Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

TOP

Top správa Ko­men­tár: „Sto­ry“ so zá­siel­kou na­vi­gá­to­ra. Sme nao­zaj v EÚ?
Do re­dak­čnej poš­ty sme dos­ta­li prís­pe­vok od nez­ná­me­ho auto­ra, kto­rý sto­jí za pre­čí­ta­nie a za­mys­le­nie sa kom­pe­ten­tných.
21.10.2014 / biznis / Redakcia / 2462 čítaní 0
 
Top správa Slo­ven­ský star­tup Exca­li­bur vy­hral pres­tíž­nu sú­ťaž s rie­še­ním na ove­ro­va­nia iden­ti­ty v inter­ne­te ve­cí.

Spo­loč­nosť Exca­li­bur sa s bez­peč­nos­tným rie­še­ním, kto­ré umož­ní roz­ší­re­nie inter­ne­tu všet­ké­ho, sta­la jed­ným zo šty­roch glo­bál­nych ví­ťa­zov sú­ťa­že Cis­co IoT (Inter­net of Things) Se­cu­ri­ty Grand Challen­ge.

20.10.2014 / Startupy / Redakcia / 1180 čítaní 0
 
Top správa 8 tech­no­lo­gic­kých mý­tov, kto­rým by ste ma­li pres­tať ve­riť
Na­priek to­mu, že smar­tfó­ny či no­te­boo­ky pou­ží­va­me kaž­do­den­ne, exis­tu­je oko­lo nich eš­te ve­ľa ne­vy­jas­ne­ných otá­zok.
10.10.2014 / technológie / Redakcia / 7652 čítaní 0
 
Top správa Všet­ko je na­ko­niec inak. Pred­sta­vu­je­me Win­dows 10
Po­le­mi­ka o de­fi­ni­tív­nom náz­ve no­vej ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows, kto­rá bo­la zná­ma pod kó­do­vým ozna­če­ním Thres­hold, vr­cho­li­la do­kon­ca aj nie­koľ­ko mi­nút pred za­ča­tím tla­čo­vej kon­fe­ren­cie Mic­ro­sof­tu v San Fran­cis­cu.
01.10.2014 / softvér / Ľuboslav Lacko / 3457 čítaní 0
 
Top správa Lib­reOf­fi­ce má šty­ri ro­ky. Kam sme­ru­je a ako pre­bie­ha je­ho vý­voj?
V ne­de­ľu 28. sep­tem­bra 2014 os­lá­vil svo­je štvr­té na­ro­de­ni­ny kan­ce­lár­sky ba­lík Lib­reOf­fi­ce.
01.10.2014 / softvér / Redakcia / 1726 čítaní 0
 
Top správa Roz­ho­vor: Dr. Truong Gia Binh: „Mla­dí ľu­dia by ma­li štu­do­vať IT“
Na Slo­ven­sko vstu­pu­je spo­loč­nosť FPT Software, kto­rá sa spá­ja so spo­loč­nos­ťou RWE IT Slo­va­kia, aby bo­li na tr­hu eš­te efek­tív­nej­šie.
24.09.2014 / 9-10/2014 / Infoware / 321 čítaní 0
 
Top správa Ke­dy na tvor­bu webu vy­užiť služ­by štu­den­ta a ke­dy fir­mu
Ča­sy, keď vy­tvo­riť kva­lit­ný a pro­fe­sio­nál­ny web ve­de­lo len pár vy­vo­le­ných, sú ne­náv­rat­ne preč. Dnes má zá­ujem­ca o vy­tvo­re­nie webu v pod­sta­te ne­ko­neč­né množ­stvo spô­so­bov, ako ta­ký­to pro­jekt zreali­zo­vať.
12.09.2014 / články infoware / Redakcia Infoware / 1562 čítaní 0
 
Top správa Vlož­ky do to­pá­nok Di­git­so­le mož­no vy­hrie­vať po­mo­cou smar­tfó­no­vej ap­li­ká­cie
Zdá sa, že mož­nos­ti ov­lá­da­nia kaž­do­den­ných pred­me­tov smar­tfó­no­vý­mi ap­li­ká­cia­mi sú vskut­ku ne­vy­čer­pa­teľ­né.
10.09.2014 / technológie / Redakcia / 621 čítaní 0
 
Top správa Ved­ci naš­li spô­sob, ako ulo­žiť 1000 TB na kla­sic­ké CD mé­dium
Ved­ci hľa­da­jú no­vé spô­so­by ako dá­ta efek­tív­ne zá­lo­ho­vať a expe­ri­men­tu­jú aj s exis­tu­jú­ci­mi op­tic­ký­mi mé­dia­mi.
09.09.2014 / technológie / Roman Kadlec / 4663 čítaní 0
 
Top správa Ako ušet­riť IT nák­la­dy po­mo­cou tech­no­ló­gie big da­ta
V dneš­nej in­for­mač­nej do­be nás dá­ta spre­vá­dza­jú na kaž­dom kro­ku a stá­va­me sa sved­ka­mi ob­rov­skej dá­to­vej expló­zie.
26.08.2014 / 1-2/2014 / Redakcia Infoware / 1097 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter