Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Technológie

Uni­kát­ne rie­še­nie spo­je­né s vir­tuál­nou reali­tou zhmot­ní pred­sta­vy v ob­las­ti bý­va­nia
Sprís­tup­niť vy­tvo­re­nie vi­zua­li­zá­cie vlas­tnej pred­sta­vy bý­va­nia čo naj­šir­šie­mu poč­tu uží­va­te­ľov za­mýš­ľa v krát­kej do­be ko­šic­ká spo­loč­nosť EN­LI.
25.11.2014 / Redakcia / 207 čítaní (0)
 
Ume­lá in­te­li­gen­cia dnes nah­ra­dí už aj kú­zel­ní­ka. Mô­že­te si ju stiah­nuť do smar­tfó­nu a vy­skú­šať
Sa­moz­rej­me, po­čí­tač vám z práz­dne­ho klo­bú­ka krá­li­ka ne­vy­ča­ru­je. Av­šak kú­zel­níc­ke tri­ky, kto­ré sú pos­ta­ve­né na ma­te­ma­ti­ke a vý­poč­toch, do­ká­že zvlád­nuť vý­bor­ne.
21.11.2014 / Roman Kadlec / 1530 čítaní (0)
 
3D tla­če­né or­gá­ny sú čo­raz reál­nej­šie. Ob­jed­nať si už mô­že­te no­vé tka­ni­vo pe­če­ne.
Ok­rem náh­rad­ných sú­čias­tok a oba­lov na te­le­fón sa už dá vy­tla­čiť aj jed­lo, ale aj tka­ni­vá or­gá­nov. Jed­no z nich - tka­ni­vo pe­če­ne - je do­kon­ca ko­mer­čne dos­tup­né.
20.11.2014 / Roman Kadlec / 1197 čítaní (0)
 
Mo­dul Phi­lae za­zna­me­nal na ko­mé­te or­ga­nic­ké zlú­če­ni­ny
Mo­dul Phi­lae, kto­rý sa na­chá­dza na ko­mé­te 67P/Chu­ryu­mov-Ge­ra­si­men­ko, za­zna­me­nal na jej povr­chu prí­tom­nosť or­ga­nic­kých mo­le­kúl.
19.11.2014 / Redakcia / 384 čítaní (0)
 
Ume­lá in­te­li­gen­cia už nie je sci-fi, stá­va sa sku­toč­nos­ťou. Veľ­ké fir­my do nej in­ves­tu­jú mi­liar­dy.
Po de­sať­ro­čiach neus­tá­lych za­čiat­kov sa ume­lá in­te­li­gen­cia vďa­ka pod­po­re veľ­kých IT fi­riem, ako sú nap­rík­lad Fa­ce­book, Goog­le ale­bo IBM, vý­raz­ne zlep­ši­la. Ces­ta k úpl­né­mu na­po­do­be­niu mys­le­nia člo­ve­ka je však eš­te nes­mier­ne ďa­le­ká.
19.11.2014 / Lamont Wood / 1129 čítaní (0)
 
Top správa In­te­li­gen­tné žia­rov­ky BeOn od­stra­šia zlo­de­jov. Net­re­ba ich ani prog­ra­mo­vať.

Žia­rov­ky BeOn na pr­vý poh­ľad vy­ze­ra­jú ako os­tat­né LED žia­rov­ky na tr­hu, ale ok­rem ener­ge­tic­kej ús­por­nos­ti ma­jú ďal­šie za­ují­ma­vé vlas­tnos­ti.

18.11.2014 / Redakcia / 2498 čítaní (0)
 
No­vá bez­drô­to­vá tech­no­ló­gia Kiss pre­ne­sie HD film me­dzi smar­tfón­mi za pár se­kúnd
Star­tup Keys­sa už 16 me­sia­cov pre­zen­tu­je svo­ju no­vú bez­drô­to­vú tech­no­ló­giu. Na­zý­va sa Kiss a ma­la by byť nao­zaj vý­ni­moč­ná.
18.11.2014 / Roman Kadlec / 1635 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter