Údajný iPad 3 zachytený na videu

V stre­du by sme sa ma­li doč­kať ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia no­vé­ho iPa­du. Už dnes si však mô­že­te po­zrieť, ako by mal iPad 3 údaj­ne vy­ze­rať.

ipad3_video_53.JPG

Re­dak­to­rom webo­vej strán­ky MIC Gad­get sa po­da­ri­lo zís­kať údaj­né sú­čias­tky no­vé­ho iPa­du, kto­ré nás­led­ne pos­kla­da­li a ce­lý pro­ces na­to­či­li na vi­deo. Po­kiaľ sú sú­čias­tky sku­toč­né, iPad 3 z hľa­dis­ka di­zaj­nu nep­ri­ne­sie prak­tic­ky žiad­ne zme­ny - ce­lé te­lo je mier­ne ten­šie a mô­že­te si všim­núť aj viac zú­že­né hra­ny. Ako mô­že­te vi­dieť na vi­deu, ne­chý­ba ani kla­sic­ké tla­čid­lo Ho­me, kto­ré ne­ma­lo byť pod­ľa niek­to­rých neo­fi­ciál­nych správ v no­vom iPa­de za­bu­do­va­né. Ta­kis­to si mô­že­te všim­núť aj šir­šiu šo­šov­ku za­dnej di­gi­tál­nej ka­me­ry. 

Keď­že di­zaj­no­vé zme­ny sú mi­ni­mál­ne, no­vý mo­del bu­de kom­pa­ti­bil­ný s oba­lom Smart Co­ver, kto­rý je ur­če­ný na iPad 2. Čo sa har­dvé­ro­vých pa­ra­met­rov tý­ka, stá­le sa špe­ku­lu­je, že iPad 3 bu­de vy­uží­vať dis­plej Re­ti­na a bu­de vy­ba­ve­ný 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom App­le A6. iPad 3 by mal byť k dis­po­zí­cii v troch ver­ziách s veľ­kos­ťou inter­nej pa­mä­te 16, 32 a 64 GB. Otáz­na je in­teg­rá­cia pod­po­ry sie­te LTE, Si­ri by sa však v no­vom iPa­de ma­la ob­ja­viť tak­mer ur­či­te. Mi­mo­cho­dom, špe­ku­lu­je sa aj o 7,85-pal­co­vej ver­zii iPa­du, kto­rá by sa ma­la na trh dos­tať v je­se­ni. 

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Xpe­ria Z4 je len pre Ja­pon­sko. Pre zvy­šok sve­ta pred­sta­ví So­ny iný te­le­fón
Nedávno sme vás informovali o novej vlajkovej lodi spoločnosti Sony, smartfóne Xperia Z4, ktorý oproti predchodcovi Z3 prináša len málom zmien. čítať »
 
No­vý smar­tfón od LG bu­de mať re­kor­dne veľ­kú pa­mä­ťo­vú kar­tu. Až 2 TB
LG prichádza s novým smartfónom G Stylo, ktorý si poradí až s 2 TB kartami. Vlajkovou loďou napriek tomu ostane model G4. čítať »
 
No­vý smar­tfón Sam­sung Ga­laxy J1 s ten­kým di­zaj­nom a fun­kcia­mi sel­fie
Spoločnosť Samsung uviedla na slovenský trh smartfón Galaxy J1. Zariadenie kladie dôraz na vyváženú výbavu, moderný dizajn, pokročilé fotografické funkcie a predĺženú výdrž batérie prostredníctvom Ultra Power Saving Mode. čítať »
 
App­le vraj 4" iP­ho­ne pred­sta­ví až na bu­dú­ci rok
Ming-Chi Kuo vydal ďalšiu správu, ktorá hovorí o tom, že spoločnosť Apple tento rok nepredstaví ďalší 4" iPhone 6(C). čítať »
 
No­vý vlaj­ko­vý smar­tfón So­ny Xpe­ria Z4 nep­ri­ná­ša ve­ľa zmien op­ro­ti pred­chod­co­vi
Spoločnosť Sony tento týždeň predstavila svoju najnovšiu vlajkovú loď - smartfón Xperia Z4. Rovnako ako predchodca Z3 má 5,2-palcový displej s rozlíšením 1080 × 1920 pixelov. čítať »
 
No­kia plá­nu­je bu­dú­ci rok opäť vy­rá­bať vlas­tné smar­tfó­ny
Aj keď fínska spoločnosť predala svoju mobilnú divíziu Microsoftu a svoju činnosť zamerala skôr na výstavbu sieťovej infraštruktúry, Nokia Technologies naďalej pracuje na nových projektoch určených masovým spotrebiteľom. čítať »
 
Vý­ro­ba Sam­sun­gu Ga­laxy S6 ed­ge sto­jí 272 eur. Kú­piť si ho mô­že­te za 949 eur
Výrobné náklady vlajkovej lode spoločnosti Samsung Galaxy S6 edge sa odhadujú na 290,45 USD (asi 272 eur). Uviedla to analytická spoločnosť IHS na základe cenových analýz jednotlivých komponentov smartfónu. čítať »
 
ASUS pred­sta­vil svo­ju no­vú vlaj­ko­vú loď – smar­tfón Zen­Fo­ne 2
Novinka sa od predchodcov odlišuje prepracovaným dizajnom a lepšou výbavou. ZenFone 2 ponúka 5,5" Full HD displej, 13Mpx fotoaparát, procesor Intel Atom Z3580 s frekvenciou 2,3 GHz a ako jeden z prvých telefónov aj 4 GB operačnú pamäť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter