Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Telekomunikácie

Top správa Go­Ten­na spo­jí mo­bi­ly až do vzdia­le­nos­ti 80 km aj bez mo­bil­nej sie­te ope­rá­to­ra
V prí­pa­de tu­ris­tic­kých vý­le­tov sa mô­že stať, že sa za­tú­la­te do ob­las­ti, kto­rá nie je pok­ry­tá sig­ná­lom mo­bil­nej sie­te. 
22.07.2014 / Roman Kadlec / 2902 čítaní (0)
 
No­vý sve­to­vý re­kord Bell Labs: 10 Gb/s po me­de­nom te­le­fón­nom káb­li
Pra­cov­ní­kom Bell Labs, di­ví­zie glo­bál­ne­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho gi­gan­tu Al­ca­tel-Lu­cent, sa po­da­ri­lo do­siah­nuť sve­to­vý re­kord v rých­los­ti pri­po­je­nia cez me­de­né káb­le na úrov­ni 10 Gb/s.
17.07.2014 / Redakcia / 1635 čítaní (0)
 
Free­dom­Pop chce expan­do­vať aj do Euró­py. Bu­dú bez­plat­né ho­vo­ry, sprá­vy a inter­net dos­tup­né aj u nás?
Spo­loč­nosť Free­dom­Pop v mi­nu­los­ti za­uja­la svo­jim biz­nis plá­nom. Zá­kaz­ní­kom po­nú­ka 200 mi­nút, 500 SMS správ a 500 MB dát za­dar­mo.
14.07.2014 / Roman Kadlec / 1403 čítaní (0)
 
Oran­ge spúš­ťa 4G: rých­lej­ší inter­net a viac dát auto­ma­tic­ky a bez pop­lat­kov
Oran­ge spúš­ťa ko­mer­čnú pre­vádz­ku svo­jej mo­bil­nej sie­te 4. ge­ne­rá­cie. No­vý ultra­rých­ly mo­bil­ný inter­net v 4G sie­ti Oran­ge sprís­tup­ní svo­jim zá­kaz­ní­kom auto­ma­tic­ky a bez ďal­ších pop­lat­kov.
08.07.2014 / Redakcia / 1528 čítaní (0)
 
Eric­sson otes­to­val 5G sieť s rých­los­ťou 5 Gb/s
Spo­loč­nosť Eric­sson za­čiat­kom jú­la vy­ko­na­la test 5G sie­te, pri kto­rom do­siah­la pre­no­so­vú rých­losť 5 Gb/s, čo je 250-krát viac, ako po­nú­ka dneš­né pri­po­je­nie LTE.
07.07.2014 / Redakcia / 517 čítaní (0)
 
O2 prip­ra­vu­je štart vlas­tnej 4G mo­bil­nej sie­te
O2 Slo­va­kia prip­ra­vu­je štart pre­vádz­ky vlas­tnej 4G mo­bil­nej sie­te v dvoch naj­väč­ších slo­ven­ských mes­tách - Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach.
07.07.2014 / Redakcia / 538 čítaní (0)
 
Te­le­kom má no­vé dá­to­vé ba­líč­ky v roa­min­gu s ce­nou už za 3 cen­ty/1 MB
Te­le­kom uvie­dol 1. jú­la 2014 no­vú po­nu­ku s dá­to­vý­mi ba­líč­ka­mi na roa­ming. Je ur­če­ná pre všet­kých zá­ujem­cov o sur­fo­va­nie v roa­min­gu, či už v kra­ji­nách EÚ, ale­bo na ce­lom sve­te vďa­ka za­hr­nu­tiu viac ako 100 des­ti­ná­cií do ba­líč­kov.
02.07.2014 / Redakcia / 296 čítaní (0)
 
Roa­min­go­vé služ­by bu­dú od jú­la lac­nej­šie
Vo­la­nia, texto­vé sprá­vy i dá­to­vé služ­by bu­dú od 1. jú­la pri roa­min­go­vých služ­bách lac­nej­šie.
01.07.2014 / Redakcia / 266 čítaní (0)
 
Deutsche Te­le­kom a Slo­vak Te­le­kom mož­no dos­ta­nú po­ku­tu
Spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom a Slo­vak Te­le­kom dos­ta­nú prav­de­po­dob­ne od proti­mo­no­pol­ných úra­dov EÚ po­ku­tu.
26.06.2014 / Redakcia / 417 čítaní (0)
 
Európ­ska ko­mi­sia zni­žu­je od jú­la ce­ny roa­min­gu
Od za­čiat­ku jú­la bu­de roa­ming o čo­si lac­nej­ší. Kles­ne ce­na dá­to­vé­ho roa­min­gu, lac­nej­šie bu­dú aj te­le­fo­nic­ké ho­vo­ry a texto­vé sprá­vy.
26.06.2014 / Redakcia / 247 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter