Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Telekomunikácie

Te­le­kom už umož­ňu­je na­ku­po­vať na kre­dit ale­bo pau­šál aj ap­ky a iný to­var
Te­le­kom roz­ši­ru­je služ­bu T-plat­ba, kto­rá pred­sta­vu­je rých­ly a bez­peč­ný spô­sob, ako uh­rá­dzať di­gi­tál­ny ob­sah.
24.07.2015 / Redakcia / 198 čítaní (0)
 
RÚ tes­tu­je ná­rod­ný roa­ming, skú­ma pot­re­bu re­gu­lá­cie
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) po­su­dzu­je, či na veľ­koob­chod­nom tr­hu ná­rod­né­ho roa­min­gu je pot­reb­ná re­gu­lá­cia do bu­dúc­na (ex an­te).
23.07.2015 / Redakcia / 119 čítaní (0)
 
Blí­ži sa ko­niec SIM ka­riet. Bu­dú­ce te­le­fó­ny bu­dú pou­ží­vať či­py e-SIM
Bu­dú­ce smar­tfó­ny vraj ne­bu­dú pot­re­bo­vať fy­zic­ké SIM kar­ty. Pod­ľa sprá­vy uve­rej­ne­nej vo Fi­nan­cial Ti­mes App­le a Sam­sung ve­dú „pok­ro­či­lé" roz­ho­vo­ry s naj­výz­nam­nej­ší­mi te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi ope­rá­tor­mi.
22.07.2015 / Redakcia / 2450 čítaní (0)
 
Poz­ná­me ví­ťa­za sú­ťa­že vý­vo­já­rov. Kam­paň za 30 000 € vy­hral star­tup Pro­fi­tUp
Te­le­kom vy­hlá­sil ví­ťa­za dru­hé­ho roč­ní­ka sú­ťa­že Sieň slá­vy biz­ni­su, me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­že pre ino­va­tív­nych vý­vo­já­rov pre­bie­ha­jú­cej v Čes­kej re­pub­li­ke, Ra­kús­ku, Chor­vát­sku, Ne­mec­ku, Gréc­ku, Ma­ce­dón­sku, Ru­mun­sku a na Slo­ven­sku.
08.07.2015 / Redakcia / 480 čítaní (0)
 
Oran­ge: 4G sieť dos­tup­ná pre viac ako 57 % po­pu­lá­cie SR
V rám­ci roz­ši­ro­va­nia svo­jej 4G sie­te pokr­yl Oran­ge opäť ďal­šie lo­ka­li­ty. 4G sieť Oran­geu je tak dnes dos­tup­ná pre oby­va­te­ľov v 105 mes­tách a 159 ob­ciach, te­da pre 57,2 % po­pu­lá­cie SR.
06.07.2015 / Redakcia / 229 čítaní (0)
 
Roa­min­go­vé pop­lat­ky v EÚ ma­jú skon­čiť v jú­ni 2017
Európ­ska únia (EÚ) v uto­rok do­siah­la pred­bež­nú do­ho­du o zru­še­ní mo­bil­ných roa­min­go­vých pop­lat­kov.
01.07.2015 / Redakcia / 155 čítaní (0)
 
Oran­ge: Zá­kaz­ní­ci už mô­žu vy­uží­vať LTE aj v roa­min­gu
Zá­kaz­ní­ci Oran­geu si ako pr­ví mô­žu uží­vať vý­ho­dy ultra­rý­chle­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu v sie­ti LTE aj za hra­ni­ca­mi Slo­ven­ska.
01.07.2015 / Redakcia / 157 čítaní (0)
 
Slo­vak Te­le­kom tes­to­val v Bra­tis­la­ve 4G sieť s rých­los­ťou až do 375 Mb/s
Po mi­nu­lo­roč­nej ús­peš­nej skúš­ke sie­te LTE s rých­los­ťou až 300 Mb/s (v sep­tem­bri 2014) zreali­zo­val Slo­vak Te­le­kom ďal­ší ús­peš­ný test v tej­to sie­ti.
25.06.2015 / Redakcia / 351 čítaní (0)
 
Roa­min­go­vé pop­lat­ky za­nik­nú v ro­ku 2017, tvr­dí Oet­tin­ger
Mo­bil­né roa­min­go­vé pop­lat­ky v EÚ za­nik­nú prav­de­po­dob­ne v ro­ku 2017. Uvie­dol to európ­sky ko­mi­sár pre di­gi­tál­nu eko­no­mi­ku a spo­loč­nosť Günther Oet­tin­ger.
24.06.2015 / Redakcia / 215 čítaní (0)
 
Mo­bil­né sie­te 5G ma­jú mať rých­losť až 20 Gb/s, prí­du už o päť ro­kov
Me­dzi­ná­rod­ná te­le­ko­mu­ni­kač­ná únia (ITU) zve­rej­ni­la ofi­ciál­ny ná­zov pre mo­bil­né sie­te ďal­šej ge­ne­rá­cie, kto­ré sa ob­ja­via o päť ro­kov: IMT-2020.
24.06.2015 / Martin Stančík / 345 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter