Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Technológie

UNI po­mô­že ko­mu­ni­ko­vať hlu­cho­ne­mým ľu­ďom. Bu­dú im ro­zu­mieť všet­ci, aj keď ne­poz­na­jú po­sun­ko­vú reč.

No­vá tech­no­ló­gia vy­uží­va tab­let Dell Ve­nue 8 Pro, obal s in­teg­ro­va­nou ka­me­rou pre po­hy­bo­vé ov­lá­da­nie Leap Mo­tion a ap­li­ká­ciu, kto­rá ro­zu­mie po­sun­ko­vej re­či.

24.10.2014 / Roman Kadlec / 223 čítaní (0)
 
Ver­ná kó­pia váš­ho te­la za 12 se­kúnd? 3D tlač naš­la no­vé up­lat­ne­nie
Vý­rob­ca 3D ske­ne­rov Ar­tec Group pred­sta­vil za­ria­de­nie s náz­vom Sha­pi­fy Booth, kto­ré vie po­čas dva­nás­tich se­kúnd nas­ke­no­vať ce­lé te­lo a nás­led­ne vy­tla­čiť fi­gu­rí­nu člo­ve­ka, kto­rá by ma­la byť je­ho ver­nou kó­piou.
24.10.2014 / Martin Stančík / 874 čítaní (0)
 
Boj­le­ry ma­jú vy­so­kú spot­re­bu. Aquan­ta ju zop­ti­ma­li­zu­je a po­vie vám, koľ­ko sto­jí jed­no spr­cho­va­nie

Aquan­ta je in­te­li­gent­ný sen­zor, kto­rý pri­po­jí­te k boj­le­ru. Cez Wi-Fi ko­mu­ni­ku­je s inter­ne­tom, me­ria tep­lo­tu vo­dy a op­ti­ma­li­zu­je spot­re­bu ener­gie.

23.10.2014 / Roman Kadlec / 1358 čítaní (0)
 
Blues­mart je high-tech ku­for. Od­vá­ži sa, nes­tra­tí sa, ko­mu­ni­ku­je cez smar­tfón a eš­te ho aj do­bi­je

Dneš­ným tren­dom sú ve­ci, kto­ré ma­jú prív­las­tok „in­te­li­gent­ný". Pre­to sku­pi­na PhD štu­den­tov vy­mys­le­la mo­der­ný ku­for, kto­rý po­nú­ka via­ce­ro in­te­li­gen­tných fun­kcií.

23.10.2014 / Roman Kadlec / 454 čítaní (0)
 
Skla­da­teľ­ná kvad­ro­kop­té­ra PlexiD­ro­ne une­sie ka­me­ru GoP­ro a le­tí rých­los­ťou 70 km/h
Pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov sú vo všeo­bec­nos­ti k dis­po­zí­cii dve ver­zie dro­nov - ľah­ko ov­lá­da­teľ­né kvad­ro­kop­té­ry s ob­me­dze­nou fun­kčnos­ťou ale­bo ťaž­šie a dra­hé ver­zie so zlo­ži­tou ob­slu­hou.
23.10.2014 / Redakcia / 1551 čítaní (0)
 
Eko­lo­gic­ký ro­bot po­há­ňa­ný ume­lým sr­dcom vy­uží­va ľud­ský moč. Tan­ko­vať bu­de na WC...
Ved­ci z Bris­tol Ro­bo­tics La­bo­ra­to­ry (joint ven­tu­re Zá­pa­doan­glic­kej uni­ver­zi­ty v Bris­to­le a Bris­tol­skej uni­ver­zi­ty) naš­li no­vý spô­sob, ako po­há­ňať ro­bo­ty v bu­dúc­nos­ti.
20.10.2014 / Redakcia / 1441 čítaní (0)
 
USA: V Ka­li­for­nii po dvoch ro­koch vo ves­mí­re pris­tál taj­ný stroj
Ame­ric­ká ar­má­da v so­bo­tu potvr­di­la piat­ko­vé pris­tá­tie ro­bo­tic­ké­ho lie­tad­la, kto­ré sa na Zem vrá­ti­lo po tak­mer dvoj­roč­nom pô­so­be­ní na obež­nej drá­he.
20.10.2014 / Redakcia / 693 čítaní (0)
 
STU: Ved­ci svo­jím pro­jek­tom za­bez­pe­či­li No­vé­mu Sa­du bez­peč­nú vo­du
Ved­ci zo Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve (STU) navrh­li sys­tém včas­né­ho va­ro­va­nia pre vo­do­hos­po­dár­sky pod­nik v srbskom No­vom Sa­de.
20.10.2014 / Redakcia / 177 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter