Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

TOP

Top správa Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du

Šikov­nú fľa­šu Fon­tus navr­hol ra­kús­ky prie­my­sel­ný di­zaj­nér Kris­tof Re­te­zá a jej vý­ni­moč­nosť spo­čí­va v tom, že do­ká­že pre­me­niť vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du.

04.02.2016 / výskum / Redakcia / 1783 čítaní 0
 
Top správa Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Pre­zi­dent An­drej Kis­ka za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku s náz­vom ve­rej­naob­jed­nav­ka.sk, kto­rú spúš­ťa ako ob­čan Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Ako pre mé­diá uvie­dol, je pot­reb­né vy­tvo­riť jed­noz­nač­nú ve­rej­nú ob­jed­náv­ku, aby po­li­ti­ci cí­ti­li tlak a rie­ši­li ve­ci, kto­ré rie­šiť tre­ba.
03.02.2016 / internet / Redakcia / 769 čítaní 0
 
Top správa Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jad­ro­vých zbra­niach ho­vo­rí zväč­ša v ne­ga­tí­vom svet­le, ved­ci v nich pa­ra­doxne vi­dia efek­tív­ny spô­sob na zá­chra­nu Ze­me pred prí­pad­nou hroz­bou.
29.01.2016 / bezpečnosť / Redakcia / 1408 čítaní 0
 
Top správa Loon Cop­ter: Dron, kto­rý vie lie­tať aj po­tá­pať sa
Na tr­hu je už ve­ľa lie­ta­jú­cich dro­nov aj ro­bo­tov fun­gu­jú­cich pod vo­dou, no za­ria­de­nia, kto­ré sú rov­na­ko ši­kov­né vo vzdu­chu aj pod vo­dou, sú ove­ľa vzác­nej­šie.
29.01.2016 / technológie / Redakcia / 863 čítaní 0
 
Top správa Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chy­tiť ne­ja­kú cho­ro­bu na pa­lu­be lie­tad­la nie je nič prí­jem­né. Pri­tom mno­hé ví­ru­sy ne­bez­peč­ných cho­rôb, ako je napr. SARS či vtá­čia chríp­ka, sa v ne­dáv­nej mi­nu­los­ti ší­ri­li po sve­te prá­ve pros­tred­níc­tvom lie­ta­diel.
27.01.2016 / bezpečnosť / Redakcia / 1624 čítaní 0
 
Top správa Ce­lý web v hla­ve. Náš mo­zog do­ká­že ulo­žiť 10-krát viac in­for­má­cií, ako sa do­te­raz mys­le­lo

No­vý vý­skum uka­zu­je, že pa­mä­ťo­vá ka­pa­ci­ta moz­gu je de­sať­krát vy­ššia, ako sa pô­vod­ne pred­pok­la­da­lo. To zna­me­ná, že je v rá­de pe­ta­baj­tu, čo je pod­ľa ved­cov blíz­ko roz­sa­hu World Wide Webu.

27.01.2016 / výskum / Redakcia / 1539 čítaní 0
 
Top správa Dro­ny Me­ga­cop­ter sa za­pí­sa­li do Guin­nes­so­vej kni­hy re­kor­dov. Unies­li zá­ťaž 61 kg
Plá­ny vy­užiť na do­ru­čo­va­nie zá­sie­lok kvad­ro­kop­té­ry pred­sta­vi­lo už via­ce­ro fi­riem. Na­pos­pol však iš­lo o ma­lé ba­líč­ky. No moh­li by dro­ny zvlád­nuť aj prep­ra­vu ťaž­ších ba­lí­kov, prí­pad­ne osôb?
27.01.2016 / technológie / Redakcia / 827 čítaní 0
 
Top správa Tvor­ca Ja­vaS­crip­tu pra­cu­je na no­vom webo­vom pre­hlia­da­či. Rek­la­my v ňom nah­ra­dia rek­la­my
Bren­dan Eich, tvor­ca prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka Ja­vaS­cript a bý­va­lý ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Mo­zil­la, pra­cu­je na nie­čom no­vom - webo­vom pre­hlia­da­či, kto­rý bu­de blo­ko­vať rek­la­my a zá­ro­veň umož­ní vy­da­va­te­ľom za­rá­bať pe­nia­ze.
26.01.2016 / softvér / Redakcia / 1469 čítaní 0
 
Top správa MXIII-G TV Box: Strea­mo­va­nie ap­li­ká­cií na te­le­ví­zo­re
MXIII-G TV Box je strea­min­go­vý box, kto­rý vám umož­ní spus­tiť akú­koľ­vek ap­li­ká­ciu ur­če­nú pre plat­for­mu An­droid na va­šom te­le­ví­zo­re.
26.01.2016 / hardvér / Redakcia / 658 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter