Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Technológie

Sam­sung má no­vý USB ká­bel, kto­rý na­bi­je tri za­ria­de­nia sú­bež­ne
No­vý USB ká­bel od Sam­sun­gu má na jed­nom kon­ci kla­sic­ký USB ko­nek­tor a na dru­hom až 3 mic­ro USB ko­nek­to­ry.
28.08.2014 / Roman Kadlec / 14 čítaní (0)
 
Ro­bo Brain je Wiki­pé­dia pre ro­bo­tov. Stiah­nu si z nej v prí­pa­de pot­re­by ná­vod ako prať či va­riť ale­bo kurz špa­niel­či­ny.
V bu­dúc­nos­ti nás bu­dú mož­no ob­slu­ho­vať ro­bo­ty. Na­va­ria nám, poup­ra­tu­jú po nás a aj ope­rú.
28.08.2014 / Roman Kadlec / 15 čítaní (0)
 
Auto­nóm­ne au­tá Goog­lu mô­žu v zá­uj­me bez­peč­nos­ti prek­ro­čiť rých­los­tné li­mi­ty
Sa­mos­tat­ne jaz­dia­ce au­tá Goog­lu sú nap­rog­ra­mo­va­né tak, že za is­tých okol­nos­tí mô­žu prek­ro­čiť maximál­nu po­vo­le­nú rých­losť až o 16 km/h.
27.08.2014 / Redakcia / 448 čítaní (0)
 
Štu­den­ti z MIT vy­mys­le­li spô­sob, ako efek­tív­ne vy­uží­vať dro­nov na roz­vá­ža­nie to­va­ru
Navr­hnu­tý al­go­rit­mus má mi­ni­ma­li­zo­vať po­ru­cho­vosť bez­pi­lot­ných lie­ta­diel. Je za­lo­že­ný na proak­tív­nom prís­tu­pe - za­ria­de­nie mo­ni­to­ru­je stav pa­li­va a os­tat­ných kom­po­nen­tov.
27.08.2014 / Roman Kadlec / 371 čítaní (0)
 
Dve dru­ži­ce sys­té­mu Ga­li­leo bo­li zle umies­tne­né
Dvo­ji­ca sa­te­li­tov, kto­rá sa ma­la stať sú­čas­ťou európ­ske­ho na­vi­gač­né­ho sys­té­mu, sa ocit­la mi­mo plá­no­va­nej obež­nej drá­hy.
27.08.2014 / Filip Brůcha / 276 čítaní (0)
 
Náh­rad­nú zub­nú kef­ku ale­bo no­vi­ny vám v ho­te­li už do­ne­sie ro­bot

Ro­bo­ty vás už dnes mô­žu za­bá­vať na vý­sta­vis­kách ale­bo v mú­zeách. Ok­rem to­ho ich náj­de­te aj v Aloft ho­te­li v Cu­per­ti­ne. Ro­bot Botlr je to­tiž no­vo­do­bým pos­líč­kom.

25.08.2014 / Roman Kadlec / 207 čítaní (0)
 
V USA sa za­čí­na tes­to­va­cia pre­vádz­ka áut, kto­ré bu­dú me­dzi se­bou ko­mu­ni­ko­vať

Tak­mer 1100 ži­vo­tov by moh­li v USA za­chrá­niť na ces­tách au­tá, kto­ré vzá­jom­ne ko­mu­ni­ku­jú. Tech­no­ló­gia V2V (ve­hic­le to ve­hic­le) by moh­la pod­ľa naj­nov­ších zis­te­ní za­brá­niť viac ako pol mi­lió­nu zrá­žok vo­zi­diel.

25.08.2014 / Redakcia / 703 čítaní (0)
 
Mo­bil­né te­le­fó­ny sa v bu­dúc­nos­ti bu­dú dať na­bí­jať aj bež­ným hlu­kom z oko­lia

Na­bí­ja­nie mo­bi­lov zvu­kom, nap­rík­lad hlu­kom z oko­lia, by sa pod­ľa vý­sled­kov spo­lup­rá­ce me­dzi No­kiou a Queen Ma­ry Uni­ver­si­ty v Lon­dý­ne moh­lo stať v bu­dúc­nos­ti sku­toč­nos­ťou.

22.08.2014 / Redakcia / 938 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter