Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 

Technológie

Za­ria­de­nia pre IoT by moh­li zís­ka­vať ener­giu zo vzdu­chu
Vy­ze­rá to tak, že brit­ský vý­vo­jár Lord Dray­son pri­šiel s no­vou tech­no­ló­giou, kto­rá by moh­la zjed­no­du­šiť na­bí­ja­nie za­ria­de­ní v inter­ne­te ve­cí.
06.10.2015 / Redakcia / 62 čítaní (0)
 
Do­bot: Uni­ver­zál­ne ro­bo­tic­ké ra­me­no, kto­ré vie ma­ľo­vať, pí­sať, ale aj na­vliecť niť do ih­ly
Vý­vo­já­ri pred­sta­vi­li na por­tá­li Kic­kstar­ter ďal­ší uži­toč­ný vy­ná­lez. Je ním uni­ver­zál­ne ro­bo­tic­ké ra­me­no s vy­so­kou pres­nos­ťou, kro­ko­vým mo­to­rom a do­ko­na­lou pa­mä­ťou na opa­ku­jú­ce sa úlo­hy.
06.10.2015 / Redakcia / 82 čítaní (0)
 
3D tla­čia­reň do­ká­že pos­ta­viť 10 do­mov za 24 ho­dín. Na­mies­to te­hál pou­ží­va sta­veb­ný od­pad
Tech­no­ló­gia 3D tla­če sa vo sve­te vy­ví­ja po­mer­ne rých­lo. Po­má­ha zni­žo­vať nie­len en­vi­ron­men­tál­ne, ale aj fi­nan­čné nák­la­dy. V nas­le­du­jú­com prí­pa­de to ne­bu­de inak.
06.10.2015 / Redakcia / 215 čítaní (0)
 
Chro­me­cast 2 zme­nil vzhľad a pod­po­ru­je mo­der­né štan­dar­dy Wi-Fi

Goog­le ne­dáv­no pred­sta­vil dru­hú ge­ne­rá­ciu svoj­ho za­ria­de­nia na strea­mo­va­nie vi­dea Chro­me­cast, ako aj Chro­me­cast Audio, kto­rý pri­dá­va mož­nosť strea­mo­va­nia hud­by na aký­koľ­vek rep­ro­duk­tor s 3,5 mm ko­nek­to­rom jack.

05.10.2015 / Redakcia / 482 čítaní (0)
 
VESMÍR: Prog­ress pri­vie­zol na ISS aj ces­nak, hor­či­cu a po­ma­ran­če
Rus­ká bez­pi­lot­ná nák­lad­ná loď Prog­ress M29-M sa dnes prib­liž­ne o 1:00 SELČ spo­ji­la s Me­dzi­ná­rod­nou ves­mír­nou sta­ni­cou (ISS), kam dop­ra­vi­la 2,3 to­ny roz­lič­ných zá­sob pre as­tro­nau­tov - od stla­če­né­ho kys­lí­ka cez vo­du a pa­li­vá až po pot­ra­vi­ny vrá­ta­ne ces­na­ku, hor­či­ce, po­ma­ran­čov a gra­pef­rui­tov.
05.10.2015 / Redakcia / 135 čítaní (0)
 
Tes­la pred­sta­vi­la svoj Mo­del X: 7 miest, 762 ko­ní, stov­ka za 3,2 se­kun­dy
Vi­zio­nár Elon Musk pred­sta­vil pred pár dňa­mi naj­nov­ší mo­del od Tes­la Mo­tors. Mo­del X, dl­ho oča­ká­va­né SUV, je mo­men­tál­ne ozna­čo­va­né via­ce­rý­mi prív­las­tka­mi.
02.10.2015 / Redakcia / 2074 čítaní (0)
 
Za­hraj­te si: Pris­taň­te s ra­ke­tou Fal­con lep­šie, ako do­ká­že sa­ma v sku­toč­nos­ti
Ne­vy­da­re­né po­ku­sy o pris­tá­tie ra­ke­ty s ozna­če­ním Fal­con-9R ro­bia Elo­no­vi Mus­ko­vi čo­raz väč­šie sta­ros­ti.
02.10.2015 / Redakcia / 467 čítaní (0)
 
Ume­lá in­te­li­gen­cia GeoS zvlád­ne test zo stre­doš­kol­skej geo­me­trie
Ved­ci z Alle­nov­ho in­šti­tú­tu pre ume­lú in­te­li­gen­ciu a Was­hin­gton­skej uni­ver­zi­ty uká­za­li sys­tém ume­lej in­te­li­gen­cie, kto­rá mô­že vy­rie­šiť geo­met­ric­ké úlo­hy na úrov­ni prie­mer­né­ho ame­ric­ké­ho stre­doš­ko­lá­ka.
02.10.2015 / Redakcia / 693 čítaní (0)
 
MV bu­du­je Ná­rod­né cen­trum vý­sku­mu a ino­vá­cií v ob­las­ti vnú­tor­nej bez­peč­nos­ti
Mi­nis­ter­stvo vnút­ra má v úmys­le zlep­šiť mož­nos­ti ci­vil­nej ochra­ny SR pri prí­rod­ných ka­tas­tro­fách ale­bo zá­važ­ných prie­my­sel­ných ha­vá­riách pros­tred­níc­tvom ve­dec­ké­ho vý­sku­mu.
02.10.2015 / Redakcia / 144 čítaní (0)
 
Ame­ric­ké le­tec­tvo bu­de v ro­ku 2020 pou­ží­vať la­se­ro­vé de­lá a in­te­li­gen­tné bom­by
Už v blíz­kej bu­dúc­nos­ti by ame­ric­ké bo­jo­vé lie­tad­lá ma­li byť vy­ba­ve­né la­se­ro­vý­mi zbra­ňa­mi. Na kon­fe­ren­cii Air & Spa­ce o tom mi­nu­lý týž­deň ho­vo­ril ge­ne­rál le­tec­kých síl Hawk Carlis­le.
01.10.2015 / Redakcia / 1165 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

HummingBoard-Gate – minipočítač pre IoT so 150 modulmi len za 50 dolárov (14 prís­pev­kov)
clarissalw2: My gay pictures http://blackgay.net.erolove.in/?profile.giovanni gay tshirts mitch hewer gay meet gay men gay statistics gay personal ads
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter