Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

Telekomunikácie

Inter­net ve­cí: ži­vot­nosť ba­té­rií v LTE chip­se­toch sa po­sú­va za hra­ni­cu 10 ro­kov
Eric­sson spo­lu s AT&T a vý­rob­com či­pov Al­tair pred­sta­vi­li ús­por­nú fun­kcio­na­li­tu LTE Power Sa­ving Mo­de, ur­če­nú pre či­po­vé plat­for­my za­ria­de­ní, kto­ré sú pri­po­je­né v rám­ci inter­ne­tu ve­cí (IoT).
27.11.2015 / Redakcia / 272 čítaní (0)
 
O2 Bu­si­ness Servic­es vstu­pu­je na slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh

Spo­loč­nosť O2 Bu­si­ness Servic­es Slo­va­kia ofi­ciál­ne vstú­pi­la na slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh pred­sta­ve­ním kom­plexné­ho por­tfó­lia fixných aj mo­bil­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ných slu­žieb a ICT rie­še­ní pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov.

26.11.2015 / Redakcia / 401 čítaní (0)
 
Te­le­kom spus­til pr­vú ko­mer­čnú pre­vádz­ku 4G sie­te s rých­los­ťou 300 Mb/s

Na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii, kto­rá sa ko­na­la v bra­tis­lav­skej Petr­žal­ke, Te­le­kom ozná­mil ko­merč­ný štart 4G sie­te s rých­los­ťou 300 Mb/s v tej­to lo­ka­li­te.

25.11.2015 / Ľuboslav Lacko / 390 čítaní (0)
 
Pre­daj smar­tfó­nov vzrás­tol v 3. kvar­tá­li o 15,5 %

Pre­daj smar­tfó­nov vzrás­tol v tre­ťom kvar­tá­li toh­to ro­ku o 15,5 %. In­for­mo­va­la o tom ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Gar­tner.

23.11.2015 / SITA / 86 čítaní (0)
 
Slo­vak Te­le­kom upo­zor­ňu­je na pod­vod­ní­kov
Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom, a.s., upo­zor­ňu­je na mož­ných pod­vod­ní­kov. Ako uvie­dol ho­vor­ca spo­loč­nos­ti Mar­tin Vi­dan, v up­ly­nu­lých dňoch SR za­zna­me­nal po­kus o pod­vod, keď nez­ná­my pá­cha­teľ pros­tred­níc­tvom faxu, resp. e-mai­lu, v me­ne Slo­vak Te­le­ko­mu in­for­mo­val fi­rem­né­ho zá­kaz­ní­ka o údaj­nej zme­ne čís­la úč­tu spo­loč­nos­ti.
20.11.2015 / Redakcia / 1515 čítaní (0)
 
SWAN: Inter­net cez LTE pre do­mác­nos­ti od 9,90 eura me­sač­ne
Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN pri­chá­dza so služ­bou, kto­rá pri­ne­sie vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net aj tým, kto­rí bo­li do­te­raz od­ká­za­ní na služ­by cez DSL, Wi-Fi ale­bo WiMax pro­vi­de­rov.
19.11.2015 / Redakcia / 837 čítaní (0)
 
ANTI­KSat spus­te­ný: 60 prog­ra­mov z dru­ži­ce pre klien­tov za­dar­mo
Ko­mer­čnú pre­vádz­ku slu­žieb sa­te­lit­nej te­le­ví­zie spus­til ANTIK Te­le­com. Prí­jem prog­ra­mov z dru­ži­ce je pre všet­kých vlas­tných klien­tov mi­mo dos­tup­nos­ti op­tic­kej sie­te spo­loč­nos­ti bez zvý­še­nia me­sač­né­ho pop­lat­ku.
18.11.2015 / Redakcia / 773 čítaní (0)
 
Ame­ric­ký T-Mo­bi­le už ne­za­po­čí­ta­va sle­do­va­nie vi­deí na mo­bi­le do dá­to­vé­ho li­mi­tu
Len má­lo­čo do­ká­že vy­žmý­kať dá­to­vý ba­lí­ček tak ako sle­do­va­nie vi­deí na te­le­fó­ne. Pre­to sa ame­ric­ký T-Mo­bi­le roz­ho­dol, že svo­jim zá­kaz­ní­kom naj­nov­šie ne­bu­de za­po­čí­ta­vať do li­mi­tu dá­ta z viac ako dvad­sia­tich vi­deos­lu­žieb.
13.11.2015 / Redakcia / 1049 čítaní (0)
 
Slo­va­net zve­rej­nil ce­ny svoj­ho LTE inter­ne­tu, štar­tu­je od 8 Mbit/s za 12 € me­sač­ne
Eš­te v prie­be­hu no­vem­bra spus­tí Slo­va­net do pre­vádz­ky no­vú bez­drô­to­vú LTE sieť a za­čne pri­pá­jať pr­vých zá­kaz­ní­kov. Pos­ky­to­vať v nej bu­de služ­by pev­né­ho (fixné­ho) vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu, ur­če­né naj­mä pre do­mác­nos­ti.
11.11.2015 / Redakcia / 485 čítaní (0)
 
Re­gu­lač­ný úrad opäť pre­ve­rí li­cen­cie SWAN-u
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) aj na­priek to­mu, že tr­vá na svo­jom práv­nom ná­zo­re, opäť pres­kú­ma pl­ne­nie po­vin­nos­tí spo­loč­nos­ti SWAN.
06.11.2015 / Redakcia / 282 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter