Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Telekomunikácie

Slo­vak Te­le­kom ukon­čil mig­rá­ciu hla­so­vých slu­žieb na IP plat­for­mu
Slo­vak Te­le­kom v up­ly­nu­lých dňoch ukon­čil mig­rá­ciu pev­ných hla­so­vých slu­žieb na IP plat­for­my, čím dovŕšil tzv. pro­ces pre­cho­du na ALL-IP ope­rá­to­ra.
22.12.2014 / Redakcia / 79 čítaní (0)
 
SWAN sa sťa­žu­je na mo­bil­ných ope­rá­to­rov, že ho nech­cú pus­tiť do ná­rod­né­ho roa­min­gu
Spo­loč­nosť SWAN, a. s. v sú­čas­nos­ti pok­rý­va svo­jou mo­bil­nou sie­ťou viac ako 20 % po­pu­lá­cie Slo­ven­ska a sig­nál je dos­tup­ný vo viac ako šty­rid­sia­tich mes­tách.
19.12.2014 / Redakcia / 352 čítaní (0)
 
Ope­rá­to­ri roz­ši­ru­jú pok­ry­tie 4G sie­ťou na Slo­ven­sku
Te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri roz­ši­ru­jú pok­ry­tie 4G sie­ťou na Slo­ven­sku. Pod­ľa dos­tup­ných in­for­má­cií je v tej­to ob­las­ti líd­rom spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom, kto­rá pok­rý­va 4G sie­ťou viac ako 47 % po­pu­lá­cie.
11.12.2014 / Redakcia / 407 čítaní (0)
 
O2 spus­ti­lo v Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach ko­mer­čnú pre­vádz­ku 4G sie­te
Zá­kaz­ní­ci O2 ži­jú­ci v Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach mô­žu od­vče­ra vo svo­jich smar­tfó­noch a tab­le­toch vy­uží­vať su­perrých­ly 4G inter­net.
10.12.2014 / Redakcia / 237 čítaní (0)
 
RU va­ru­je pred via­noč­ný­mi ak­cia­mi te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov
Pred­via­noč­né ob­do­bie je cha­rak­te­ris­tic­ké rôz­ny­mi ak­cia­mi te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov. Uží­va­te­ľom slu­žieb v tom­to ča­se ob­vyk­le kon­čí zmluv­ná via­za­nosť.
01.12.2014 / Redakcia / 949 čítaní (0)
 
SWAN chce vy­uží­vať ná­rod­ný roa­ming od ja­nuá­ra 2015
Štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor, spo­loč­nosť SWAN, a.s., chce vy­uží­vať ná­rod­ný roa­ming od ja­nuá­ra bu­dú­ce­ho ro­ka.
01.12.2014 / Redakcia / 315 čítaní (0)
 
Pri­chá­dza hyb­rid­ná sa­te­lit­ná te­le­ví­zia, vstup­ný ba­lík bu­de pod jed­no euro
Antik vstu­pu­je na ce­los­lo­ven­ský trh slu­žieb pla­te­nej sa­te­lit­nej te­le­ví­zie. Pr­vá po­nu­ka sa­te­lit­ných slu­žieb ob­sa­hu­je naj­väč­ší po­čet HD prog­ra­mov na na­šom tr­hu, ako aj vstup­ný ba­lík za 0,99 eura/me­siac.
27.11.2014 / Redakcia / 1290 čítaní (0)
 
Vo Vo­da­fo­ne sa dá te­le­fo­no­vať na dlh
Mo­bil­ný ope­rá­tor Vo­da­fo­ne po­nú­ka ma­ji­te­ľom pred­pla­te­né kar­ty vo­la­nia na dlh až do vý­šky 1,81 eur. Za služ­bu si úč­tu­je 0,18 eur pop­la­tok.
18.11.2014 / Radan Dolejš / 259 čítaní (0)
 
Te­le­kom po­núk­ne dva te­le­fó­ny za ce­nu jed­né­ho
Te­le­kom pri­ne­sie no­vý be­ne­fit pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí si ak­ti­vu­jú ale­bo predĺžia pau­šál Hap­py.
18.11.2014 / Redakcia / 922 čítaní (0)
 
Slo­vak Te­le­kom sa za­via­zal nes­pop­lat­ňo­vať pre­nos čís­la
Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Slo­vak Te­le­kom, a. s., sa za­via­zal, že od za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka, ne­bu­de vy­be­rať pop­lat­ky za pre­nos te­le­fón­nych čí­sel ku kon­ku­ren­cii.
11.11.2014 / Redakcia / 186 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

BLOGY: Aby sa z internetu nestal Skynet (1 prís­pev­kov)
Vladko: No, tak už nám chýba len ten Prvý a Tretí. . . . . .
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter