Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

Telekomunikácie

O2 Czech Re­pub­lic sa roz­de­lí do dvoch fi­riem
Ak­cio­ná­ri spo­loč­nos­ti O2 Czech Re­pub­lic v uto­rok roz­hod­li o roz­de­le­ní spo­loč­nos­ti na dve fir­my. O2 bu­de pos­ky­to­vať te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by.
29.04.2015 / Redakcia / 318 čítaní (0)
 
Nór­sko ako pr­vý štát zru­ší ana­ló­go­vé roz­hla­so­vé vy­sie­la­nie
Nór­sko sa sta­ne pr­vou kra­ji­nou na sve­te, kde bu­dú te­le­víz­ne aj roz­hla­so­vé mé­diá vy­sie­lať len pros­tred­níc­tvom di­gi­tál­ne­ho sig­ná­lu.
23.04.2015 / Redakcia / 244 čítaní (0)
 
Vy­uži­tie zdro­jov z pre­da­ja Slo­vak Te­le­ko­mu zos­tá­va otáz­ne
Pou­ži­tie zdro­jov z vý­no­su z pre­da­ja štát­ne­ho po­die­lu v Slo­vak Te­le­ko­me, na­priek je­ho utor­ňaj­šie­mu ofi­ciál­ne­mu spus­te­niu ot­vo­re­ním po­nu­ko­vé­ho ob­do­bia na pre­daj ak­cií, zos­tá­va otáz­ne.
22.04.2015 / Redakcia / 147 čítaní (0)
 
UPC tes­tu­je v Čes­ku ce­los­ve­to­vú roa­min­go­vú sieť Wi-Fi. Pre vlas­tných klien­tov bu­de za­dar­mo.
Od 15. ap­rí­la do kon­ca má­ja sa us­ku­toč­ní pi­lot­ný test no­vej ve­rej­nej Wi-Free od UPC v Pl­zni. Zú­čas­tní sa v ňom viac ako 10-ti­síc pou­ží­va­te­ľov.
20.04.2015 / Redakcia / 563 čítaní (0)
 
Deutsche Te­le­kom vraj chce pre­dať svoj por­tál T-on­li­ne
Ne­mec­ký te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Deutsche Te­le­kom za­čal pro­ces pre­da­ja svoj­ho inter­ne­to­vé­ho por­tá­lu T-on­li­ne.
13.04.2015 / Redakcia / 174 čítaní (0)
 
SWAN na­vy­šu­je rých­losť op­tic­ké­ho inter­ne­tu na 50/5 Mbit/s

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN pred­sta­vil no­vú po­nu­ku re­zi­den­čných slu­žieb SWAN MUL­TI­ME­DIA. Zá­kaz­ní­kom po­nú­ka rých­lej­ší op­tic­ký inter­net a väč­šiu va­ria­bi­li­tu pri vý­be­re slu­žieb.

10.04.2015 / Redakcia / 354 čítaní (0)
 
Sta­no­vis­ko SWANu k roz­hod­nu­tiu re­gu­lač­né­ho úra­du o pos­kyt­nu­tí ná­rod­né­ho roa­min­gu
Do­te­raj­šie ro­ko­va­nia spo­loč­nos­ti SWAN, a. s., s tro­ji­cou mo­bil­ných ope­rá­to­rov o pos­kyt­nu­tí ná­rod­né­ho roa­min­gu nep­ri­nies­li žiad­ny vý­sle­dok a si­tuáciu rie­ši re­gu­lá­tor vy­da­ním pred­bež­ných opat­re­ní.
01.04.2015 / Redakcia / 634 čítaní (0)
 
Te­le­kom Vir­tuál­ne čís­lo: Dru­hé čís­lo bez pot­re­by ďal­šej SIM kar­ty ale­bo te­le­fó­nu
Te­le­kom po­nú­ka svo­jim zá­kaz­ní­kom no­vú mož­nosť, ako si ochrá­niť svo­je súk­ro­mie, a uvá­dza služ­bu Vir­tuál­ne čís­lo.
30.03.2015 / Redakcia / 536 čítaní (0)
 
O2 plá­nu­je na Slo­ven­sku pos­ky­to­vať fixné služ­by
O2 Czech Re­pub­lic za­lo­ži­lo Or­ga­ni­zač­nú zlož­ku, kto­rá sa za­me­ria na pos­ky­to­va­nie fixných slu­žieb na Slo­ven­sku.
26.03.2015 / Redakcia / 865 čítaní (0)
 
Te­le­kom od­štar­to­val pred­pre­daj Sam­sung GA­LAXY S6 a GA­LAXY S6 ed­ge

Pres­ne me­siac pred štar­tom pre­da­ja Sam­sung GA­LAXY S6 a Sam­sung GA­LAXY S6 ed­ge Te­le­kom uvá­dza pred­pre­daj na dvo­ji­cu vlaj­ko­vých lo­dí pred­sta­ve­ných na Mo­bi­le World Con­gres­se v Bar­ce­lo­ne.

19.03.2015 / Redakcia / 798 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter