Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

TOP

Top správa In­te­li­gen­tné žia­rov­ky BeOn od­stra­šia zlo­de­jov. Net­re­ba ich ani prog­ra­mo­vať.

Žia­rov­ky BeOn na pr­vý poh­ľad vy­ze­ra­jú ako os­tat­né LED žia­rov­ky na tr­hu, ale ok­rem ener­ge­tic­kej ús­por­nos­ti ma­jú ďal­šie za­ují­ma­vé vlas­tnos­ti.

18.11.2014 / technológie / Redakcia / 2196 čítaní 0
 
Top správa No­vá so­ciál­na sieť Tsu vám bu­de za pou­ží­va­nie pla­tiť. Roz­dá až 90 % svo­jich príj­mov.
No­vá so­ciál­na sieť Tsu bo­la spus­te­ná pred nie­koľ­ký­mi týž­dňa­mi hlav­ne vďa­ka fi­nan­čnej pod­po­re in­ves­tič­né­ho fon­du San­cus Ca­pi­tal Pri­ve, kto­rý do nej vlo­žil 7 mi­lió­nov do­lá­rov.
07.11.2014 / internet / Redakcia / 3304 čítaní 0
 
Top správa BLO­GY: Keď už ani WD-40 nes­ta­čí...
Na ho­ri­zon­te bu­dú­cich uda­los­tí sa čr­ta­jú kon­tú­ry via­ce­rých me­gap­rob­lé­mov, kto­rým ľud­stvo mô­že če­liť už o pár ro­kov či de­sať­ro­čí. Ich živ­nou pô­dou sú tech­no­lo­gic­ké ob­las­ti, kto­ré ak­tuál­ne za­zna­me­ná­va­jú mi­mo­riad­ne rých­ly vý­voj a te­šia sa aj zá­uj­mu ve­rej­nos­ti.
07.11.2014 / biznis / Martin Drobny / 2776 čítaní 0
 
Top správa Ná­zor: Pre­chá­dza­me z iOS na An­droid. Čo sa mi na An­droi­de pá­či a čo mi pre­ká­ža
Ko­le­ga Jo­zef Or­go­náš v pred­chá­dza­jú­com vy­da­ní pí­sal o je­ho (bez)bo­les­tnom pre­cho­de z An­droi­du na iP­ho­ne.
04.11.2014 / články pcrevue / Roman Kadlec / 2619 čítaní 0
 
Top správa Ko­men­tár: „Sto­ry“ so zá­siel­kou na­vi­gá­to­ra. Sme nao­zaj v EÚ?
Do re­dak­čnej poš­ty sme dos­ta­li prís­pe­vok od nez­ná­me­ho auto­ra, kto­rý sto­jí za pre­čí­ta­nie a za­mys­le­nie sa kom­pe­ten­tných.
21.10.2014 / biznis / Redakcia / 2885 čítaní 0
 
Top správa Slo­ven­ský star­tup Exca­li­bur vy­hral pres­tíž­nu sú­ťaž s rie­še­ním na ove­ro­va­nia iden­ti­ty v inter­ne­te ve­cí.

Spo­loč­nosť Exca­li­bur sa s bez­peč­nos­tným rie­še­ním, kto­ré umož­ní roz­ší­re­nie inter­ne­tu všet­ké­ho, sta­la jed­ným zo šty­roch glo­bál­nych ví­ťa­zov sú­ťa­že Cis­co IoT (Inter­net of Things) Se­cu­ri­ty Grand Challen­ge.

20.10.2014 / Startupy / Redakcia / 1695 čítaní 0
 
Top správa 8 tech­no­lo­gic­kých mý­tov, kto­rým by ste ma­li pres­tať ve­riť
Na­priek to­mu, že smar­tfó­ny či no­te­boo­ky pou­ží­va­me kaž­do­den­ne, exis­tu­je oko­lo nich eš­te ve­ľa ne­vy­jas­ne­ných otá­zok.
10.10.2014 / technológie / Redakcia / 8013 čítaní 0
 
Top správa Všet­ko je na­ko­niec inak. Pred­sta­vu­je­me Win­dows 10
Po­le­mi­ka o de­fi­ni­tív­nom náz­ve no­vej ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows, kto­rá bo­la zná­ma pod kó­do­vým ozna­če­ním Thres­hold, vr­cho­li­la do­kon­ca aj nie­koľ­ko mi­nút pred za­ča­tím tla­čo­vej kon­fe­ren­cie Mic­ro­sof­tu v San Fran­cis­cu.
01.10.2014 / softvér / Ľuboslav Lacko / 3601 čítaní 0
 
Top správa Lib­reOf­fi­ce má šty­ri ro­ky. Kam sme­ru­je a ako pre­bie­ha je­ho vý­voj?
V ne­de­ľu 28. sep­tem­bra 2014 os­lá­vil svo­je štvr­té na­ro­de­ni­ny kan­ce­lár­sky ba­lík Lib­reOf­fi­ce.
01.10.2014 / softvér / Redakcia / 1746 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter