Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

Spotrebná elektronika

No­vé Mei­zu MX Sup­re­me bu­de mať fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním až 60 Mpx. Má v tom prs­ty No­kia
Je­den z rých­lo ras­tú­cich čín­skych vý­rob­cov Mei­zu pod­ľa všet­ké­ho za­čal spo­lup­ra­co­vať s pô­vod­ne fín­skou znač­kou No­kia.
31.03.2015 / Redakcia / 17 čítaní (0)
 
Sam­sung pred­sta­ví nao­zaj ohyb­ný smar­tfón už bu­dú­ci rok
Pred­stav­te si te­le­fón, kto­rý si po uzam­knu­tí zlo­ží­te na po­lo­vi­cu a za­str­čí­te do vrec­ka. Je viac ako mož­né, že o rok sa mô­že­me te­šiť na pr­vý ohyb­ný smar­tfón od Sam­sun­gu.
27.03.2015 / Redakcia / 745 čítaní (0)
 
App­le pred­sta­ví tri iP­ho­ny v po­lo­vi­ci 2015
Server Di­gi­Ti­mes oh­lá­sil jed­nu veľ­mi za­ují­ma­vú sprá­vu o tom, že spo­loč­nosť App­le nie­ke­dy v po­lo­vi­ci toh­to ro­ka pred­sta­ví tri no­vé iP­ho­ny.
27.03.2015 / Redakcia / 598 čítaní (0)
 
HTC One M9 pri­chá­dza na Slo­ven­sko, ce­na bu­de niž­šia, než sa oča­ká­va­lo
Do slo­ven­ských ob­cho­dov pri­chá­dza no­vá vlaj­ko­vá loď spo­loč­nos­ti HTC - mo­del HTC One M9.
24.03.2015 / Redakcia / 456 čítaní (0)
 
Xiaomi Mi No­te je už na tr­hu v Euró­pe pros­tred­níc­tvom ob­cho­du Xiaomi­For­Sa­le.com
Inter­ne­to­vý ob­chod Xiaomi­For­Sa­le.com oh­la­su­je dos­tup­nosť no­vej vlaj­ko­vej lo­de spo­loč­nos­ti Xiaomi - smar­tfó­nu Mi No­te. Ten­to te­le­fón je ak­tuál­ne v Euró­pe dos­tup­ný za ce­nu od 444 eur.
19.03.2015 / Redakcia / 543 čítaní (0)
 
Goog­le ukon­čil pre­daj Nexusu 5, nas­tu­pu­je Nexus 6
Goog­le za­sta­vil pre­daj Nexusu 5, mi­nu­lo­roč­nej vlaj­ko­vej lo­de me­dzi an­droi­do­vý­mi smar­tfón­mi. U niek­to­rých pre­daj­cov ho eš­te mož­no kú­piť, no pria­mo od Goog­lu ho už ne­zo­že­nie­te.
17.03.2015 / Redakcia / 428 čítaní (0)
 
Do­ha­dy: No­vý iP­ho­ne má mať do­ty­ko­vý dis­plej cit­li­vý na tlak a ďal­ší na hra­ne
App­le plá­nu­je do svoj­ho nas­le­du­jú­ce­ho iP­ho­nu pri­dať sen­zo­ry na de­tek­ciu si­ly, kto­rou pou­ží­va­teľ tla­čí na dis­plej. Vy­chá­dza pri tom z no­vé­ho Mac­Boo­ku.
16.03.2015 / Redakcia / 889 čítaní (0)
 
Poz­ná­me ce­ny a ter­mín prí­cho­du Sam­sung Ga­laxy S6 a S6 ed­ge na Slo­ven­sko
No­vé smar­tfó­ny zo sk­la a ko­vu si náj­du svo­jich pr­vých ma­ji­te­ľov na slo­ven­skom tr­hu bu­dú­ci me­siac.
10.03.2015 / Redakcia / 890 čítaní (0)
 
MWC 2015: LG G3 je naj­lep­ší smar­tfón ro­ka
Rad oce­ne­ní si z toh­to­roč­né­ho Sve­to­vé­ho mo­bil­né­ho kon­gre­su (MWC) od­ná­ša­jú pro­duk­ty z di­el­ne spo­loč­nos­ti LG Elec­tro­nics (LG).
09.03.2015 / Redakcia / 528 čítaní (0)
 
Sam­sung Ga­laxy S6 ed­ge zís­kal naj­vyš­šie oce­ne­nie na MWC 2015
Smar­tfón Ga­laxy S6 ed­ge, naj­nov­šia vlaj­ko­vá loď znač­ky Sam­sung, bol na toh­to­roč­nom Mo­bi­le World Con­gress v Bar­ce­lo­ne vy­hlá­se­ný ako naj­viac krea­tív­ny a ino­va­tív­ny pro­dukt.

09.03.2015 / Redakcia / 240 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter