Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

TOP

Top správa Sa­les­for­ce.com na bá­ze SaaS pre­pá­ja fir­my so zá­kaz­ník­mi aj par­tner­mi
Ak­cies­chop­nosť fir­my či or­ga­ni­zá­cie je pria­mo úmer­ná jej schop­nos­ti inter­ak­cie so zá­kaz­ní­kom, ob­chod­ným par­tne­rom, či ko­le­gom, a to vždy, keď je to pot­reb­né.
10.07.2014 / Tlačové správy / Redakcia / 129 čítaní 0
 
Top správa In­box je emai­lo­vá open sour­ce plat­for­ma ďal­šej ge­ne­rá­cie a al­ter­na­tí­va vo­či pro­to­ko­lom IMAP a SMTP

Email ako ta­ký je za­sta­ra­ná tech­no­ló­gia, kto­rá sa za pos­led­nú do­bu vý­raz­nej­šie ne­me­ni­la. To chce zme­niť no­vý open sour­ce pro­jekt In­box, kto­rý má po­núk­nuť al­ter­na­tí­vu ku kla­sic­kým pro­to­ko­lom IMAP a SMTP.

10.07.2014 / softvér / Roman Kadlec / 1118 čítaní 0
 
Top správa Aká je ži­vot­nosť dneš­ných dis­kov SSD v praxi?
Re­dak­to­ri webu The Tech Re­port vy­ko­na­li test ži­vot­nos­ti šies­tich SSD od vý­rob­cov Cor­sair, In­tel, Sam­sung a Kin­gston. Iš­lo o mo­de­ly na bež­né pou­ži­tie v PC a no­te­boo­koch.
24.06.2014 / produkty / Albert Ryba / 3804 čítaní 0
 
Top správa Li­nuxová dis­tri­bú­cia Q4OS po­nú­ka kla­sic­ké pros­tre­die Win­dows XP
Server Sof­tpe­dia upo­zor­nil na li­nuxovú dis­tri­bú­ciu Q4OS 0.5.11, kto­rá bo­la uvoľ­ne­ná na stiah­nu­tie. Ide o des­kto­po­vý ope­rač­ný sys­tém navr­hnu­tý tak, že po­nú­ka kla­sic­ké pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie v štý­le Win­dows XP, kto­ré­ho pod­po­ra sa ne­dáv­no skon­či­la.
17.06.2014 / softvér / Redakcia / 2006 čítaní 0
 
Top správa Win­dows 7 pou­ží­va viac než po­lo­vi­ca po­čí­ta­čov
S tým, ako sa po­čet pou­ží­va­te­ľov Win­dows XP zni­žu­je, čo­raz viac ľu­dí pre­chá­dza na Win­dows 7 na­mies­to nov­šie­ho Win­dows 8.
04.06.2014 / softvér / Martin Stančík / 325 čítaní 0
 
Top správa 80 osob­ných ve­cí, kto­ré o vás Fa­ce­book vie a ne­bu­de vá­hať ich pou­žiť
Az­da nik­to iný ok­rem Fa­ce­boo­ku vás ne­mô­že dos­tať k to­mu, aby ste zdie­ľa­li toľ­ko osob­ných úda­jov, ako to ro­bí­te na tej­to naj­väč­šej so­ciál­nej sie­ti.
29.05.2014 / internet / Redakcia / 5012 čítaní 0
 
Top správa Lo­gic­ký ob­vod vy­ro­be­ný na bá­ze plaz­mo­nic­kej elek­tro­ni­ky. Pro­ce­sor s frek­ven­ciou 245 THz?
Ved­ci zo Sin­ga­pur­skej ná­rod­nej uni­ver­zi­ty navrh­li a vy­ro­bi­li ob­vo­dy, kto­ré mô­žu do­siah­nuť frek­ven­ciu 245 THz, sú te­da rá­do­vo de­sať­ti­síc­krát rých­lej­šie ako sú­čas­né mik­rop­ro­ce­so­ry.
28.05.2014 / výskum / Redakcia / 2901 čítaní 0
 
Top správa Úpra­va re­gis­tra umož­ní vy­uží­vať ak­tua­li­zá­cie pre Win­dows XP až do ro­ku 2019
Ho­ci pod­po­ra Win­dows XP v edí­ciách Ho­me a Pro­fes­sio­nal sa skon­či­la v ap­rí­li 2014, ver­zie Em­bed­ded sú stá­le pod­po­ro­va­né.
28.05.2014 / softvér / Albert Ryba / 4495 čítaní 23
 
Top správa Oran­ge: Pria­te­lia a ro­di­ny si mô­žu od­te­raz vo­lať nav­zá­jom za­dar­mo
Až 5 čle­nov ro­di­ny ale­bo inej sku­pi­ny pria­te­ľov či zná­mych si mô­že od­te­raz vo­lať nav­zá­jom neob­me­dze­ne a za­dar­mo.
22.05.2014 / telekomunikácie / Redakcia / 2862 čítaní 0
 
Top správa Ľudia­ľu­ďom.sk a Od­pad­neš.sk spo­ji­li svo­je si­ly
Vý­zvy núdz­nych ľu­dí, kto­rí pros­tred­níc­tvom dar­cov­ské­ho por­tá­lu ĽudiaĽuďom.sk žia­da­jú o fi­nan­čnú po­moc, od­te­raz náj­de­te me­dzi po­nu­ka­mi zľa­vo­vé­ho ag­re­gá­to­ra.
09.05.2014 / Tlačové správy / Redakcia / 397 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter