Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Telekomunikácie

O2 a Oran­ge plá­nu­jú pod­ľa Hos­po­dár­skych no­vín spo­jiť sie­te
Dva­ja slo­ven­skí ope­rá­to­ri O2 Slo­ven­sko a Oran­ge Slo­ven­sko plá­nu­jú spo­jiť si­ly. Pod­ľa in­for­má­cií den­ní­ka Hos­po­dár­ske no­vi­ny (HN) chcú v blíz­kej bu­dúc­nos­ti zlú­čiť svo­je sie­te do jed­nej a šet­riť tak nák­la­dy na ich pre­vádz­ku a mo­der­ni­zá­ciu.
11.09.2014 / Redakcia / 518 čítaní (0)
 
Re­gu­lač­ný úrad chys­tá nu­lo­vý pop­la­tok za pre­nos čís­la
Pri pre­cho­de k iné­mu ope­rá­to­ro­vi by už ope­rá­to­ri ne­ma­li vy­be­rať pop­la­tok za pre­ne­se­nie čís­la.
04.09.2014 / Redakcia / 155 čítaní (0)
 
Po­zor na di­aľ­ko­vé uza­my­ka­nie vo­zi­diel a ga­rá­ží
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) upo­zor­ňu­je mo­to­ris­tic­kú ve­rej­nosť na opa­ku­jú­ce sa prí­pa­dy ru­še­nia di­aľ­ko­vé­ho uza­my­ka­nia mo­to­ro­vých vo­zi­diel a ga­rá­žo­vých brán.
02.09.2014 / Redakcia / 1089 čítaní (0)
 
O2 pri­ná­ša Di­aman­to­vý pau­šál – 15 GB za 65 eur
O2 roz­ši­ru­je ro­di­nu O2 Pau­šá­lov o Di­aman­to­vý Pau­šál, kto­rý umož­ní, ok­rem neob­me­dze­ných vo­la­ní a SMS zo Slo­ven­ska a Čes­kej re­pub­li­ky do ce­lej Európ­skej únie, vy­uží­vať až 15 GB dát.
27.08.2014 / Redakcia / 346 čítaní (0)
 
Vý­nos z pre­da­ja ak­cií ST by sa mal pou­žiť na zní­že­nie dl­hu
Vý­nos z pre­da­ja 49-per­cen­tné­ho po­die­lu ak­cií spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST) by sa mal prio­rit­ne pou­žiť na zní­že­nie štát­ne­ho dl­hu.
22.08.2014 / Redakcia / 219 čítaní (0)
 
Re­gu­lo­va­né veľ­koob­chod­né ce­ny ST kles­nú, po­mô­že to roz­vo­ju kon­ku­ren­cie
Re­gu­lo­va­né veľ­koob­chod­né ce­ny, kto­ré spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom (ST) úč­tu­je svo­jej kon­ku­ren­cii, kles­nú.
22.08.2014 / Redakcia / 196 čítaní (0)
 
Swan za­čí­na bu­do­vať mo­bil­nú sieť, tech­no­ló­giu do­dá čín­ska spo­loč­nosť ZTE.
Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Swan vy­bu­du­je do kon­ca ro­ka 2014 pr­vých 300 zá­klad­ňo­vých sta­níc pre svo­ju pl­no­hod­not­nú mo­bil­nú 4G sieť.
18.08.2014 / Redakcia / 555 čítaní (0)
 
O2 Czech Re­pub­lic sa asi roz­de­lí na dve fir­my
Naj­väč­šia čes­ká te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť O2 Czech Re­pub­lic by sa ma­la roz­de­liť na dve fir­my.
14.08.2014 / Redakcia / 507 čítaní (0)
 
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných SIM ka­riet do­siah­la 119,96 %
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných slu­žieb do­siah­la v dru­hom kvar­tá­li toh­to ro­ka 119,96 %, v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní sa tak zvý­ši­la o 2,46 per­cen­tuál­ne­ho bo­du.
11.08.2014 / Redakcia / 313 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter