Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Technológie

Bu­de­me raz dá­ta ar­chi­vo­vať po­mo­cou DNA?
Na­ša DNA ob­sa­hu­je neu­ve­ri­teľ­né množ­stvo in­for­má­cií na veľ­mi ma­lom pries­to­re. Ro­bert Grass a je­ho ko­le­go­via zo švaj­čiarske­ho Fe­de­rál­ne­ho in­šti­tú­tu tech­no­ló­gie (ETH) v Züri­chu sa ne­cha­li in­špi­ro­vať prá­ve ňou.
28.08.2015 / Redakcia / 27 čítaní (0)
 
Re­vo­lú­cia vo vŕta­ní do ze­me. Strie­ľa­jú­ce ba­ra­nid­lo sa dos­ta­ne do 5 km až 10× rých­lej­šie
Le­tec­ký in­ži­nier Mark Rus­sel zo spo­loč­nos­ti Hyper­Scien­ces si ne­chal pa­ten­to­vať no­vý spô­sob vŕta­nia, kto­rý mož­no vy­užiť pri zís­ka­va­ní geo­ter­mál­nej ener­gie.
28.08.2015 / Redakcia / 83 čítaní (0)
 
Mla­dý Slo­vák vy­tvo­ril pre Mic­ro­soft mo­bil­ný 3D ske­ner, vraj naj­lep­ší
No­vá uni­ver­zál­na mo­bil­ná ap­li­ká­cia od Mic­ro­sof­tu, zná­ma pod náz­vom Mo­bi­le­Fu­sion, do­ká­že v reál­nom ča­se vy­tvo­riť 3D mo­del sní­ma­né­ho ob­jek­tu len za po­mo­ci fo­toa­pa­rá­tu v smar­tfó­ne.
28.08.2015 / Redakcia / 47 čítaní (0)
 
So­ny bu­de mať vlas­tné dro­ny lie­ta­jú­ce rých­los­ťou až 170 km/h, s nos­nos­ťou 10 kg a do­le­tom 2 ho­dín
Na kon­ci jú­la spo­loč­nosť So­ny Mo­bi­le oh­lá­si­la spo­lup­rá­cu s ja­pon­skou fir­mou ZMP. Spo­loč­ne za­lo­ži­li pod­nik s náz­vom Aero­sen­se, kto­ré­ho úlo­hou bo­lo vy­vi­núť no­vé ko­mer­čné dro­ny.
27.08.2015 / Redakcia / 342 čítaní (0)
 
Z Lon­dý­na do Syd­ney za 90 mi­nút? Hyper­so­nic­kým lie­tad­lom to bu­de v ro­ku 2035 mož­né
Tú­ži­li ste nav­ští­viť Syd­ney, len vás za­kaž­dým od­ra­di­la dl­há ces­ta? A čo ke­by vám niek­to po­ve­dal, že sa to dá zvlád­nuť za ho­di­nu a pol?
27.08.2015 / Redakcia / 468 čítaní (0)
 
Po­da­rí sa ved­com kvan­to­vo pre­po­jiť veľ­ké ob­jek­ty?
Ved­ci v pos­led­nom ča­se vy­nak­la­da­jú veľ­ké úsi­lie na kvan­to­vé pre­po­je­nie či­že en­tan­glo­va­nie ob­jek­tov. Do­te­raz naj­väč­šie ob­jek­ty, kto­ré bo­li en­tan­glo­va­né, ma­li veľ­kosť v rá­de mik­ró­nov.
26.08.2015 / Redakcia / 1012 čítaní (0)
 
V ro­ku 2020 prep­lá­va At­lan­ti­kom pr­vá auto­nóm­na loď na so­lár­ny po­hon
Po sa­mo­ria­dia­cich auto­mo­bi­loch priš­li na rad auto­nóm­ne lo­de. O päť ro­kov by ma­lo prep­lá­vať At­lan­tic­kým oceá­nom pr­vé auto­nóm­ne pla­vid­lo bez po­sád­ky Mayf­lower, ozna­čo­va­né aj skrat­kou MARS (Mayf­lower Auto­no­mous Re­search Ship).
26.08.2015 / Redakcia / 206 čítaní (0)
 
No­vý iden­ti­fi­kač­ný sys­tém pre dro­ny by pou­ží­val bli­ka­jú­ce LED ako poz­ná­va­cie znač­ky
Sku­toč­nosť, že dro­ny sú bez­pi­lot­né lie­tad­lá, eš­te nez­na­me­ná, že by sa ne­ma­li dať iden­ti­fi­ko­vať. Ved­ci z Ka­li­for­nskej uni­ver­zi­ty v Ber­ke­ley navrh­li pre ne poz­ná­va­cie znač­ky v po­do­be bli­ka­jú­cich LED sve­tiel.
25.08.2015 / Redakcia / 370 čítaní (0)
 
Inter­net do všet­kých kú­tov sve­ta? Ma­lo by sta­čiť 4600 mik­ro­sa­te­li­tov ko­mu­ni­ku­jú­cich na 100 GHz
Sam­sung sa chce pri­dať k úsi­liu Goog­lu a Fa­ce­boo­ku dos­tať inter­net aj do naj­od­ľah­lej­ších miest na­šej pla­né­ty. Šéf vý­sku­mu a vý­vo­ja Fa­rooq Khan ne­dáv­no vy­svet­lil, že na to, aby bo­lo inter­ne­to­vé pri­po­je­nie dos­tup­né aj v naj­vzdia­le­nej­ších kú­toch sve­ta.
25.08.2015 / Redakcia / 709 čítaní (0)
 
No­vá éra ces­to­va­nia do ves­mí­ru: 20-ki­lo­met­ro­vá ve­ža s vý­ťa­hom
Ka­nad­ská spo­loč­nosť Thoth Tech­no­lo­gy si ne­cha­la pa­ten­to­vať no­vú tech­no­ló­giu, kto­rej sú­čas­ťou má byť 20-ki­lo­met­ro­vá ve­ža.
25.08.2015 / Redakcia / 733 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Video: Pozrite sa na nový hoverboard Lexus Slide v akcii. Vie jazdiť aj nad vodou. (1 prís­pev­kov)
jeanniera18: Ribald pictures blog http://exgirlfriend.net.erolove.in/?dignity-adrianna sex videos gratis u tube sex live mom having sex video's olnine ho...
 
Windows 10 IoT Core je už dostupný pre Raspberry Pi 2 a MinnowBoard Max (3 prís­pev­kov)
Naleśniki: Witam Zobaczył by ktoś to wideo? https://youtube.com/watch?v=a_U-rh7blLQ - feromony męskie
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter