Údajný iPad 3 zachytený na videu

V stre­du by sme sa ma­li doč­kať ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia no­vé­ho iPa­du. Už dnes si však mô­že­te po­zrieť, ako by mal iPad 3 údaj­ne vy­ze­rať.

ipad3_video_53.JPG

Re­dak­to­rom webo­vej strán­ky MIC Gad­get sa po­da­ri­lo zís­kať údaj­né sú­čias­tky no­vé­ho iPa­du, kto­ré nás­led­ne pos­kla­da­li a ce­lý pro­ces na­to­či­li na vi­deo. Po­kiaľ sú sú­čias­tky sku­toč­né, iPad 3 z hľa­dis­ka di­zaj­nu nep­ri­ne­sie prak­tic­ky žiad­ne zme­ny - ce­lé te­lo je mier­ne ten­šie a mô­že­te si všim­núť aj viac zú­že­né hra­ny. Ako mô­že­te vi­dieť na vi­deu, ne­chý­ba ani kla­sic­ké tla­čid­lo Ho­me, kto­ré ne­ma­lo byť pod­ľa niek­to­rých neo­fi­ciál­nych správ v no­vom iPa­de za­bu­do­va­né. Ta­kis­to si mô­že­te všim­núť aj šir­šiu šo­šov­ku za­dnej di­gi­tál­nej ka­me­ry. 

Keď­že di­zaj­no­vé zme­ny sú mi­ni­mál­ne, no­vý mo­del bu­de kom­pa­ti­bil­ný s oba­lom Smart Co­ver, kto­rý je ur­če­ný na iPad 2. Čo sa har­dvé­ro­vých pa­ra­met­rov tý­ka, stá­le sa špe­ku­lu­je, že iPad 3 bu­de vy­uží­vať dis­plej Re­ti­na a bu­de vy­ba­ve­ný 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom App­le A6. iPad 3 by mal byť k dis­po­zí­cii v troch ver­ziách s veľ­kos­ťou inter­nej pa­mä­te 16, 32 a 64 GB. Otáz­na je in­teg­rá­cia pod­po­ry sie­te LTE, Si­ri by sa však v no­vom iPa­de ma­la ob­ja­viť tak­mer ur­či­te. Mi­mo­cho­dom, špe­ku­lu­je sa aj o 7,85-pal­co­vej ver­zii iPa­du, kto­rá by sa ma­la na trh dos­tať v je­se­ni. 

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Unik­li fo­tog­ra­fie iP­ho­nu 6S. Ko­niec prob­lé­mov s ohý­ba­ním?
Spoločnosť Apple tento rok takisto predstaví iPhone 6, ale tentoraz pôjde o zlepšený variant 6S, ktorý prinesie najmä lepší hardvér. čítať »
 
Šiale­ný zoom s no­vým Ni­ko­nom Cool­pix P900
Nemecký fotograf prírody Lothar Lenz zachytil snímku mesiaca svojím fotoaparátom Nikon Coolpix P900 s 83-násobným zoomom. čítať »
 
11 ve­cí, kto­ré by mal po­núk­nuť no­vý iP­ho­ne 6S a iP­ho­ne 6S Plus
Pomaly, ale isto sa to blíži a Apple v súčasnosti dokončuje práce na nástupcovi súčasného iPhonu 6. Nový model by mal priniesť meno 6S a 6S Plus a ponúknuť by mohol najmä vnútorné zmeny. čítať »
 
Vi­deo: LG pred­sta­vu­je mo­bil­né no­vin­ky G4 Sty­lus a G4c
Spoločnosť LG Electronics (LG) predstavila dva nové telefóny z rodiny G4: G4 Stylus a G4c. Obidva telefóny, ktoré majú veľa spoločných vlastností so súčasnou vlajkovou loďou spoločnosti LG. čítať »
 
109 ho­dín. Sam­sung Ga­laxy S6 Ac­ti­ve sa stá­va no­vým šam­pió­nom vo vý­dr­ži
Samsung Galaxy S6 a S6 Edge sú síce výborné smartfóny, ale oba majú obmedzenú výdrž batérie a oproti modelu S5 stratili odolnosť proti vode. čítať »
 
Vi­deo: Sam­sung pre­zen­to­val svo­je no­vé SUHD te­le­ví­zo­ry
Televízory Samsung SUHD dosahujú vďaka novému spôsobu podsvietenia a technológii nano crystal color živé farby a kontrast čítať »
 
Ani App­le, ani Sam­sung. Pr­vý smar­tfón s 10 jad­ra­mi bu­de Elep­ho­ne P9000
Nedávno sme vás informovali o novom 10-jadrovom procesore MediaTek Helio X20, určenom pre smartfóny. Ide o 20 nm čip s dvojicou jadier Cortex-A72, taktovaných na 2,5 GHz. čítať »
 
Na­no Fla­con Di­gi­Cam - ma­lý fo­toa­pa­rát s ro­tor­mi
Vo svete sa roztrhlo vrece s lietajúcimi strojmi, ktoré fotia a snímajú video. Od hračiek až po drahé zariadenia, na ktoré sa už nemusíte báť pripevniť aj drahší fotoaparát. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter