Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Telekomunikácie

SWAN spus­til sieť v Tr­na­ve, os­tat­ní ope­rá­to­ri však od­miet­li ro­ko­vať o ko­mer­čnom ná­rod­nom roa­min­gu
Spo­loč­nosť SWAN, a. s. štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor na slo­ven­skom tr­hu, pred­vie­dol ve­rej­né tes­to­va­cie ho­vo­ry v mo­bil­nej 4G sie­ti v Tr­na­ve.
17.10.2014 / Redakcia / 440 čítaní (0)
 
Te­le­kom Easy Pec­ka s ce­no­vým stro­pom za ho­vo­ry, SMS a dá­ta. Easy Free, Easy Ti­me a Easy Fix kon­čia
Te­le­kom uvá­dza 1. ok­tób­ra 2014 na trh no­vú pred­pla­te­nú kar­tu Easy Pec­ka. No­vá kar­ta pri­ná­ša od­liš­ný sys­tém spop­lat­ňo­va­nia slu­žieb do kaž­dej sie­te, no aj via­ce­ré ce­no­vé i fun­kčné vý­ho­dy, ako sur­fo­va­nie v sie­ti LTE.
01.10.2014 / Redakcia / 563 čítaní (0)
 
O2 od­štar­tu­je pre­vádz­ku 4G sie­te v Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach už o pár me­sia­cov
Spo­loč­nosť O2 Slo­va­kia plá­nu­je štart pre­vádz­ky naj­rý­chlej­šie­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu LTE (Long Term Evo­lu­tion) ale­bo 4G pre zá­kaz­ní­kov v Bra­tis­la­ve a v Ko­ši­ciach v de­cem­bri toh­to ro­ka. In­for­mo­val o tom vo štvr­tok te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor.
26.09.2014 / Redakcia / 780 čítaní (0)
 
O2 a Oran­ge plá­nu­jú pod­ľa Hos­po­dár­skych no­vín spo­jiť sie­te
Dva­ja slo­ven­skí ope­rá­to­ri O2 Slo­ven­sko a Oran­ge Slo­ven­sko plá­nu­jú spo­jiť si­ly. Pod­ľa in­for­má­cií den­ní­ka Hos­po­dár­ske no­vi­ny (HN) chcú v blíz­kej bu­dúc­nos­ti zlú­čiť svo­je sie­te do jed­nej a šet­riť tak nák­la­dy na ich pre­vádz­ku a mo­der­ni­zá­ciu.
11.09.2014 / Redakcia / 788 čítaní (0)
 
Re­gu­lač­ný úrad chys­tá nu­lo­vý pop­la­tok za pre­nos čís­la
Pri pre­cho­de k iné­mu ope­rá­to­ro­vi by už ope­rá­to­ri ne­ma­li vy­be­rať pop­la­tok za pre­ne­se­nie čís­la.
04.09.2014 / Redakcia / 196 čítaní (0)
 
Po­zor na di­aľ­ko­vé uza­my­ka­nie vo­zi­diel a ga­rá­ží
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) upo­zor­ňu­je mo­to­ris­tic­kú ve­rej­nosť na opa­ku­jú­ce sa prí­pa­dy ru­še­nia di­aľ­ko­vé­ho uza­my­ka­nia mo­to­ro­vých vo­zi­diel a ga­rá­žo­vých brán.
02.09.2014 / Redakcia / 1297 čítaní (0)
 
O2 pri­ná­ša Di­aman­to­vý pau­šál – 15 GB za 65 eur
O2 roz­ši­ru­je ro­di­nu O2 Pau­šá­lov o Di­aman­to­vý Pau­šál, kto­rý umož­ní, ok­rem neob­me­dze­ných vo­la­ní a SMS zo Slo­ven­ska a Čes­kej re­pub­li­ky do ce­lej Európ­skej únie, vy­uží­vať až 15 GB dát.
27.08.2014 / Redakcia / 421 čítaní (0)
 
Vý­nos z pre­da­ja ak­cií ST by sa mal pou­žiť na zní­že­nie dl­hu
Vý­nos z pre­da­ja 49-per­cen­tné­ho po­die­lu ak­cií spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST) by sa mal prio­rit­ne pou­žiť na zní­že­nie štát­ne­ho dl­hu.
22.08.2014 / Redakcia / 258 čítaní (0)
 
Re­gu­lo­va­né veľ­koob­chod­né ce­ny ST kles­nú, po­mô­že to roz­vo­ju kon­ku­ren­cie
Re­gu­lo­va­né veľ­koob­chod­né ce­ny, kto­ré spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom (ST) úč­tu­je svo­jej kon­ku­ren­cii, kles­nú.
22.08.2014 / Redakcia / 240 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter