Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

Technológie

Tech­no­ló­gia Li-Fi je 100-krát rých­lej­šia ako Wi-Fi. V Es­tón­sku ju už skú­ša­jú v praxi

Tech­no­ló­gia Li-Fi, su­perrých­la al­ter­na­tí­va Wi-Fi, sa dos­tá­va z vý­skum­ných la­bo­ra­tó­rií do reál­ne­ho sve­ta. Pos­ta­ral sa o to es­tón­sky star­tup Vel­men­ni, kto­rý us­ku­toč­nil jej pr­vú ko­mer­čnú im­ple­men­tá­ciu v prie­my­sel­nom pros­tre­dí v Tallin­ne.

27.11.2015 / Redakcia / 2029 čítaní (0)
 
Tla­čia vás to­pán­ky? Daj­te si zho­to­viť no­vé 3D tla­čou na mie­ru
3D tla­čou mož­no zho­to­viť množ­stvo roz­lič­ných vý­rob­kov. Jed­na z ob­las­tí, kde sa dá s vý­ho­dou vy­užiť, je rých­le pro­to­ty­po­va­nie.
27.11.2015 / Redakcia / 432 čítaní (0)
 
In­tel chce opäť za­čať dodr­žia­vať Moo­rov zá­kon
Moo­rov zá­kon je em­pi­ric­ké po­zo­ro­va­nie, kto­ré vo svo­jom dôs­led­ku ve­die k rých­lej­ším, lac­nej­ším a men­ším po­čí­ta­čom. Pod­ľa je­ho zne­nia sa hus­to­ta tran­zis­to­rov umies­tne­ných v uzav­re­tom ok­ru­hu pri za­cho­va­ní rov­na­kej ce­ny kaž­dé dva ro­ky zdvoj­ná­so­bí.
27.11.2015 / ComputerWorld / 836 čítaní (0)
 
Pr­vá európ­ska mi­sia na Mars od­štar­tu­je v mar­ci
Európ­ska ves­mír­na agen­tú­ra (ESA) v spo­lup­rá­ci s rus­kou ves­mír­nou agen­tú­rou Ros­kos­mos plá­nu­je na bu­dú­ci rok od­štar­to­vať pr­vú európ­sku mi­siu na Mar­se.
27.11.2015 / Redakcia / 240 čítaní (0)
 
Pre špor­tov­cov: Sú­čas­ťou in­te­li­gen­tných oku­lia­rov bu­de už aj cyk­lo­po­čí­tač
Špor­to­vé oku­lia­re Eve­ry­sight Rap­tor sa na poh­ľad ne­lí­šia od kla­sic­kých mo­de­lov, no vo chví­li, keď si ich na­sa­dí­te a šliap­ne­te do pe­dá­lov svoj­ho bi­cyk­la, roz­pres­trie sa pred va­mi sce­né­ria oko­li­tej kra­ji­ny.
27.11.2015 / Redakcia / 396 čítaní (0)
 
Ko­niec kaž­do­den­né­ho na­bí­ja­nia smar­tfó­nov? No­vá tech­no­ló­gia mô­že pri­niesť extrém­ne ús­por­né dis­ple­je

Dis­plej je sú­časť, kto­rá v smar­tfó­ne spot­re­bu­je naj­viac ener­gie, a je to aj dô­vod, pre­čo tre­ba te­le­fón pri­po­jiť na na­bí­jač­ku nie­ke­dy aj viac­krát den­ne.

26.11.2015 / Redakcia / 1543 čítaní (0)
 
VIP ži­vot­ný št­ýl: Súk­rom­né lie­tad­lá vy­strie­da­jú su­perluxus­né vzdu­cho­lo­de

Vý­voj tech­no­ló­gií ne­poz­ná hra­níc. Ob­rov­ské jach­ty či po­hyb­li­vé obyt­né os­tro­vy sú hud­bou bu­dúc­nos­ti. V nas­le­du­jú­com prí­pa­de to ma­jú nah­nu­té prá­ve súk­rom­né lie­tad­lá, kto­ré ma­jú byť nah­ra­de­né luxus­ný­mi vzdu­cho­lo­ďa­mi.

26.11.2015 / Redakcia / 1232 čítaní (0)
 
Mo­del X je naj­lac­nej­ší elek­tro­mo­bil od Tes­ly. Vy­brať si mož­no z troch ver­zií
Naj­bez­peč­nej­šie, naj­rý­chlej­šie, naj­schop­nej­šie - aj tý­mi­to prív­las­tka­mi pre­zen­tu­je auto­mo­bil­ka Tes­la Mo­tors svo­je no­vé SUV na elek­tric­ký po­hon.
26.11.2015 / Redakcia / 1683 čítaní (0)
 
Dell in­šta­lo­val do no­te­boo­kov ne­bez­peč­né cer­ti­fi­ká­ty

Dell do svo­jich no­te­boo­kov pre­din­šta­lo­val ko­re­ňo­vé di­gi­tál­ne cer­ti­fi­ká­ty s vlas­tným pod­pi­som, kto­ré útoč­ní­kom umož­ňu­jú sle­do­vať prís­tu­py k za­bez­pe­če­ným webo­vým strán­kam.

26.11.2015 / Computerworld.cz / 230 čítaní (0)
 
Ved­ci vy­pes­to­va­li pr­vú ky­ber­ne­tic­kú ru­žu. Do­ká­že viesť elek­tri­nu či me­niť far­bu lis­tov

Ved­com zo švéd­skej uni­ver­zi­ty v Linköpin­gu sa po­da­ri­lo vy­vi­núť pr­vú elek­tric­ky na­pá­ja­nú ru­žu, pl­nú ana­ló­go­vých a di­gi­tál­nych ob­vo­dov.

25.11.2015 / Redakcia / 1144 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter