Údajný iPad 3 zachytený na videu

V stre­du by sme sa ma­li doč­kať ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia no­vé­ho iPa­du. Už dnes si však mô­že­te po­zrieť, ako by mal iPad 3 údaj­ne vy­ze­rať.

ipad3_video_53.JPG

Re­dak­to­rom webo­vej strán­ky MIC Gad­get sa po­da­ri­lo zís­kať údaj­né sú­čias­tky no­vé­ho iPa­du, kto­ré nás­led­ne pos­kla­da­li a ce­lý pro­ces na­to­či­li na vi­deo. Po­kiaľ sú sú­čias­tky sku­toč­né, iPad 3 z hľa­dis­ka di­zaj­nu nep­ri­ne­sie prak­tic­ky žiad­ne zme­ny - ce­lé te­lo je mier­ne ten­šie a mô­že­te si všim­núť aj viac zú­že­né hra­ny. Ako mô­že­te vi­dieť na vi­deu, ne­chý­ba ani kla­sic­ké tla­čid­lo Ho­me, kto­ré ne­ma­lo byť pod­ľa niek­to­rých neo­fi­ciál­nych správ v no­vom iPa­de za­bu­do­va­né. Ta­kis­to si mô­že­te všim­núť aj šir­šiu šo­šov­ku za­dnej di­gi­tál­nej ka­me­ry. 

Keď­že di­zaj­no­vé zme­ny sú mi­ni­mál­ne, no­vý mo­del bu­de kom­pa­ti­bil­ný s oba­lom Smart Co­ver, kto­rý je ur­če­ný na iPad 2. Čo sa har­dvé­ro­vých pa­ra­met­rov tý­ka, stá­le sa špe­ku­lu­je, že iPad 3 bu­de vy­uží­vať dis­plej Re­ti­na a bu­de vy­ba­ve­ný 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom App­le A6. iPad 3 by mal byť k dis­po­zí­cii v troch ver­ziách s veľ­kos­ťou inter­nej pa­mä­te 16, 32 a 64 GB. Otáz­na je in­teg­rá­cia pod­po­ry sie­te LTE, Si­ri by sa však v no­vom iPa­de ma­la ob­ja­viť tak­mer ur­či­te. Mi­mo­cho­dom, špe­ku­lu­je sa aj o 7,85-pal­co­vej ver­zii iPa­du, kto­rá by sa ma­la na trh dos­tať v je­se­ni. 

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Vi­deo: iP­ho­ne 6 vs. OneP­lus 2
Čínska spoločnosť OnePlus len pred pár dňami predstavila svoju novú vlajkovú loď, ktorú prezentuje ako zabijaka konkurenčných vlajkových lodí. čítať »
 
Náv­rat k „véč­kam“. Pre­val­cu­je LG Gent­le v Ja­pon­sku dra­hé smar­tfó­ny?
Juhokórejská spoločnosť LG predstavila nový smartfón s véčkovou konštrukciou. Obľubu u zákazníkov si chce získať predovšetkým svojou cenovou dostupnosťou. čítať »
 
Ca­non ME20F-SH: Fa­reb­ný full HD vi­deo­záz­nam aj v mi­mo­riad­ne sla­bom os­vet­le­ní
Spoločnosť Canon uvádza na trh profesionálnu multifunkčnú videokameru ME20F-SH, ktorá dokáže zhotoviť plnofarebný videozáznam aj v prostrediach s mimoriadne slabým osvetlením. čítať »
 
No­vý OneP­lus 2 sa chce opäť vďa­ka vý­raz­ne niž­šej ce­ne stať „za­bi­ja­kom vlaj­ko­vých lo­dí“
Minulý rok bol predstavený smartfón OnePlus One, ktorý bol charakterizovaný ako veľký konkurent vtedajších špičkových modelov za nízku cenu. čítať »
 
4" iP­ho­ne 6C až na bu­dú­ci rok
Spoločnosť Apple predáva iPhony jeden za druhým ako po masle a musíme povedať, že iPhone 6, ktorý bol predstavený so 4,7" uhlopriečkou, bolo presne zariadenie, ktoré spoločnosť potrebovala. čítať »
 
Vi­deo: 8 tri­kov, ako smar­tfó­nom uro­biť pro­fi fot­ky
Ste kreatívni a baví vás fotografovanie? Chýba vám však drahá technika, ktorú by ste mohli využiť na rozvíjanie svojho talentu? Žiadny problém. čítať »
 
Vi­deo: Pred­sta­ve­nie So­ny An­droid TV
Sony uvádza novú sériu televízorov 4K Ultra HD BRAVIA, založených na platforme Android. Majú extrémne tenký dizajn, zvuk dosahujúci kvalitu High-Resolution, smart funkcie a prepojenie s androidovými telefónmi či tabletmi. čítať »
 
Xiaomi pred­sta­vi­lo na­du­pa­ný te­le­ví­zor Mi TV 2S a pr­vú čis­tič­ku vo­dy
Čínsky výrobca elektroniky Xiaomi predstavil niekoľko nových produktov. Pozornosť si zaslúži najmä televízor Mi TV 2S. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter