Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Technológie

Son­da New Ho­ri­zons od­fo­ti­la na Plu­te šty­ri tma­vé škvr­ny
Ves­mír­na son­da New Ho­ri­zons od­ha­li­la na tr­pas­li­čej pla­né­te Plu­to šty­ri tma­vé škvr­ny, z kto­rých kaž­dá má prie­mer prib­liž­ne 500 ki­lo­met­rov.
06.07.2015 / Redakcia / 330 čítaní (0)
 
No­vý ves­mír­ny su­per­fo­toa­pa­rát po­mô­že ob­jas­niť zrý­chľo­va­nie roz­pí­na­nia ves­mí­ru
Vie­me, že ves­mír sa roz­pí­na zrý­chľu­jú­cim sa tem­pom, no je stá­le zá­ha­dou, čo ten­to rast spô­so­bu­je. Asi naj­prav­de­po­dob­nej­šie vy­svet­le­nie je pô­so­be­nie zvláš­tnej si­ly, na­zý­va­nej aj „tem­ná ener­gia".
06.07.2015 / Redakcia / 468 čítaní (0)
 
Fem­to­se­kun­do­vý la­ser vy­tvo­rí vo vzdu­chu plaz­mo­vé ob­ráz­ky. Mož­no sa ich dot­knúť
Auto­ri sci-fi nám už dáv­no sľú­bi­li troj­roz­mer­né ob­ra­zy plá­va­jú­ce v pries­to­re. Vi­de­li sme už ho­log­ra­fic­ké tech­no­ló­gie, tie sú však za­lo­že­né na op­tic­kých tri­koch.
03.07.2015 / Redakcia / 2332 čítaní (0)
 
Vi­deo: IKEA pred­sta­vi­la pr­vý bun­gee jum­ping bez la­na
Net­ra­dič­ným spô­so­bom sa roz­hod­la švéd­ska spo­loč­nosť IKEA spro­pa­go­vať no­vú ko­lek­ciu bez­drô­to­vých na­bí­ja­čiek pre mo­bil­né te­le­fó­ny.
03.07.2015 / Redakcia / 3660 čítaní (0)
 
 
Son­da Ro­set­ta ob­ja­vi­la na ko­mé­te 67P ob­rov­ské di­ery
Ves­mír­na son­da Ro­set­ta ob­ja­vi­la na ko­mé­te 67P/Chu­ryu­mov-Ge­ra­si­men­ko osem­násť ob­rov­ských di­er, kto­ré sa pod­ľa ved­cov prav­de­po­dob­ne vy­tvo­ri­li pre­pa­dom ma­te­riá­lu na povr­chu ko­mé­ty.
03.07.2015 / Redakcia / 442 čítaní (0)
 
So­lár­ne lie­tad­lo pre­ko­na­lo ďal­ší re­kord
Švaj­čiarsky pi­lot An­dré Bor­schberg pre­ko­nal s lie­tad­lom na so­lár­ny po­hon So­lar Im­pul­se 2 re­kord pre naj­dlh­šie tr­va­jú­ci só­lo­vý let bez do­tan­ko­va­nia.
03.07.2015 / Redakcia / 182 čítaní (0)
 
DAR­PA chce zme­niť Mars na no­vú Zem. Ži­vot za­bez­pe­čia ge­ne­tic­ky mo­di­fi­ko­va­né or­ga­niz­my
Vý­skum­ná agen­tú­ra DAR­PA si sta­no­vi­la vy­so­ký cieľ. Plá­nu­je to­tiž ge­ne­tic­ky mo­di­fi­ko­vať or­ga­niz­my ži­jú­ce na Ze­mi tak, aby bo­li schop­né pre­žiť a nás­led­ne sa roz­mno­žo­vať aj na pla­né­te Mars.
02.07.2015 / Redakcia / 1284 čítaní (0)
 
Ro­bo­tic­ký mu­rár Ha­drián s vý­ko­nom ti­síc te­hiel za ho­di­nu pos­ta­ví dom za dva dni
Zruč­nosť ro­bo­tov sa us­ta­vič­ne zdo­ko­na­ľu­je. To mô­že mať v bu­dúc­nos­ti za nás­le­dok úpl­né prev­za­tie ľud­skej zod­po­ved­nos­ti v rám­ci is­tých pra­cov­ných po­zí­cií ro­bot­mi.
01.07.2015 / Redakcia / 4191 čítaní (0)
 
Sa­mo­ria­dia­ce au­tá od Goog­lu vy­ra­zi­li po pr­výk­rát na ve­rej­né ces­ty
Spo­loč­nosť Goog­le za­ča­la s ces­tný­mi tes­ta­mi vlas­tných vo­zi­diel s pl­noauto­ma­ti­zo­va­ným ria­de­ním.
30.06.2015 / Redakcia / 667 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Po hoverboarde už aj hoverbike. O lietajúcu motorku má záujem americká armáda (9 prís­pev­kov)
luannvi3: Shemale sex http://asianladyboy.erolove.in/?private-toni shemail sex move free shmale sex pornos chemale freeshemale.cum shemla.com
 
Levitujúce hoverboardy zažívajú rozmach. Jeden pripravuje aj automobilka Lexus (4 prís­pev­kov)
alexandrapv3: Unripe starkers pictures http://sexteacher.sexblog.pw/?micaela erotic breast feeding erotical nights erotic chatting erotic comic book film er...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter