Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

TOP

Top správa Bez­sta­ros­tne zdie­ľaj dnes, ľu­tuj za­jtra
Fe­no­mén so­ciál­nych sie­tí sa vý­raz­nou mie­rou po­die­ľa na sú­čas­nej po­do­be inter­ne­tu. V mi­nu­los­ti za­uží­va­ný prin­cíp „on-li­ne iden­ti­ty“ sa čo­raz viac vy­trá­ca. 
05.12.2014 / články pcrevue / František Urban / 1318 čítaní 0
 
Top správa Fa­ce­book od ja­nuá­ra me­ní svo­je zá­sa­dy ochra­ny súk­ro­mia. Nao­zaj bu­de pre­dá­vať na­še fot­ky?
Fa­ce­book ak­tua­li­zu­je svo­je zá­sa­dy ochra­ny osob­ných úda­jov a chce dať pou­ží­va­te­ľom k dis­po­zí­cii nás­tro­je, kto­ré im umož­nia od­hlá­siť sa z ur­či­tých dru­hov rek­la­my.
05.12.2014 / internet / Redakcia / 2402 čítaní 0
 
Top správa Pre­čo prog­ra­má­to­ri ra­di pra­cu­jú v no­ci? Vy­svet­le­nie vás mož­no prek­va­pí.
Vra­ví sa, že prog­ra­má­to­ri sú stro­je, kto­ré me­nia ko­feín na kód. A nao­zaj, ak sa spý­ta­te prog­ra­má­to­ra, ke­dy sa mu pra­cu­je naj­lep­šie, dos­ta­ne­te oby­čaj­ne od­po­veď, že v no­ci.
28.11.2014 / biznis / Redakcia / 12246 čítaní 0
 
Top správa In­te­li­gen­tné žia­rov­ky BeOn od­stra­šia zlo­de­jov. Net­re­ba ich ani prog­ra­mo­vať.

Žia­rov­ky BeOn na pr­vý poh­ľad vy­ze­ra­jú ako os­tat­né LED žia­rov­ky na tr­hu, ale ok­rem ener­ge­tic­kej ús­por­nos­ti ma­jú ďal­šie za­ují­ma­vé vlas­tnos­ti.

18.11.2014 / technológie / Redakcia / 2616 čítaní 0
 
Top správa No­vá so­ciál­na sieť Tsu vám bu­de za pou­ží­va­nie pla­tiť. Roz­dá až 90 % svo­jich príj­mov.
No­vá so­ciál­na sieť Tsu bo­la spus­te­ná pred nie­koľ­ký­mi týž­dňa­mi hlav­ne vďa­ka fi­nan­čnej pod­po­re in­ves­tič­né­ho fon­du San­cus Ca­pi­tal Pri­ve, kto­rý do nej vlo­žil 7 mi­lió­nov do­lá­rov.
07.11.2014 / internet / Redakcia / 3631 čítaní 0
 
Top správa BLO­GY: Keď už ani WD-40 nes­ta­čí...
Na ho­ri­zon­te bu­dú­cich uda­los­tí sa čr­ta­jú kon­tú­ry via­ce­rých me­gap­rob­lé­mov, kto­rým ľud­stvo mô­že če­liť už o pár ro­kov či de­sať­ro­čí. Ich živ­nou pô­dou sú tech­no­lo­gic­ké ob­las­ti, kto­ré ak­tuál­ne za­zna­me­ná­va­jú mi­mo­riad­ne rých­ly vý­voj a te­šia sa aj zá­uj­mu ve­rej­nos­ti.
07.11.2014 / biznis / Martin Drobny / 2829 čítaní 0
 
Top správa Ná­zor: Pre­chá­dza­me z iOS na An­droid. Čo sa mi na An­droi­de pá­či a čo mi pre­ká­ža
Ko­le­ga Jo­zef Or­go­náš v pred­chá­dza­jú­com vy­da­ní pí­sal o je­ho (bez)bo­les­tnom pre­cho­de z An­droi­du na iP­ho­ne.
04.11.2014 / články pcrevue / Roman Kadlec / 2869 čítaní 0
 
Top správa Ko­men­tár: „Sto­ry“ so zá­siel­kou na­vi­gá­to­ra. Sme nao­zaj v EÚ?
Do re­dak­čnej poš­ty sme dos­ta­li prís­pe­vok od nez­ná­me­ho auto­ra, kto­rý sto­jí za pre­čí­ta­nie a za­mys­le­nie sa kom­pe­ten­tných.
21.10.2014 / biznis / Redakcia / 2913 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

BLOGY: Aby sa z internetu nestal Skynet (1 prís­pev­kov)
Vladko: No, tak už nám chýba len ten Prvý a Tretí. . . . . .
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter