Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

TOP

Top správa Stop plas­to­vým fľa­šiam! Vy­strie­da ich vo­da na je­de­nie
Na­priek to­mu, že si mô­že­me tak­mer ke­dy­koľ­vek na­pus­tiť pit­nú vo­du pria­mo z vo­do­vo­du, mno­hí z nás aj tak na­ku­pu­jú mi­ne­rál­ne vo­dy v PET fľa­šiach.
11.11.2015 / technológie / Redakcia / 3553 čítaní 0
 
Top správa Nád­her­né zá­be­ry sl­nka v 4K kva­li­te od NA­SA
NA­SA na­to­či­la 300 mi­nút zá­zna­mu sl­nka v 10 vl­no­vých dĺžkach, vďa­ka čo­mu mô­že­me vi­dieť sl­nko v neu­ve­ri­teľ­ne vy­so­kej kva­li­te.
06.11.2015 / výskum / Redakcia / 1275 čítaní 0
 
Top správa Nep­lať­te vý­kup­né. Za­šif­ro­va­né dá­ta si mô­že­te ob­no­viť za­dar­mo
Ak bol váš po­čí­tač na­pad­nu­tý zá­ker­ným ran­somwarom Coin­Vault ale­bo Bit­cryp­tor, je tu pre vás po­ten­ciál­ne dob­rá sprá­va.
06.11.2015 / bezpečnosť / Redakcia / 2782 čítaní 0
 
Top správa Neš­pe­hu­je vás niek­to cez po­čí­tač?

Stret­li ste sa už s ra­dou, aby ste si webo­vú ka­me­ru na no­te­boo­ku prek­ry­li le­pia­cou pás­kou? Je to pod­ľa vás pa­ra­no­ja ale­bo má ta­ké­to sprá­va­nie ra­cio­nál­ne jad­ro?

04.11.2015 / bezpečnosť / Redakcia / 4454 čítaní 0
 
Top správa Kri­tic­ký prí­ho­vor pre­zi­den­ta na ad­re­su reali­zá­cie OPIS
Pre­zi­dent An­drej Kis­ka dnes vy­stú­pil na me­dzi­ná­rod­nom kon­gre­se ITA­PA 2015 o eGo­ver­men­te, pri­čom sa kri­tic­ky vy­jad­ril na ad­re­su reali­zá­cie Ope­rač­né­ho prog­ra­mu in­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti.
03.11.2015 / biznis / PR / 763 čítaní 0
 
Top správa Z App­lu sa stá­va cin­to­rín Tes­ly
Spo­loč­nos­ti App­le a Tes­la už v mi­nu­los­ti vied­li me­dzi se­bou spo­ry. Ten­to­raz sú­pe­ria o svo­jich za­mes­tnan­cov.
15.10.2015 / biznis / Redakcia / 2202 čítaní 0
 
Top správa Čer­nob­yľ po od­cho­de ľu­dí pre­ky­pu­je ži­vo­tom

Ob­lasť Čer­no­by­ľa, mies­to naj­hor­šej jad­ro­vej ka­tas­tro­fy na sve­te, sa sta­lo úto­čis­kom voľ­ne ži­jú­cich zvie­rat. Množ­stvo je­le­ňov, lo­sov a di­via­kov je na úrov­ni prí­rod­ných re­zer­vá­cií v re­gió­ne a po­čet vl­kov je do­kon­ca se­dem­krát vy­šší ako bež­ne.

15.10.2015 / biznis / Redakcia / 2871 čítaní 0
 
Top správa Tri­nás­ťroč­ný Slo­vák vy­tvo­ril prev­rat­nú hru pre de­ti s moz­go­vou obr­nou, po­má­ha im v lie­če­ní
Všet­ko sa to za­ča­lo sna­hou po­môcť is­té­mu dvad­sať­roč­né­mu di­ev­ča­ťu. Len 13-roč­ný slo­ven­ský chla­pec On­drej Vrá­bel zo Se­ni­ce sa roz­ho­dol vy­tvo­riť je­di­neč­nú hru pre ses­ter­ni­cu je­ho ma­my, kto­rá tr­pí det­skou moz­go­vou obr­nou.
12.10.2015 / softvér / Redakcia / 6021 čítaní 0
 
Top správa Rus­ká ar­má­da na­sa­di­la v Sý­rii naj­mo­der­nej­šie pros­tried­ky elek­tro­nic­ké­ho bo­ja

Rus­ká ar­má­da dis­lo­ku­je do blíz­kos­ti svo­jej le­tec­kej zá­klad­ne v sýr­skej La­ta­kii naj­mo­der­nej­šie elek­tro­nic­ké sys­té­my. Pat­rí me­dzi ne aj sys­tém Chi­bi­ny.

09.10.2015 / bezpečnosť / Redakcia / 5166 čítaní 0
 
Top správa Fir­ma Elo­na Mus­ka má so­lár­ny pa­nel s re­kor­dnou účin­nos­ťou
Spo­loč­nosť So­lar­Ci­ty ozná­mi­la, že zho­to­vi­la naj­efek­tív­nej­ší streš­ný so­lár­ny pa­nel na sve­te, kto­ré­ho účin­nosť pre­sa­hu­je 22 %.
07.10.2015 / technológie / Redakcia / 2391 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter