Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Technológie

Skla­da­cia so­lár­na elek­trá­reň Power­Cu­be po­nú­ka mo­bil­ný zdroj ener­gie
Spo­loč­nosť Ecos­phe­re Tech­no­lo­gies ne­dáv­no pred­sta­vi­la „mo­bil­nú" so­lár­nu elek­trá­reň Power­Cu­be.
23.07.2014 / Redakcia / 750 čítaní (0)
 
Te­le­ki­ne­ti­ka reali­tou. Oku­lia­re Glass je mož­né ov­lá­dať aj my­šlien­ka­mi.
Spo­loč­nosť This Pla­ce vy­vi­nu­la ap­li­ká­ciu pre oku­lia­re Goog­le Glass. Na­zý­va sa MindRDR a umož­ní vám ov­lá­dať oku­lia­re aj po­mo­cou my­šlie­nok.
16.07.2014 / Roman Kadlec / 661 čítaní (0)
 
Stla­če­ný fo­tón pre op­tic­ké a kvan­to­vé po­čí­ta­če
Op­ti­ci z Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­ty Uni­ver­zi­ty Pa­lac­ké­ho v Olo­mou­ci v spo­lup­rá­ci s ko­le­ga­mi z To­kij­skej uni­ver­zi­ty vy­vi­nu­li tech­no­ló­giu, kto­rá umož­ňu­je stla­čiť fo­tón.
16.07.2014 / Pavel Houser / 605 čítaní (0)
 
Sam­sung v sep­tem­bri pred­sta­ví oku­lia­re na vir­tuál­nu reali­tu Gear VR
Na webe Sam­Mo­bi­le sa ob­ja­vil pr­vý ob­rá­zok, kto­rý údaj­ne zná­zor­ňu­je prip­ra­vo­va­né za­ria­de­nie na vir­tuál­nu reali­tu od Sam­sun­gu. Má sa na­zý­vať Gear VR a server En­gad­get o ňom už v má­ji na­pí­sal, že je di­elom spo­lup­rá­ce Sam­sun­gu a Ocu­lus VR.
16.07.2014 / Redakcia / 245 čítaní (0)
 
Vi­zio­ná­ri: In­for­mač­né tech­no­ló­gie sa ma­jú ďa­lej po­ľud­šťo­vať, bu­dú viac „vi­dieť a my­slieť"
Na špe­cia­li­zo­va­nej kon­fe­ren­cii s náz­vom IEEE Com­pu­ter Vi­sion/Pat­tern Re­cog­ni­tion Con­fe­ren­ce, kto­rá sa us­ku­toč­ni­la kon­com jú­na v Co­lum­bu­se v ame­ric­kom Ohiu.
16.07.2014 / Albert Ryba / 402 čítaní (0)
 
Bill Ga­tes po­nú­ka anti­kon­cep­ciu na mik­ro­či­pe a s di­aľ­ko­vým ov­lá­da­ním.
Na­dá­cia Bil­la a Mellin­dy Ga­te­sov­cov v ja­nuá­ri in­ves­to­va­la 4,6 mil. do­lá­rov do mas­sa­chu­set­tské­ho star­tu­pu Mic­ro­CHIPS.
15.07.2014 / Redakcia / 2422 čítaní (0)
 
Mo­der­ná elek­trič­ka ako od Bat­ma­na ale z Rus­ka. Má Wi-Fi aj USB na­bí­jač­ku pre vo­di­ča.

Rus­ká spo­loč­nosť Ural­Va­gon­Za­vod pred­sta­vi­la elek­trič­ku ďal­šej ge­ne­rá­cie. Na­zý­va sa Rus­sia One a fu­tu­ris­tic­ký di­zajn va­gó­nov dopĺňa mo­der­ným vy­ba­ve­ním.

15.07.2014 / Roman Kadlec / 2570 čítaní (0)
 
V In­dii sta­va­jú ob­rov­skú plá­va­jú­cu so­lár­nu elek­trá­reň
V ju­ho­zá­pad­nej In­dii v štá­te Ke­ra­la pos­ta­via jed­nu z naj­väč­ších plá­va­jú­cich so­lár­nych elek­trár­ní na sve­te. Bu­de mať vý­kon 50 MW a roz­lo­hu 1,27 mi­lió­na štvor­co­vých met­rov.
15.07.2014 / Redakcia / 1644 čítaní (0)
 
LG vie zro­lo­vať veľ­ký 18“ OLED dis­plej do tru­bi­ce s prie­me­rom 3 cm
Po smar­tfó­ne G Flex te­raz pred­sta­vi­la spo­loč­nosť LG pod­stat­ne väč­ší ohyb­ný dis­plej. Pro­to­typ flexibil­né­ho 18-pal­co­vé­ho dis­ple­ja OLED sa dá zro­lo­vať do tru­bi­ce s prie­me­rom 3 cm.
11.07.2014 / Redakcia / 717 čítaní (0)
 
Sam­sung Gear VR uká­za­ný, vy­jde za­čiat­kom bu­dú­ce­ho ro­ka
Vir­tuál­ne oku­lia­re Sam­sun­gu sa nám pos­tup­ne pred­sta­vu­jú a naz­na­ču­jú is­té úp­ra­vy fun­kcií op­ro­ti kon­ku­ren­cii.
11.07.2014 / Redakcia / 348 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter