Údajný iPad 3 zachytený na videu

V stre­du by sme sa ma­li doč­kať ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia no­vé­ho iPa­du. Už dnes si však mô­že­te po­zrieť, ako by mal iPad 3 údaj­ne vy­ze­rať.

ipad3_video_53.JPG

Re­dak­to­rom webo­vej strán­ky MIC Gad­get sa po­da­ri­lo zís­kať údaj­né sú­čias­tky no­vé­ho iPa­du, kto­ré nás­led­ne pos­kla­da­li a ce­lý pro­ces na­to­či­li na vi­deo. Po­kiaľ sú sú­čias­tky sku­toč­né, iPad 3 z hľa­dis­ka di­zaj­nu nep­ri­ne­sie prak­tic­ky žiad­ne zme­ny - ce­lé te­lo je mier­ne ten­šie a mô­že­te si všim­núť aj viac zú­že­né hra­ny. Ako mô­že­te vi­dieť na vi­deu, ne­chý­ba ani kla­sic­ké tla­čid­lo Ho­me, kto­ré ne­ma­lo byť pod­ľa niek­to­rých neo­fi­ciál­nych správ v no­vom iPa­de za­bu­do­va­né. Ta­kis­to si mô­že­te všim­núť aj šir­šiu šo­šov­ku za­dnej di­gi­tál­nej ka­me­ry. 

Keď­že di­zaj­no­vé zme­ny sú mi­ni­mál­ne, no­vý mo­del bu­de kom­pa­ti­bil­ný s oba­lom Smart Co­ver, kto­rý je ur­če­ný na iPad 2. Čo sa har­dvé­ro­vých pa­ra­met­rov tý­ka, stá­le sa špe­ku­lu­je, že iPad 3 bu­de vy­uží­vať dis­plej Re­ti­na a bu­de vy­ba­ve­ný 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom App­le A6. iPad 3 by mal byť k dis­po­zí­cii v troch ver­ziách s veľ­kos­ťou inter­nej pa­mä­te 16, 32 a 64 GB. Otáz­na je in­teg­rá­cia pod­po­ry sie­te LTE, Si­ri by sa však v no­vom iPa­de ma­la ob­ja­viť tak­mer ur­či­te. Mi­mo­cho­dom, špe­ku­lu­je sa aj o 7,85-pal­co­vej ver­zii iPa­du, kto­rá by sa ma­la na trh dos­tať v je­se­ni. 

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

So­ny má no­vý pré­mio­vý prí­ras­tok - Xpe­ria Z3+
Spoločnosť Sony Mobile uvádza nový model svojho radu vlajkových smartfónov Xperia Z3. čítať »
 
iP­ho­ne 4S dos­ta­ne od zá­kla­dov pre­ro­be­ný iOS 9
Spoločnosť Apple urobila jeden pomerne veľký prešľap, keď vydala iOS 8 pre zariadenia s čipom Apple A5, ktorý sa nachádzal napríklad v iPhone 4S, iPade mini prvej generácie, iPade 2 či iPode Touch piatej generácie. čítať »
 
Ten­ký ako ži­let­ka. LG má s 55-pal­co­vý dis­plej OLED s hrúb­kou pod je­den mi­li­me­ter
Spoločnosť LG prezentovala nový koncept svojho panela OLED, ktorý sa vyznačuje výnimočnými vlastnosťami. S uhlopriečkou 55 palcov, hrúbkou pod jeden milimeter (presne 0,97 mm) a hmotnosťou iba 1,9 kg. čítať »
 
LG pred­sta­vu­je mo­bil­né no­vin­ky G4 Sty­lus a G4c
Spoločnosť LG Electronics (LG) predstavuje dva nové telefóny z rodiny G4: G4 Stylus a G4c. čítať »
 
Mo­bil­ný te­le­fón Light Pho­ne sa vám zmes­tí aj do pe­ňa­žen­ky. Je veľ­ký ako kre­dit­ka
Spoločnosť Light prišla s prototypom nového telefónu. Aj keď svojimi funkciami skôr pripomína mobil spred dvadsiatich rokov. čítať »
 
Fo­toa­pa­rát v iP­ho­ne 6S bu­de pod­stat­ne lep­ší
iPhone 6 patrí v súčasnosti medzi špičku v mobilnom priemysle. Toto zariadenie ponúka okrem množstva iných vychytávok aj neuveriteľne kvalitný fotoaparát, vďaka ktorému môžu majitelia iPhonu vytvárať tie najkrajšie a najkvalitnejšie zábery, aké sa dajú na súčasných smartfónoch robiť. čítať »
 
Clo­na, ISO, rých­losť uzá­vier­ky v jed­nom ob­ráz­ku
Užitočná infografika, ktorá veľmi jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje, ako "expozičný trojuholník" clona - rýchlosť uzávierky - ISO ovplyvňuje vašu fotografiu. čítať »
 
Na­du­pa­ný smar­tfón Yup­ho­ria chce ce­nou 110 USD kon­ku­ro­vať čín­skym Xiaomi či Mei­zu
Micromax, výrobca smartfónov, ktorý sa snaží konkurovať Xiaomi a iným čínskym výrobcom smartfónov, uviedol na indický trh nový telefón Yuphoria. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter