Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

Telekomunikácie

Po­zor na di­aľ­ko­vé uza­my­ka­nie vo­zi­diel a ga­rá­ží
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) upo­zor­ňu­je mo­to­ris­tic­kú ve­rej­nosť na opa­ku­jú­ce sa prí­pa­dy ru­še­nia di­aľ­ko­vé­ho uza­my­ka­nia mo­to­ro­vých vo­zi­diel a ga­rá­žo­vých brán.
02.09.2014 / Redakcia / 12 čítaní (0)
 
O2 pri­ná­ša Di­aman­to­vý pau­šál – 15 GB za 65 eur
O2 roz­ši­ru­je ro­di­nu O2 Pau­šá­lov o Di­aman­to­vý Pau­šál, kto­rý umož­ní, ok­rem neob­me­dze­ných vo­la­ní a SMS zo Slo­ven­ska a Čes­kej re­pub­li­ky do ce­lej Európ­skej únie, vy­uží­vať až 15 GB dát.
27.08.2014 / Redakcia / 242 čítaní (0)
 
Vý­nos z pre­da­ja ak­cií ST by sa mal pou­žiť na zní­že­nie dl­hu
Vý­nos z pre­da­ja 49-per­cen­tné­ho po­die­lu ak­cií spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST) by sa mal prio­rit­ne pou­žiť na zní­že­nie štát­ne­ho dl­hu.
22.08.2014 / Redakcia / 191 čítaní (0)
 
Re­gu­lo­va­né veľ­koob­chod­né ce­ny ST kles­nú, po­mô­že to roz­vo­ju kon­ku­ren­cie
Re­gu­lo­va­né veľ­koob­chod­né ce­ny, kto­ré spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom (ST) úč­tu­je svo­jej kon­ku­ren­cii, kles­nú.
22.08.2014 / Redakcia / 152 čítaní (0)
 
Swan za­čí­na bu­do­vať mo­bil­nú sieť, tech­no­ló­giu do­dá čín­ska spo­loč­nosť ZTE.
Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Swan vy­bu­du­je do kon­ca ro­ka 2014 pr­vých 300 zá­klad­ňo­vých sta­níc pre svo­ju pl­no­hod­not­nú mo­bil­nú 4G sieť.
18.08.2014 / Redakcia / 467 čítaní (0)
 
O2 Czech Re­pub­lic sa asi roz­de­lí na dve fir­my
Naj­väč­šia čes­ká te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť O2 Czech Re­pub­lic by sa ma­la roz­de­liť na dve fir­my.
14.08.2014 / Redakcia / 460 čítaní (0)
 
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných SIM ka­riet do­siah­la 119,96 %
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných slu­žieb do­siah­la v dru­hom kvar­tá­li toh­to ro­ka 119,96 %, v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní sa tak zvý­ši­la o 2,46 per­cen­tuál­ne­ho bo­du.
11.08.2014 / Redakcia / 298 čítaní (0)
 
Antik prip­ra­vu­je inter­ak­tív­nu sa­te­lit­nú te­le­ví­ziu

ANTIK Te­le­com spus­tí eš­te v tom­to ro­ku ino­va­tív­ne sa­te­lit­né te­le­víz­ne vy­sie­la­nie. Po­mo­cou no­vé­ho set-top boxu do­ká­že pos­ky­to­vať vy­sie­la­nie pre všet­ky ob­ra­zov­ky v do­mác­nos­ti vrá­ta­ne slu­žieb ar­chí­vu a inter­ne­to­vých ap­li­ká­cií.

08.08.2014 / Redakcia / 756 čítaní (0)
 
Fir­ma Iliad neus­pe­la s po­nu­kou na od­kú­pe­nie T-Mo­bi­le U.S.
Spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom od­miet­la po­nu­ku spo­loč­nos­ti Iliad na od­kú­pe­nie spo­loč­nos­ti T-Mo­bi­le U.S.
08.08.2014 / Redakcia / 92 čítaní (0)
 
Sku­pi­na ST za pr­vý polrok s vý­nos­mi tak­mer 390 mil. eur
Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom do­siah­la za pr­vý polrok toh­to ro­ka cel­ko­vé kon­so­li­do­va­né vý­no­sy vo vý­ške 389,2 mil. eur. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní to pred­sta­vu­je mier­ny pok­les o 0,7 %.
08.08.2014 / Redakcia / 172 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter