Kalendár podujatí

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 

TOP

Top správa Tri ve­ci, kto­ré by ste ma­li ve­dieť o USB ty­pu C
Ten­to rok pri­chá­dza na trh no­vý štan­dard USB, kto­rý pred­sta­vu­je znač­ný pok­rok v po­rov­na­ní s pred­chá­dza­jú­cou ver­ziou, vy­da­nou v ro­ku 2008.
27.03.2015 / technológie / Redakcia / 3639 čítaní 0
 
Top správa PR: Naj­lep­šia server­ovň­a na sve­te je na Slo­ven­sku
Slo­ven­ská spo­loč­nosť Millen­nium spra­vo­va­la 50 server­ov, kto­ré pos­tup­ne pre­su­nu­la do clou­du. Os­ta­la im práz­dna server­ovň­a, kto­rú sa roz­hod­li krea­tív­ne vy­užiť a spra­viť z nej naj­lep­šiu server­ovň­u na sve­te.
26.03.2015 / biznis / PR / 1706 čítaní 0
 
Top správa YouTu­be expe­ri­men­tu­je, za­vá­dza fun­kciu auto­ma­tic­ké­ho preh­rá­va­nia
Webo­vé strán­ky sa usi­lu­jú pri­tiah­nuť čo naj­viac náv­štev­ní­kov a do­siah­nuť, aby na nich strá­vi­li čo naj­viac ča­su.
25.03.2015 / internet / Redakcia / 1066 čítaní 0
 
Top správa Ama­zon má ze­le­nú na tes­to­va­nie dro­nov na roz­voz to­va­ru
Ama­zon zís­kal po­vo­le­nie tes­to­vať v USA dro­ny, kto­rý­mi fir­ma plá­nu­je roz­vá­žať to­var svo­jim zá­kaz­ní­kom. Tes­to­va­cie le­ty sa us­ku­toč­nia nad súk­rom­ný­mi po­zem­ka­mi mi­mo mes­ta.
24.03.2015 / technológie / Redakcia / 287 čítaní 0
 
Top správa Vi­deo: Má­me sa na čo te­šiť. Hyper­realis­tic­ká roz­ší­re­ná reali­ta v po­da­ní Ma­gic Leap
Ro­ny Abo­vitz, šéf spo­loč­nos­ti Ma­gic Leap za­obe­ra­jú­cej sa roz­ší­re­nou reali­tou, do kto­rej vla­ni na je­seň in­ves­to­val aj Goog­le, mal mi­nu­lý týž­deň na po­du­ja­tí TED.
24.03.2015 / technológie / Redakcia / 1315 čítaní 0
 
Top správa V hac­ker­skej sú­ťa­ži Pwn2Own pad­lo všet­ko, naj­ús­peš­nej­ší sú­ťa­žia­ci zís­kal 225 000 do­lá­rov
Jed­no z naj­zná­mej­ších hac­ker­ských po­du­ja­tí Pwn2Own, kto­ré spon­zo­ru­jú Ze­ro Day Ini­tia­ti­ve spo­loč­nos­ti HP a Goog­le Pro­ject Ze­ro.
24.03.2015 / biznis / Redakcia / 2297 čítaní 0
 
Top správa Vi­deo: Ná­ra­mok Huawei Tal­kBand B2
Ele­gant­ný ná­ra­mok je vy­ba­ve­ný 6 oso­vým ak­ce­le­ro­met­rom, vďa­ka kto­ré­mu do­ká­že pres­ne sle­do­vať a za­zna­me­ná­vať po­hy­by, mo­ni­to­ro­vať nie­len dĺžku, ale aj po­mer hl­bo­ké­ho a ľah­ké­ho spán­ku.
24.03.2015 / hardvér / Ľuboslav Lacko / 222 čítaní 0
 
Top správa Fu­tu­re is he­re. Auto­nóm­ny Mer­ce­des-Benz F 015 tes­to­va­li v uli­ciach San Fran­cis­ca
Luxus­ný auto­mo­bil bu­dúc­nos­ti Mer­ce­des-Benz F 015 pred­sta­vi­la ne­mec­ká auto­mo­bil­ka už za­čiat­kom ro­ka na vý­sta­ve CES v Las Ve­gas.
23.03.2015 / technológie / Redakcia / 1739 čítaní 0
 
Top správa CLIP – no­vá su­perrých­la tech­no­ló­gia 3D tla­če ako z fil­mu Ter­mi­ná­tor 2
Ka­li­for­nský star­tup Car­bon 3D pred­sta­vil na kon­fe­ren­cii TED pre­lo­mo­vý 3D tla­čo­vý pro­ces, kto­rý je 25 až 100-krát rých­lej­ší ako tie, kto­ré sú k dis­po­zí­cii dnes.
23.03.2015 / technológie / Redakcia / 2338 čítaní 0
 
Top správa Ko­niec texto­vým hes­lám? Do Win­dows 10 sa prih­lá­si­te aj ske­nom tvá­re či dú­hov­ky
Hes­lo je dnes pre­ži­tok. Žiaľ, na­priek to­mu mno­hí z nás za­dá­va­jú kaž­do­den­ne aj viac he­siel. Nie­len­že je to ot­rav­né, ale aj ne­bez­peč­né.
20.03.2015 / bezpečnosť / Redakcia / 531 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter