Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

TOP

Top správa Vlož­ky do to­pá­nok Di­git­so­le mož­no vy­hrie­vať po­mo­cou smar­tfó­no­vej ap­li­ká­cie
Zdá sa, že mož­nos­ti ov­lá­da­nia kaž­do­den­ných pred­me­tov smar­tfó­no­vý­mi ap­li­ká­cia­mi sú vskut­ku ne­vy­čer­pa­teľ­né.
10.09.2014 / technológie / Redakcia / 566 čítaní 0
 
Top správa Ako ušet­riť IT nák­la­dy po­mo­cou tech­no­ló­gie big da­ta
V dneš­nej in­for­mač­nej do­be nás dá­ta spre­vá­dza­jú na kaž­dom kro­ku a stá­va­me sa sved­ka­mi ob­rov­skej dá­to­vej expló­zie.
26.08.2014 / 1-2/2014 / Redakcia Infoware / 1001 čítaní 0
 
Top správa Vlá­dy mô­žu ší­riť mal­vér cez vi­deá na YouTu­be
Ve­ľa inak dob­re in­for­mo­va­ných ľu­dí si mys­lí, že na to, aby sa niek­to na­bú­ral do ich po­čí­ta­ča, sa mu­sia do­pus­tiť ne­ja­kej chy­by či neo­patr­nos­ti, napr. klik­núť na in­fi­ko­va­nú e-mai­lo­vú príl­ohu či nav­ští­viť škod­li­vú webo­vú strán­ku.
21.08.2014 / bezpečnosť / Redakcia / 1722 čítaní 0
 
Top správa Tvor­ba IT stra­té­gie nie je pre kon­zul­tan­tov

IT stra­té­gia vzni­ká v pod­sta­te dvo­ma spô­sob­mi. Buď IT ma­naž­ment po­ve­rí exter­nú kon­zul­tač­nú fir­mu, ale­bo sa tej­to úlo­hy cho­pí sám.

20.08.2014 / články infoware / Redakcia Infoware / 891 čítaní 0
 
Top správa In­te­li­gent­ný rou­ter pre ro­di­ny. De­ti od­me­ní za štú­dium či do­má­ce prá­ce prís­tu­pom na inter­net
Ame­ric­ké de­ti trá­via pod­ľa pries­ku­mu Na­tio­nal In­sti­tu­tes of Health den­ne 5 až 7 ho­dín pri ob­ra­zov­ke, či už ide o te­le­ví­zor, po­čí­tač, ale­bo ďal­šie za­ria­de­nia.
13.08.2014 / hardvér / Redakcia / 1224 čítaní 0
 
Top správa Jed­no­du­chá ap­li­ká­cia mi­ni­Lock umož­ní kaž­dé­mu za­šif­ro­vať čo­koľ­vek
Šif­ro­va­nie je ťaž­ké. Keď chcel Edward Snowden ko­mu­ni­ko­vať s pub­li­cis­tom Glen­nom Greenwal­dom pros­tred­níc­tvom šif­ro­va­ných e-mai­lov.
11.08.2014 / softvér / Redakcia / 2849 čítaní 0
 
Top správa Té­ma na že­la­nie: Zá­kla­dy prá­ce so zr­kad­lov­kou, 2. časť
Pred­chá­dza­jú­ca časť náš­ho člán­ku o fo­te­ní so zr­kad­lov­kou vás evi­den­tne za­uja­la. V tom­to voľ­nom pok­ra­čo­va­ní vy­chá­dza­me aj z otá­zok, kto­ré sme od vás na tú­to té­mu dos­ta­li.
06.08.2014 / články pcrevue / Ondrej Macko / 3063 čítaní 0
 
Top správa CallIn­spec­tor­Mo­bi­le
Sle­do­va­nie svo­jej spot­re­by me­sač­né­ho pau­šá­lu je jed­nou z čin­nos­tí, kto­rú si pou­ží­va­te­lia neus­tá­le strá­žia.
04.08.2014 / články pcrevue / Michal Reiter / 361 čítaní 0
 
Top správa Ako je to s údaj­ný­mi za­dný­mi vrát­ka­mi v sof­tvé­ri Mic­ro­sof­tu?
Scott Char­ney, je­den z naj­vyš­ších pred­sta­vi­te­ľov bez­peč­nos­tné­ho od­de­le­nia Mic­ro­sof­tu, pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi vy­hlá­sil, že vlá­da nik­dy ne­po­žia­da­la spo­loč­nosť o in­šta­lo­va­nie za­dných vrá­tok do jej pro­duk­tov.
31.07.2014 / softvér / Redakcia / 2066 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter