Kalendár podujatí

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

TOP

Top správa Vy­uží­va­nie ume­lej in­te­li­gen­cie: Sys­té­my deep-lear­ning

Tech­no­ló­gie na auto­ma­tic­ké roz­poz­ná­va­nie ob­ra­zo­vé­ho, texto­vé­ho a zvu­ko­vé­ho ob­sa­hu z hľa­dis­ka hlb­šie­ho vý­zna­mu sú snom vý­vo­já­rov už mno­ho de­kád.

24.04.2015 / články pcrevue / Urban František / 923 čítaní 0
 
Top správa No­vé BMW umož­ní za­par­ko­vať na di­aľ­ku, ov­lá­da sa ges­ta­mi a bu­de mať kľúč s LCD

Ne­mec­ká auto­mo­bil­ka BMW sa chys­tá uviesť na trh no­vú ge­ne­rá­ciu vo­zi­diel svoj­ho mo­de­lo­vé­ho ra­du 7. Pred­tým však umož­ni­la na­hliad­nuť na niek­to­ré no­vin­ky, kto­ré pri­ná­ša.

23.04.2015 / technológie / Redakcia / 808 čítaní 0
 
Top správa Ja­pon­ský le­vi­tu­jú­ci rých­lov­lak pre­ko­nal sve­to­vý re­kord. Do­sia­hol rých­losť 590 km/h
Ja­pon­ský rých­lov­lak Mag­lev pre­ko­nal sve­to­vý re­kord, keď v Ja­ma­na­ši do­sia­hol rých­losť 600 km/h, kto­rú si udr­žal 11 se­kúnd.
22.04.2015 / technológie / Redakcia / 916 čítaní 0
 
Top správa Ko­niec nu­dy na ko­le­sách. Cyk­lot­ré­ner Wide­run s vir­tuál­nou reali­tou vás dos­ta­ne aj do Álp
Vir­tuál­na reali­ta sa vkrá­da do roz­lič­ných as­pek­tov náš­ho ži­vo­ta - od hud­by cez hra­nie hier až po šport. Te­raz chce ta­lian­sky star­tup spo­jiť VR s ob­las­ťou fit­nes.
21.04.2015 / technológie / Redakcia / 970 čítaní 0
 
Top správa Poz­ri­te si extra realis­tic­kú po­čí­ta­čo­vú si­mu­lá­ciu vod­nej vl­ny na pob­re­ží
Tá­to mier­ne spo­ma­le­ná po­čí­ta­čo­vá si­mu­lá­cia vo­dy bo­la vy­tvo­re­ná po­mo­cou nás­tro­jov Ci­ne­ma4D R15, Ef­fex 2.0 a Af­ter Ef­fects, za­tiaľ čo pro­fe­sio­nál­ne ren­de­ro­va­nie pre­bie­ha­lo pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie Vray­forC4D.
20.04.2015 / technológie / Redakcia / 1207 čítaní 0
 
Top správa In­tel uká­zal auten­ti­fi­ká­ciu Win­dows Hello s pou­ži­tím ka­me­ry Real­Sen­se
Mic­ro­soft ne­dáv­no pred­sta­vil fun­kciu Win­dows Hello na prih­lá­se­nie po­mo­cou bio­met­ric­kej auten­ti­fi­ká­cie, te­da roz­poz­na­nia tvá­re, ske­no­va­nia dú­hov­ky či sní­ma­nia od­tlač­kov pr­stov.
20.04.2015 / bezpečnosť / Redakcia / 285 čítaní 0
 
Top správa Ako zis­tí­te, či je al­ka­lic­ká ba­té­ria na­bi­tá? Hoď­te ju na zem!
Mi­nu­lý rok nás is­té vi­deo na YouTu­be pres­vied­ča­lo, že to, či je ba­té­ria na­bi­tá, si mô­že­te ove­riť tým, že ju pus­tí­te na zem a po­zrie­te sa, či sa od ze­me od­ra­zí ale­bo nie.
17.04.2015 / hardvér / Redakcia / 4512 čítaní 0
 
Top správa S tým­to ro­bo­tic­kým šéf­ku­chá­rom už viac neos­ta­ne­te hlad­ní
Pred­stav­te si, že sa vrá­ti­te z prá­ce do­mov a na sto­le vás ča­ká tep­lá ve­če­ra. Vďa­ka no­vé­mu vy­ná­le­zu v po­do­be do­má­ce­ho ro­bo­tic­ké­ho šéf­ku­chá­ra sa mô­žu va­še pred­sta­vy stať sku­toč­nos­ťou.
16.04.2015 / technológie / Redakcia / 344 čítaní 0
 
Top správa Zo sve­ta kryp­to­mien

Di­gi­tál­na kryp­tog­ra­fic­ká me­na bit­coin a veľ­ké množ­stvo jej ďal­ších klo­nov pok­ra­ču­jú v rú­ca­ní ste­reo­ty­pov. Pros­tred­níc­tvom náš­ho se­riá­lu vám pri­ná­ša­me tie naj­dô­le­ži­tej­šie sprá­vy pos­led­ných týž­dňov, kto­ré sa udia­li v tej­to ob­las­ti.

14.04.2015 / 04 / František Urban / 90 čítaní 0
 
Top správa 6 naj­ús­peš­nej­ších a naj­zau­jí­ma­vej­ších ro­bo­tic­kých pro­jek­tov na Kic­kstar­te­ri
Na por­tá­li Kic­kstar­ter sme sa moh­li stret­núť už s mno­hý­mi za­ují­ma­vý­mi kam­pa­ňa­mi. Veľ­kú časť tvo­ria prá­ve ro­bo­tic­ké pro­jek­ty.
14.04.2015 / technológie / Redakcia / 1734 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter