Kalendár podujatí

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
 

Technológie

Ro­bot z Le­ga vy­ba­ve­ný ume­lou in­te­li­gen­ciou si­mu­lu­je hlís­tu. Pos­kla­dá­te si ho aj do­ma
Sku­pi­na ved­cov a prog­ra­má­to­rov sa roz­hod­la vy­tvo­riť ume­lú in­te­li­gen­ciu, kto­rá sa bu­de sprá­vať po­dob­ne ako hl­ísta.
30.01.2015 / Roman Kadlec / 199 čítaní (0)
 
Luxus­ná vi­la z 3D tla­čiar­ne. Ro­din­ný dom „vy­tla­čia“ už za 3600 eur pri pro­duk­cii de­sať do­mov za 24 ho­dín

Roz­ľah­lá vi­la z 3D tla­čiar­ne je lac­nej­šia ako tro­jiz­bo­vý byt v cen­tre Bra­tis­la­vy. V Čí­ne sprís­tup­ni­li uni­kát­nu vi­lu, kto­rá vznik­la len za po­mo­ci 3D tla­čiar­ne.

30.01.2015 / Redakcia / 26 čítaní (0)
 
Ved­ci za­chy­ti­li po­hyb svet­la na ka­me­re. Poz­ri­te si vý­sle­dok
Svet­lo sa po­hy­bu­je rých­los­ťou tak­mer 300 ti­síc ki­lo­met­rov za se­kun­du. Ľud­ské oko ten­to jav ne­do­ká­že za­chy­tiť a pre­to sa nám zdá, že svet­lo os­vet­lí mies­tnosť okam­ži­te, keď ho za­pne­me.
29.01.2015 / Roman Kadlec / 1455 čítaní (0)
 
App­le vy­uži­je kon­cept Bit­Torren­tu na le­gál­ne P2P zdie­ľa­nie pla­te­né­ho ob­sa­hu
App­le zís­kal pa­tent na tech­no­ló­giu, kto­rá umož­ňu­je ľu­ďom zdie­ľať hud­bu a vi­deá s pria­teľ­mi. Na­mies­to sťa­ho­va­nia sú­bo­rov z iTu­nes ale­bo iné­ho úlo­žis­ka bu­dú môcť zá­kaz­ní­ci zís­kať sú­bo­ry od pria­te­ľov či prí­buz­ných.
29.01.2015 / Redakcia / 521 čítaní (0)
 
Ve­da: Ob­ja­vi­li naj­star­šiu sl­neč­nú sús­ta­vu s pla­né­ta­mi veľ­kos­ti Ze­me
Me­dzi­ná­rod­ný tím as­tro­nó­mov ob­ja­vil po­mo­cou te­les­ko­pu Kep­ler naj­star­šiu zná­mu sl­neč­nú sús­ta­vu s pla­né­ta­mi veľ­ký­mi prib­liž­ne ako Zem.
29.01.2015 / Redakcia / 436 čítaní (0)
 
Spo­lut­vor­ca Ope­ry pred­sta­vil no­vý pre­hlia­dač Vi­val­di pre gee­kov
Star­tup Vi­val­di Tech­no­lo­gies vy­dal ten­to týž­deň tech­nic­ký náh­ľad svoj­ho no­vé­ho pre­hlia­da­ča, ur­če­né­ho pre pok­ro­či­lých pou­ží­va­te­ľov.
29.01.2015 / Redakcia / 726 čítaní (0)
 
Tech­no­lo­gic­ké ino­vá­cie 2015: Inter­net ve­cí, dro­ny, 3D tlač a na­no­sa­te­li­ty
Rok 2015 má byť ro­kom, keď sa pod­ni­ky opäť sta­nú do­mi­nan­tný­mi nad spot­re­bi­tel­mi, po­kiaľ ide o za­vá­dzanie a vy­uží­va­nie no­vých tech­no­ló­gií.
29.01.2015 / Redakcia / 511 čítaní (0)
 
No­vý hyd­ro­fób­ny kov od­rá­ža kvap­ky vo­dy ako máv­nu­tím ča­rov­né­ho prú­ti­ka
Ved­ci z Ro­ches­ter­skej uni­ver­zi­ty vy­tvo­ri­li kov, kto­rý je tak extrém­ne hyd­ro­fób­ny, že sa kvap­ky vo­dy od ne­ho od­rá­ža­jú, ako­by na ne pô­so­bi­lo ma­gic­ké si­lo­vé po­le.
28.01.2015 / Redakcia / 1764 čítaní (0)
 
Ved­ci im­plan­to­va­li na­no­ro­bo­ty do ži­vej my­ši. Ke­dy bu­de na ra­de člo­vek?
Ved­ci z Ka­li­for­nskej uni­ver­zi­ty v San Di­egu uká­za­li sve­tu, že mik­ros­ko­pic­ké stro­je mô­žu pu­to­vať v te­le ži­vé­ho tvo­ra bez škod­li­vých účin­kov a do­dá­vať mu lie­či­vo.
28.01.2015 / Redakcia / 1567 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Vedci vyrobia parazitických robotov. Očistia vzduch od CO2 a nocovať budú na bilbordoch (1 prís­pev­kov)
joxgdafsyt: prada 新作,http://www.stoutspub.com/preview/event.cfm?tid=685,0,0,0,0,0,0,,0,false ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter