Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Spotrebná elektronika

No­vý iP­ho­ne má v se­be sú­čias­tky za 227 do­lá­rov a pre­dá­va sa za 699 eur

Na inter­ne­te sa ob­ja­vi­lo via­ce­ro pi­tiev no­vé­ho iP­ho­nu. Z nich sa dá od­had­núť, koľ­ko App­le za­pla­tí za vý­ro­bu jed­né­ho ku­su.

23.09.2014 / Roman Kadlec / 590 čítaní (0)
 
Vi­deo: Pit­va te­le­fó­nu. Čo v se­be uk­rý­va no­vý iP­ho­ne?
Por­tál iFixit, kto­rý má zá­ľu­bu v ro­zo­be­ra­ní elek­tro­ni­ky, sa poz­rel na zú­bok no­vým iP­ho­nom. Väč­ší mo­del iP­ho­ne 6 Plus ro­zob­ral do zá­kla­dov a vy si mô­že­te po­zrieť, čo te­le­fón v se­be uk­rý­va.
22.09.2014 / Roman Kadlec / 1831 čítaní (0)
 
PS4 Air Jor­dan te­nis­ky - le­bo kaž­dý chce te­nis­ky s por­tom HDMI
Ur­či­te ste vždy tú­ži­li mať te­nis­ky s lo­gom PS4, de­ko­rač­ným por­tom HDMI a aj pri­da­ným káb­lom HDMI.
18.09.2014 / Redakcia / 391 čítaní (0)
 
Ca­non pred­sta­vil zr­kad­lov­ku EOS 7D Mark II a kom­pakt Power­Shot G7 X
Tes­ne pred ot­vo­re­ním vý­sta­vy Pho­to­ki­na v ne­mec­kom Ko­lí­ne fir­my uka­zu­jú no­vi­ná­rom svo­je trom­fy.
16.09.2014 / Ondrej Macko / 1353 čítaní (0)
 
No­vá éra up­ra­to­va­nia: Ro­bo­tic­ký vy­sá­vač so 60× vy­šším sa­cím vý­ko­nom a la­se­ro­vým na­vá­dza­ním
Sam­sung pred­sta­vil Power­bot VR9000, kto­rý od­stra­ňu­je ob­me­dzenia bež­ných ro­bo­tic­kých vy­sá­va­čov a prach sku­toč­ne na­sá­va.
12.09.2014 / Redakcia / 1479 čítaní (0)
 
App­le pred­sta­vil iP­ho­ne 6 a App­le Watch
App­le na vče­raj­šej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pred­sta­vil svo­je no­vé za­ria­de­nia: väč­šiu i men­šiu ver­ziu iP­ho­nu 6 a ich prí­buz­né­ho - dl­ho oča­ká­va­né in­te­li­gen­tné ho­din­ky.
10.09.2014 / Redakcia / 1528 čítaní (0)
 
Ama­zon zlac­nil svoj Fi­re Pho­ne na 99 cen­tov
Šesť týž­dňov po uve­de­ní na trh Ama­zon zni­žu­je ce­nu svoj­ho Fi­re Pho­nu pri dvoj­roč­nej via­za­nos­ti na 99 cen­tov.
10.09.2014 / Redakcia / 901 čítaní (0)
 
In­fog­ra­fi­ka: Čo oča­ká­va­jú pou­ží­va­te­lia od no­vé­ho iP­ho­nu?
App­le vče­ra v no­ci pred­sta­vil no­vý iP­ho­ne 6. Oča­ká­va­nia pou­ží­va­te­ľov sa neob­me­dzu­jú iba na väč­ší dis­plej - chcú naj­mä vy­lep­še­nú vý­drž ba­té­rie, ale aj no­vú infra­čer­ve­nú ka­me­ru.
10.09.2014 / Roman Kadlec / 1364 čítaní (0)
 
IFA 2014: Le­no­vo uká­za­lo dva no­vé pré­mio­vé smar­tfó­ny Vi­be
Spo­loč­nosť Le­no­vo na vý­sta­ve 2014 IFA v Berlí­ne ozná­mi­la uve­de­nie naj­nov­ších prí­ras­tkov svoj­ho ra­du, pré­mio­vých smar­tfó­nov VI­BE: no­vý VI­BE X2 a VI­BE Z2.
10.09.2014 / Redakcia / 434 čítaní (0)
 
IFA 2014: So­ny uvá­dza ďal­šiu ge­ne­rá­ciu in­te­li­gen­tných ho­di­niek
Spo­loč­nosť So­ny pred­sta­vi­la na veľtr­hu IFA svo­je dva no­vé pro­duk­ty z ob­las­ti wearab­les - ďal­šiu ge­ne­rá­ciu in­te­li­gen­tných ho­di­niek SmartWatch 3 na plat­for­me An­droid Wear (pred­chá­dza­jú­ce ge­ne­rá­cie pou­ží­va­li pro­prie­tár­ny ope­rač­ný sys­tém So­ny, kom­pa­ti­bil­ný s an­droi­do­vý­mi za­ria­de­nia­mi od iných vý­rob­cov) a fit­nes ná­ra­mok Smar­tBand Talk.
09.09.2014 / Redakcia / 410 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter