Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Telekomunikácie

Oran­ge Slo­ven­sko s pok­le­som vý­no­sov o 9 %. Chý­ba­jú príj­my z pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov a roa­min­gu.
Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor, spo­loč­nosť Oran­ge Slo­ven­sko, do­sia­hol k 30. sep­tem­bru toh­to ro­ka me­dzi­roč­ný pok­les vý­no­sov o 9 % na 431,3 mil. eur.
24.10.2014 / Redakcia / 75 čítaní (0)
 
Oran­ge: Nav­zá­jom za­dar­mo SMS a MMS sprá­vy, zľa­va 5 eur z pau­šá­lu na pev­ný inter­net ale­bo tab­let za 1 euro
Naj­väč­ším via­noč­ným dar­če­kom Oran­geu sú pop­ri vzá­jom­ných bez­plat­ných vo­la­niach bez­plat­né SMS a MMS sprá­vy, kto­ré Oran­ge pri­dá­va do služ­by Nav­zá­jom za­dar­mo auto­ma­tic­ky a bez­plat­ne pre všet­kých svo­jich zá­kaz­ní­kov.
23.10.2014 / Redakcia / 261 čítaní (0)
 
Gi­ga­bi­to­vý inter­net už v šies­tich mes­tách
ANTIK Te­le­com spus­til svo­je gi­ga­bi­to­vé inter­ne­to­vé služ­by v Gel­ni­ci, Svi­te, Veľ­kých Ka­pu­ša­noch aj Tre­bi­šo­ve.
22.10.2014 / Redakcia / 412 čítaní (0)
 
Te­le­kom po­núk­ne vo via­noč­nej kam­pa­ni dva pau­šá­ly za ce­nu jed­né­ho
No­vá ak­cio­vá po­nu­ka je ur­če­ná pre ce­lú ro­di­nu: exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov, kto­rí bu­dú predl­žo­vať ale­bo pre­chá­dzať na pau­šá­ly Hap­py, a aj ich prí­buz­ných - tí mô­žu prejsť od iných ope­rá­to­rov ale­bo ak­ti­vo­vať si pau­šál za vý­hod­nej­ších pod­mie­nok.
22.10.2014 / Redakcia / 330 čítaní (0)
 
SWAN spus­til sieť v Tr­na­ve, os­tat­ní ope­rá­to­ri však od­miet­li ro­ko­vať o ko­mer­čnom ná­rod­nom roa­min­gu
Spo­loč­nosť SWAN, a. s. štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor na slo­ven­skom tr­hu, pred­vie­dol ve­rej­né tes­to­va­cie ho­vo­ry v mo­bil­nej 4G sie­ti v Tr­na­ve.
17.10.2014 / Redakcia / 526 čítaní (0)
 
Te­le­kom Easy Pec­ka s ce­no­vým stro­pom za ho­vo­ry, SMS a dá­ta. Easy Free, Easy Ti­me a Easy Fix kon­čia
Te­le­kom uvá­dza 1. ok­tób­ra 2014 na trh no­vú pred­pla­te­nú kar­tu Easy Pec­ka. No­vá kar­ta pri­ná­ša od­liš­ný sys­tém spop­lat­ňo­va­nia slu­žieb do kaž­dej sie­te, no aj via­ce­ré ce­no­vé i fun­kčné vý­ho­dy, ako sur­fo­va­nie v sie­ti LTE.
01.10.2014 / Redakcia / 599 čítaní (0)
 
O2 od­štar­tu­je pre­vádz­ku 4G sie­te v Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach už o pár me­sia­cov
Spo­loč­nosť O2 Slo­va­kia plá­nu­je štart pre­vádz­ky naj­rý­chlej­šie­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu LTE (Long Term Evo­lu­tion) ale­bo 4G pre zá­kaz­ní­kov v Bra­tis­la­ve a v Ko­ši­ciach v de­cem­bri toh­to ro­ka. In­for­mo­val o tom vo štvr­tok te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor.
26.09.2014 / Redakcia / 794 čítaní (0)
 
O2 a Oran­ge plá­nu­jú pod­ľa Hos­po­dár­skych no­vín spo­jiť sie­te
Dva­ja slo­ven­skí ope­rá­to­ri O2 Slo­ven­sko a Oran­ge Slo­ven­sko plá­nu­jú spo­jiť si­ly. Pod­ľa in­for­má­cií den­ní­ka Hos­po­dár­ske no­vi­ny (HN) chcú v blíz­kej bu­dúc­nos­ti zlú­čiť svo­je sie­te do jed­nej a šet­riť tak nák­la­dy na ich pre­vádz­ku a mo­der­ni­zá­ciu.
11.09.2014 / Redakcia / 800 čítaní (0)
 
Re­gu­lač­ný úrad chys­tá nu­lo­vý pop­la­tok za pre­nos čís­la
Pri pre­cho­de k iné­mu ope­rá­to­ro­vi by už ope­rá­to­ri ne­ma­li vy­be­rať pop­la­tok za pre­ne­se­nie čís­la.
04.09.2014 / Redakcia / 203 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter