Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Telekomunikácie

Pre­da­né! Deutsche Te­le­kom zís­ka zvyš­ný po­diel v ST za 900 mil. eur
Ne­mec­ký te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Deutsche Te­le­kom ov­lád­ne 100 % v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom, a. s. (ST).
20.05.2015 / Redakcia / 224 čítaní (0)
 
Te­le­kom ako pr­vý ope­rá­tor na Slo­ven­sku pri­ná­ša hla­so­vú bio­me­triu
Zá­kaz­ní­ci Te­le­ko­mu bu­dú môcť od 20. má­ja 2015 vy­uží­vať no­vú bez­plat­nú služ­bu Hla­so­vá bio­me­tria.
18.05.2015 / Redakcia / 172 čítaní (0)
 
Pre­daj Slo­vak Te­le­ko­mu mô­že byť pod­ľa Mo­rav­čí­ka ne­vý­hod­ný
Pre­daj Slo­vak Te­le­ko­mu vlá­dou Sme­ru mô­že byť pod­ľa pod­pred­se­du KDH Mi­lo­ša Mo­rav­čí­ka pre Slo­vá­kov ne­vý­hod­ný.
18.05.2015 / Redakcia / 157 čítaní (0)
 
Pria­my pre­daj ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu je pod­ľa FNM ro­zum­né rie­še­nie
Pria­my pre­daj zvyš­ných ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu je ro­zum­né a hos­po­dár­ne rie­še­nie, pre­to­že štát chce pre­dať čo naj­lep­šie.
15.05.2015 / Redakcia / 149 čítaní (0)
 
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných SIM ka­riet do­siah­la v mar­ci 122,57 %
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných slu­žieb do­siah­la v pr­vých troch me­sia­coch toh­to ro­ka 122,57 %, čím sa op­ro­ti pr­vé­mu štvrťro­ku 2014 zvý­ši­la o 2,79 per­cen­tuál­ne­ho bo­du.
14.05.2015 / Redakcia / 173 čítaní (0)
 
Antik spus­til vý­ro­bu in­te­li­gen­tných me­ra­čov elek­tri­ny pre do­mác­nos­ti
Sé­rio­vú vý­ro­bu in­te­li­gen­tných me­ra­čov ener­gií spus­ti­la slo­ven­ská spo­loč­nosť. Po bez­drô­to­vom spo­je­ní s TV set-top boxom zob­ra­zu­jú spot­re­bu elek­tri­ny, tep­lo­ty, vl­hkos­ti a in­ten­zi­tu os­vet­le­nia pria­mo na ob­ra­zov­ke.
13.05.2015 / Redakcia / 791 čítaní (0)
 
Deutsche Te­le­kom údaj­ne po­nú­ka za ak­cie ST 900 mil. eur
Deutsche Te­le­kom po­nú­ka slo­ven­skej vlá­de 900 mil. eur za zvyš­ný po­diel ak­cií v Slo­vak Te­le­ko­me (ST).
13.05.2015 / Redakcia / 143 čítaní (0)
 
SLSP vrá­ti pe­nia­ze klien­tom, kto­rí chce­li kú­piť ak­cie Slo­vak Te­le­ko­mu

Klien­ti, kto­rí si za­da­li ob­jed­náv­ku na ná­kup ak­cií spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom v po­boč­kách Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne, dos­ta­nú pe­nia­ze späť.

11.05.2015 / Redakcia / 397 čítaní (0)
 
Európ­ska ko­mi­sia pri­ja­la stra­té­giu k jed­not­né­mu di­gi­tál­ne­mu tr­hu

Európ­ska ko­mi­sia (EK) uro­bi­la ďal­ší krok k napl­ne­niu jed­nej zo svo­jich prio­rít.

07.05.2015 / Redakcia / 182 čítaní (0)
 
O2 Czech Re­pub­lic sa roz­de­lí do dvoch fi­riem
Ak­cio­ná­ri spo­loč­nos­ti O2 Czech Re­pub­lic v uto­rok roz­hod­li o roz­de­le­ní spo­loč­nos­ti na dve fir­my. O2 bu­de pos­ky­to­vať te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by.
29.04.2015 / Redakcia / 395 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter