Kalendár podujatí

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 

TOP

Top správa VI­DEO: Slo­ven­skí štu­den­ti si ro­bia zá­ba­vu z hollywood­skych hr­di­nov
Mla­dí štu­den­ti z Ko­šíc sa roz­hod­li so svo­jím krát­kym vi­deom vy­stre­liť zo všet­kých no­to­ric­ky zná­mych prí­be­hov ak­čných hr­di­nov.
26.05.2015 / internet / Redakcia / 788 čítaní 0
 
Top správa Eset ob­ja­vil fa­loš­né ap­li­ká­cie v ob­cho­de Goog­le Play
Vý­skum­ní­ci slo­ven­skej bez­peč­nos­tnej spo­loč­nos­ti Eset od­ha­li­li v ofi­ciál­nom ob­cho­de Goog­le Play viac ako 30 fa­loš­ných ap­li­ká­cií.
25.05.2015 / bezpečnosť / Redakcia / 414 čítaní 0
 
Top správa Ko­niec oku­lia­rov. Bio­nic­ké šo­šov­ky umož­nia ľu­ďom vi­dieť 3x lep­šie
Dok­tor Garth Webb pri­šiel s no­vin­kou v po­do­be re­vo­luč­ných bio­nic­kých šo­šo­viek, kto­ré bu­dú zrej­me stáť za prev­ra­tom v op­ti­ke.
22.05.2015 / technológie / Redakcia / 4554 čítaní 0
 
Top správa Zá­nik ve­ter­ných vr­tu­ľo­vých tur­bín? Na­mies­to nich bu­dú stáť ve­ter­né sto­žia­re
Pred­stav­te si, že pri pre­chá­dza­ní hra­ni­ca­mi s Ra­kús­kom by ste ne­vi­de­li ty­pic­ké ve­ter­né mly­ny, len aké­si vy­so­ké sto­žia­re bez vr­túľ. Mož­no už čos­ko­ro to ne­bu­de len va­ša pred­sta­va.
22.05.2015 / technológie / Redakcia / 3808 čítaní 0
 
Top správa 5 skve­lých ap­li­ká­cií, kto­ré sú te­raz za­dar­mo
V dneš­nom člán­ku opäť pri­ná­ša­me zo­pár ap­li­ká­cií, kto­rých vý­vo­já­ri sa roz­hod­li, že ich na ur­či­tý čas po­núk­nu úpl­ne za­dar­mo.
21.05.2015 / softvér / Redakcia / 4329 čítaní 0
 
Top správa NA­SA ús­peš­ne otes­to­va­la elek­tro­mag­ne­tic­ký ves­mír­ny po­hon, od­po­ru­jú­ci fy­zi­kál­nym zá­ko­nom

Ho­ci sme via­za­ní fy­zi­kál­ny­mi zá­kon­mi, zdá sa, že is­tý vý­skum NA­SA ich ob­ra­cia na­ru­by.

07.05.2015 / technológie / Redakcia / 7805 čítaní 0
 
Top správa Exklu­zív­ne: PC RE­VUE me­dzi 30 ma­ga­zín­mi sve­ta, kto­ré vy­skú­ša­li oku­lia­re Ho­lo­Lens

Po­da­ri­lo sa nám dos­tať me­dzi nie­koľ­ko má­lo no­vi­ná­rov, kto­rí na kon­fe­ren­cii Build 2015 ma­li mož­nosť ako pr­ví vy­skú­šať no­vin­ku - ho­log­ra­fic­ké oku­lia­re Ho­lo­Lens.

05.05.2015 / technológie / Ľuboslav Lacko / 1704 čítaní 0
 
Top správa Poz­ri­te sa na to, ako sa vy­ví­ja­li lo­gá zná­mych spo­loč­nos­tí v prie­be­hu ro­kov
Lo­go pat­rí me­dzi naj­dô­le­ži­tej­šie pr­vky rep­re­zen­tu­jú­ce kaž­dú spo­loč­nosť. Na to, aby bo­lo ve­ľav­rav­né, mo­der­né a za­ují­ma­vé, je ne­raz ne­vyh­nut­ný je­ho re­di­zajn.
29.04.2015 / biznis / Redakcia / 3064 čítaní 0
 
Top správa Vy­uží­va­nie ume­lej in­te­li­gen­cie: Sys­té­my deep-lear­ning

Tech­no­ló­gie na auto­ma­tic­ké roz­poz­ná­va­nie ob­ra­zo­vé­ho, texto­vé­ho a zvu­ko­vé­ho ob­sa­hu z hľa­dis­ka hlb­šie­ho vý­zna­mu sú snom vý­vo­já­rov už mno­ho de­kád.

24.04.2015 / články pcrevue / Urban František / 1432 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter