Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Technológie

Mic­ro­soft chce uro­biť dlaž­di­ce vo Win­dows inter­ak­tív­ny­mi
Vý­skum­ní­ci z di­ví­zie Mic­ro­soft Re­search v Ázii tes­tu­jú reali­zo­va­teľ­nosť a uži­toč­nosť inter­ak­tív­nych dlaž­díc vo Win­dows.
17.04.2014 / Redakcia / 1036 čítaní (0)
 
Fi­nan­ční ria­di­te­lia sú čas­to tech­no­lo­gic­ký­mi evan­je­lis­ta­mi
Spo­loč­nos­ti Orac­le a Ac­cen­tu­re zor­ga­ni­zo­va­li štú­diu o prí­no­soch, kto­ré mô­žu mo­der­né tech­no­ló­gie pri­niesť ria­de­niu fi­rem­ných fi­nan­cií - ide opries­kum Em­powering Mo­dern Fi­nan­ce: The CFO as Tech­no­lo­gy Evan­ge­list.
17.04.2014 / Redakcia / 293 čítaní (0)
 
Quan­ten­na vy­ví­ja no­vý Wi-Fi čip. Sľu­bu­je 6-ná­sob­ne väč­šiu rých­losť.
No­vá ge­ne­rá­cia Wi-Fi či­pov by ma­la byť 6-ná­sob­ne rých­lej­šia ako ak­tuál­ne naj­vys­pe­lej­šie tech­no­ló­gie.
16.04.2014 / Roman Kadlec / 598 čítaní (0)
 
Vir­tuix Om­ni vy­jde už v le­te, dopl­ní Ocu­lus Rift o voľ­ný po­hyb
Vir­tuix Om­ni Na­tu­ral Mo­tion Inter­fa­ce, už dlh­šie pred­sta­vo­va­ný a hlav­ne za­ují­ma­vý si­mu­lá­tor vir­tuál­ne­ho po­hy­bu na vir­tuál­nu reali­tu, prá­ve dos­tal svoj dá­tum vy­da­nia.
16.04.2014 / Redakcia / 241 čítaní (0)
 
Goog­le si pa­ten­to­val kon­tak­tné šo­šov­ky so za­bu­do­va­nou ka­me­rou
S čím Goog­le prí­de po uve­de­ní oku­lia­rov Glass na trh? Naj­nov­ší pa­tent naz­na­ču­je, že inter­ne­to­vý gi­gant vy­ví­ja kon­tak­tné šo­šov­ky.
16.04.2014 / Roman Kadlec / 766 čítaní (0)
 
As­tro­no­mic­ké ob­servat­ór­ium v obý­vač­ke. Ro­bo­tic­ký te­les­kop na bal­kó­ne ov­lá­da­te na di­aľ­ku cez WiFi a tab­let.
Ama­tér­ski hvez­dá­ri is­te ve­dia, že správ­ne nas­ta­viť te­les­kop na po­zo­ro­va­nie ne­ja­ké­ho ob­jek­tu nie je jed­no­du­ché.
15.04.2014 / Roman Kadlec / 1290 čítaní (0)
 
Ma­laj­zia: Ro­bo­tic­ká po­nor­ka hľa­da­jú­ca lie­tad­lo sa ne­dos­ta­la až na dno
Hĺbka v ob­las­ti In­dic­ké­ho oceá­nu, kde pok­ra­ču­je pát­ra­nie po zmiz­nu­tom ma­laj­zij­skom lie­tad­le, je príl­iš veľ­ká pre ro­bo­tic­kú po­nor­ku.
15.04.2014 / Redakcia / 349 čítaní (0)
 
Ná­ra­mok Ny­mi in­teg­ru­je služ­bu Passwor­dBox. Prih­la­so­va­cie me­no a hes­lo sa vy­pl­ní auto­ma­tic­ky.
Ná­ra­mok Ny­mi chce nah­ra­diť hes­lá, kľú­če a od­tlač­ky pr­stov. Pou­ží­va­te­ľov bu­de iden­ti­fi­ko­vať po­mo­cou EKG. Vý­rob­ca ná­ram­ku ak­tuál­ne do­ha­du­je spo­lup­rá­cu so služ­bou Passwor­dBox.
15.04.2014 / Roman Kadlec / 486 čítaní (0)
 
Land Ro­ver tes­tu­je „tran­spa­ren­tnú“ ka­po­tu au­ta. Uvi­dí­te čo má­te pod ko­le­sa­mi.
Au­tá znač­ky Land Ro­ver by ma­li v bu­dúc­nos­ti vy­uží­vať tech­no­ló­giu „Tran­spa­rent Bon­net". Vo­di­či vďa­ka nej zís­ka­jú preh­ľad o ces­te, kto­rú za­krý­va ka­po­ta auto­mo­bi­lu.
14.04.2014 / Roman Kadlec / 1914 čítaní (0)
 
Goog­le Ara. Čo mô­že­te oča­ká­vať od mo­du­lár­ne­ho te­le­fó­nu?
Goog­le pok­ra­ču­je v pred­sta­vo­va­ní pro­jek­tu Ara v do­ku­men­te Mo­du­le De­ve­lo­pers Kit (MDK). Ten in­for­mu­je vý­rob­cov a vý­vo­já­rov, ale aj bež­ných spot­re­bi­te­ľov, aby si ve­de­li, čo mô­žu od te­le­fó­nu ča­kať. 81 stra­no­vý do­ku­ment si stiah­ne­te z ofi­ciál­nych strá­nok.
14.04.2014 / Roman Kadlec / 725 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Aj Intel má svoju verziu Raspberry Pi. Volá sa Minnowboard Max, beží na platforme x86 a stojí 99 dolárov (4 prís­pev­kov)
AnthonyTiz: Superb images, the color and depth of the images are breath-taking, they draw you in as though you are a component of the make-up. my website ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter