Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Technológie

Sym­an­tec vy­ro­bil špe­ciál­ne rif­le, kto­ré od­ola­jú hac­ker­ským úto­kom

Spo­loč­nosť Be­tab­rand vy­vi­nu­la spo­lup­rá­ci so spo­loč­nos­ťou Sym­an­tec špe­ciál­ne rif­le. Tie ma­jú za­brá­niť „di­gi­tál­nym vrec­ká­rom", aby po­mo­cou elek­tro­nic­kých za­ria­de­ní nas­ke­no­va­li va­šu kre­dit­nú kar­tu ale­bo uk­rad­li hes­lá.

19.12.2014 / Roman Kadlec / 221 čítaní (0)
 
Ja­guar pra­cu­je na aute s „prie­hľad­nou“ ka­po­tou a na no­vom ty­pe na­vi­gá­cie
Za­čiat­kom ro­ka auto­mo­bil­ka Ja­guar Land Ro­ver pred­sta­vi­la svo­ju uni­kát­nu tech­no­ló­giu prie­hľad­nej ka­po­ty. V sku­toč­nos­ti, sa­moz­rej­me, ka­po­ta nie je prie­hľad­ná, ale na pred­nom ná­raz­ní­ku sú umies­tne­né ka­me­ry.
19.12.2014 / Redakcia / 539 čítaní (0)
 
19-roč­ná štu­den­tka nap­rog­ra­mo­va­la ume­lú in­te­li­gen­ciu, kto­rá do­ká­že roz­poz­nať ra­ko­vi­nu.

Brit­ta­ny Wen­ger pat­rí do sku­pi­ny mla­dých ľu­dí, kto­rí chcú zme­niť svet. V 17-ro­koch vy­mys­le­la ume­lú in­te­li­gen­ciu, kto­rá do­ká­že ana­ly­zo­vať ľud­ské tka­ni­vo a roz­poz­nať ra­ko­vi­nu pr­sní­ka s 99 % pres­nos­ťou.

19.12.2014 / Roman Kadlec / 1403 čítaní (0)
 
Ko­len­ný me­nis­kus vy­ro­be­ný na 3D tla­čiar­ni, kto­rý te­lo do­ká­že pri­jať

Dok­to­ri z Co­lum­bia Uni­ver­si­ty Me­di­cal Cen­ter sa poch­vá­li­li ume­lou náh­ra­du za me­nis­kus.

18.12.2014 / Roman Kadlec / 471 čítaní (0)
 
Ki­ne­tic­ké chla­de­nie. Spô­so­bí Cool­Chip re­vo­lú­ciu v chla­de­ní po­čí­ta­čo­vých či­pov?

Ame­ric­ký star­tup Cool­Chip Tech­no­lo­gies sľu­bu­je prie­lom v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vé­ho chla­de­nia. Ob­ja­vil to­tiž no­vý spô­sob, ako mô­žu fun­go­vať mo­der­né chla­dia­ce sys­té­my.

18.12.2014 / Redakcia / 1820 čítaní (0)
 
So­ny má špe­ciál­nu nad­stav­bu. Kaž­dé oku­lia­re pre­me­ní na in­te­li­gen­tné.
Roz­ruch oko­lo oku­lia­rov Goog­le Glass pos­tup­ne utí­chol. In­te­li­gen­tné oku­lia­re však ma­jú bu­dúc­nosť a na ten­to trh vstu­pu­je aj spo­loč­nosť So­ny.
18.12.2014 / Roman Kadlec / 374 čítaní (0)
 
V USA tes­tu­jú vo­dič­ský preu­kaz v smar­tfó­ne. Hac­ke­ri sa už ne­ve­dia doč­kať...
V ame­ric­kom štá­te Iowa skú­ša­jú ap­li­ká­ciu, kto­rá umož­ní ulo­žiť vo­dič­ský preu­kaz v smar­tfó­ne. Tá­to for­ma by ma­la koexis­to­vať s tra­dič­nou plas­to­vou kar­tou.
18.12.2014 / Redakcia / 500 čítaní (0)
 
Ro­bo­tic­ké sa­te­li­ty bu­dú na or­bi­te ro­zo­be­rať a re­cyk­lo­vať sta­ré dru­ži­ce
Agen­tú­ra DAR­PA a jej par­tne­ri plá­nu­jú uviesť na obež­nú drá­hu Ze­me no­vú ge­ne­rá­ciu ume­lých dru­žíc.
17.12.2014 / Redakcia / 322 čítaní (0)
 
Ten­to Ho­ver­board si ro­zu­mie s kaž­dým povr­chom, ale od­fúk­ne vám ga­te
V pos­led­ných me­sia­coch sme tu ma­li pr­vý sku­toč­ný pro­to­typ le­gen­dár­ne­ho ho­ver­boar­du. Ak ste ná­ho­dou ten­to pro­jekt ne­za­chy­ti­li, iš­lo o Hen­do Ho­ver­board, kto­rý fun­gu­je na prin­cí­pe elek­tro­mag­ne­tic­kej le­vi­tá­cie.
17.12.2014 / Redakcia / 555 čítaní (0)
 
Bit­Torrent chce pre­niesť web do sie­te P2P. Vzni­kol by ne­re­gu­lo­va­ný a ne­vyp­nu­teľ­ný web.
Spo­loč­nosť Bit­Torrent sa už sna­ži­la pre­ro­biť in­stant mes­sa­ging a syn­chro­ni­zá­ciu sú­bo­rov me­dzi via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi po­mo­cou tech­no­ló­gie peer-to-peer.
16.12.2014 / Redakcia / 1411 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

BLOGY: Aby sa z internetu nestal Skynet (1 prís­pev­kov)
Vladko: No, tak už nám chýba len ten Prvý a Tretí. . . . . .
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter