Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

Telekomunikácie

ANTIK už vy­sie­la viac ako 200 TV sta­níc, naj­viac v SR
Spo­loč­nosť ANTIK Te­le­com za­ra­di­la ďal­šie no­vé ka­ná­ly do svo­jej po­nu­ky a prek­ro­či­la tak 200 pos­ky­to­va­ných te­le­víz­nych ka­ná­lov.
14.04.2014 / Redakcia / 796 čítaní (0)
 
Te­le­kom spus­til 4G (LTE) sieť v Bra­tis­la­ve
Te­le­kom v tom­to týž­dni štar­tu­je pos­tup­né pok­rý­va­nie sig­ná­lom LTE v Bra­tis­la­ve a už onedl­ho sa mô­žu na rých­le sur­fo­va­nie cez 4G te­šiť aj zá­kaz­ní­ci v Ko­ši­ciach.
10.04.2014 / Redakcia / 491 čítaní (0)
 
Te­le­kom za­čne pre­dá­vať Sam­sung Ga­laxy S5 už ten­to pia­tok
Te­le­kom v pia­tok 11. ap­rí­la 2014 štar­tu­je pre­daj oča­ká­va­nej vlaj­ko­vej lo­de Sam­sung Ga­laxy S5. Za­čia­tok pre­da­ja bu­de spre­vá­dzať aj špe­ciál­na pro­moak­cia na in­te­li­gen­tné ho­din­ky Gear Fit za 1 €.
10.04.2014 / Redakcia / 523 čítaní (0)
 
Oran­ge pri­ná­ša v clou­de 2 no­vé služ­by: Of­fi­ce 365 a Sprá­va mo­bil­ných za­ria­de­ní
Oran­ge obo­ha­cu­je svo­ju po­nu­ku o dve no­vé služ­by, kto­ré mô­žu zá­kaz­ní­ci vy­uží­vať v clou­de. Pri­ná­ša ba­lí­ky slu­žieb pre kan­ce­lá­riu Of­fi­ce 365 a rie­še­nie na sprá­vu mo­bil­ných za­ria­de­ní.
09.04.2014 / Redakcia / 289 čítaní (0)
 
T-Sys­tems pre­pus­tí 10 % za­mes­tnan­cov. Slo­ven­sko by to ne­ma­lo za­siah­nuť.
Deutsche Te­le­kom sa chys­tá zru­šiť 2000 až 2500 pra­cov­ných miest mi­mo Ne­mec­ka vo svo­jej di­ví­zii T-Sys­tems, za­me­ra­nej na IT služ­by pre fi­rem­ných zá­kaz­ní­kov.
08.04.2014 / Redakcia / 638 čítaní (0)
 
Slo­ven­ská poš­ta mô­že byť vir­tuál­nym ope­rá­to­rom
Slo­ven­ská poš­ta mô­že byť tre­tím vir­tuál­nym ope­rá­to­rom. Pri prie­ni­ku na te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh sa spo­lie­ha aj na zna­losť znač­ky, uvá­dza pon­del­ňaj­šie vy­da­nie Hos­po­dár­skych no­vín.
08.04.2014 / Redakcia / 285 čítaní (0)
 
ST, SWAN a Oran­ge Slo­ven­sko ma­jú prá­vop­lat­né po­vo­le­nia
Spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko, a. s., Slo­vak Te­le­kom, a. s. a SWAN, a. s. ma­jú prá­vop­lat­né po­vo­le­nia, kto­rý­mi im Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) ur­čil pod­mien­ky pou­ží­va­nia pri­de­le­ných frek­ven­cií.
07.04.2014 / Redakcia / 340 čítaní (0)
 
Te­le­kom spúš­ťa trip­le-play za 20 € a lac­nej­šie pau­šá­ly Hap­py
Te­le­kom uve­die 1. ap­rí­la 2014 naj­väč­šie zme­ny v po­nu­ke slu­žieb od in­teg­rá­cie spo­loč­nos­tí v ro­ku 2010: zjed­no­du­ší po­nu­ku hla­so­vých, inter­ne­to­vých a TV slu­žieb na tri prog­ra­my.
31.03.2014 / Redakcia / 1136 čítaní (0)
 
Slo­vak Te­le­kom mu­sí umož­niť kon­ku­ren­tom prís­tup k ve­de­niam
Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom (ST) mu­sí kon­ku­ren­čným ope­rá­to­rom aj na­ďa­lej umož­niť prís­tup k jej me­ta­lic­kým a op­tic­kým ve­de­niam.
27.03.2014 / Redakcia / 359 čítaní (0)
 
Te­le­kom opäť pod­po­rí mla­dé ta­len­ty
Me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­že Te­le­kom In­no­va­tion Con­test sa mô­žu zú­čas­tniť aj slo­ven­ské štu­den­tské tí­my a za­čí­na­jú­ce star­tu­py.
25.03.2014 / Roman Kadlec / 205 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Aj Intel má svoju verziu Raspberry Pi. Volá sa Minnowboard Max, beží na platforme x86 a stojí 99 dolárov (4 prís­pev­kov)
AnthonyTiz: Superb images, the color and depth of the images are breath-taking, they draw you in as though you are a component of the make-up. my website ...
 
Holandsko dalo zelenú neregistrovaným programovateľným SIM kartám. Budeme nezávislí od mobilného operátora? (8 prís­pev­kov)
MSPCityGirlsTiex: Hello felas! Any good ideas to visit in Minneapolis?
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter