP­ho­ne 6, ale ten­to­raz pôj­de o zlep­še­ný va­riant 6S, kto­rý pri­ne­sie naj­mä lep­ší har­dvér.
03.07.2015 / Redakcia / 623 čítaní (0)
 
Šiale­ný zoom s no­vým Ni­ko­nom Cool­pix P900
Ne­mec­ký fo­tog­raf prí­ro­dy Lot­har Lenz za­chy­til sním­ku me­sia­ca svo­jím fo­toa­pa­rá­tom Ni­kon Cool­pix P900 s 83-ná­sob­ným zoo­mom.
03.07.2015 / Redakcia / 441 čítaní (0)
 
Top správa 11 ve­cí, kto­ré by mal po­núk­nuť no­vý iP­ho­ne 6S a iP­ho­ne 6S Plus
Po­ma­ly, ale is­to sa to blí­ži a App­le v sú­čas­nos­ti do­kon­ču­je prá­ce na nás­tup­co­vi sú­čas­né­ho iP­ho­nu 6. No­vý mo­del by mal pri­niesť me­no 6S a 6S Plus a po­núk­nuť by mo­hol naj­mä vnú­tor­né zme­ny.
02.07.2015 / Redakcia / 2129 čítaní (0)
 
Vi­deo: LG pred­sta­vu­je mo­bil­né no­vin­ky G4 Sty­lus a G4c
Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG) pred­sta­vi­la dva no­vé te­le­fó­ny z ro­di­ny G4: G4 Sty­lus a G4c. Obid­va te­le­fó­ny, kto­ré ma­jú ve­ľa spo­loč­ných vlas­tnos­tí so sú­čas­nou vlaj­ko­vou lo­ďou spo­loč­nos­ti LG.
02.07.2015 / Redakcia / 432 čítaní (0)
 
109 ho­dín. Sam­sung Ga­laxy S6 Ac­ti­ve sa stá­va no­vým šam­pió­nom vo vý­dr­ži
Sam­sung Ga­laxy S6 a S6 Ed­ge sú sí­ce vý­bor­né smar­tfó­ny, ale oba ma­jú ob­me­dze­nú vý­drž ba­té­rie a op­ro­ti mo­de­lu S5 stra­ti­li od­ol­nosť pro­ti vo­de.
01.07.2015 / Redakcia / 1501 čítaní (0)
 
Vi­deo: Sam­sung pre­zen­to­val svo­je no­vé SUHD te­le­ví­zo­ry
Te­le­ví­zo­ry Sam­sung SUHD do­sa­hu­jú vďa­ka no­vé­mu spô­so­bu pod­svie­te­nia a tech­no­ló­gii na­no crys­tal co­lor ži­vé far­by a kon­trast
01.07.2015 / Redakcia / 992 čítaní (0)
 
Ani App­le, ani Sam­sung. Pr­vý smar­tfón s 10 jad­ra­mi bu­de Elep­ho­ne P9000
Ne­dáv­no sme vás in­for­mo­va­li o no­vom 10-jad­ro­vom pro­ce­so­re Me­dia­Tek He­lio X20, ur­če­nom pre smar­tfó­ny. Ide o 20 nm čip s dvo­ji­cou ja­dier Cor­tex-A72, tak­to­va­ných na 2,5 GHz.
30.06.2015 / Redakcia / 925 čítaní (0)
 
Na­no Fla­con Di­gi­Cam - ma­lý fo­toa­pa­rát s ro­tor­mi
Vo sve­te sa roztrhlo vre­ce s lie­ta­jú­ci­mi stroj­mi, kto­ré fo­tia a sní­ma­jú vi­deo. Od hra­čiek až po dra­hé za­ria­de­nia, na kto­ré sa už ne­mu­sí­te báť pri­pev­niť aj drah­ší fo­toa­pa­rát.
29.06.2015 / Redakcia / 288 čítaní (0)
 
Uve­die Sam­sung eš­te v tom­to ro­ku aj svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď Ga­laxy S7?
Pod­ľa sprá­vy uve­rej­ne­nej ne­dáv­no v ju­ho­kó­rej­ských mé­diách sa vraj Sam­sung bu­de sna­žiť uviesť na trh svoj no­vý špič­ko­vý mo­del smar­tfó­nu už kon­com toh­to ro­ka.
26.06.2015 / Redakcia / 2060 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Po hoverboarde už aj hoverbike. O lietajúcu motorku má záujem americká armáda (9 prís­pev­kov)
luannvi3: Shemale sex http://asianladyboy.erolove.in/?private-toni shemail sex move free shmale sex pornos chemale freeshemale.cum shemla.com
 
Levitujúce hoverboardy zažívajú rozmach. Jeden pripravuje aj automobilka Lexus (4 prís­pev­kov)
alexandrapv3: Unripe starkers pictures http://sexteacher.sexblog.pw/?micaela erotic breast feeding erotical nights erotic chatting erotic comic book film er...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter