Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Technológie

Ved­ci z MIT pra­cu­jú na no­vom inter­ak­tív­nom ov­lá­da­ní po­čí­ta­ča po­mo­cou smar­tfó­nu
Vý­skum­ní­ci z MIT pra­cu­jú na pro­jek­te s náz­vom THAW. Ide o sys­tém, kto­rý má umož­niť fo­toa­pa­rá­tom smar­tfó­nu sle­do­vať di­anie na ob­ra­zov­ke iné­ho za­ria­de­nia, napr. po­čí­ta­ča, ako aj vzá­jom­nú inter­ak­ciu oboch za­ria­de­ní.
19.09.2014 / Redakcia / 377 čítaní (0)
 
Fir­ma ABB ot­vo­ri­la v Bra­tis­la­ve ga­lé­riu tech­no­ló­gií vrá­ta­ne ro­bo­tic­ké­ho cen­tra
Tech­no­lo­gic­ká spo­loč­nosť ABB, kto­rá pô­so­bí v ob­las­ti ener­ge­ti­ky a auto­ma­ti­zá­cie, ot­vo­ri­la v stre­du na bra­tis­lav­ských Zla­tých pies­koch ga­lé­riu tech­no­ló­gií.
18.09.2014 / Redakcia / 191 čítaní (0)
 
Všet­ky no­vé te­le­fó­ny ame­ric­ké­ho T-Mo­bi­lu umož­nia vo­la­nia cez Wi-Fi
Pod­ľa do­te­raj­ších skú­se­nos­tí ame­ric­ké­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra T-Mo­bi­le viac ako po­lo­vi­ca zá­kaz­ní­kov má vo svo­jom do­me mŕtvy bod, kde ne­mô­žu us­ku­toč­ňo­vať vo­la­nia, pri­jí­mať SMS či pou­ží­vať mo­bil­ný inter­net.
17.09.2014 / Redakcia / 677 čítaní (0)
 
Ako vy­ro­biť ob­sah pre vir­tuál­nu reali­tu? Sta­čí ta­ká­to ma­šin­ka za 300-ti­síc do­lá­rov
Ocu­lus, So­ny, Goog­le a Sam­sung sa pred­há­ňa­jú v tom, kto vy­tvo­rí do­ko­na­lej­ší sys­tém pre zob­ra­zo­va­nie vir­tuál­nej reali­ty. Na to však naj­prv pot­re­bu­je­te sprav­ne pred­prip­ra­ve­ný ob­sah.
17.09.2014 / Roman Kadlec / 932 čítaní (0)
 
Škol­stvo: Ve­dec­ký tím vy­tvo­ril mo­del mik­rok­lí­my Nit­ry
Vý­skum­ní­ci z ob­las­ti fy­zi­ky, chémie, en­vi­ron­men­ta­lis­ti­ky a ma­te­ma­ti­ky vy­tvo­ri­li kon­krét­ny mo­del mik­rok­lí­my Nit­ry.
16.09.2014 / SITA / 203 čítaní (0)
 
Blu-ray 4K prí­de až o rok, dis­ky bu­dú mať ka­pa­ci­tu 100 GB
Aso­ciá­cia Blu-ray (Blu-ray Disc As­so­cia­tion) na veľtr­hu IFA ozná­mi­la, že for­mát Blu-ray 4K bu­de uve­de­ný v pr­vej po­lo­vi­ci ro­ka 2015.
12.09.2014 / Redakcia / 823 čítaní (0)
 
In­te­li­gen­tná pril­ba Daqri pri­ná­ša roz­ší­re­nú reali­tu do pra­cov­né­ho pros­tre­dia
Vir­tuál­na reali­ta je tech­no­ló­gia, kto­rá má bu­dúc­nosť. Mô­že sa zob­ra­zo­vať na špe­ciál­nom dis­ple­ji pred tvá­rou pou­ží­va­te­ľa ale­bo v oku­lia­roch, no za­tiaľ sme sa s ňou stret­li väč­ši­nou v spot­re­bi­teľ­ských pro­duk­toch.
12.09.2014 / Redakcia / 751 čítaní (0)
 
Poz­ri­te si kon­cept in­te­li­gen­tných ho­di­niek Mic­ro­sof­tu
V tých­to dňoch App­le pred­sta­vil svo­je dl­ho oča­ká­va­né smart ho­din­ky. No dlh­šie sa pov­rá­va aj o tom, že po­dob­né za­ria­de­nie má v ta­ló­ne aj Mic­ro­soft, kto­rý pri­ná­ša „al­ter­na­tív­ny poh­ľad" na ta­ké­to ho­din­ky.
12.09.2014 / Redakcia / 2040 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter