Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Technológie

Vir­tuál­ny ho­log­ra­fic­ký „dis­plej“ s do­ty­ko­vou spät­nou väz­bou? Áno, je to mož­né.
Yasua­ki Mon­nai a je­ho spo­lup­ra­cov­ní­ci z uni­ver­zi­ty v To­kyu vy­mys­le­li spô­sob, ako vy­tvo­riť vir­tuál­nu do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku dos­lo­va vo vzdu­chu.
30.10.2014 / Roman Kadlec / 509 čítaní (0)
 
Goog­le pra­cu­je na ume­lej in­te­li­gen­cii - s ved­ca­mi z Oxfor­du
Goog­le, kto­rý mo­hut­ne in­ves­tu­je do ro­bo­ti­ky, uzav­rel par­tner­stvo s Oxfor­dskou uni­ver­zi­tou a spo­loč­ne sa sna­žia uro­biť prie­lom vo vý­sku­me ume­lej in­te­li­gen­cie.
29.10.2014 / Filip Brůcha / 193 čítaní (0)
 
Pay­Pal bu­de klien­tom vra­cať poš­tov­né
Pay­Pal ozná­mil spus­te­nie svo­jej služ­by Pay­Pal Re­fun­ded Re­turns v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe.
29.10.2014 / Redakcia / 497 čítaní (0)
 
Dup­nu­tím poš­le­te mail, ob­jed­ná­te piz­zu či za­vo­lá­te taxík. A keď za­čne­te ste­po­vať, za­čnú sa di­ať ve­ci...

No­vá tech­no­ló­gia Do­rot­hy chce vy­užiť vlož­ky to­pá­nok na ak­ti­vo­va­nie rôz­nych fun­kcií. Po­mo­cou to­pá­nok napr. od­oš­le­te texto­vú sprá­vu ale­bo si za­vo­lá­te od­voz.

29.10.2014 / Roman Kadlec / 397 čítaní (0)
 
Audi RS7 preš­lo bez vo­di­ča pre­te­kár­sky ok­ruh rých­los­ťou 240 km/h
Ne­mec­ký auto­mo­bi­lo­vý gi­gant Audi, di­ví­zia Volkswage­nu, ozná­mil, že je­ho vo­zid­lo RS7 bez vo­di­ča pre­ko­na­lo rých­losť 240 km/h na pre­te­kár­skom ok­ru­hu v Hoc­ken­hei­me.
28.10.2014 / Redakcia / 580 čítaní (0)
 
Ra­ke­to­vý ba­lón Bloos­tar dop­ra­ví nák­lad na níz­ku obež­nú drá­hu rých­lo a lac­no
My­šlien­ka ces­ty do ves­mí­ru v ba­ló­ne vy­ze­rá, ako­by po­chá­dza­la z det­skej kniž­ky. No špa­nielska spo­loč­nosť ze­ro2in­fi­ni­ty sa ta­ký­mi­to ves­mír­ny­mi let­mi za­obe­rá cel­kom váž­ne.
28.10.2014 / Redakcia / 1178 čítaní (0)
 
Ve­da: Pro­tó­no­vé cen­trum chce ob­sta­rať no­vý zdroj, sta­rý vrá­ti Ru­som
Pro­tó­no­vé cen­trum, kto­ré vy­bu­do­va­li v ro­ku 2009 v ru­žom­ber­skej vo­jen­skej ne­moc­ni­ci za tak­mer šty­ri mi­lió­ny eur, chce ne­pou­ži­tý urý­chľo­vač vrá­tiť Ru­som a cez euro­fon­dy sa bu­de sna­žiť ob­sta­rať no­vý, mož­no opäť z Rus­ka.
28.10.2014 / Redakcia / 243 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter