Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Technológie

Eko­lo­gic­ký ro­bot po­há­ňa­ný ume­lým sr­dcom vy­uží­va ľud­ský moč. Tan­ko­vať bu­de na WC...
Ved­ci z Bris­tol Ro­bo­tics La­bo­ra­to­ry (joint ven­tu­re Zá­pa­doan­glic­kej uni­ver­zi­ty v Bris­to­le a Bris­tol­skej uni­ver­zi­ty) naš­li no­vý spô­sob, ako po­há­ňať ro­bo­ty v bu­dúc­nos­ti.
20.10.2014 / Redakcia / 822 čítaní (0)
 
USA: V Ka­li­for­nii po dvoch ro­koch vo ves­mí­re pris­tál taj­ný stroj
Ame­ric­ká ar­má­da v so­bo­tu potvr­di­la piat­ko­vé pris­tá­tie ro­bo­tic­ké­ho lie­tad­la, kto­ré sa na Zem vrá­ti­lo po tak­mer dvoj­roč­nom pô­so­be­ní na obež­nej drá­he.
20.10.2014 / Redakcia / 395 čítaní (0)
 
STU: Ved­ci svo­jím pro­jek­tom za­bez­pe­či­li No­vé­mu Sa­du bez­peč­nú vo­du
Ved­ci zo Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve (STU) navrh­li sys­tém včas­né­ho va­ro­va­nia pre vo­do­hos­po­dár­sky pod­nik v srbskom No­vom Sa­de.
20.10.2014 / Redakcia / 108 čítaní (0)
 
Hig­htech bun­da má 26 vre­ciek. Scho­vá­te si do nej všet­ky va­še elek­tro­nic­ké hrač­ky
No­vá bun­da Re­vo­lu­tion Plus od spo­loč­nos­ti SCOT­Te­VEST rea­gu­je na ak­tuál­ne tren­dy. Má 26 vre­ciek, kto­ré sú špe­ciál­ne ur­če­né kon­krét­nym za­ria­de­niam.
17.10.2014 / Roman Kadlec / 787 čítaní (0)
 
Čí­ňa­nia pra­cu­jú na nadz­vu­ko­vej po­nor­ke, kto­rá by moh­la do­siah­nuť rých­losť až 5800 km/h
Čí­na vy­ví­ja po­nor­ku, kto­rá bu­de na rých­ly po­hyb pod vo­dou vy­uží­vať tech­no­ló­giu su­per­ka­vi­tá­cie. Ide o oba­le­nie te­le­sa vzdu­cho­vou bub­li­nou, vďa­ka čo­mu sa po­tom mô­že po­hy­bo­vať ove­ľa vy­ššou rých­los­ťou v kva­pa­li­ne.
17.10.2014 / Redakcia / 2943 čítaní (0)
 
60 GHz tech­no­ló­gia zrý­chľu­je pre­nos dát cez WiFi až 5× na 4,6 Gb/s a do­ká­že ju aj udr­žať
Sam­sung vy­ví­ja vlas­tnú 60 GHz wi-fi tech­no­ló­giu, kto­rá umož­ní pre­nos dát rých­los­ťou až 4,6 Gb, resp. 575 MB za se­kun­du, te­da päť­ná­so­bok ak­tuál­nej maximál­nej rých­los­ti.
16.10.2014 / Redakcia / 313 čítaní (0)
 
NA­SA vy­ví­ja anti­ko­líz­ny sof­tvér pre stí­hač­ky. Mož­no sa dos­ta­ne aj do áut.

Le­tec­tvo USA (Uni­ted Sta­tes Air For­ce - USAF) ozná­mi­lo, že za­ča­lo vy­ba­vo­vať flo­ti­lu svo­jich stí­ha­čiek F-16 sys­té­mom vy­vi­nu­tým NA­SA, kto­rý mô­že za­chrá­niť stov­ky ži­vo­tov a mi­liar­dy do­lá­rov tým, že za­brá­ni ha­vá­rii lie­tad­la v dôs­led­ku chy­by pi­lo­ta.

15.10.2014 / Redakcia / 695 čítaní (0)
 
Sam­sung vy­vi­nul 60 GHz tech­no­ló­giu Wi-Fi s päť­ná­sob­nou rých­los­ťou
Po­kiaľ ide o tech­no­ló­giu Wi-Fi, ho­vo­rí sa pri nej o dvoch rých­los­tiach - teo­re­tic­kej a reál­ne do­sa­ho­va­nej.
14.10.2014 / Redakcia / 484 čítaní (0)
 
In­te­li­gen­tná če­len­ka má po­môcť zvlá­dať stres a nau­čiť nás re­laxovať
Exis­tu­je via­ce­ro spô­so­bov, ako bo­jo­vať so stre­som. Jed­nu z mo­der­ných me­tód chce pred­sta­viť aj če­len­ka Mu­se.
13.10.2014 / Roman Kadlec / 676 čítaní (0)
 
Ame­ric­ké ná­mor­níc­tvo tes­tu­je ro­bo­tic­ké čl­ny s ume­lou in­te­li­gen­ciou
Ame­ric­ké ná­mor­níc­tvo tes­tu­je no­vú tech­no­ló­giu - bez­po­sád­ko­vé ro­bo­tic­ké hliad­ko­vé čl­ny Swarm.
13.10.2014 / Redakcia / 419 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter