Kalendár podujatí

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

TOP

Top správa Roz­ho­vor: Dr. Truong Gia Binh: „Mla­dí ľu­dia by ma­li štu­do­vať IT“
Na Slo­ven­sko vstu­pu­je spo­loč­nosť FPT Software, kto­rá sa spá­ja so spo­loč­nos­ťou RWE IT Slo­va­kia, aby bo­li na tr­hu eš­te efek­tív­nej­šie.
24.09.2014 / 9-10/2014 / Infoware / 251 čítaní 0
 
Top správa Ke­dy na tvor­bu webu vy­užiť služ­by štu­den­ta a ke­dy fir­mu
Ča­sy, keď vy­tvo­riť kva­lit­ný a pro­fe­sio­nál­ny web ve­de­lo len pár vy­vo­le­ných, sú ne­náv­rat­ne preč. Dnes má zá­ujem­ca o vy­tvo­re­nie webu v pod­sta­te ne­ko­neč­né množ­stvo spô­so­bov, ako ta­ký­to pro­jekt zreali­zo­vať.
12.09.2014 / články infoware / Redakcia Infoware / 1445 čítaní 0
 
Top správa Vlož­ky do to­pá­nok Di­git­so­le mož­no vy­hrie­vať po­mo­cou smar­tfó­no­vej ap­li­ká­cie
Zdá sa, že mož­nos­ti ov­lá­da­nia kaž­do­den­ných pred­me­tov smar­tfó­no­vý­mi ap­li­ká­cia­mi sú vskut­ku ne­vy­čer­pa­teľ­né.
10.09.2014 / technológie / Redakcia / 590 čítaní 0
 
Top správa Ved­ci naš­li spô­sob, ako ulo­žiť 1000 TB na kla­sic­ké CD mé­dium
Ved­ci hľa­da­jú no­vé spô­so­by ako dá­ta efek­tív­ne zá­lo­ho­vať a expe­ri­men­tu­jú aj s exis­tu­jú­ci­mi op­tic­ký­mi mé­dia­mi.
09.09.2014 / technológie / Roman Kadlec / 4465 čítaní 0
 
Top správa AKO SA VÁM PÁČI TO­TO VY­DA­NIE PC RE­VUE?
Ozná­mkuj­te ak­tuál­ne vy­da­nie PC RE­VUE. Hod­noť­te tak, ako v ško­le. Za va­še znám­ko­va­nie vás od­me­ní­me pek­ný­mi ce­na­mi! Po­te­ší­me sa aj slov­né­mu hod­no­te­niu náš­ho ma­ga­zí­nu.
05.09.2014 / Súťaže / Redakcia PC REVUE / 136 čítaní
 
Top správa Ako ušet­riť IT nák­la­dy po­mo­cou tech­no­ló­gie big da­ta
V dneš­nej in­for­mač­nej do­be nás dá­ta spre­vá­dza­jú na kaž­dom kro­ku a stá­va­me sa sved­ka­mi ob­rov­skej dá­to­vej expló­zie.
26.08.2014 / 1-2/2014 / Redakcia Infoware / 1035 čítaní 0
 
Top správa Vlá­dy mô­žu ší­riť mal­vér cez vi­deá na YouTu­be
Ve­ľa inak dob­re in­for­mo­va­ných ľu­dí si mys­lí, že na to, aby sa niek­to na­bú­ral do ich po­čí­ta­ča, sa mu­sia do­pus­tiť ne­ja­kej chy­by či neo­patr­nos­ti, napr. klik­núť na in­fi­ko­va­nú e-mai­lo­vú príl­ohu či nav­ští­viť škod­li­vú webo­vú strán­ku.
21.08.2014 / bezpečnosť / Redakcia / 1741 čítaní 0
 
Top správa Tvor­ba IT stra­té­gie nie je pre kon­zul­tan­tov

IT stra­té­gia vzni­ká v pod­sta­te dvo­ma spô­sob­mi. Buď IT ma­naž­ment po­ve­rí exter­nú kon­zul­tač­nú fir­mu, ale­bo sa tej­to úlo­hy cho­pí sám.

20.08.2014 / články infoware / Redakcia Infoware / 917 čítaní 0
 
Top správa In­te­li­gent­ný rou­ter pre ro­di­ny. De­ti od­me­ní za štú­dium či do­má­ce prá­ce prís­tu­pom na inter­net
Ame­ric­ké de­ti trá­via pod­ľa pries­ku­mu Na­tio­nal In­sti­tu­tes of Health den­ne 5 až 7 ho­dín pri ob­ra­zov­ke, či už ide o te­le­ví­zor, po­čí­tač, ale­bo ďal­šie za­ria­de­nia.
13.08.2014 / hardvér / Redakcia / 1233 čítaní 0
 
Top správa Jed­no­du­chá ap­li­ká­cia mi­ni­Lock umož­ní kaž­dé­mu za­šif­ro­vať čo­koľ­vek
Šif­ro­va­nie je ťaž­ké. Keď chcel Edward Snowden ko­mu­ni­ko­vať s pub­li­cis­tom Glen­nom Greenwal­dom pros­tred­níc­tvom šif­ro­va­ných e-mai­lov.
11.08.2014 / softvér / Redakcia / 2890 čítaní 0
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter