Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Technológie

No­vá tech­no­ló­gia Hear­tog­rap­hy uro­bí fo­tog­ra­fa aj z váš­ho psa
Chce­li by ste mať fo­tog­ra­fie z oka­mi­hov, keď ste sa cí­ti­li sku­toč­ne šťas­tní? S no­vou tech­no­ló­giou Hear­tog­rap­hy je to reál­ne.
25.05.2015 / Redakcia / 21 čítaní (0)
 
Ma­lý skla­da­cí dron do dla­ne sa roz­lo­ží sám a vzliet­ne v prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd
Vý­skum­ní­ci zo Švaj­čiarske­ho fe­de­rál­ne­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­šti­tú­tu v Lau­san­ne vy­vi­nu­li vlast­ný mo­del „kvad­ro­kop­té­ry do dla­ne".
25.05.2015 / Redakcia / 52 čítaní (0)
 
No­vý hu­dob­ný ko­dek MQA po­te­ší mi­lov­ní­kov kva­lit­né­ho zvu­ku
Brit­ská spo­loč­nosť Me­ri­dian pred­sta­vi­la ino­va­tív­ny hu­dob­ný ko­dek MQA (Mas­ter Quali­ty Aut­hen­ti­ca­ted) vla­ni v de­cem­bri a za­čiat­kom ro­ka ho pred­vied­la na CES.
25.05.2015 / Redakcia / 92 čítaní (0)
 
Ko­niec oku­lia­rov. Bio­nic­ké šo­šov­ky umož­nia ľu­ďom vi­dieť 3x lep­šie
Dok­tor Garth Webb pri­šiel s no­vin­kou v po­do­be re­vo­luč­ných bio­nic­kých šo­šo­viek, kto­ré bu­dú zrej­me stáť za prev­ra­tom v op­ti­ke.
22.05.2015 / Redakcia / 3396 čítaní (0)
 
Top správa Zá­nik ve­ter­ných vr­tu­ľo­vých tur­bín? Na­mies­to nich bu­dú stáť ve­ter­né sto­žia­re
Pred­stav­te si, že pri pre­chá­dza­ní hra­ni­ca­mi s Ra­kús­kom by ste ne­vi­de­li ty­pic­ké ve­ter­né mly­ny, len aké­si vy­so­ké sto­žia­re bez vr­túľ. Mož­no už čos­ko­ro to ne­bu­de len va­ša pred­sta­va.
22.05.2015 / Redakcia / 2758 čítaní (0)
 
L'Oréal tla­čí ľud­skú ko­žu na 3D tla­čiar­ni. Vy­uži­je ju na tes­to­va­nie svo­jej koz­me­ti­ky
Fran­cúz­ska koz­me­tic­ká spo­loč­nosť L'Oréal Pa­ris roč­ne in­ves­tu­je na vý­skum a vý­voj prib­liž­ne 3,7 % zo svo­jich príj­mov. Pra­cu­je pre ňu 3800 ved­cov v päť­de­sia­tich kra­ji­nách sve­ta.
21.05.2015 / Redakcia / 532 čítaní (0)
 
Ro­bo­tic­ký sli­mák slo­ven­ských štu­den­tov ús­peš­ne bo­do­val na olym­piá­de v USA
Na olym­piá­de pro­jek­tov I-SWEEEP - Inter­na­tio­nal Sus­tai­nab­le World (Ener­gy, En­gi­nee­ring, En­vi­ron­ment), kto­rá sa ten­to rok ko­na­la 7. - 11. má­ja v Hous­to­ne.
21.05.2015 / Redakcia / 825 čítaní (0)
 
Vo­ňa­vé­mu dopl­nku k Ocu­lus Rift sa ne­da­rí
V mar­ci sme vám pred­sta­vi­li VR mas­ku FeelReal, dopl­ňu­jú­cu audio­vi­zuál­ny vir­tuál­ny zá­ži­tok z Ocu­lus Rift o pa­chy a hma­to­vé vne­my.
20.05.2015 / Redakcia / 252 čítaní (0)
 
 
Vý­skum­ní­ci z MIT naš­li spô­sob, ako od­strá­niť od­les­ky na di­gi­tál­nych fo­tog­ra­fiách
Fo­tog­ra­fo­va­nie cez ok­no mô­že byť prob­lém. Na fo­tog­ra­fii sa to­tiž mô­že od­rá­žať čo­koľ­vek, čo je za fo­toa­pa­rá­tom. Fo­tog­ra­fa ne­raz za­sko­čí, že fo­tog­ra­fo­va­ný pred­met je prek­ry­tý je­ho vlas­tným ob­ra­zom.
19.05.2015 / Redakcia / 990 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter