Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Telekomunikácie

Sta­no­vis­ko SWANu k roz­hod­nu­tiu re­gu­lač­né­ho úra­du o pos­kyt­nu­tí ná­rod­né­ho roa­min­gu
Do­te­raj­šie ro­ko­va­nia spo­loč­nos­ti SWAN, a. s., s tro­ji­cou mo­bil­ných ope­rá­to­rov o pos­kyt­nu­tí ná­rod­né­ho roa­min­gu nep­ri­nies­li žiad­ny vý­sle­dok a si­tuáciu rie­ši re­gu­lá­tor vy­da­ním pred­bež­ných opat­re­ní.
01.04.2015 / Redakcia / 199 čítaní (0)
 
Te­le­kom Vir­tuál­ne čís­lo: Dru­hé čís­lo bez pot­re­by ďal­šej SIM kar­ty ale­bo te­le­fó­nu
Te­le­kom po­nú­ka svo­jim zá­kaz­ní­kom no­vú mož­nosť, ako si ochrá­niť svo­je súk­ro­mie, a uvá­dza služ­bu Vir­tuál­ne čís­lo.
30.03.2015 / Redakcia / 350 čítaní (0)
 
O2 plá­nu­je na Slo­ven­sku pos­ky­to­vať fixné služ­by
O2 Czech Re­pub­lic za­lo­ži­lo Or­ga­ni­zač­nú zlož­ku, kto­rá sa za­me­ria na pos­ky­to­va­nie fixných slu­žieb na Slo­ven­sku.
26.03.2015 / Redakcia / 728 čítaní (0)
 
Te­le­kom od­štar­to­val pred­pre­daj Sam­sung GA­LAXY S6 a GA­LAXY S6 ed­ge

Pres­ne me­siac pred štar­tom pre­da­ja Sam­sung GA­LAXY S6 a Sam­sung GA­LAXY S6 ed­ge Te­le­kom uvá­dza pred­pre­daj na dvo­ji­cu vlaj­ko­vých lo­dí pred­sta­ve­ných na Mo­bi­le World Con­gres­se v Bar­ce­lo­ne.

19.03.2015 / Redakcia / 651 čítaní (0)
 
Oran­ge plá­nu­je in­ves­to­vať do sie­tí 15 mld. eur
Spo­loč­nosť Oran­ge plá­nu­je in­ves­to­vať 15 mld. eur do mo­der­ni­zá­cie sie­tí do ro­ku 2018. Tým­to spô­so­bom sa chce fir­ma od­lí­šiť od kon­ku­ren­tov v rám­ci ce­no­vej voj­ny na do­má­com fran­cúz­skom tr­hu.
18.03.2015 / Redakcia / 294 čítaní (0)
 
SWAN má viac ako 20-per­cen­tné pok­ry­tie, potvr­dil RÚ
Spo­loč­nosť SWAN pok­ry­la viac ako 20 % oby­va­teľ­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky pros­tred­níc­tvom pri­de­le­ných frek­ven­cií a sta­la sa op­ráv­ne­ným žia­da­te­ľom o pos­kyt­nu­tie ná­rod­né­ho roa­min­gu.
17.03.2015 / Redakcia / 278 čítaní (0)
 
Ro­ko­va­nia o ná­rod­nom roa­min­gu sa predl­žu­jú, tvr­dí SWAN
Ro­ko­va­nia s mo­bil­ný­mi ope­rá­tor­mi o ná­rod­nom roa­min­gu sa predl­žu­jú. Kon­šta­to­va­li to vo štvr­tok na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii zá­stup­co­via spo­loč­nos­ti SWAN.
13.03.2015 / Redakcia / 208 čítaní (0)
 
Štar­tu­je 4G inter­net od Swanu
Štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor Swan za­čne od 13 mar­ca pos­ky­to­vať mo­bil­nú dá­to­vú služ­bu 4G inter­net v1.0.
12.03.2015 / Luboslav Lacko / 796 čítaní (0)
 
Deutsche Te­le­kom avi­zu­je in­ves­tí­ciu do európ­skych sie­tí, cie­ľom je 500 Mbit/s
Ne­mec­ký te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Deutsche Te­le­kom po­čas nas­le­du­jú­cich šty­roch ro­kov in­ves­tu­je do európ­skych sie­tí viac než 6 mld. eur.
04.03.2015 / Redakcia / 333 čítaní (0)
 
Pe­net­rá­cia SIM ka­riet do­siah­la 122 %. Ta­ký­to je po­diel ope­rá­to­rov
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných slu­žieb vla­ni do­siah­la 122,3 %. Op­ro­ti ro­ku 2013 tak vzrást­la o 2,79 per­cen­tuál­ne­ho bo­du.
27.02.2015 / Redakcia / 657 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter