Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Technológie

Pa­na­so­nic vy­vi­nul kre­mí­ko­vý so­lár­ny člá­nok s re­kor­dnou efek­ti­vi­tou
Spo­loč­nosť Pa­na­so­nic ozná­mi­la, že vy­vi­nu­la pro­to­typ fo­to­vol­tic­ké­ho mo­du­lu s kon­ver­znou účin­nos­ťou oko­lo 22,5 %. Do­te­raj­ší re­kord dr­žal mo­dul Sun­Power s účin­nos­ťou 22,4 %.
31.07.2015 / Redakcia / 608 čítaní (0)
 
Qual­comm pri­šiel s bez­drô­to­vým na­bí­ja­ním pre smar­tfó­ny s ko­vo­vým te­lom
Do­po­siaľ sa vý­rob­co­via mo­bil­ných te­le­fó­nov a tab­le­tov (zväč­ša znač­ky App­le ale­bo HTC) mu­se­li roz­hod­núť, či up­red­nos­tnia pev­nej­šie ko­vo­vé te­lo.
31.07.2015 / Redakcia / 274 čítaní (0)
 
Re­vo­lú­cia v lieč­be sle­po­ty. 80-roč­ný Brit vi­dí aj so za­vre­tý­mi oča­mi
Mož­no ste už nie­ke­dy po­ču­li o bio­nic­kom oku Ar­gus II. Ide o elek­tro­nic­ký im­plan­tát umies­tne­ný na siet­ni­ci, kto­rý umož­ní ne­vi­dia­ce­mu opäť as­poň čias­toč­ne vi­dieť.
31.07.2015 / Redakcia / 749 čítaní (0)
 
In­tel a Mic­ron vy­naš­li re­vo­luč­nú pa­mä­ťo­vú tech­no­ló­giu 1000× rých­lej­šiu ako SSD
Spo­loč­nos­ti In­tel a Mic­ron vče­ra pred­sta­vi­li tech­no­ló­giu 3D XPoint. Ide o ne­vo­la­til­nú pa­mäť, kto­rá má po­ten­ciál pri­niesť re­vo­lú­ciu do kto­ré­ho­koľ­vek za­ria­de­nia.
30.07.2015 / Redakcia / 1981 čítaní (0)
 
Ky­ber­švá­by za­chrá­nia ľu­dí pos­tih­nu­tých ka­tas­tro­fa­mi. Ov­lá­dať ich bu­dú dro­ny
Po ro­bo­tic­kých mrav­coch pri­chá­dza­jú na rad ky­ber­ne­tic­ké švá­by. Keď­že po­hy­bo­vo zvlád­nu aký­koľ­vek ná­roč­ný te­rén, ich úlo­hou bu­de za­chra­ňo­vať ľu­dí z ťaž­ko dos­tup­ných miest, pos­tih­nu­tých ži­vel­ný­mi poh­ro­ma­mi.
30.07.2015 / Redakcia / 509 čítaní (0)
 
Vi­deo: Sle­duj­te oby­va­te­ľov New Yor­ku s 83-ná­sob­ným zoo­mom
Pred pár týž­dňa­mi sme vás in­for­mo­va­li o no­vin­ke, kto­rou je fo­toa­pa­rát Ni­kon Cool­pix P900. Na tr­hu sa po­hy­bu­je len pár me­sia­cov, no aj za ten krát­ky čas do­ká­zal svo­ji­mi vlas­tnos­ťa­mi uch­vá­tiť da­vy.
29.07.2015 / Redakcia / 719 čítaní (0)
 
NA­SA vy­ví­ja špe­ciál­ny čip Wi-Fi, kto­rý šet­rí ba­té­riu smar­tfó­nu
Mo­der­ný svet je za­lo­že­ný na bez­drô­to­vej ko­mu­ni­ká­cii. Spo­lie­ha­jú sa na ňu te­le­fó­ny, po­čí­ta­če i za­ria­de­nia wearab­les. Adrian Tang, vý­skum­ník z Jet Pro­pul­sion Lab.
29.07.2015 / Redakcia / 396 čítaní (0)
 
Okús­te ča­ro­dej­níc­ky svet Harry­ho Pot­te­ra. Slo­vá­ci vy­tvo­ri­li inter­ak­tív­ny prú­tik
Mi­lov­ní­ci ča­ro­dej­níc­ke­ho sve­ta Harry­ho Pot­te­ra, teš­te sa! Už čos­ko­ro si bu­de­te môcť vy­skú­šať duel pl­ný za­klí­na­diel a kú­ziel pria­mo na vlas­tnej ko­ži.
29.07.2015 / Redakcia / 758 čítaní (0)
 
V uli­ciach New Yor­ku náj­de­te in­te­li­gen­tné od­pad­ko­vé ko­še s Wi-Fi
Spo­loč­nosť Big­bel­ly So­lar sa už dva­násť ro­kov sna­ží zlep­šiť sys­tém nak­la­da­nia s od­pa­dom. Jej od­pad­ko­vé ko­še sú roz­de­le­né, ako bý­va zvy­kom, na tri čas­ti - na zber pa­pie­ra, plas­tu a zmie­ša­né­ho od­pa­du.
28.07.2015 / Redakcia / 240 čítaní (0)
 
Či­py umies­tne­né v oba­loch pot­ra­vín od­ha­lia ich čer­stvosť
Sta­lo sa vám nie­ke­dy, že ste si na­lia­li do po­há­ra mlie­ko v zá­ruč­nej do­be, no až po tom, ako ste sa schu­ti na­pi­li, ste zis­ti­li, že je skys­nu­té?
28.07.2015 / Redakcia / 130 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter