Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

Technológie

Ume­lá in­te­li­gen­cia dnes nah­ra­dí už aj kú­zel­ní­ka. Mô­že­te si ju stiah­nuť do smar­tfó­nu a vy­skú­šať
Sa­moz­rej­me, po­čí­tač vám z práz­dne­ho klo­bú­ka krá­li­ka ne­vy­ča­ru­je. Av­šak kú­zel­níc­ke tri­ky, kto­ré sú pos­ta­ve­né na ma­te­ma­ti­ke a vý­poč­toch, do­ká­že zvlád­nuť vý­bor­ne.
21.11.2014 / Roman Kadlec / 19 čítaní (0)
 
3D tla­če­né or­gá­ny sú čo­raz reál­nej­šie. Ob­jed­nať si už mô­že­te no­vé tka­ni­vo pe­če­ne.
Ok­rem náh­rad­ných sú­čias­tok a oba­lov na te­le­fón sa už dá vy­tla­čiť aj jed­lo, ale aj tka­ni­vá or­gá­nov. Jed­no z nich - tka­ni­vo pe­če­ne - je do­kon­ca ko­mer­čne dos­tup­né.
20.11.2014 / Roman Kadlec / 594 čítaní (0)
 
Mo­dul Phi­lae za­zna­me­nal na ko­mé­te or­ga­nic­ké zlú­če­ni­ny
Mo­dul Phi­lae, kto­rý sa na­chá­dza na ko­mé­te 67P/Chu­ryu­mov-Ge­ra­si­men­ko, za­zna­me­nal na jej povr­chu prí­tom­nosť or­ga­nic­kých mo­le­kúl.
19.11.2014 / Redakcia / 309 čítaní (0)
 
Ume­lá in­te­li­gen­cia už nie je sci-fi, stá­va sa sku­toč­nos­ťou. Veľ­ké fir­my do nej in­ves­tu­jú mi­liar­dy.
Po de­sať­ro­čiach neus­tá­lych za­čiat­kov sa ume­lá in­te­li­gen­cia vďa­ka pod­po­re veľ­kých IT fi­riem, ako sú nap­rík­lad Fa­ce­book, Goog­le ale­bo IBM, vý­raz­ne zlep­ši­la. Ces­ta k úpl­né­mu na­po­do­be­niu mys­le­nia člo­ve­ka je však eš­te nes­mier­ne ďa­le­ká.
19.11.2014 / Lamont Wood / 831 čítaní (0)
 
Top správa In­te­li­gen­tné žia­rov­ky BeOn od­stra­šia zlo­de­jov. Net­re­ba ich ani prog­ra­mo­vať.

Žia­rov­ky BeOn na pr­vý poh­ľad vy­ze­ra­jú ako os­tat­né LED žia­rov­ky na tr­hu, ale ok­rem ener­ge­tic­kej ús­por­nos­ti ma­jú ďal­šie za­ují­ma­vé vlas­tnos­ti.

18.11.2014 / Redakcia / 1968 čítaní (0)
 
No­vá bez­drô­to­vá tech­no­ló­gia Kiss pre­ne­sie HD film me­dzi smar­tfón­mi za pár se­kúnd
Star­tup Keys­sa už 16 me­sia­cov pre­zen­tu­je svo­ju no­vú bez­drô­to­vú tech­no­ló­giu. Na­zý­va sa Kiss a ma­la by byť nao­zaj vý­ni­moč­ná.
18.11.2014 / Roman Kadlec / 1040 čítaní (0)
 
iBox Na­no – naj­men­šia a naj­lac­nej­šia 3D tla­čia­reň na sve­te už ide do vý­ro­by, poz­ná­me ce­nu
Mi­nia­túr­na 3D tla­čia­reň iBox Na­no do­siah­la na por­tá­li Kic­kstar­ter cie­ľo­vú su­mu 300 000 do­lá­rov a mie­ri do vý­ro­by.
18.11.2014 / Redakcia / 1311 čítaní (0)
 
Sle­do­va­nie 3D ob­ra­zu mô­že byť škod­li­vé pre de­ti. Oh­ro­zu­je to ich zrak
Fran­cúz­ska Agen­tú­ra pre pot­ra­vi­ny, ži­vot­né pros­tre­die a bez­peč­nosť a ochra­nu zdra­via (AN­SES) od­po­rú­ča, aby sa de­ťom mlad­ším ako šesť ro­kov neu­mož­ňo­val prís­tup k 3D ob­sa­hu.
18.11.2014 / Redakcia / 442 čítaní (0)
 
Vi­deo: Elek­tric­ký vod­ný skú­ter sa vzná­ša nad hla­di­nou rých­los­ťou 40 km/h
Slo­vin­skí in­ži­nie­ri vy­ro­bi­li ele­gant­ný a rých­ly elek­tric­ký vod­ný skú­ter. Na­zý­va sa Quad­ro­foil a pri­po­mí­na ka­ta­ma­rán
13.11.2014 / Redakcia / 843 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter