Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

Technológie

No­vý nás­troj mar­ke­té­rov. V ob­cho­doch vás bu­dú sle­do­vať dro­ny
Spo­loč­nosť Ad­near sa sna­ží zbie­rať úda­je o pou­ží­va­te­ľoch. Ak sa nap­rík­lad prih­lá­si­te k bez­plat­nej Wi-Fi sie­ti v ob­chod­nom do­me, do sys­té­mu sa nah­rá MAC ad­re­sa váš­ho za­ria­de­nia.
04.03.2015 / Roman Kadlec / 164 čítaní (0)
 
V USA prip­ra­vu­jú no­vý hyper­so­nic­ký bom­bar­dér – bu­de to dron a po­ne­sie jad­ro­vé zbra­ne
Ame­ric­ké mi­nis­ter­stvo ob­ra­ny žia­da v roz­poč­te na fiš­kál­ny rok 2016 vy­čle­niť 1,2 mld. do­lá­rov na vý­voj no­vé­ho bom­bar­dé­ra LRS-B (long-ran­ge stri­ke bom­ber).
03.03.2015 / Redakcia / 1878 čítaní (0)
 
8 km tes­to­va­cia drá­ha Hyper­loop bu­de stáť 100 mi­lió­nov USD
Elon Musk už dlh­šiu do­bu špe­ku­lu­je nad no­vým dop­rav­ným pros­tried­kom. Na­mies­to áut, vla­kov a lie­ta­diel bu­de­me ces­to­vať po­mo­cou pot­rub­né­ho dop­rav­né­ho sys­té­mu a to rých­los­ťou až 1300 km/h.
03.03.2015 / Roman Kadlec / 886 čítaní (0)
 
No­vé tech­no­ló­gie stroj­ná­so­bia vý­drž smar­tfó­nov
No­vý typ pa­mä­te, kto­rý vy­vi­nul Sam­sung s náz­vom ePOP ob­sa­hu­je v se­be 3 GB ope­rač­nej pa­mä­te a 32 GB úlo­žis­ko. ePOP ob­sa­hu­je všet­ko pot­reb­né, tak­že je mož­né ten­to kom­po­nent umies­tniť pria­mo na pro­ce­sor.
03.03.2015 / Roman Kadlec / 721 čítaní (0)
 
Škol­stvo: UPJŠ ob­sta­rá infra­štruk­tú­ru ve­dec­ké­ho par­ku za 5,8 mil. eur
Uni­ver­zi­ta Pav­la Jo­ze­fa Šafá­ri­ka (UPJŠ) v Ko­ši­ciach vy­hlá­si­la ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie na kom­plexnú tech­nic­kú, in­for­mač­nú a vý­skum­nú infra­štruk­tú­ru Me­di­cín­ske­ho uni­ver­zit­né­ho ve­dec­ké­ho par­ku.
03.03.2015 / Redakcia / 123 čítaní (0)
 
Pa­cien­tov v ne­moc­ni­ci bu­de na ru­kách pre­ná­šať ro­bo­tic­ký med­veď
Ja­pon­ci ma­jú ra­di med­ve­de a ro­bo­tov. Nie je pre­to ná­ho­da, že pes­tún­kou blíz­kej bu­dúc­nos­ti, kto­rá sa bu­de sta­rať o pa­cien­tov či dô­chod­cov, bu­de prá­ve ro­bo­tic­ký med­veď.
02.03.2015 / Roman Kadlec / 350 čítaní (0)
 
Brit­ským ved­com sa po­da­ri­lo pre­niesť dá­ta vzdu­chom rých­los­ťou 1 TB/s
Vý­skum­ní­ci z Ino­vač­né­ho cen­tra 5G na Uni­ver­si­ty of Surrey (5GIC) do­siah­li pri tes­to­va­ní rých­losť sie­te pia­tej ge­ne­rá­cie je­den te­ra­bit za se­kun­du (Tb/s).
02.03.2015 / Martin Stančík / 774 čítaní (0)
 
In­te­li­gen­tné no­ha­vi­ce vy­ba­ve­né ume­lý­mi sval­mi pos­ta­via na no­hy vo­zíč­ka­rov
Os­la­be­ná mo­bi­li­ta ľu­dí, prí­pad­ne pos­tih­nu­tia, kto­ré po­hyb úpl­ne zne­mož­ňu­jú - to sú hlav­né prob­lé­my, kto­ré by ma­li rie­šiť no­vé in­te­li­gen­tné no­ha­vi­ce.
26.02.2015 / Roman Kadlec / 1295 čítaní (0)
 
Hra Zy­ro vy­uží­va lie­ta­jú­ce dro­ny ako in­te­li­gen­tné te­ni­so­vé lop­tič­ky
Ak ste si mys­le­li, že dro­ny sú dob­ré len na špio­náž a na­tá­ča­nie ak­čných špor­tov, ma­li ste prav­du len spo­lo­vi­ce. No­vý pro­jekt na Kic­kstar­te­ri chce pre­me­niť kvad­ro­kop­té­ry na te­ni­so­vé lop­tič­ky.
26.02.2015 / Redakcia / 761 čítaní (0)
 
Top správa V Ore­go­ne pre­vádz­ku­jú elek­trá­reň vo vo­do­vod­nom pot­ru­bí
Mes­tským vo­do­vod­ným pot­ru­bím je vy­ba­ve­ná väč­ši­na miest. Vo­da z ne­ho slú­ži na rôz­ne úče­ly. No v ore­gon­skom Portlan­de priš­li so za­ují­ma­vou my­šlien­kou.
26.02.2015 / Redakcia / 2388 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Sen high-tech hudobníkov: Elektrické piano Seaboard Grand so zvukom budúcnosti (6 prís­pev­kov)
dwayneby11: Spontánna shemale fotky http://shemales.blogporn.in/?page.kellie   Shamal transexuals video shemal.com transexuals sex videa shemail sex klip
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter