Kalendár podujatí

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
 

TOP

Top správa Ko­men­tár: Win­dows 10 za­dar­mo? Mic­ro­soft vie, že na tom za­ro­bí
Red­mon­dský sof­tvé­ro­vý gi­gant 21. ja­nuá­ra ofi­ciál­ne potvr­dil in­for­má­ciu, o kto­rej sa špe­ku­lo­va­lo už dl­hší čas. Chys­ta­ný Win­dows 10, bu­de k dis­po­zí­cii pre sú­čas­ných ma­ji­te­ľov Win­dows 7 a Win­dows 8.x za­dar­mo.
23.01.2015 / softvér / Albert Ryba / 2462 čítaní 0
 
Top správa Aké spo­ľah­li­vé sú bež­né pev­né dis­ky? Kto­rej znač­ke sa rad­šej vy­hnúť?
Backbla­ze, pos­ky­to­va­teľ úlož­ných slu­žieb, v ja­nuá­ri toh­to ro­ka zve­rej­nil in­for­má­cie o po­ru­cho­vos­ti spot­re­bi­teľ­ských dis­kov, kto­ré pou­ží­va vo svo­jom dá­to­vom cen­tre.
20.01.2015 / hardvér / Lucas Mearian / 4040 čítaní 0
 
Top správa Roz­ho­vor: Stra­tos­fé­ric­ké ba­ló­ny s elek­tro­ni­kou Ma­de in Slo­va­kia
Is­te si pa­mä­tá­te, keď Fe­lix Baum­gar­tner sko­čil z hra­ni­ce ves­mí­ru. Do tej­to vý­šky sa však dos­tá­va­jú aj ba­ló­ny spo­lu s elek­tro­ni­kou, kto­ré vzni­ka­jú na Slo­ven­sku.
19.01.2015 / články pcrevue / Macko Ondrej / 808 čítaní 0
 
Top správa CES: 3D tla­čia­reň Voxel8 vy­tla­čí kom­plet­nú kvad­ro­kop­té­ru vrá­ta­ne elek­tro­ni­ky
3D tla­čiar­ne sú čo­raz roz­ší­re­nej­šie, ich ce­na kle­sá a stá­va­jú sa dos­tup­ný­mi aj pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov.
15.01.2015 / hardvér / Redakcia / 2620 čítaní 0
 
Top správa CES: Elek­tro­nic­ké ob­kla­dač­ky zme­nia far­bu ste­ny v mies­tnos­ti na po­žia­da­nie
Spo­loč­nosť E Ink, vý­rob­ca elek­tro­nic­ké­ho pa­pie­ra, pre­sú­va svo­ju tech­no­ló­giu z ma­lých dis­ple­jov na ste­ny bu­dov.
14.01.2015 / technológie / Redakcia / 647 čítaní 0
 
Top správa SÚŤAŽ: Vy­hraj­te li­mi­to­va­nú edí­ciu kon­zo­ly PlayS­ta­tion 4
Vy­hraj­te So­ny PS4 v exklu­zív­nom di­zaj­ne. Sta­čí správ­ne zod­po­ve­dať 5 sú­ťaž­ných otá­zok a mať šťas­tie pri žre­bo­va­ní. Otáz­ky sú ná­roč­nej­šie, av­šak ce­na je nao­zaj exklu­zív­na.
13.01.2015 / články pcrevue / Redakcia PC REVUE / 2696 čítaní
 
Top správa AKO SA VÁM PÁČI TO­TO VY­DA­NIE PC RE­VUE?
Ozná­mkuj­te ak­tuál­ne vy­da­nie PC RE­VUE. Hod­noť­te tak, ako v ško­le. Za va­še znám­ko­va­nie vás od­me­ní­me pek­ný­mi ce­na­mi! Po­te­ší­me sa aj slov­né­mu hod­no­te­niu náš­ho ma­ga­zí­nu.
07.01.2015 / Súťaže / Redakcia PC REVUE / 170 čítaní
 
Top správa Vďa­ka zá­zna­mu ces­ty sa bu­deš cí­tiť bez­peč­ne. Čo by ma­la ve­dieť ka­me­ra do au­ta?

No­vý fe­no­mén, kto­rý je na slo­ven­ských ces­tách čo­raz čas­tej­šie, je vy­uží­va­nie za­ria­de­ní pre vi­deo­záz­nam. 

07.01.2015 / produkty / Redakcia / 1846 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Vedci vyrobia parazitických robotov. Očistia vzduch od CO2 a nocovať budú na bilbordoch (1 prís­pev­kov)
joxgdafsyt: prada 新作,http://www.stoutspub.com/preview/event.cfm?tid=685,0,0,0,0,0,0,,0,false ...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter