Údajný iPad 3 zachytený na videu

V stre­du by sme sa ma­li doč­kať ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia no­vé­ho iPa­du. Už dnes si však mô­že­te po­zrieť, ako by mal iPad 3 údaj­ne vy­ze­rať.

ipad3_video_53.JPG

Re­dak­to­rom webo­vej strán­ky MIC Gad­get sa po­da­ri­lo zís­kať údaj­né sú­čias­tky no­vé­ho iPa­du, kto­ré nás­led­ne pos­kla­da­li a ce­lý pro­ces na­to­či­li na vi­deo. Po­kiaľ sú sú­čias­tky sku­toč­né, iPad 3 z hľa­dis­ka di­zaj­nu nep­ri­ne­sie prak­tic­ky žiad­ne zme­ny - ce­lé te­lo je mier­ne ten­šie a mô­že­te si všim­núť aj viac zú­že­né hra­ny. Ako mô­že­te vi­dieť na vi­deu, ne­chý­ba ani kla­sic­ké tla­čid­lo Ho­me, kto­ré ne­ma­lo byť pod­ľa niek­to­rých neo­fi­ciál­nych správ v no­vom iPa­de za­bu­do­va­né. Ta­kis­to si mô­že­te všim­núť aj šir­šiu šo­šov­ku za­dnej di­gi­tál­nej ka­me­ry. 

Keď­že di­zaj­no­vé zme­ny sú mi­ni­mál­ne, no­vý mo­del bu­de kom­pa­ti­bil­ný s oba­lom Smart Co­ver, kto­rý je ur­če­ný na iPad 2. Čo sa har­dvé­ro­vých pa­ra­met­rov tý­ka, stá­le sa špe­ku­lu­je, že iPad 3 bu­de vy­uží­vať dis­plej Re­ti­na a bu­de vy­ba­ve­ný 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom App­le A6. iPad 3 by mal byť k dis­po­zí­cii v troch ver­ziách s veľ­kos­ťou inter­nej pa­mä­te 16, 32 a 64 GB. Otáz­na je in­teg­rá­cia pod­po­ry sie­te LTE, Si­ri by sa však v no­vom iPa­de ma­la ob­ja­viť tak­mer ur­či­te. Mi­mo­cho­dom, špe­ku­lu­je sa aj o 7,85-pal­co­vej ver­zii iPa­du, kto­rá by sa ma­la na trh dos­tať v je­se­ni. 

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

HTC One M9 Plus bu­de mať špič­ko­vý dis­plej a čí­tač­ku od­tlač­kov pr­stov
HTC na čínskej sociálnej sieti Weibo zverejnilo oznámenie, že 8. apríla uskutoční v Pekingu tlačovú konferenciu s heslom HTC, more than One. čítať »
 
iP­ho­ne 6S – to­to za­tiaľ vie­me o bu­dú­com iP­ho­ne
Aj keď sa to vôbec nemusí zdať, čas letí ako voda a spoločnosť Apple už pripravuje nástupcu pre iPhone 6 a iPhone 6 Plus, ktoré boli predstavené v septembri minulého roka. čítať »
 
No­vé Mei­zu MX Sup­re­me bu­de mať fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním až 60 Mpx. Má v tom prs­ty No­kia
Jeden z rýchlo rastúcich čínskych výrobcov Meizu podľa všetkého začal spolupracovať s pôvodne fínskou značkou Nokia. čítať »
 
Sam­sung pred­sta­ví nao­zaj ohyb­ný smar­tfón už bu­dú­ci rok
Predstavte si telefón, ktorý si po uzamknutí zložíte na polovicu a zastrčíte do vrecka. Je viac ako možné, že o rok sa môžeme tešiť na prvý ohybný smartfón od Samsungu. čítať »
 
App­le pred­sta­ví tri iP­ho­ny v po­lo­vi­ci 2015
Server DigiTimes ohlásil jednu veľmi zaujímavú správu o tom, že spoločnosť Apple niekedy v polovici tohto roka predstaví tri nové iPhony. čítať »
 
HTC One M9 pri­chá­dza na Slo­ven­sko, ce­na bu­de niž­šia, než sa oča­ká­va­lo
Do slovenských obchodov prichádza nová vlajková loď spoločnosti HTC - model HTC One M9. čítať »
 
Xiaomi Mi No­te je už na tr­hu v Euró­pe pros­tred­níc­tvom ob­cho­du Xiaomi­For­Sa­le.com
Internetový obchod XiaomiForSale.com ohlasuje dostupnosť novej vlajkovej lode spoločnosti Xiaomi - smartfónu Mi Note. Tento telefón je aktuálne v Európe dostupný za cenu od 444 eur. čítať »
 
Goog­le ukon­čil pre­daj Nexusu 5, nas­tu­pu­je Nexus 6
Google zastavil predaj Nexusu 5, minuloročnej vlajkovej lode medzi androidovými smartfónmi. U niektorých predajcov ho ešte možno kúpiť, no priamo od Googlu ho už nezoženiete. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter