Údajný iPad 3 zachytený na videu

V stre­du by sme sa ma­li doč­kať ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia no­vé­ho iPa­du. Už dnes si však mô­že­te po­zrieť, ako by mal iPad 3 údaj­ne vy­ze­rať.

ipad3_video_53.JPG

Re­dak­to­rom webo­vej strán­ky MIC Gad­get sa po­da­ri­lo zís­kať údaj­né sú­čias­tky no­vé­ho iPa­du, kto­ré nás­led­ne pos­kla­da­li a ce­lý pro­ces na­to­či­li na vi­deo. Po­kiaľ sú sú­čias­tky sku­toč­né, iPad 3 z hľa­dis­ka di­zaj­nu nep­ri­ne­sie prak­tic­ky žiad­ne zme­ny - ce­lé te­lo je mier­ne ten­šie a mô­že­te si všim­núť aj viac zú­že­né hra­ny. Ako mô­že­te vi­dieť na vi­deu, ne­chý­ba ani kla­sic­ké tla­čid­lo Ho­me, kto­ré ne­ma­lo byť pod­ľa niek­to­rých neo­fi­ciál­nych správ v no­vom iPa­de za­bu­do­va­né. Ta­kis­to si mô­že­te všim­núť aj šir­šiu šo­šov­ku za­dnej di­gi­tál­nej ka­me­ry. 

Keď­že di­zaj­no­vé zme­ny sú mi­ni­mál­ne, no­vý mo­del bu­de kom­pa­ti­bil­ný s oba­lom Smart Co­ver, kto­rý je ur­če­ný na iPad 2. Čo sa har­dvé­ro­vých pa­ra­met­rov tý­ka, stá­le sa špe­ku­lu­je, že iPad 3 bu­de vy­uží­vať dis­plej Re­ti­na a bu­de vy­ba­ve­ný 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom App­le A6. iPad 3 by mal byť k dis­po­zí­cii v troch ver­ziách s veľ­kos­ťou inter­nej pa­mä­te 16, 32 a 64 GB. Otáz­na je in­teg­rá­cia pod­po­ry sie­te LTE, Si­ri by sa však v no­vom iPa­de ma­la ob­ja­viť tak­mer ur­či­te. Mi­mo­cho­dom, špe­ku­lu­je sa aj o 7,85-pal­co­vej ver­zii iPa­du, kto­rá by sa ma­la na trh dos­tať v je­se­ni. 

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

MWC 2015: pr­vé doj­my z HTC One M9
Už pred MWC o HTC One M9 prenikali viac, alebo menej zaručené informácie. Otázka je či jazyk, prípadne prsty na klávesnici neudržal na uzde niekto z vývojárskeho tímu, alebo „únik" informácií bol priamo v réžii PR oddelenia. čítať »
 
Vi­deo: iP­ho­ne 6 vs. Sam­sung Ga­laxy S6
Apple nemal doposiaľ na mobilnom trhu takmer žiadneho konkurenta, a tak lámal jeden predajný rekord za druhým. čítať »
 
Vi­deo MWC 2015: Pred­sta­ve­nie te­le­fó­nov Lu­mia 640 a Lu­mie 640 XL
Prinášame vám video predstavenie telefónov Microsoft Lumia 640 a Lumie 640 XL. čítať »
 
MWC 2015: Pr­vé doj­my a skú­se­nos­ti so Sam­sung Ga­laxy S6 Ed­ge
Jednou z najobdivovanejších noviniek na MWC je nová vlajková loď Samsungu. Vďaka ústretovosti vystavovateľov sme mali možnosť sa s novou S6kou zoznámiť. čítať »
 
MWC 2015: Vy­skú­ša­li sme za­kri­ve­ný smar­tfón LG G Flex 2
Síce sa nejednalo o premiéru, no v stánku LG na veľtrhu MWC dominoval tento trochu netradičný telefón. Využili sme príležitosť na mikro recenziu. čítať »
 
Ja­pon­ci ma­jú aty­pic­ký te­le­fón v tva­re sr­dca bez dis­ple­ja a ka­me­ry
Heart 401AB je nový telefón z Japonska. Chýbajú mu mnohé funkcie smartfónov, avšak tento nedostatok chce kompenzovať unikátnym dizajnom. čítať »
 
Ak­čná ka­me­ra Xiaomi za 64 do­lá­rov kon­ku­ru­je mo­de­lom GoP­ro nie­len ce­nou
Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi uviedol na trh novú akčnú kameru Xiaomi Yi Action Camera, ktorá môže súperiť s modelom GoPro Hero. čítať »
 
Ap­pleIn­si­der má no­vé in­for­má­cie o App­le iP­ho­ne 6S/6S Plus!
Server AppleInsider získal od svojich zdrojov, vraj veľmi dôveryhodných, naozaj zaujímavé informácie ohľadom iPhonu 6S a iPhonu 6S Plus. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter