Údajný iPad 3 zachytený na videu

V stre­du by sme sa ma­li doč­kať ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia no­vé­ho iPa­du. Už dnes si však mô­že­te po­zrieť, ako by mal iPad 3 údaj­ne vy­ze­rať.

ipad3_video_53.JPG

Re­dak­to­rom webo­vej strán­ky MIC Gad­get sa po­da­ri­lo zís­kať údaj­né sú­čias­tky no­vé­ho iPa­du, kto­ré nás­led­ne pos­kla­da­li a ce­lý pro­ces na­to­či­li na vi­deo. Po­kiaľ sú sú­čias­tky sku­toč­né, iPad 3 z hľa­dis­ka di­zaj­nu nep­ri­ne­sie prak­tic­ky žiad­ne zme­ny - ce­lé te­lo je mier­ne ten­šie a mô­že­te si všim­núť aj viac zú­že­né hra­ny. Ako mô­že­te vi­dieť na vi­deu, ne­chý­ba ani kla­sic­ké tla­čid­lo Ho­me, kto­ré ne­ma­lo byť pod­ľa niek­to­rých neo­fi­ciál­nych správ v no­vom iPa­de za­bu­do­va­né. Ta­kis­to si mô­že­te všim­núť aj šir­šiu šo­šov­ku za­dnej di­gi­tál­nej ka­me­ry. 

Keď­že di­zaj­no­vé zme­ny sú mi­ni­mál­ne, no­vý mo­del bu­de kom­pa­ti­bil­ný s oba­lom Smart Co­ver, kto­rý je ur­če­ný na iPad 2. Čo sa har­dvé­ro­vých pa­ra­met­rov tý­ka, stá­le sa špe­ku­lu­je, že iPad 3 bu­de vy­uží­vať dis­plej Re­ti­na a bu­de vy­ba­ve­ný 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom App­le A6. iPad 3 by mal byť k dis­po­zí­cii v troch ver­ziách s veľ­kos­ťou inter­nej pa­mä­te 16, 32 a 64 GB. Otáz­na je in­teg­rá­cia pod­po­ry sie­te LTE, Si­ri by sa však v no­vom iPa­de ma­la ob­ja­viť tak­mer ur­či­te. Mi­mo­cho­dom, špe­ku­lu­je sa aj o 7,85-pal­co­vej ver­zii iPa­du, kto­rá by sa ma­la na trh dos­tať v je­se­ni. 

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Xiaomi uvie­dlo smar­tfón s dl­hou vý­dr­žou a ľah­ký tab­let za vý­bor­nú ce­nu
Čínska spoločnosť Xiaomi predstavila svoj nový smartfón Redmi Note 3 a tablet MiPad 2. Redmi Note 3 má celokovové telo, 5,5-palcový full HD displej a je vybavený skenerom odtlačkov prstov. čítať »
 
No­vé smar­tfó­ny Sam­sun­gu bu­dú vďa­ka sen­zo­rom Bri­te­cell zho­to­vo­vať jas­nej­šie fo­tog­ra­fie
Samsung predstavil novú technológiu pre snímač fotoaparátu, ktorú začne vo svojich smartfónoch využívať v budúcom roku. čítať »
 
Poz­ná­me ví­ťa­zov sú­ťa­že NO­TE­BOOK RO­KA 2015 a TAB­LET RO­KA 2015
Anketa NOTEBOOK ROKA 2015 a TABLET ROKA 2015 pozná nie len víťazov, ale aj celkové poradie obľúbenosti jednotlivých značiek vo vyhlásených kategóriách. čítať »
 
Fair­pho­ne 2: Mo­du­lár­ny smar­tfón, kto­rý si zvlád­ne­te op­ra­viť aj sa­mi
V dobe drahých ultratenkých smartfónov, ktoré si v prípade nehody asi len ťažko opravíte svojpomocne, sa objavil nekonvenčný model. čítať »
 
Za fac­ku: Naj­lac­nej­ší smar­tfón od LG za 10 USD je vý­kon­nej­ší než pô­vod­ný iP­ho­ne
Nejde o žart. S neuveriteľne lacným telefónom prišla spoločnosť LG, ktorá ho začala predávať cez americkú sieť obchodov Walmart. čítať »
 
Mic­ro­soft po­nú­ka k no­vej Lu­mii 950 XL Dis­play Dock za­dar­mo
Microsoft spustil v USA, Nemecku, Veľkej Británii, Kanade a ďalších krajinách propagačnú akciu na Display Dock na Continuum, doplnok, ktorý telefón premení na počítač. čítať »
 
Dras­pho­ne - skla­da­cí smar­tfón vo veľ­kos­ti švaj­čiarske­ho no­ží­ka
Na jednej strane veľká obrazovku, na strane druhej kompaktné rozmery. Aj takto by sa dal opísať nový koncept smartfónu Drasphone. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter