Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

TOP

Top správa Bez­peč­nosť v ban­kov­níc­tve: či­ta­teľ vs. Zu­no ban­ka
Do re­dak­cie sme dos­ta­li mail od či­ta­te­ľa, v kto­rom sa sťa­žu­je na no­vin­ku, kto­rú za­vied­la ZU­NO ban­ka od 1. ap­rí­la. 
15.04.2014 / bezpečnosť / Redakcia / 938 čítaní 0
 
Top správa Blog: Sme ot­rok­mi al­go­rit­mov?
Server id­nes.cz zve­rej­nil roz­ho­vor s exper­tom na no­vé mé­diá Jo­se­fom Šler­kom, v kto­rom va­ru­je pred tým, že sa mô­že­me stať ot­rok­mi al­go­rit­mov, kto­rým ne­bu­de­me ro­zu­mieť.
08.04.2014 / články infoware / Juraj Bednár / 1476 čítaní 0
 
Top správa No­ve­la zá­ko­na o ochra­ne osob­ných úda­jov je na spad­nu­tie. Mô­že­me si vy­dých­nuť?
Po­kiaľ sle­du­je­te di­anie oko­lo no­vé­ho zá­ko­na č. 122/2013 a naj­mä ap­li­kač­nú prax ve­de­nú zo stra­ny Úra­du na ochra­nu osob­ných úda­jov, ur­či­te pri­ví­ta­te in­for­má­cie o zme­nách, kto­ré by sa ma­li pre­miet­nuť do prip­ra­vo­va­nej no­ve­ly.
28.03.2014 / bezpečnosť / Redakcia / 4251 čítaní 0
 
Top správa HTC má no­vý, fun­kcia­mi na­bi­tý ONE (M8) s dvo­ma fo­toa­pa­rát­mi a vý­dr­žou na jed­no na­bi­tie až 14 dní
Spo­loč­nosť HTC pred­sta­vi­la oča­ká­va­ný smar­tfón HTC One (M8), kto­rý sa pri uve­de­ní na trh pred­sta­ví vo far­be Gun­me­tal Gray (bron­zo­vá si­vá), s ce­lo­ko­vo­vou konštruk­ciou, kto­rá ply­nu­le pre­chá­dza do 5-pal­co­vé­ho full HD (1080p) dis­ple­ja s už­ší­mi ok­raj­mi a mäk­ší­mi kriv­ka­mi.
26.03.2014 / spotrebná elektronika / Redakcia / 4319 čítaní 0
 
Top správa Mar­co­vé čís­lo PC RE­VUE už v pre­da­ji!
Ten­to me­siac sa spo­lu po­zrie­me do Bar­ce­lo­ny na vý­sta­vu MWC kde sa opä­tov­ne pred­sta­vi­li tie naj­ho­rú­cej­šie no­vin­ky z ob­las­ti smar­tfó­nov. Pre­ne­sie­me sa aj do špa­nielskej Ma­la­gy do di­ania Sam­sung Fo­rum 2014 a po­zrie­me sa na uve­de­nie naj­nov­ších za­kri­ve­ných te­le­ví­zo­rov so 4K roz­lí­še­ním. Beží váš po­čí­tač eš­te na sta­rom sys­té­me Win­dows XP? V na­šom člán­ku sa doz­vie­te pod­rob­nos­ti, čo vás ča­ká, ak nep­lá­nu­je­te up­gra­de na no­vý sys­tém. Pos­vie­ti­me si aj na mož­nos­ti 3D tla­če, kto­rá sa vďa­ka dos­tup­nos­ti te­ší čo­raz väč­šej ob­ľu­be, vy­svet­lí­me vám ako pra­co­vať so zr­kad­lov­kou, ako spra­vo­vať po­čí­tač na di­aľ­ku, nah­rá­vať sklad­by z inter­ne­to­vých rá­dií a hu­dob­ných slu­žieb či ako na­ku­po­vať na zľa­vo­vých por­tá­loch.
07.03.2014 / Redakčné informácie / Redakcia PC REVUE / 610 čítaní
 
Top správa MYT­HBUS­TERS: Sú ban­ko­vé ap­li­ká­cie ne­bez­peč­nej­šie ako náv­šte­va ban­ky?
Pred pár rok­mi by nás ani ne­na­pad­lo, že bu­de­me pou­ží­vať ap­li­ká­ciu v mo­bi­le na to, aby sme zis­ti­li stav na ban­ko­vom úč­te, prí­pad­ne us­ku­toč­ni­li úh­ra­du či rov­no za­pla­ti­li nas­ke­no­va­ním čia­ro­vé­ho kó­du poš­to­vú pou­káž­ku, kto­rá ak­tuál­ne skon­či­la v poš­to­vej schrán­ke.
21.02.2014 / články pcrevue / Jozef Orgonáš / 2888 čítaní 0
 
Top správa Slo­ven­ský štu­dent vy­tvo­ril pr­vú pod­rob­nú ma­pu inter­ne­tu
Na ma­pe inter­ne­tu Map of the Inter­net 1.0 mô­že­te náj­sť ta­ké ča­rov­né zá­ku­tia ako zá­liv Goog­le či Kra­ji­nu za­bud­nu­tých webo­vých strá­nok.
13.02.2014 / internet / Redakcia / 4471 čítaní 0
 
Top správa BLOG: (Ne)ochra­na osob­ných úda­jov v SR. Mý­ty, blu­dy, kon­špi­rá­cie
Prin­cíp prá­ce po­čí­ta­čov je stá­le ten is­tý: „Ot­rok na trie­de­nie núl a jed­no­tiek." Uvi­dí­me, čo pri­ne­sie kvan­to­vý po­čí­tač.
12.02.2014 / biznis / Martin Štubian / 2123 čítaní 0
 
Top správa Pla­te­ná inter­ne­to­vá rek­la­ma vs. op­ti­ma­li­zá­cia SEO
Kaž­dý mar­ke­tin­go­vý ze­le­náč vie, že po­ten­ciál­ni zá­kaz­ní­ci bu­dú hľa­dať in­for­má­cie v pr­vom ra­de na inter­ne­te, naj­čas­tej­šie cez vy­hľa­dá­va. V tom­to bo­de nas­tu­pu­je zá­sad­ná di­le­ma kaž­dej fir­my - ako sa dos­tať na pr­vé mies­ta vo vy­hľa­dá­va­čoch, aby ich zá­kaz­ní­ci naš­li čo naj­rý­chlej­šie.
06.02.2014 / 1-2/2014 / Redakcia Infoware / 191 čítaní 0
 
Top správa Ako za­ro­biť na fi­rem­ných dá­tach?
Ob­jem dá­to­vých to­kov ce­los­ve­to­vo dra­ma­tic­ky ras­tie vo všet­kých od­vet­viach, ale schop­nos­ti spo­loč­nos­tí pra­co­vať s tý­mi­to dá­ta­mi vý­raz­ne za­os­tá­va­jú za mož­nos­ťa­mi. A to nie­len z tech­no­lo­gic­kej strán­ky, ale aj z ana­ly­tic­kej.
05.02.2014 / 1-2/2014 / Redakcia Infoware / 365 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Aj Intel má svoju verziu Raspberry Pi. Volá sa Minnowboard Max, beží na platforme x86 a stojí 99 dolárov (3 prís­pev­kov)
GeorgeDem: How goes it, cool online site you possess presently. My Website - http://iupatdc5.org
 
Holandsko dalo zelenú neregistrovaným programovateľným SIM kartám. Budeme nezávislí od mobilného operátora? (8 prís­pev­kov)
MSPCityGirlsTiex: Hello felas! Any good ideas to visit in Minneapolis?
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter