Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

TOP

Top správa V Ore­go­ne pre­vádz­ku­jú elek­trá­reň vo vo­do­vod­nom pot­ru­bí
Mes­tským vo­do­vod­ným pot­ru­bím je vy­ba­ve­ná väč­ši­na miest. Vo­da z ne­ho slú­ži na rôz­ne úče­ly. No v ore­gon­skom Portlan­de priš­li so za­ují­ma­vou my­šlien­kou.
26.02.2015 / technológie / Redakcia / 2068 čítaní 0
 
Top správa Na Al­za.sk sa dá na­kú­piť za cu­dzie pe­nia­ze. Blo­ger zve­rej­nil ná­vod, ako na to
Čech Petr Sou­kup pí­še blog o zá­ku­li­sí e-sho­pov. V tých­to dňoch sa za­me­ral na e-sho­py bez HTTPS a zá­važ­ný bez­peč­nost­ný prob­lém tý­ka­jú­ci sa zneu­ži­tia in­for­má­cií na strán­kach.
25.02.2015 / internet / Redakcia / 5540 čítaní 0
 
 
Top správa Pok­ry­tie pries­to­ru sig­ná­lom Wi-Fi si mô­že­te zma­po­vať do 3D mo­de­lu
Ved­ci dáv­nej­šie pre­zen­to­va­li me­tó­du, kto­rá umož­ňu­je zma­po­vať pok­ry­tie Wi-Fi sig­ná­lom v dvoch roz­me­roch. Je­den ši­kov­ný pou­ží­va­teľ, kto­rý vy­stu­pu­je na por­tá­li YouTu­be pod pre­zýv­kou CNLohr.
25.02.2015 / technológie / Roman Kadlec / 1517 čítaní 0
 
Top správa Guar­dBot – ro­bo­tic­ký pries­kum­ník v tva­re lop­ty prej­de kaž­dý te­rén. Pô­vod­ne mal ísť na Mars

Ame­ric­ké ná­mor­níc­tvo v sú­čas­nos­ti tes­tu­je gu­ľo­vi­té­ho ro­bo­ta, kto­rý sa mô­že ko­tú­ľať po ze­mi, ale aj plá­vať vo vo­de a vy­ko­ná­vať pries­kum pre oz­bro­je­né si­ly.

23.02.2015 / technológie / Redakcia / 1382 čítaní 0
 
Top správa Slo­ven­ská ap­li­ká­cia Wake­sApp: Pr­vý reál­ny to-do mes­sen­ger a to-do chat na sve­te
Ak čas­to za­bú­da­te na dô­le­ži­té ve­ci, mož­no vám po­mô­že ap­li­ká­cia, na kto­rej pra­cu­je tím slo­ven­ských vý­vo­já­rov. Wake­sApp pos­lú­ži ako náh­ra­da za ka­len­dár aj SMS.
20.02.2015 / softvér / Redakcia / 3208 čítaní 0
 
Top správa Sen high-tech hu­dob­ní­kov: Elek­tric­ké pia­no Sea­board Grand so zvu­kom bu­dúc­nos­ti
Ro­land Lamb, ab­sol­vent lon­dýn­skej Royal Colle­ge of Arts, kto­rý vy­štu­do­val aj sanskrit a kla­sic­kú čín­sku fi­lo­zo­fiu na Har­var­de, pra­cu­je už šty­ri ro­ky na ino­vo­va­nej ver­zii klá­ves­ni­ce kla­ví­ra.
20.02.2015 / hardvér / Redakcia / 1481 čítaní 6
 
Top správa Zme­nou je­di­né­ho bi­tu bo­lo mož­né obísť ochra­nu vo všet­kých ver­ziách Win­dows
Je­den z bez­peč­nos­tných bulle­ti­nov vy­da­ných spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft rie­ši zra­ni­teľ­nosť, kto­rá mô­že byť zneu­ži­tá na obí­de­nie bez­peč­nos­tných opat­re­ní v sys­té­me Win­dows, a to úp­ra­vou je­di­né­ho bi­tu.
18.02.2015 / bezpečnosť / Redakcia / 3203 čítaní 0
 
 
Top správa Pr­vý do­má­ci bez­peč­nost­ný ro­bot iCam­PRO FHD
Spo­loč­nosť Ama­ryllo pred­sta­vi­la na veľtr­hu CES svo­ju no­vú do­hlia­da­ciu ka­me­ru iCam­PRO FHD, kto­rá zís­ka­la oce­ne­nie za ino­vá­ciu.
16.02.2015 / technológie / Redakcia / 692 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Sen high-tech hudobníkov: Elektrické piano Seaboard Grand so zvukom budúcnosti (6 prís­pev­kov)
dwayneby11: Spontánna shemale fotky http://shemales.blogporn.in/?page.kellie   Shamal transexuals video shemal.com transexuals sex videa shemail sex klip
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter