Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Technológie

Boeing si dal pa­ten­to­vať ne­vi­di­teľ­ný štít chrá­nia­ci pred tla­ko­vou vl­nou po vý­bu­chu
Spo­loč­nosť Boeing je zná­ma vý­ro­bou ko­mer­čných lie­ta­diel, no po­die­ľa sa aj na vý­ro­be ra­kiet, sa­te­li­tov, vo­jen­ských tech­no­ló­gií a pries­ku­me ves­mí­ru.
02.04.2015 / Redakcia / 286 čítaní (0)
 
Zbo­hom, GPS? DAR­PA prip­ra­vu­je al­ter­na­tív­nu tech­no­ló­giu na sle­do­va­nie po­lo­hy
Keď­že na­vi­gá­cia GPS mô­že byť v ur­či­tých si­tuáciách nes­po­ľah­li­vá, ame­ric­ká vlá­da sa sna­ží vy­vi­núť spo­ľah­li­vej­šiu tech­no­ló­giu na sle­do­va­nie po­lo­hy v reál­nom ča­se.
02.04.2015 / Redakcia / 235 čítaní (0)
 
Vo Švaj­čiarsku pra­cu­jú na ap­li­ká­cii umož­ňu­jú­cej 3D ske­no­va­nie bež­ným mo­bi­lom
Na vý­sta­ve Ce­BIT bol pred­sta­ve­ný pro­jekt tech­nic­kej vy­so­kej ško­ly ETH z Züri­chu, kto­rý umož­ňu­je vy­tvo­riť 3D mo­del ob­jek­tu bez pot­re­by pro­fe­sio­nál­ne­ho ske­ne­ra.
01.04.2015 / Redakcia / 349 čítaní (0)
 
Auto sle­du­je znač­ky. No­vý Ford S-Max vás do­nú­ti dodr­žia­vať ob­me­dzenia rých­los­ti
Aj to­mu naj­po­zor­nej­šie­mu vo­di­čo­vi sa mô­že stať, že dos­ta­ne po­ku­tu za prek­ro­če­nie po­vo­le­nej rých­los­ti. Auto­mo­bil­ka Ford sa roz­hod­la, že bu­de pred­chá­dzať ne­ho­dám a šet­riť pe­nia­ze vo­di­ča.
01.04.2015 / Redakcia / 519 čítaní (0)
 
Ro­bo­tic­ké mrav­ce Bio­ni­cANTs fun­gu­jú tak­mer rov­na­ko ako tie sku­toč­né
Po bio­nic­kých klo­ka­noch, po­hyb­li­vých slo­ních cho­bo­toch, fa­loš­ných tuč­nia­koch priš­li na rad ume­lé mrav­ce. Ne­mec­kej spo­loč­nos­ti Fes­to sa po­da­ri­lo vy­vi­núť ro­bo­tic­kých mrav­cov Bio­ni­cANTs.
01.04.2015 / Redakcia / 613 čítaní (0)
 
Fa­ce­book chce ší­riť inter­net po­mo­cou so­lár­nych dro­nov s roz­pä­tím krí­del ako Boeing 767
Spo­loč­nosť Fa­ce­book pred­sta­vi­la po­čas F8 De­ve­lo­per Con­fe­ren­ce v San Fran­cis­cu pr­vé fo­tog­ra­fie svoj­ho pro­to­ty­pu bez­pi­lot­né­ho lie­tad­la Aqui­la.
31.03.2015 / Redakcia / 495 čítaní (0)
 
Vi­deo: In­tel Real Sen­se umož­ňu­je me­rať vzdia­le­nos­ti na ob­ráz­koch
Jed­nou z mož­nos­tí tech­no­ló­gie In­tel Real Sen­se v tab­le­te Dell Ve­nue 8 7000 je zme­rať roz­me­ry a vzdia­le­nos­ti ob­jek­tov na fo­tog­ra­fiách.
31.03.2015 / Ľuboslav Lacko / 306 čítaní (0)
 
Top správa No­vý dron s hyb­rid­ným po­ho­nom má do­let 160 km a vý­drž 2,5 ho­di­ny
Spo­loč­nosť Top Flight Tech­no­lo­gies, vý­rob­ca via­cro­to­ro­vých bez­pi­lot­ných lie­ta­diel, ozná­mi­la, že vy­vi­nu­la dron s hyb­rid­ný­mi ben­zí­no­vo-elek­tric­kým po­ho­nom.
30.03.2015 / Redakcia / 1399 čítaní (0)
 
Vo Win­dows 10 prí­du aj plat­by NFC, zlep­ší sa Blue­tooth aj Wi-Fi
Na kon­fe­ren­cii Win­HEC v Čí­ne v pre­zen­tá­cii s náz­vom Bez­drô­to­vé pri­po­je­nie k sie­ti v sys­té­me Win­dows 10 Mic­ro­soft pred­sta­vil ďal­šie vlas­tnos­ti svoj­ho no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu.
27.03.2015 / Redakcia / 629 čítaní (0)
 
Top správa Tri ve­ci, kto­ré by ste ma­li ve­dieť o USB ty­pu C
Ten­to rok pri­chá­dza na trh no­vý štan­dard USB, kto­rý pred­sta­vu­je znač­ný pok­rok v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cou ver­ziou, vy­da­nou v ro­ku 2008.
27.03.2015 / Redakcia / 3973 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter