Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Spotrebná elektronika

Prís­lu­šen­stvo pre iP­ho­ne vám zme­ria al­ko­hol v kr­vi. Úda­je poš­le aj do di­gi­tál­nej zdra­vot­nej kar­ty.
Blue­tooth za­ria­de­nie do­ká­že ana­ly­zo­vať váš dych a ur­čiť pro­mi­le v kr­vi. Tie­to úda­je si nás­led­ne mô­že­te ulo­žiť aj v ap­li­ká­cií App­le Health.
14.11.2014 / Roman Kadlec / 661 čítaní (0)
 
Tal­ka­se je zá­lož­ný te­le­fón GSM pri­pev­ni­teľ­ný k váš­mu smar­tfó­nu
Niek­to­rí ľu­dia pot­re­bu­jú mať mo­bil­ný te­le­fón ne­vyh­nut­ne k dis­po­zí­cii ke­dy­koľ­vek. Pre­to no­sia so se­bou viac ako jed­no za­ria­de­nie, aby ich vy­bi­tie te­le­fó­nu ne­zas­tih­lo nep­rip­ra­ve­ných.
14.11.2014 / Redakcia / 994 čítaní (0)
 
Te­le­fón Nexus 5 je mož­né ov­lá­dať aj bez do­ty­ku. Špe­ciál­na nad­stav­ba sle­du­je po­hyb hla­vy.
Pre ochr­nu­tých pou­ží­va­te­ľov je prak­tic­ky ne­mož­né ov­lá­dať te­le­fón po­mo­cou do­ty­ku.
14.11.2014 / Roman Kadlec / 421 čítaní (0)
 
Ho­nor 6 je je­den z naj­me­nej za­hrie­va­jú­cich sa smar­tfó­nov na tr­hu

Väč­ši­na mo­der­ných mo­bil­ných te­le­fó­nov sa pri vy­ššej zá­ťa­ži za­čí­na ba­da­teľ­ne za­hrie­vať. Že za­hrie­va­nie te­la te­le­fó­nu nie je za­ned­ba­teľ­né, do­ka­zu­je fakt, že pri niek­to­rých z nich mô­že tep­lo­ta povr­chu do­siah­nuť až 45 stup­ňov Cel­zia.

06.11.2014 / Redakcia / 643 čítaní (0)
 
LG vie vy­ro­biť dis­plej s mi­nia­túr­nym rá­mom. Ob­ja­ví sa v no­vých te­le­fó­noch.
Spo­loč­nosť LG Dis­play sa poch­vá­li­la no­vým ús­pe­chom v sna­he mi­ni­ma­li­zo­vať roz­me­ry konštruk­cie oko­lo dis­ple­ja. No­vý pa­nel má 5,3 pal­cov, roz­lí­še­nie 1080p a oko­li­tý rám s hrúb­kou iba 0,7 mm.
03.11.2014 / Roman Kadlec / 1650 čítaní (0)
 
No­vý smar­tfón Ho­nor 6: Osem ja­dier, rých­le dá­ta, vy­so­ký vý­kon a dl­há vý­drž za dob­rú ce­nu
Čín­ska spo­loč­nosť Huawei pred­sta­vi­la svo­ju no­vú znač­ku. V Euró­pe sa chce pre­sa­diť pod bran­dom Ho­nor, kto­rý nah­ra­dí ťaž­ko vy­slo­vi­teľ­né „huaj­vej".
31.10.2014 / Redakcia / 2700 čítaní (0)
 
Sam­sung uvie­dol zlep­še­nú ver­ziu Ga­laxy S5 Plus. Ofi­ciál­ne naj­rý­chlej­ší an­droi­do­vý smar­tfón
Sam­sung pred­sta­vil Ga­laxy S5 Plus, no­vú ver­ziu toh­to­roč­nej vlaj­ko­vej lo­de spo­loč­nos­ti s naj­rý­chlej­šou a naj­efek­tív­nej­šou či­po­vou súp­ra­vou sú­čas­nos­ti Qual­comm Snap­dra­gon 805.
29.10.2014 / Redakcia / 1894 čítaní (0)
 
Te­le­fó­ny No­kia skon­čia, po­ne­sú znač­ku Mic­ro­soft Lu­mia
Mic­ro­soft od­ha­lil svo­je plá­ny na pre­me­no­va­nie smar­tfó­nov No­kia Lu­mia na Mic­ro­soft Lu­mia. Ide tak o sna­hu vy­tla­čiť pô­vod­nú znač­ku, kto­rú sof­tvé­ro­vý gi­gant pre mo­bi­ly od ak­vi­zí­cie fín­ske­ho vý­rob­cu te­le­fó­nov pou­ží­val.
23.10.2014 / Albert Ryba / 582 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter