Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 

TOP

Top správa ŠTVOR­KA – no­vý slo­ven­ský mo­bil­ný ope­rá­tor bu­de po­nú­kať všet­ko za 4 cen­ty aj v rám­ci EÚ
Aj na­priek to­mu, že mno­hým sa zda­li fá­my o vzni­ku no­vé­ho mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra ne­reál­ne, v ne­de­ľu 4.10.2015 o 14:44 na štvr­tom pos­cho­dí v pries­to­roch hlav­nej poš­ty v Bra­tis­la­ve ozná­mil ge­ne­rál­ny ria­di­teľ slo­ven­skej poš­ty vznik "Štvor­ky".
05.10.2015 / telekomunikácie / Redakcia / 3092 čítaní 0
 
Top správa WUDO – kla­dy i zá­po­ry no­vé­ho sťa­ho­va­nia ak­tua­li­zá­cií na Win­dows 10
Bez­chyb­ný sof­tvér neexis­tu­je a vô­bec ne­zá­le­ží na tom, či ide o kom­plex­ný sys­tém ale­bo špe­cia­li­zo­va­nú jed­noú­če­lo­vú ap­li­ká­ciu.
21.09.2015 / softvér / Redakcia / 2871 čítaní 0
 
Top správa Elek­tro­mo­bil Porsche val­cu­je kon­ku­ren­ciu. Mis­sion E sa na­bi­je za 15 mi­nút na 80 % ka­pa­ci­ty
Auto­mo­bil­ka Porsche pred­sta­vi­la v tých­to dňoch svo­ju no­vin­ku Mis­sion E. Ide o štvor­miest­ny elek­tro­mo­bil s veľ­mi prep­ra­co­va­ným fu­tu­ris­tic­kým di­zaj­nom, kto­rý je pod­ľa vy­jad­re­nia vý­rob­cu ur­če­ný na di­aľ­ko­vú jaz­du.
18.09.2015 / technológie / Redakcia / 3928 čítaní 0
 
Top správa No­vý Zo­ner Pho­to Stu­dio18 pri­ná­ša mož­nosť ne­deš­truk­tív­nych úp­rav fo­tog­ra­fií
No­vá ver­zia v na­šich kon­či­nách veľ­mi po­pu­lár­ne­ho edi­to­ra na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií pri­ná­ša ok­rem zjed­no­du­še­nia ov­lá­da­nia.
16.09.2015 / softvér / Ľuboslav Lacko / 687 čítaní 0
 
Top správa Kon­špi­rá­cie: Win­dows 10 je vraj kon­co­vý ter­mi­nál zbie­ra­jú­ci všet­ky úda­je o pou­ži­va­te­ľo­vi

Prí­chod Win­dows 10 vy­vo­lal znač­né zne­po­ko­je­nie, ob­ja­vi­li sa to­tiž in­for­má­cie o do­tie­ra­vom a špio­náž­nom cha­rak­te­re sys­té­mu.

08.09.2015 / softvér / Redakcia / 3620 čítaní 0
 
Top správa Ako zis­tiť, kto si pre­ze­rá váš pro­fil na Fa­ce­boo­ku?

Ur­či­te ste sa aj vy stret­li s rôz­ny­mi ap­li­ká­cia­mi, kto­ré by vám, ako uží­va­te­ľo­vi Fa­ce­boo­ku, zob­ra­zi­li zoz­nam pria­te­ľov, kto­rí si pre­ze­ra­jú váš fa­ce­boo­ko­vý pro­fil.

07.09.2015 / bezpečnosť / Redakcia / 2694 čítaní 0
 
Top správa Ved­ci pred­sta­vi­li kon­cept fun­kčné­ho fúz­ne­ho reak­to­ra. Ko­neč­ne bu­de dos­ta­tok bez­peč­nej ener­gie?
Ved­ci z Mas­sa­chu­set­tské­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­šti­tú­tu (MIT) pred­sta­vi­li kon­cept fúz­ne­ho reak­to­ra ši­ro­ké­ho 6,6 met­ra, kto­rý by pod­ľa ich vy­jad­re­nia mo­hol pos­kyt­núť elek­tri­nu zhru­ba pre 100 000 ľu­dí.
17.08.2015 / výskum / Redakcia / 4679 čítaní 0
 
Top správa 12 ve­cí, kto­ré po­chá­dza­jú z ves­mír­ne­ho vý­sku­mu NA­SA a pou­ží­va­me ich kaž­dý deň
Keď sa po­vie NA­SA, auto­ma­tic­ky si spo­me­nie­me na ves­mír­ny prog­ram USA, koz­mic­ké lo­de a sa­te­li­ty. Exis­tu­je však ve­ľa ve­cí, kto­ré pou­ží­va­me v bež­nom ži­vo­te a ani ne­tu­ší­me, že za ne vďa­čí­me NA­SA a jej par­tne­rom.
17.08.2015 / technológie / Redakcia / 4869 čítaní 0
 
Top správa Bra­zíl­čan vy­vi­nul mo­tor­ku, kto­rá jaz­dí na vo­du
Bra­zíl­čan Ri­car­do Aze­ve­do zo Sao Pau­la ne­dáv­no pred­vie­dol sku­toč­ný zá­zrak na ko­le­sách - mo­tor­ku T Power H20, kto­rá vraj na li­ter vo­dy prej­de 500 km.
14.08.2015 / technológie / Redakcia / 5698 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

HummingBoard-Gate – minipočítač pre IoT so 150 modulmi len za 50 dolárov (14 prís­pev­kov)
clarissalw2: My gay pictures http://blackgay.net.erolove.in/?profile.giovanni gay tshirts mitch hewer gay meet gay men gay statistics gay personal ads
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter