Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

Telekomunikácie

Oran­ge: 4G sieť dos­tup­ná pre viac ako 57 % po­pu­lá­cie SR
V rám­ci roz­ši­ro­va­nia svo­jej 4G sie­te pokr­yl Oran­ge opäť ďal­šie lo­ka­li­ty. 4G sieť Oran­geu je tak dnes dos­tup­ná pre oby­va­te­ľov v 105 mes­tách a 159 ob­ciach, te­da pre 57,2 % po­pu­lá­cie SR.
06.07.2015 / Redakcia / 102 čítaní (0)
 
Roa­min­go­vé pop­lat­ky v EÚ ma­jú skon­čiť v jú­ni 2017
Európ­ska únia (EÚ) v uto­rok do­siah­la pred­bež­nú do­ho­du o zru­še­ní mo­bil­ných roa­min­go­vých pop­lat­kov.
01.07.2015 / Redakcia / 87 čítaní (0)
 
Oran­ge: Zá­kaz­ní­ci už mô­žu vy­uží­vať LTE aj v roa­min­gu
Zá­kaz­ní­ci Oran­geu si ako pr­ví mô­žu uží­vať vý­ho­dy ultra­rý­chle­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu v sie­ti LTE aj za hra­ni­ca­mi Slo­ven­ska.
01.07.2015 / Redakcia / 103 čítaní (0)
 
Slo­vak Te­le­kom tes­to­val v Bra­tis­la­ve 4G sieť s rých­los­ťou až do 375 Mb/s
Po mi­nu­lo­roč­nej ús­peš­nej skúš­ke sie­te LTE s rých­los­ťou až 300 Mb/s (v sep­tem­bri 2014) zreali­zo­val Slo­vak Te­le­kom ďal­ší ús­peš­ný test v tej­to sie­ti.
25.06.2015 / Redakcia / 290 čítaní (0)
 
Roa­min­go­vé pop­lat­ky za­nik­nú v ro­ku 2017, tvr­dí Oet­tin­ger
Mo­bil­né roa­min­go­vé pop­lat­ky v EÚ za­nik­nú prav­de­po­dob­ne v ro­ku 2017. Uvie­dol to európ­sky ko­mi­sár pre di­gi­tál­nu eko­no­mi­ku a spo­loč­nosť Günther Oet­tin­ger.
24.06.2015 / Redakcia / 197 čítaní (0)
 
Mo­bil­né sie­te 5G ma­jú mať rých­losť až 20 Gb/s, prí­du už o päť ro­kov
Me­dzi­ná­rod­ná te­le­ko­mu­ni­kač­ná únia (ITU) zve­rej­ni­la ofi­ciál­ny ná­zov pre mo­bil­né sie­te ďal­šej ge­ne­rá­cie, kto­ré sa ob­ja­via o päť ro­kov: IMT-2020.
24.06.2015 / Martin Stančík / 280 čítaní (0)
 
Ope­rá­to­ri za­čí­na­jú vy­pí­nať sie­te GSM
Mo­bil­ní ope­rá­to­ri z ce­lé­ho sve­ta vrá­ta­ne tých európ­skych plá­nu­jú po­čas nas­le­du­jú­cich nie­koľ­kých ro­kov po­ma­ly vy­pí­nať svo­je sie­te GSM a úpl­ne ich nah­rá­dzať sie­ťa­mi nov­šej ge­ne­rá­cie.
17.06.2015 / Martin Stančík / 1219 čítaní (0)
 
PPF po­nú­ka ak­cio­ná­rom O2 a Ce­tin me­nej, ako dos­ta­la Te­le­fó­ni­ca
Fi­nan­čná sku­pi­na PPF, kto­rá mi­nu­lý týž­deň roz­de­li­la spo­loč­nosť O2 Czech Re­pub­lic na dve čas­ti, po­núk­la ak­cio­ná­rom, že vy­kú­pi ich po­die­ly za men­šiu čias­tku ako je su­ma, kto­rú za­pla­ti­la pri kú­pe spo­loč­nos­ti od špa­nielskej spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca.
09.06.2015 / Redakcia / 168 čítaní (0)
 
RÚ za­čal vý­be­ro­vé ko­na­nia na pri­de­le­nie frek­ven­cií
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) zve­rej­nil vý­zvu na pred­lo­že­nie po­núk do vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia na vy­da­nie in­di­vi­duál­nych po­vo­le­ní na pou­ží­va­nie frek­ven­cií z frek­ven­čné­ho pás­ma 3 400 až 3 600 MHz.
08.06.2015 / Redakcia / 233 čítaní (0)
 
Pre­da­né! Deutsche Te­le­kom zís­ka zvyš­ný po­diel v ST za 900 mil. eur
Ne­mec­ký te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Deutsche Te­le­kom ov­lád­ne 100 % v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom, a. s. (ST).
20.05.2015 / Redakcia / 386 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Po hoverboarde už aj hoverbike. O lietajúcu motorku má záujem americká armáda (11 prís­pev­kov)
virgiesz16: Porn gay demeanour http://gay.adultgalls.com/?page-gino robert pattinson gay gay sax gay adoption uk gay internet dating bottom gay
 
Levitujúce hoverboardy zažívajú rozmach. Jeden pripravuje aj automobilka Lexus (4 prís­pev­kov)
alexandrapv3: Unripe starkers pictures http://sexteacher.sexblog.pw/?micaela erotic breast feeding erotical nights erotic chatting erotic comic book film er...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter