Údajný iPad 3 zachytený na videu

V stre­du by sme sa ma­li doč­kať ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia no­vé­ho iPa­du. Už dnes si však mô­že­te po­zrieť, ako by mal iPad 3 údaj­ne vy­ze­rať.

ipad3_video_53.JPG

Re­dak­to­rom webo­vej strán­ky MIC Gad­get sa po­da­ri­lo zís­kať údaj­né sú­čias­tky no­vé­ho iPa­du, kto­ré nás­led­ne pos­kla­da­li a ce­lý pro­ces na­to­či­li na vi­deo. Po­kiaľ sú sú­čias­tky sku­toč­né, iPad 3 z hľa­dis­ka di­zaj­nu nep­ri­ne­sie prak­tic­ky žiad­ne zme­ny - ce­lé te­lo je mier­ne ten­šie a mô­že­te si všim­núť aj viac zú­že­né hra­ny. Ako mô­že­te vi­dieť na vi­deu, ne­chý­ba ani kla­sic­ké tla­čid­lo Ho­me, kto­ré ne­ma­lo byť pod­ľa niek­to­rých neo­fi­ciál­nych správ v no­vom iPa­de za­bu­do­va­né. Ta­kis­to si mô­že­te všim­núť aj šir­šiu šo­šov­ku za­dnej di­gi­tál­nej ka­me­ry. 

Keď­že di­zaj­no­vé zme­ny sú mi­ni­mál­ne, no­vý mo­del bu­de kom­pa­ti­bil­ný s oba­lom Smart Co­ver, kto­rý je ur­če­ný na iPad 2. Čo sa har­dvé­ro­vých pa­ra­met­rov tý­ka, stá­le sa špe­ku­lu­je, že iPad 3 bu­de vy­uží­vať dis­plej Re­ti­na a bu­de vy­ba­ve­ný 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom App­le A6. iPad 3 by mal byť k dis­po­zí­cii v troch ver­ziách s veľ­kos­ťou inter­nej pa­mä­te 16, 32 a 64 GB. Otáz­na je in­teg­rá­cia pod­po­ry sie­te LTE, Si­ri by sa však v no­vom iPa­de ma­la ob­ja­viť tak­mer ur­či­te. Mi­mo­cho­dom, špe­ku­lu­je sa aj o 7,85-pal­co­vej ver­zii iPa­du, kto­rá by sa ma­la na trh dos­tať v je­se­ni. 

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Smar­tfón Le­no­vo P70 so 4000 mAh ba­té­riou a 8-jad­ro­vým pro­ce­so­rom pre ná­roč­nej­ších
Lenovo predstavilo sériu nových smartfónov P70, ktorá využíva kombináciu 64-bitového procesora MediaTek True8 Core, 4000 mAh batérie, 4G LTE a technológiu nabíjania Quick Charge. čítať »
 
Mic­ro­soft sľú­bil, že v ro­ku 2015 uve­die „vlaj­ko­vý smar­tfón“ s Win­dows
Hoci Microsoft priniesol v poslednom čase na trh niekoľko nových smartfónov s Windows Phone, išlo napospol o modely nižšej a strednej triedy. Je teda načase, aby prišiel s novou vlajkovou loďou. čítať »
 
Do­ha­dy: HTC vraj v mar­ci pred­sta­ví smar­tfón M9 aj in­te­li­gen­tné ho­din­ky
HTC vraj plánuje v marci predstaviť nový smartfón so zlepšeným fotoaparátom a zvukovými funkciami, ako aj svoje prvé smart hodinky. čítať »
 
Sam­sung uvie­dol na trh pr­vý smar­tfón s Ti­ze­nom
Samsung minulý týždeň uviedol na trh prvý smartfón s operačným systémom Tizen. Ide o model Z1 a predávať sa začal v Indii za 5700 rupií, čo je v prepočte asi 92 dolárov. čítať »
 
Poz­ri­te sa na no­vé su­per­vý­kon­né phab­le­ty od Xiaomi za veľ­mi dob­rú ce­nu
Čínska spoločnosť Xiaomi v snahe konkurovať highendovým smartfónom Apple iPhone 6 a Galaxy Note 4 od Samsungu predstavila dva nové výkonné phablety za veľmi prijateľnú cenu. čítať »
 
Sam­sung uvie­dol su­per­ten­ký ko­vo­vý smar­tfón Ga­laxy A7. Kon­ku­ren­cia pre iP­ho­ne 6?
Po niekoľkých únikoch informácií Samsung konečne oficiálne predstavil svoj nový smartfón Galaxy A7. Ide o funkčne najlepšie vybavený smartfón zo série Galaxy A. čítať »
 
Mo­der spo­jil kon­zo­ly Xbox One a PS4 do lap­to­pu Play­box
Modera už nebavilo mať dve herné konzoly, a tak ich spojil do jedného 22-palcového laptopu, a to celkom spratného. čítať »
 
Mic­ro­soft pred­sta­vil dve no­vé Lu­mie za veľ­mi dob­rú ce­nu
Microsoft pokračuje v predstavovaní nových telefónov radu Lumia s operačným systémom Windows Phone. Medzi dve novinky patrí Lumia 435 a 532, ktoré budú stáť len 69 a 79 eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter