Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

Telekomunikácie

Deutsche Te­le­kom avi­zu­je in­ves­tí­ciu do európ­skych sie­tí, cie­ľom je 500 Mbit/s
Ne­mec­ký te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Deutsche Te­le­kom po­čas nas­le­du­jú­cich šty­roch ro­kov in­ves­tu­je do európ­skych sie­tí viac než 6 mld. eur.
04.03.2015 / Redakcia / 190 čítaní (0)
 
Pe­net­rá­cia SIM ka­riet do­siah­la 122 %. Ta­ký­to je po­diel ope­rá­to­rov
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných slu­žieb vla­ni do­siah­la 122,3 %. Op­ro­ti ro­ku 2013 tak vzrást­la o 2,79 per­cen­tuál­ne­ho bo­du.
27.02.2015 / Redakcia / 523 čítaní (0)
 
Nah­ra­dí sieť prís­tu­po­vých bo­dov Wi-Fi mo­bil­nú sieť te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov?
Ame­ric­ké spo­loč­nos­ti Re­pub­lic Wire­less a Free­dom­Pop chcú zme­niť prin­cíp fun­go­va­nia te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb. Zá­kla­dom ich biz­ni­su je roz­siah­la infra­štruk­tú­ra prís­tu­po­vých Wi-Fi bo­dov.
26.02.2015 / Roman Kadlec / 1224 čítaní (0)
 
Te­le­kom štar­tu­je Ma­gen­ta 1: TV, inter­net a mo­bil­né vo­la­nia v jed­nom ba­lí­ku pre ce­lú ro­di­nu
Te­le­kom za­čne od 2. mar­ca 2015 pre­dá­vať pev­né a mo­bil­né služ­by v no­vých ba­lí­koch. No­vá po­nu­ka Ma­gen­ta 1 uve­die no­vé pau­šá­ly i vý­hod­nej­šie ce­ny prog­ra­mov pre ce­lú ro­di­nu.
25.02.2015 / Redakcia / 522 čítaní (0)
 
Prí­jem sa­te­lit­nej te­le­ví­zie zlac­nie od kon­ca mar­ca
Štart hyb­rid­nej sa­te­lit­nej te­le­ví­zie oh­lá­sil ANTIK Te­le­com na ko­niec mar­ca. Bez­plat­né tes­to­va­cie vy­sie­la­nie z dru­ži­ce Eutel­sat 16 si bu­dú môcť di­vá­ci na­la­diť už v naj­bliž­šom ča­se.
24.02.2015 / Redakcia / 1172 čítaní (0)
 
Zru­še­nie pla­tieb za roa­ming sa mô­že po­su­núť
Mo­bil­né roa­min­go­vé plat­by v rám­ci EÚ by sa ma­li za­cho­vať do ro­ku 2018. Vy­plý­va to z pra­cov­né­ho do­ku­men­tu Ra­dy EÚ, o kto­rom in­for­mo­va­la agen­tú­ra Reu­ters.
19.02.2015 / Redakcia / 227 čítaní (0)
 
Roa­ming sa v Euró­pe ru­šiť ne­bu­de, hľa­dá sa kom­pro­mis­né rie­še­nie
Na­priek všet­kým sľu­bom to vy­ze­rá tak, že pop­lat­ky za roa­ming tu eš­te ne­ja­ký čas bu­dú, nez­miz­nú v ro­ku 2018, ako sa pred­pok­la­da­lo.
09.02.2015 / Redakcia / 1659 čítaní (0)
 
Te­le­ko­mu­ni­ká­cie: Via­ce­ro pau­šá­lov v do­mác­nos­ti nah­ra­dí jed­na fak­tú­ra
Pou­ží­va­te­lia smar­tfó­nov sú ko­mu­ni­tou, kto­rá dych­tí po vy­so­kých dá­to­vých ba­lí­koch, kto­ré mô­žu vy­uží­vať na rôz­nych za­ria­de­niach.
02.02.2015 / Redakcia / 612 čítaní (0)
 
3G sieť slo­ven­ské­ho O2 vraj nie je šif­ro­va­ná

Ko­mu­ni­ká­ciu cez GSM a UMTS mož­no od­po­čú­vať. Sved­čia o tom dve pre­zen­tá­cie z hac­ker­skej kon­fe­ren­cie 31. Chaos Com­mu­ni­ca­tion Con­gress (31C3) v Ham­bur­gu.

30.12.2014 / Redakcia / 1497 čítaní (0)
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v sie­ti Te­le­kom a O2

Zá­kaz­ní­ci O2 pos­la­li po­čas 24. 12. 2014 spo­lu 10 083 969 SMS správ a us­ku­toč­ni­li 4 257 535 ho­vo­rov. Zá­ro­veň od­os­la­li 261 566 ob­ra­zo­vých správ MMS.

30.12.2014 / Redakcia / 316 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Sen high-tech hudobníkov: Elektrické piano Seaboard Grand so zvukom budúcnosti (6 prís­pev­kov)
dwayneby11: Spontánna shemale fotky http://shemales.blogporn.in/?page.kellie   Shamal transexuals video shemal.com transexuals sex videa shemail sex klip
 
The Pirate Bay má problémy s výpadkami, malvérom a nefungujúcou registráciou (9 prís­pev­kov)
inrbvuxyci: [b]ÿþ[Two overlooked essay sentences used to be offered by the command. all the way through two several more bags a major disregarded remark might...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter