Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

TOP

Top správa 11 ve­cí, kto­ré by mal po­núk­nuť no­vý iP­ho­ne 6S a iP­ho­ne 6S Plus
Po­ma­ly, ale is­to sa to blí­ži a App­le v sú­čas­nos­ti do­kon­ču­je prá­ce na nás­tup­co­vi sú­čas­né­ho iP­ho­nu 6. No­vý mo­del by mal pri­niesť me­no 6S a 6S Plus a po­núk­nuť by mo­hol naj­mä vnú­tor­né zme­ny.
02.07.2015 / spotrebná elektronika / Redakcia / 2144 čítaní 0
 
Top správa 9 úžas­ných kon­cep­tov te­le­fó­nov, kto­ré by raz moh­li exis­to­vať
Naj­skve­lej­ší te­le­fón je ten, kto­rý za­tiaľ neexis­tu­je. Ľudia ma­jú svo­je iP­ho­ny, an­droi­do­vé smar­tfó­ny (prí­pad­ne Blac­kBerry či te­le­fó­ny s Win­dows), no všet­ky ma­jú len is­té har­dvé­ro­vé a sof­tvé­ro­vé fun­kcie.
18.06.2015 / spotrebná elektronika / Redakcia / 3357 čítaní 0
 
Top správa Pre­chod na Win­dows 10: Všet­ko, čo pot­re­bu­je­te ve­dieť o ak­tua­li­zá­cii
Mic­ro­soft už ozná­mil dá­tum vy­da­nia a ce­ny sys­té­mu Win­dows 10. Od 29. jú­la si pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a Win­dows 8.1 bu­dú môcť stiah­nuť no­vý ope­rač­ný sys­tém do svo­jich za­ria­de­ní.
05.06.2015 / softvér / Redakcia / 6451 čítaní 0
 
Top správa Bat­te­ri­ser: Ve­cič­ka za 2,50 do­lá­ra predĺži vý­drž ba­té­rie o 800 per­cent

Bat­te­ri­ser je v pod­sta­te aký­si „lo­vec na­pä­tia", kto­rý vy­sa­je aj pos­led­nú kvap­ku vy­uži­teľ­nej ener­gie zo zdan­li­vo vy­bi­tých ba­té­rií.

04.06.2015 / hardvér / Redakcia / 3977 čítaní 0
 
Top správa Ad­Block Plus vy­hral v Ne­mec­ku ďal­ší súd­ny spor. Blo­ko­va­nie rek­la­my je le­gál­ne
Ne­mec­ké te­le­víz­ne spo­loč­nos­ti RTL a Pro­Sie­ben­Sat1 neus­pe­li v súd­nom ko­na­ní pro­ti spo­loč­nos­ti Eyeo sto­ja­cej za po­pu­lár­nym dopl­nkom Ad­Block Plus na blo­ko­va­nie rek­lám.
03.06.2015 / biznis / Redakcia / 1226 čítaní 0
 
Top správa Elek­tro­mag­ne­tic­ká stre­la. Sta­čí je­den pre­let a všet­ky po­čí­ta­če v bu­do­ve sú od­pí­sa­né
Pred­ne­dáv­nom sme vás in­for­mo­va­li o pro­jek­te CHAMP (Coun­ter-elec­tro­nics High-powered Mic­rowave Ad­van­ced Mis­si­le), na kto­rom pra­cu­je Boeing v spo­lup­rá­ci s US Air For­ce.
27.05.2015 / technológie / Redakcia / 3662 čítaní 0
 
Top správa VI­DEO: Slo­ven­skí štu­den­ti si ro­bia zá­ba­vu z hollywood­skych hr­di­nov
Mla­dí štu­den­ti z Ko­šíc sa roz­hod­li so svo­jím krát­kym vi­deom vy­stre­liť zo všet­kých no­to­ric­ky zná­mych prí­be­hov ak­čných hr­di­nov.
26.05.2015 / internet / Redakcia / 1009 čítaní 0
 
Top správa Eset ob­ja­vil fa­loš­né ap­li­ká­cie v ob­cho­de Goog­le Play
Vý­skum­ní­ci slo­ven­skej bez­peč­nos­tnej spo­loč­nos­ti Eset od­ha­li­li v ofi­ciál­nom ob­cho­de Goog­le Play viac ako 30 fa­loš­ných ap­li­ká­cií.
25.05.2015 / bezpečnosť / Redakcia / 561 čítaní 0
 
Top správa Ko­niec oku­lia­rov. Bio­nic­ké šo­šov­ky umož­nia ľu­ďom vi­dieť 3x lep­šie
Dok­tor Garth Webb pri­šiel s no­vin­kou v po­do­be re­vo­luč­ných bio­nic­kých šo­šo­viek, kto­ré bu­dú zrej­me stáť za prev­ra­tom v op­ti­ke.
22.05.2015 / technológie / Redakcia / 5670 čítaní 0
 
Top správa Zá­nik ve­ter­ných vr­tu­ľo­vých tur­bín? Na­mies­to nich bu­dú stáť ve­ter­né sto­žia­re
Pred­stav­te si, že pri pre­chá­dza­ní hra­ni­ca­mi s Ra­kús­kom by ste ne­vi­de­li ty­pic­ké ve­ter­né mly­ny, len aké­si vy­so­ké sto­žia­re bez vr­túľ. Mož­no už čos­ko­ro to ne­bu­de len va­ša pred­sta­va.
22.05.2015 / technológie / Redakcia / 4395 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Po hoverboarde už aj hoverbike. O lietajúcu motorku má záujem americká armáda (11 prís­pev­kov)
virgiesz16: Porn gay demeanour http://gay.adultgalls.com/?page-gino robert pattinson gay gay sax gay adoption uk gay internet dating bottom gay
 
Levitujúce hoverboardy zažívajú rozmach. Jeden pripravuje aj automobilka Lexus (4 prís­pev­kov)
alexandrapv3: Unripe starkers pictures http://sexteacher.sexblog.pw/?micaela erotic breast feeding erotical nights erotic chatting erotic comic book film er...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter