Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

TOP

Top správa Ved­ci pred­sta­vi­li kon­cept fun­kčné­ho fúz­ne­ho reak­to­ra. Ko­neč­ne bu­de dos­ta­tok bez­peč­nej ener­gie?
Ved­ci z Mas­sa­chu­set­tské­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­šti­tú­tu (MIT) pred­sta­vi­li kon­cept fúz­ne­ho reak­to­ra ši­ro­ké­ho 6,6 met­ra, kto­rý by pod­ľa ich vy­jad­re­nia mo­hol pos­kyt­núť elek­tri­nu zhru­ba pre 100 000 ľu­dí.
17.08.2015 / výskum / Redakcia / 4423 čítaní 0
 
Top správa Bra­zíl­čan vy­vi­nul mo­tor­ku, kto­rá jaz­dí na vo­du
Bra­zíl­čan Ri­car­do Aze­ve­do zo Sao Pau­la ne­dáv­no pred­vie­dol sku­toč­ný zá­zrak na ko­le­sách - mo­tor­ku T Power H20, kto­rá vraj na li­ter vo­dy prej­de 500 km.
14.08.2015 / technológie / Redakcia / 5385 čítaní 0
 
Top správa Aký je Win­dows 10? Op­la­ti sa nain­šta­lo­vať?
Mic­ro­soft sa po troch ro­koch sna­ží nap­ra­viť chy­by spra­ve­né vo Win­dows 8 a to vy­da­ním no­vé­ho sys­té­mu, prek­va­pi­vo naz­va­né­ho Win­dows 10.
06.08.2015 / softvér / Redakcia / 3959 čítaní 0
 
Top správa In­tel a Mic­ron vy­naš­li re­vo­luč­nú pa­mä­ťo­vú tech­no­ló­giu 1000× rých­lej­šiu ako SSD
Spo­loč­nos­ti In­tel a Mic­ron vče­ra pred­sta­vi­li tech­no­ló­giu 3D XPoint. Ide o ne­vo­la­til­nú pa­mäť, kto­rá má po­ten­ciál pri­niesť re­vo­lú­ciu do kto­ré­ho­koľ­vek za­ria­de­nia.
30.07.2015 / technológie / Redakcia / 3226 čítaní 0
 
Top správa Vi­deo: Mic­ro­soft uvie­dol Win­dows 10 na slo­ven­ský trh
Spo­loč­nosť Mic­ro­soft vče­ra v bra­tis­lav­skom OC Avion uvied­la na trh no­vú ver­ziu Win­dows 10. O no­vin­kách sme pri­nies­li už množ­stvo člán­kov, tak­že len zhr­nie­me tie kľú­čo­vé ino­vá­cie.
30.07.2015 / softvér / Redakcia / 2310 čítaní 0
 
Top správa Mic­ro­soft vy­dal Win­dows 10. Mô­že­te si stiah­nuť ISO
Mic­ro­soft už uvie­dol na trh svoj no­vý ope­rač­ný sys­tém, no nie kaž­dý, kto sa re­gis­tro­val na up­gra­de, ho dos­ta­ne dnes. Win­dows 10 kom­bi­nu­je „naj­lep­šie pr­vky" Win­dows 7 a Win­dows 8.
29.07.2015 / softvér / Redakcia / 5020 čítaní 0
 
Top správa Se­dem dô­vo­dov, pre­čo za­tiaľ neup­gra­do­vať na Win­dows 10 a rad­šej poč­kať
Mic­ro­soft už bu­dú­ci týž­deň vy­dá no­vý ope­rač­ný sys­tém Win­dows 10. Aj keď na pr­vý poh­ľad no­vý OS vy­ze­rá za­ují­ma­vo, poď­te sa po­zrieť na se­dem dô­vo­dov.
23.07.2015 / softvér / Martin Stančík / 6120 čítaní 0
 
Top správa Pr­vý ro­bot pre­šiel tes­tom se­bau­ve­do­me­nia. Čo bu­de ďa­lej nas­le­do­vať?
Vý­skum­ní­ci za­obe­ra­jú­ci sa ro­bo­ti­kou na Ren­sse­laer Po­ly­tech­nic In­sti­tu­te v New Yor­ku vy­tvo­ri­li tro­ji­cu ro­bo­tov, kto­rí pod­stú­pi­li test se­bau­ve­do­me­nia.
21.07.2015 / technológie / Redakcia / 3459 čítaní 0
 
Top správa Vy­jad­re­nie SISp a SOIT k pod­pi­su zmlu­vy Mic­ro­soft EA na do­dáv­ku sof­tvé­ru pre štát za 56 mil. EUR
Spo­loč­ná vý­zva Slo­ven­skej in­for­ma­tic­kej spo­loč­nos­ti a Spo­loč­nos­ti pre ot­vo­re­né in­for­mač­né tech­no­ló­gie v sú­vis­los­ti s pod­pi­som zmlu­vy o do­dáv­ke sof­tvé­ru.
20.07.2015 / informatizácia / Redakcia / 476 čítaní 0
 
Top správa No­vý Zé­land bo­ju­je pro­ti inter­ne­to­vým trollom. Hro­zí im po­ku­tou i vä­ze­ním
Ur­či­te sa vám as­poň raz sta­lo, že vás za­ujal ne­ja­ký prís­pe­vok na­toľ­ko, že ste bo­li zve­da­ví, čo si o ňom my­slia os­tat­ní či­ta­te­lia.
16.07.2015 / bezpečnosť / Redakcia / 1026 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Video: Pozrite sa na nový hoverboard Lexus Slide v akcii. Vie jazdiť aj nad vodou. (1 prís­pev­kov)
jeanniera18: Ribald pictures blog http://exgirlfriend.net.erolove.in/?dignity-adrianna sex videos gratis u tube sex live mom having sex video's olnine ho...
 
Windows 10 IoT Core je už dostupný pre Raspberry Pi 2 a MinnowBoard Max (3 prís­pev­kov)
Naleśniki: Witam Zobaczył by ktoś to wideo? https://youtube.com/watch?v=a_U-rh7blLQ - feromony męskie
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter