Údajný iPad 3 zachytený na videu

V stre­du by sme sa ma­li doč­kať ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia no­vé­ho iPa­du. Už dnes si však mô­že­te po­zrieť, ako by mal iPad 3 údaj­ne vy­ze­rať.

ipad3_video_53.JPG

Re­dak­to­rom webo­vej strán­ky MIC Gad­get sa po­da­ri­lo zís­kať údaj­né sú­čias­tky no­vé­ho iPa­du, kto­ré nás­led­ne pos­kla­da­li a ce­lý pro­ces na­to­či­li na vi­deo. Po­kiaľ sú sú­čias­tky sku­toč­né, iPad 3 z hľa­dis­ka di­zaj­nu nep­ri­ne­sie prak­tic­ky žiad­ne zme­ny - ce­lé te­lo je mier­ne ten­šie a mô­že­te si všim­núť aj viac zú­že­né hra­ny. Ako mô­že­te vi­dieť na vi­deu, ne­chý­ba ani kla­sic­ké tla­čid­lo Ho­me, kto­ré ne­ma­lo byť pod­ľa niek­to­rých neo­fi­ciál­nych správ v no­vom iPa­de za­bu­do­va­né. Ta­kis­to si mô­že­te všim­núť aj šir­šiu šo­šov­ku za­dnej di­gi­tál­nej ka­me­ry. 

Keď­že di­zaj­no­vé zme­ny sú mi­ni­mál­ne, no­vý mo­del bu­de kom­pa­ti­bil­ný s oba­lom Smart Co­ver, kto­rý je ur­če­ný na iPad 2. Čo sa har­dvé­ro­vých pa­ra­met­rov tý­ka, stá­le sa špe­ku­lu­je, že iPad 3 bu­de vy­uží­vať dis­plej Re­ti­na a bu­de vy­ba­ve­ný 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom App­le A6. iPad 3 by mal byť k dis­po­zí­cii v troch ver­ziách s veľ­kos­ťou inter­nej pa­mä­te 16, 32 a 64 GB. Otáz­na je in­teg­rá­cia pod­po­ry sie­te LTE, Si­ri by sa však v no­vom iPa­de ma­la ob­ja­viť tak­mer ur­či­te. Mi­mo­cho­dom, špe­ku­lu­je sa aj o 7,85-pal­co­vej ver­zii iPa­du, kto­rá by sa ma­la na trh dos­tať v je­se­ni. 

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pô­vod­ný fo­toa­pa­rát Lyt­ro sa dnes pre­dá­va iba za 79 USD
Spomínate si na experimentálnu technológiu značky Lytro, pripomínajúcu jednoduchú škatuľku s jediným ovládacím prvkom, ktorá sa v roku 2011 začala predávať na Apple Store? čítať »
 
App­le pres­ta­ne pre­dá­vať mo­del 5C
Apple v deň Keynote, ktorá sa uskutoční v sanfranciskom divadle už 9. septembra, predstaví len dva nové iPhony. Pôjde o model 6S a 6S Plus, ktoré by mali nahradiť súčasné iPhony 6 a 6 Plus. čítať »
 
Ho­nor 7: No­vá vlaj­ko­vá loď má smart tla­čid­lo s prog­ra­mo­va­teľ­ný­mi fun­kcia­mi
Značka mobilných telefónov a príslušenstva Honor v Londýne predstavila európsku verziu svojej novej vlajkovej lode - 5,2" smartfónu Honor 7. čítať »
 
No­vý smar­tfón Sam­sung GA­LAXY J5 pre tí­ne­dže­rov
Novinka používateľom ponúka fotoaparát so zlepšenými funkciami na selfie a výkonnejší procesor na plynulý chod. To všetko podčiarkuje vysoká výdrž batérie. čítať »
 
Al­ca­tel One­touch Idol 3 – pré­mio­vý smar­tfón so sym­et­ric­kým di­zaj­nom
ALCATEL uvádza na slovenský trh prémiový smartfón IDOL 3. Vďaka symetrickému dizajnu môžete telefón držať „hlavou dole" i pri volaní, prezeraní si webu či pri fotení a obraz na displeji sa vám okamžite prispôsobí. čítať »
 
iP­ho­ne 6S – 12 me­ga­pixelov a kva­li­ta na úrov­ni DSLR
Už pomerne dlho sa špekuluje o tom, že iPhone 6S dostane omnoho kvalitnejší fotoaparát s rozlíšením 12 Mpx. čítať »
 
iP­ho­ne s týž­den­nou vý­dr­žou bu­de reali­tou. Umož­ní to ultra­ten­ký pa­li­vo­vý člá­nok
Britská spoločnosť Intelligent Energy (IE) prišla s prototypom palivového článku použiteľného pre iPhone. Vďaka nemu by sa mala zvýšiť výdrž telefónu až na týždeň. čítať »
 
Vi­deo: Le­no­vo pred­sta­vi­lo VI­BE Shot, smar­tfón aj pre pro­fi fo­tog­ra­fov
Spoločnosť Lenovo včera v bratislavskej Design Factory predstavila svoj nový smartfón VIBE Shot s 5.0" Full HD obrazovkou, ktorý spája vynikajúci fotoaparát s prémiovým smartfónom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter