Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Technológie

Chev­ro­let pred­sta­vil elek­tro­mo­bil bu­dúc­nos­ti. Pri­po­mí­na Tran­sfor­me­ra
Po­čas auto­mo­bi­lo­vej pre­hliad­ky v Šan­gha­ji pred­sta­vil Chev­ro­let pro­to­typ svoj­ho kon­cep­čné­ho mo­de­lu FNR. Ten sa stal ví­ziou elek­tric­ké­ho a sa­mo­ria­dia­ce­ho auto­mo­bi­lu bu­dúc­nos­ti.
23.04.2015 / Redakcia / 1392 čítaní (0)
 
Top správa No­vé BMW umož­ní za­par­ko­vať na di­aľ­ku, ov­lá­da sa ges­ta­mi a bu­de mať kľúč s LCD

Ne­mec­ká auto­mo­bil­ka BMW sa chys­tá uviesť na trh no­vú ge­ne­rá­ciu vo­zi­diel svoj­ho mo­de­lo­vé­ho ra­du 7. Pred­tým však umož­ni­la na­hliad­nuť na niek­to­ré no­vin­ky, kto­ré pri­ná­ša.

23.04.2015 / Redakcia / 712 čítaní (0)
 
Ame­ric­ké ná­mor­níc­tvo bu­de tes­to­vať lod­né elek­tro­mag­ne­tic­ké zbra­ne
Ame­ric­ké ná­mor­níc­tvo zva­žu­je, že oko­lo ro­ku 2025 za­čle­ní do vý­zbro­je tor­pé­do­bor­ca DDG 1000 no­vú elek­tro­mag­ne­tic­kú zbraň.
22.04.2015 / Redakcia / 1300 čítaní (0)
 
Top správa Ja­pon­ský le­vi­tu­jú­ci rých­lov­lak pre­ko­nal sve­to­vý re­kord. Do­sia­hol rých­losť 590 km/h
Ja­pon­ský rých­lov­lak Mag­lev pre­ko­nal sve­to­vý re­kord, keď v Ja­ma­na­ši do­sia­hol rých­losť 600 km/h, kto­rú si udr­žal 11 se­kúnd.
22.04.2015 / Redakcia / 829 čítaní (0)
 
Me­ta­povr­chy zvý­šia účin­nosť zís­ka­va­nia ener­gie zo Sl­nka
Sl­nko je tak­mer neob­me­dze­ný a ne­vy­čer­pa­teľ­ný zdroj ener­gie. Ved­ci po ce­lom sve­te sa po­kú­ša­jú vy­tvo­riť tech­no­ló­gie, kto­ré by do­ká­za­li napl­no vy­užiť prá­ve ener­giu zo sl­neč­né­ho žia­re­nia a zmier­ni­li tak cel­ko­vý ne­dos­ta­tok ener­gie vo sve­te.
21.04.2015 / Redakcia / 601 čítaní (0)
 
Na an­droi­do­vých za­ria­de­niach už mô­že­te na­mies­to do­ty­ko­vej klá­ves­ni­ce pí­sať pr­stom
Pí­sa­nie textu na do­ty­ko­vých klá­ves­ni­ciach mo­bil­ných za­ria­de­ní sa sí­ce v pos­led­ných ro­koch zlep­ši­lo, no stá­le sa po­va­žu­je za ne­po­hodl­né.
21.04.2015 / Redakcia / 1721 čítaní (0)
 
Top správa Ko­niec nu­dy na ko­le­sách. Cyk­lot­ré­ner Wide­run s vir­tuál­nou reali­tou vás dos­ta­ne aj do Álp
Vir­tuál­na reali­ta sa vkrá­da do roz­lič­ných as­pek­tov náš­ho ži­vo­ta - od hud­by cez hra­nie hier až po šport. Te­raz chce ta­lian­sky star­tup spo­jiť VR s ob­las­ťou fit­nes.
21.04.2015 / Redakcia / 862 čítaní (0)
 
Prip­rav­te si vrec­ká. Sa­mo­jaz­dia­ce auto­mo­bi­ly vraj pri­ne­sú zvý­še­nú ne­voľ­nosť ces­tu­jú­cich
Je mož­né, že aj vy bu­de­te pat­riť k tým, kto­rí bu­dú tr­pieť ne­voľ­nos­ťou po­čas ces­to­va­nia auto­nóm­ny­mi auto­mo­bil­mi. Potvr­di­li to ved­ci z Mi­chi­gan­skej uni­ver­zi­ty.
21.04.2015 / Redakcia / 800 čítaní (0)
 
Top správa Poz­ri­te si extra realis­tic­kú po­čí­ta­čo­vú si­mu­lá­ciu vod­nej vl­ny na pob­re­ží
Tá­to mier­ne spo­ma­le­ná po­čí­ta­čo­vá si­mu­lá­cia vo­dy bo­la vy­tvo­re­ná po­mo­cou nás­tro­jov Ci­ne­ma4D R15, Ef­fex 2.0 a Af­ter Ef­fects, za­tiaľ čo pro­fe­sio­nál­ne ren­de­ro­va­nie pre­bie­ha­lo pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie Vray­forC4D.
20.04.2015 / Redakcia / 1186 čítaní (0)
 
Pres­nosť sní­ma­ča od­tlač­kov pr­stov sa zvy­šu­je s je­ho veľ­kos­ťou
Ved­ci z Uni­ver­zi­ty Carlo­sa III. v Mad­ri­de zis­ti­li, že kva­li­ta roz­poz­ná­va­nia od­tlač­kov pr­stov je zá­vis­lá od veľ­kos­ti sní­ma­ča.
20.04.2015 / Redakcia / 386 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter