Údajný iPad 3 zachytený na videu

V stre­du by sme sa ma­li doč­kať ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia no­vé­ho iPa­du. Už dnes si však mô­že­te po­zrieť, ako by mal iPad 3 údaj­ne vy­ze­rať.

ipad3_video_53.JPG

Re­dak­to­rom webo­vej strán­ky MIC Gad­get sa po­da­ri­lo zís­kať údaj­né sú­čias­tky no­vé­ho iPa­du, kto­ré nás­led­ne pos­kla­da­li a ce­lý pro­ces na­to­či­li na vi­deo. Po­kiaľ sú sú­čias­tky sku­toč­né, iPad 3 z hľa­dis­ka di­zaj­nu nep­ri­ne­sie prak­tic­ky žiad­ne zme­ny - ce­lé te­lo je mier­ne ten­šie a mô­že­te si všim­núť aj viac zú­že­né hra­ny. Ako mô­že­te vi­dieť na vi­deu, ne­chý­ba ani kla­sic­ké tla­čid­lo Ho­me, kto­ré ne­ma­lo byť pod­ľa niek­to­rých neo­fi­ciál­nych správ v no­vom iPa­de za­bu­do­va­né. Ta­kis­to si mô­že­te všim­núť aj šir­šiu šo­šov­ku za­dnej di­gi­tál­nej ka­me­ry. 

Keď­že di­zaj­no­vé zme­ny sú mi­ni­mál­ne, no­vý mo­del bu­de kom­pa­ti­bil­ný s oba­lom Smart Co­ver, kto­rý je ur­če­ný na iPad 2. Čo sa har­dvé­ro­vých pa­ra­met­rov tý­ka, stá­le sa špe­ku­lu­je, že iPad 3 bu­de vy­uží­vať dis­plej Re­ti­na a bu­de vy­ba­ve­ný 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom App­le A6. iPad 3 by mal byť k dis­po­zí­cii v troch ver­ziách s veľ­kos­ťou inter­nej pa­mä­te 16, 32 a 64 GB. Otáz­na je in­teg­rá­cia pod­po­ry sie­te LTE, Si­ri by sa však v no­vom iPa­de ma­la ob­ja­viť tak­mer ur­či­te. Mi­mo­cho­dom, špe­ku­lu­je sa aj o 7,85-pal­co­vej ver­zii iPa­du, kto­rá by sa ma­la na trh dos­tať v je­se­ni. 

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Te­le­fó­ny No­kia skon­čia, po­ne­sú znač­ku Mic­ro­soft Lu­mia
Microsoft odhalil svoje plány na premenovanie smartfónov Nokia Lumia na Microsoft Lumia. Ide tak o snahu vytlačiť pôvodnú značku, ktorú softvérový gigant pre mobily od akvizície fínskeho výrobcu telefónov používal. čítať »
 
Goog­le pred­sta­vil smar­tfón Nexus 6, tab­let Nexus 9 a preh­rá­vač Nexus Player
Google predstavil operačný systém Android 5.0 Lollipop (označovaný ako Android L) spolu s očakávanými mobilnými zariadeniami Nexus 6 a Nexus 9. čítať »
 
Goog­le a Asus pred­sta­vi­li Goog­le Nexus Player, preh­rá­vač mé­dii a her­nú mi­ni­kon­zo­lu
Google Nexus Player je ďalší hráč v ponuke mediálnych prehrávačov s Androidom. Nechýba ani možnosť hrania hier. čítať »
 
HTC RE upú­ta net­ra­dič­ným di­zaj­nom. Foť­te a na­tá­čaj­te vo vzdu­chu, na ze­mi aj pod vo­dou
HTC štartuje novú éru miniatúrnych kamier so svojou novinkou HTC RE. Kamera zaujme predovšetkým svojím netradičným dizajnom a pestrou škálou funkcií. čítať »
 
HTC De­si­re EYE s dvo­ji­cou 13 Mpx fo­toa­pa­rá­tov pre sel­fie ma­nia­kov
Pre milovníkov tvorby vizuálneho obsahu predstavuje spoločnosť HTC novinku s názvom HTC Desire EYE. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter