Údajný iPad 3 zachytený na videu

V stre­du by sme sa ma­li doč­kať ofi­ciál­ne­ho pred­sta­ve­nia no­vé­ho iPa­du. Už dnes si však mô­že­te po­zrieť, ako by mal iPad 3 údaj­ne vy­ze­rať.

ipad3_video_53.JPG

Re­dak­to­rom webo­vej strán­ky MIC Gad­get sa po­da­ri­lo zís­kať údaj­né sú­čias­tky no­vé­ho iPa­du, kto­ré nás­led­ne pos­kla­da­li a ce­lý pro­ces na­to­či­li na vi­deo. Po­kiaľ sú sú­čias­tky sku­toč­né, iPad 3 z hľa­dis­ka di­zaj­nu nep­ri­ne­sie prak­tic­ky žiad­ne zme­ny - ce­lé te­lo je mier­ne ten­šie a mô­že­te si všim­núť aj viac zú­že­né hra­ny. Ako mô­že­te vi­dieť na vi­deu, ne­chý­ba ani kla­sic­ké tla­čid­lo Ho­me, kto­ré ne­ma­lo byť pod­ľa niek­to­rých neo­fi­ciál­nych správ v no­vom iPa­de za­bu­do­va­né. Ta­kis­to si mô­že­te všim­núť aj šir­šiu šo­šov­ku za­dnej di­gi­tál­nej ka­me­ry. 

Keď­že di­zaj­no­vé zme­ny sú mi­ni­mál­ne, no­vý mo­del bu­de kom­pa­ti­bil­ný s oba­lom Smart Co­ver, kto­rý je ur­če­ný na iPad 2. Čo sa har­dvé­ro­vých pa­ra­met­rov tý­ka, stá­le sa špe­ku­lu­je, že iPad 3 bu­de vy­uží­vať dis­plej Re­ti­na a bu­de vy­ba­ve­ný 4-jad­ro­vým pro­ce­so­rom App­le A6. iPad 3 by mal byť k dis­po­zí­cii v troch ver­ziách s veľ­kos­ťou inter­nej pa­mä­te 16, 32 a 64 GB. Otáz­na je in­teg­rá­cia pod­po­ry sie­te LTE, Si­ri by sa však v no­vom iPa­de ma­la ob­ja­viť tak­mer ur­či­te. Mi­mo­cho­dom, špe­ku­lu­je sa aj o 7,85-pal­co­vej ver­zii iPa­du, kto­rá by sa ma­la na trh dos­tať v je­se­ni. 

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Kam sa po­su­nú Xbox One a PS4 v ďal­ších ro­koch? Sme­rom ku clou­du
Na internete sa objavili roadmapy Xbox One a PS4, o ktorých síce nevieme, či sú skutočné a či sa ich firmy budú držať, ale vyzerajú veľmi pravdepodobne. čítať »
 
Mic­ro­soft uká­zal Cu­be, ki­nec­to­vú koc­ku
Microsoft na hudobnom festivale Decibel predstavil experiment nazvaný Cube. Je to kocka so štyrmi Kinectmi, počítačmi a štyrmi obrazovkami. čítať »
 
HTC chce kon­ku­ro­vať GoP­ro. Prip­ra­vu­je vlas­tnú ak­čnú ka­me­ru
HTC plánuje predstaviť novú akčnú kameru. Vyplýva to z krátkeho videa, ktoré sa objavilo na oficiálnom YouTube kanále spoločnosti HTC a sľubuje „niečo úžasné." čítať »
 
Blac­kBerry uvie­dlo te­le­fón Pas­sport s klá­ves­ni­cou QWER­TY
Pri novom inteligentnom telefóne BlackBerry stavilo na veľký štvorcový 4,5-palcový displej a klasickú klávesnicu QWERTY. čítať »
 
App­le po­čas pr­vé­ho ví­ken­du pre­dal 10 mi­lió­nov ku­sov iP­ho­nu 6
Spoločnosť Apple oznámila, že za prvý víkend predala viac ako desať miliónov kusov iPhonov 6 a 6 Plus, čo je oproti minulému roku, keď predstavila predchádzajúcu generáciu iPhonov, jedenásťpercentný nárast. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter