Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Telekomunikácie

Prís­tup ope­rá­to­rov k pok­rý­va­niu di­aľ­nic je pod­ľa RÚ vlaž­ný
K pok­ry­tiu prob­le­ma­tic­kých úse­kov di­aľ­nic a rých­los­tných ko­mu­ni­ká­cií sig­ná­lom mo­bil­ných prís­tu­po­vých sie­tí sa ope­rá­to­ri pod­ľa Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) sta­va­jú vlaž­ne.
28.08.2015 / Redakcia / 169 čítaní (0)
 
Slo­vá­ci sa naj­viac pri­pá­ja­li na inter­net cez Slo­vak Te­le­kom
Naj­väč­ším pos­ky­to­va­te­ľom pev­né­ho ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho inter­ne­tu na Slo­ven­sku bo­la ku kon­cu mi­nu­lé­ho ro­ka spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom, a. s. Vy­plý­va to z úda­jov, kto­ré te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri pos­kyt­li Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ).
21.08.2015 / Redakcia / 209 čítaní (0)
 
Vi­deo: Stra­té­gia Oran­ge pri bu­do­va­ní 4G sie­tí
Roz­ho­vor s Iva­nom Go­lia­nom, ria­di­te­ľom úse­ku in­for­mač­ných sys­té­mov a sie­tí a zá­stup­com ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Oran­ge Slo­ven­sko o bu­do­va­ní ich 4G sie­te, stra­té­gii, cie­ľoch a plá­noch Oran­ge v tej­to ob­las­ti.
10.08.2015 / Redakcia PC REVUE / 446 čítaní (0)
 
Pries­kum: Naj­rý­chlej­šiu 3G aj 4G sieť na Slo­ven­sku má Oran­ge
Potvr­dil to ne­zá­vis­lý in­šti­tút P3 Com­mu­ni­ca­tion z Ne­mec­ka, kto­rý pra­vi­del­ne us­ku­toč­ňu­je me­ra­nia mo­bil­ných sie­tí v Euró­pe.
07.08.2015 / Redakcia / 374 čítaní (0)
 
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných SIM ka­riet do­siah­la v jú­ni 122,79 %
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných slu­žieb do­siah­la v dru­hom kvar­tá­li toh­to ro­ka 122,79 %, v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní sa tak zvý­ši­la o 2,83 per­cen­tuál­ne­ho bo­du.
07.08.2015 / Redakcia / 137 čítaní (0)
 
Slo­vá­ci naj­čas­tej­šie v prí­pa­de príj­mu TV vy­sie­la­nia pla­tia za sa­te­lit
Naj­viac vy­uží­va­ným pla­te­ným spô­so­bom príj­mu te­le­víz­ne­ho a roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia je sa­te­lit.
06.08.2015 / Redakcia / 413 čítaní (0)
 
Te­le­kom už umož­ňu­je na­ku­po­vať na kre­dit ale­bo pau­šál aj ap­ky a iný to­var
Te­le­kom roz­ši­ru­je služ­bu T-plat­ba, kto­rá pred­sta­vu­je rých­ly a bez­peč­ný spô­sob, ako uh­rá­dzať di­gi­tál­ny ob­sah.
24.07.2015 / Redakcia / 275 čítaní (0)
 
RÚ tes­tu­je ná­rod­ný roa­ming, skú­ma pot­re­bu re­gu­lá­cie
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) po­su­dzu­je, či na veľ­koob­chod­nom tr­hu ná­rod­né­ho roa­min­gu je pot­reb­ná re­gu­lá­cia do bu­dúc­na (ex an­te).
23.07.2015 / Redakcia / 165 čítaní (0)
 
Blí­ži sa ko­niec SIM ka­riet. Bu­dú­ce te­le­fó­ny bu­dú pou­ží­vať či­py e-SIM
Bu­dú­ce smar­tfó­ny vraj ne­bu­dú pot­re­bo­vať fy­zic­ké SIM kar­ty. Pod­ľa sprá­vy uve­rej­ne­nej vo Fi­nan­cial Ti­mes App­le a Sam­sung ve­dú „pok­ro­či­lé" roz­ho­vo­ry s naj­výz­nam­nej­ší­mi te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi ope­rá­tor­mi.
22.07.2015 / Redakcia / 2634 čítaní (0)
 
Poz­ná­me ví­ťa­za sú­ťa­že vý­vo­já­rov. Kam­paň za 30 000 € vy­hral star­tup Pro­fi­tUp
Te­le­kom vy­hlá­sil ví­ťa­za dru­hé­ho roč­ní­ka sú­ťa­že Sieň slá­vy biz­ni­su, me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­že pre ino­va­tív­nych vý­vo­já­rov pre­bie­ha­jú­cej v Čes­kej re­pub­li­ke, Ra­kús­ku, Chor­vát­sku, Ne­mec­ku, Gréc­ku, Ma­ce­dón­sku, Ru­mun­sku a na Slo­ven­sku.
08.07.2015 / Redakcia / 535 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Video: Pozrite sa na nový hoverboard Lexus Slide v akcii. Vie jazdiť aj nad vodou. (1 prís­pev­kov)
jeanniera18: Ribald pictures blog http://exgirlfriend.net.erolove.in/?dignity-adrianna sex videos gratis u tube sex live mom having sex video's olnine ho...
 
Windows 10 IoT Core je už dostupný pre Raspberry Pi 2 a MinnowBoard Max (3 prís­pev­kov)
Naleśniki: Witam Zobaczył by ktoś to wideo? https://youtube.com/watch?v=a_U-rh7blLQ - feromony męskie
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter