Kalendár podujatí

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 

Telekomunikácie

Zá­kaz­ní­ci bu­dú sa­mi roz­ho­do­vať o ce­ne za vo­la­nia. Dos­ta­nú sa pod 4 cen­ty za min?
Fun­Fón čos­ko­ro os­lá­vi svo­je pia­te na­ro­de­ni­ny a pri tej­to príl­eži­tos­ti prip­ra­vil po­nu­ku, aká tu eš­te ne­bo­la.
08.10.2015 / Redakcia / 344 čítaní (0)
 
Huawei pred­sta­vi­lo svo­je rie­še­nia pre sie­te 4,5 G a VoWiFi
Huawei sa vo sfé­re IT an­ga­žu­je len nie­koľ­ko ro­kov a už je schop­ný kon­ku­ro­vať líd­rom v ob­las­ti clou­do­vých rie­še­ní, da­ta­bá­zo­vých cen­tier a te­le­ko­mu­ni­ká­cií.
08.10.2015 / Martin Žák / 142 čítaní (0)
 
Stro­ne Roam vás zba­ví mas­tných úč­tov za roa­ming

Spo­loč­nosť Stro­ne Tech­no­lo­gy spus­ti­la na por­tá­li In­die­go­go kam­paň na fi­nan­co­va­nie za­ria­de­nia Stro­ne Roam, kto­ré po­nú­ka jed­no­du­chý, ce­no­vo dos­tup­ný a po­hodl­ný spô­sob, ako sa vy­hnúť šo­ku z fak­tú­ry od mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra po po­by­te v za­hra­ni­čí.

07.10.2015 / Redakcia / 464 čítaní (0)
 
Top správa ŠTVOR­KA – no­vý slo­ven­ský mo­bil­ný ope­rá­tor bu­de po­nú­kať všet­ko za 4 cen­ty aj v rám­ci EÚ
Aj na­priek to­mu, že mno­hým sa zda­li fá­my o vzni­ku no­vé­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra ne­reál­ne, v ne­de­ľu 4.10.2015 o 14:44 na štvr­tom pos­cho­dí v pries­to­roch hlav­nej poš­ty v Bra­tis­la­ve ozná­mil ge­ne­rál­ny ria­di­teľ slo­ven­skej poš­ty vznik "Štvor­ky".
05.10.2015 / Redakcia / 2917 čítaní (0)
 
Antik prip­ra­vu­je te­le­ví­ziu pre ute­čen­cov
Pre svoj­ho ho­lan­dské­ho klien­ta prip­ra­vu­je Antik do­dáv­ku tech­nic­ké­ho rie­še­nia TV slu­žieb pre pries­to­ry ute­če­nec­kých tá­bo­rov.
29.09.2015 / Redakcia / 308 čítaní (0)
 
200 mi­nút te­le­fo­no­va­nia, 200 SMS a 200 MB dát za­dar­mo. Do Euró­py pri­chá­dza Free­dom­Pop
Mo­bil­ní ope­rá­to­ri sa čo­raz viac za­ují­ma­jú aj o ta­kých spot­re­bi­te­ľov, kto­rí te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by ne­vyu­ží­va­jú až tak in­ten­zív­ne. A to aj za ce­nu, že by sa k sie­ti pri­pá­ja­li bez­plat­ne.
18.09.2015 / Redakcia / 3781 čítaní (0)
 
Te­le­kom uve­die služ­bu Ro­din­ný asis­tent, ur­če­nú pre se­nio­rov, chro­nic­ky cho­rých a ich blíz­kych
Te­le­kom v naj­bliž­ších dňoch pred­sta­ví úpl­ne no­vú ino­va­tív­nu služ­bu Ro­din­ný asis­tent, kto­rá po­núk­ne nep­retr­ži­tý vzdia­le­ný doh­ľad, asis­ten­čné služ­by a špe­ciál­ne ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nia s vlas­tnou SIM kar­tou, ur­če­né hlav­ne pre star­ších či chro­nic­ky cho­rých ľu­dí.
17.09.2015 / Redakcia / 371 čítaní (0)
 
O2 pos­kyt­ne mo­bil­ný inter­net s dru­hou SIM kar­tou
O2 pri­ná­ša no­vú služ­bu, dos­tup­nú pre všet­kých, kto­rí chcú vy­uží­vať dá­ta v tab­le­te kde­koľ­vek.
17.09.2015 / Redakcia / 909 čítaní (0)
 
Čes­ko bu­de už na bu­dú­ci rok pok­ry­té sie­ťou pre inter­net ve­cí
Pod­ľa plá­nov T-Mo­bi­le má Čes­ko do kon­ca bu­dú­ce­ho ro­ka kom­plet­ne pok­ryť sieť Sig­fox, ur­če­ná pre inter­net ve­cí. Ma­la by ob­sa­ho­vať 350 zá­klad­ňo­vých sta­níc, kto­ré bu­dú pri­jí­mať krát­ke sprá­vy od za­ria­de­ní.
16.09.2015 / Redakcia / 1027 čítaní (0)
 
Bez­plat­ná po­nu­ka TV prog­ra­mov na sa­te­li­te sa roz­ši­ru­je
Po­dob­ne ako sú di­vá­ci zvyk­nu­tí pri te­le­víz­nom príj­me cez an­té­nu, už aj na sa­te­li­te roz­ši­ru­je a dopĺňa Voľ­nú tel­ku extra po­nu­ka prog­ra­mov Plus­tel­ky.
16.09.2015 / Redakcia / 952 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

HummingBoard-Gate – minipočítač pre IoT so 150 modulmi len za 50 dolárov (14 prís­pev­kov)
clarissalw2: My gay pictures http://blackgay.net.erolove.in/?profile.giovanni gay tshirts mitch hewer gay meet gay men gay statistics gay personal ads
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter