BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie

Trh do­má­cej elek­tro­ni­ky je stá­le v po­hy­be, po te­le­ví­zo­roch s vy­so­kým roz­lí­še­ním (HD) sa do obý­va­čiek dos­tá­va tre­tia di­men­zia (3D). Ne­dáv­no sa na tr­hu ob­ja­vi­li pr­vé mo­ni­to­ry pod­po­ru­jú­ce full HD 3D a k dis­po­zí­cii sú už aj pro­jek­to­ry, kto­ré si „ro­zu­me­jú“ s pries­to­ro­vým ob­ra­zom. Troj­roz­mer­né zob­ra­zo­va­nie však neo­biš­lo ani po­čí­ta­če. Nap­rík­lad vý­rob­ca gra­fic­kých ka­riet nVi­dia má v po­nu­ke sys­té­my 3D Vi­sion a 3D Vi­sion Dis­co­ver na hra­nie po­čí­ta­čo­vých hier v 3D. Pr­vý ob­sa­hu­je bez­drô­to­vé oku­lia­re s LCD, dopl­ne­né o vy­bra­nú gra­fic­kú kar­tu Ge­For­ce, 120-her­tzo­vý mo­ni­tor a sof­tvér. Dru­hý pou­ží­va oku­lia­re s čer­ve­nou a mod­rou fó­liou a sta­čí mu bež­ný mo­ni­tor.

Ulozeny_anaglyf.jpg  
Anag­lyf vy­tvo­re­ný z fo­tog­ra­fií ulo­že­ných v sú­bo­ro­vom for­má­te Mul­ti-Pic­tu­re Ob­ject

Bo­kom ne­zos­ta­la ani di­gi­tál­na fo­tog­ra­fia. Spo­loč­nosť Fu­ji­film sa ako pr­vý vý­rob­ca di­gi­tál­nych fo­toa­pa­rá­tov roz­hod­la po­núk­nuť prís­troj s dvo­ji­cou ob­jek­tí­vov aj sní­ma­čov, čo umož­ňu­je jed­no­du­cho zho­to­vo­vať troj­roz­mer­né zá­be­ry. Kom­pakt­ný apa­rát Fi­ne­Pix Real 3D W1 sme pred­sta­vi­li v mar­co­vom vy­da­ní BZ. V tom­to člán­ku sa bu­de­me ve­no­vať sa­mot­ným sním­kam.

Pries­to­ro­vé fo­tog­ra­fie nie sú ob­ja­vom dneš­ka, exis­tu­jú už dl­ho, vznik­li eš­te v ča­soch ana­ló­go­vých fo­toa­pa­rá­tov sní­ma­jú­cich na film. Pou­ží­va­li sa špe­ciál­ne apa­rá­ty, kto­ré expo­no­va­li na­raz dva zá­be­ry. Ta­ký bol napr. mo­del Ste­reo-Mik­ro­ma, vy­rá­ba­ný v Čes­kos­lo­ven­sku. Kú­piť sa da­li aj pre­hlia­dač­ky pries­to­ro­vých fo­tog­ra­fií – ste­reos­ko­py, aj ko­tú­či­ky, do kto­rých bo­li di­apo­zi­tí­vy vlo­že­né po ok­ra­ji vždy po dvoch op­ro­ti se­be. Spo­lu sa na ta­ký­to „ob­ra­zo­vý no­sič“ zmes­ti­lo 7 ste­reos­ko­pic­kých fo­tog­ra­fií. Ne­bo­li pot­reb­né žiad­ne oku­lia­re, pries­to­ro­vý do­jem vzni­kol pri poh­ľa­de do pre­hlia­dač­ky, keď v moz­gu doš­lo k spo­je­niu oboch zá­be­rov. Zá­kla­dom te­raj­šie­ho oži­ve­nia pries­to­ro­vé­ho fo­tog­ra­fo­va­nia je di­gi­tál­na tech­ni­ka, zá­klad­né prin­cí­py vzni­ku a fun­go­va­nia však zos­ta­li rov­na­ké ako v ča­soch ana­ló­go­vej.

Aby sme zís­ka­li dve sním­ky, z kto­rých vy­tvo­rí­me ste­reos­ko­pic­kú fo­tog­ra­fiu, ne­pot­re­bu­je­me mať bez­pod­mie­neč­ne špe­ciál­ny dvo­ji­tý fo­toa­pa­rát. Dá sa pra­co­vať aj s dvo­ji­cou bež­ných mo­de­lov, kto­ré si upev­ní­me na vhod­ný dr­žiak. Prá­ca s ni­mi sí­ce ne­bu­de ta­ká kom­for­tná a po­ho­to­vá, ale zá­be­ry z nich pos­lú­žia rov­na­ko dob­re ako sním­ky zho­to­ve­né ste­reoapa­rát­mi. Prí­pad­ne nám sta­čí je­den prís­troj a sta­tív – fo­toa­pa­rát si me­dzi zá­ber­mi pri­me­ra­ne po­su­nie­me.

Ako vzni­ká 3D fo­tog­ra­fia
Ho­ci na pa­pie­ro­vej fo­tog­ra­fii vid­no ší­ru kra­ji­nu, na vy­vo­la­nie pries­to­ro­vé­ho doj­mu to nes­ta­čí. Pred­pok­la­dá­me, že ho­ry a údo­lia ma­jú pries­to­ro­vú hĺbku, no ne­vi­dí­me ju. Oči vi­dia a mo­zog vie, že pred se­bou ma­jú plo­chý pred­met. No exis­tu­je spô­sob, ako ich ok­la­mať. Zra­ku tre­ba po­núk­nuť dve sním­ky, kto­ré bo­li expo­no­va­né s od­liš­ným zor­ným uh­lom. Oči, tak ako sú zvyk­nu­té, sa po­kú­sia od­liš­nej vzdia­le­nos­ti pris­pô­so­biť a v spo­lup­rá­ci s moz­gom vy­tvo­ria troj­roz­mer­nú pred­sta­vu.

Po­dob­ne ako ste­reos­ko­pic­ké fil­my aj fo­tog­ra­fie spros­tred­ku­jú do­jem, ako­by sa plát­no, resp. sním­ka roz­ší­ri­li do tre­tie­ho roz­me­ru. Zdá sa, že pred­me­ty sú zra­zu na do­sah ru­ky ale­bo vy­stu­pu­jú z ob­ra­zu. Na vy­tvo­re­nie pries­to­ro­vé­ho doj­mu tre­ba uro­biť vždy dve sním­ky s ma­lým po­su­nom, kto­rý má zod­po­ve­dať vzdia­le­nos­ti me­dzi obo­ma oča­mi na ľud­skej hla­ve. Fy­zio­lo­gic­ky sa vy­chá­dza prá­ve z nich a oba ob­jek­tí­vy apa­rá­tu sú od se­ba po­dob­ne ďa­le­ko ako oči.

O tom, ako per­spek­tí­va me­ní uhol poh­ľa­du, sa mô­že­te ľah­ko pres­ved­čiť sa­mi. Sta­čí strie­da­vo za­tvá­rať pra­vé a ľa­vé oko – hneď zba­dá­te, ako sa ob­raz „po­sú­va“ raz do­ľa­va, po­tom za­sa dop­ra­va. Vzdia­le­nosť me­dzi oča­mi je dô­le­ži­tá. Spô­so­bu­je, že kaž­dé oko po­ze­rá na pred­me­ty z mier­ne iné­ho uh­la, vďa­ka čo­mu vzni­ká pries­to­ro­vé vi­de­nie. Čím bliž­šie je pred­met, tým šir­ší je uhol, pri zväč­šu­jú­cej sa vzdia­le­nos­ti sa uhol zos­tru­je. Mo­zog to do­ká­že zu­žit­ko­vať a pod­ľa od­liš­ných uh­lov poz­ná, ako je pred­met vzdia­le­ný. Apa­rát Real 3D W1 mu­sí sú­čas­ne expo­no­vať dve sním­ky, ale da­jú sa nas­ní­mať ta­kis­to po se­be s pot­reb­ným po­su­nom. Pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii fun­kciu In­di­vid. Shut­ter 3D a sám si mô­že ur­čiť od­stup dru­hej sním­ky od pr­vej. Maximál­ne sa tým vy­uží­va­jú op­tic­ké zá­ko­ny, keď napr. so zväč­šo­va­ním pries­to­ro­vej vzdia­le­nos­ti oboch zá­be­rov sa zo­sil­ňu­je troj­roz­mer­ný efekt. Ale to pla­tí iba po is­tú hra­ni­cu, po jej prek­ro­če­ní pries­to­ro­vý vnem nev­zni­ká. Pos­tup je jed­no­du­chý. Po expo­no­va­ní pr­vé­ho zá­be­ru nas­le­du­je ma­lá zme­na po­zí­cie a nas­ní­ma­nie dru­hé­ho zá­be­ru. Prís­troj po­tom obe sním­ky spo­jí do pries­to­ro­vej fo­tog­ra­fie, pos­ta­rá sa o to pro­ce­sor. Ten­to pos­tup však fun­gu­je iba pri sta­tic­kých ob­jek­toch, le­bo keď sa po­hy­bu­jú, ste­reos­ko­pic­kú sním­ku z nich vte­dy neu­ro­bí­te. Po­dob­ne fun­gu­je re­žim Inter­vall 3D Mo­dus, tu sa však ne­po­hy­bu­je fo­toa­pa­rát, ale pros­tre­die. Up­lat­ní sa pri expo­no­va­ní zá­be­rov z idú­ce­ho au­ta, vla­ku, resp. z lie­tad­la. Apa­rát v tom­to re­ži­me na vy­tvo­re­nie pries­to­ro­vé­ho efek­tu za­zna­me­ná dva ob­ráz­ky s ča­so­vým po­su­nom.

Pries­to­ro­vý efekt zá­vi­sí nie­len od tech­ni­ky, ale vý­znam­nú úlo­hu zoh­rá­va ta­kis­to mo­tív. Naj­lep­ší vý­sle­dok zís­ka­me s ho­ri­zon­tál­ne orien­to­va­ný­mi sním­ka­mi, ob­ráz­ky s ver­ti­kál­nou kom­po­zí­ciou zvy­čaj­ne ne­pô­so­bia tak pries­to­ro­vo, le­bo pos­ky­tu­jú me­nej mies­ta via­ce­rým ne­rov­na­ko vzdia­le­ným ob­jek­tom. Do­jem hĺbky naj­lep­šie vy­tvá­ra stup­ňo­vi­té us­po­ria­da­nie mo­tí­vov a ideál­ne sú ob­jek­ty na­chá­dza­jú­ce sa vo vzdia­le­nos­ti od 3 do 5 met­rov. Me­nej vhod­né sú zá­be­ry zho­to­ve­né s dl­hým či ši­ro­kouh­lým oh­nis­kom. Ani príl­iš drob­né ob­jek­ty ne­pos­ky­tu­jú ve­ľa mož­nos­tí na vznik zá­be­rov s vý­raz­ným pries­to­ro­vým účin­kom. A prob­le­ma­tic­ké sú ne­zried­ka sním­ky kra­ji­ny, kto­ré pô­so­bia me­nej plas­tic­ky.

Po­ze­ra­nie pries­to­ro­vých sní­mok a prá­ca s ni­mi
Do­siaľ naj­väč­ší prob­lém spô­so­bo­va­lo zob­ra­zo­va­nie troj­di­men­zio­nál­nych fo­tog­ra­fií. Na ich po­ze­ra­nie pos­lú­ži napr. špe­ciál­ny di­gi­tál­ny fo­to­rám­ček Fi­ne­pix Real 3D V1 pod­po­ru­jú­ci pa­mä­ťo­vé kar­ty SD/SDHC a xD. Je­ho ce­na však pre­vy­šu­je 300 EUR, vý­hod­né je to, že k ne­mu nie sú pot­reb­né oku­lia­re. Dru­há al­ter­na­tí­va je po­ze­rať si sním­ky na mo­ni­to­re PC, kde jed­na z mož­nos­tí sú spo­mí­na­né sys­té­my 3D Vi­sion (ce­na 598 USD) ale­bo 3D Vi­sion Dis­co­ver (do­dá­va­ný s gra­fic­ký­mi kar­ta­mi pod­po­ru­jú­ci­mi 3D). Ale pou­ží­va­te­ľom, kto­rí sa za­ují­ma­jú iba o troj­roz­mer­né sním­ky a neorien­tu­jú sa na po­čí­ta­čo­vé hry, sa ta­ká­to in­ves­tí­cia asi ne­vyp­la­tí.

REAL_3D_V1.jpg  

Di­gi­tál­ny fo­to­rám­ček Fi­ne­pix Real 3D V1


Me­nej pro­fe­sio­nál­ne rie­še­nie, kto­ré je však bez­plat­né, pred­sta­vu­je kon­ver­zia fo­tog­ra­fií do anag­ly­fic­ké­ho (dvo­ji­té­ho) ob­ra­zu s ulo­že­ním v sú­bo­ro­vom for­má­te JPEG. Pos­lú­ži na to napr. prog­ram Ste­reoP­ho­to Ma­ker (SPM) a pries­to­ro­vý do­jem za­bez­pe­čia oku­lia­re s jed­nou čer­ve­nou a dru­hou mod­ro­ze­le­nou fó­liou. Sof­tvér je vy­hľa­dá­va­ný nás­troj, pou­ží­va­ný autor­mi za­obe­ra­jú­ci­mi sa ste­reos­ko­pic­kou fo­tog­ra­fiou. Orien­tu­je sa na spra­co­va­nie a úp­ra­vy ste­reos­ko­pic­ké­ho ob­ra­zo­vé­ho ma­te­riá­lu a sú­čas­ne umož­ňu­je po­ze­ra­nie troj­roz­mer­ných fo­tog­ra­fií. V anag­ly­foch mies­to čer­ve­no-ze­le­ných kon­túr umož­ňu­je vy­užiť aj fa­reb­nú kom­bi­ná­ciu žl­tej s mod­rou, čer­ve­nej so ze­le­nou či čer­ve­nej s mod­rou. SPM mô­že­te zís­kať z inter­ne­to­vej strán­ky http://ste­reo.jpn.org/eng/stphmkr/.

Anag­ly­fy tvo­ria dve pol­sním­ky (zvy­čaj­ne čer­ve­ná a ze­le­no­mod­rá), pri­čom obe fa­reb­né plo­chy sú nav­zá­jom tro­cha po­su­nu­té. Úlo­hou fó­lií, kto­ré ma­jú ta­kis­to čer­ve­nú a ze­le­no­mod­rú far­bu a pou­ží­va­jú sa v oku­lia­roch pre ľa­vé a pra­vé oko, je od­filtro­vať da­nú far­bu. To spô­so­bí, že čer­ve­no sfar­be­nú pol­sním­ku jed­no oko ne­vi­dí, ale dru­hú ze­le­no­mod­rej far­by áno. S dru­hým okom filtro­va­nie fun­gu­je rov­na­ko, len far­by sú vy­me­ne­né. Vý­sled­kom je to, že pop­ri vý­ške i šír­ke vní­ma­me aj tre­tiu di­men­ziu – hĺbku, pri­čom vi­dí­me pries­to­ro­vo po­su­nu­tý mo­tív, kto­rý sa moz­gu ja­ví ako plas­tic­ký. Fun­gu­je to pri pre­hlia­da­ní fo­tog­ra­fií na dis­ple­ji po­čí­ta­ča, ako aj pri vy­uži­tí bež­né­ho fo­to­rám­če­ka po vy­tla­če­ní na fo­tot­la­čiar­ni či spra­co­va­ní sní­mok vo fo­to­la­be. Spo­mí­na­ný trik spre­vá­dza je­den zá­važ­ný ne­dos­ta­tok: oku­lia­re po krát­kom ča­se pou­ží­va­nia vy­vo­lá­va­jú u po­mer­ne veľ­ké­ho poč­tu ľu­dí ne­voľ­nosť.

Pou­ží­va­teľ si v sof­tvé­ri mô­že prip­ra­viť a do sú­bo­ru ulo­žiť pries­to­ro­vé fo­tog­ra­fie aj vo for­má­toch pou­ží­va­ných v za­ria­de­niach s iný­mi spô­sob­mi zob­ra­ze­nia 3D, nap­rík­lad na tzv. krí­žo­vý poh­ľad (Uni­ver­sal Freeview L-R-L), ako 360-stup­ňo­vú pa­no­rá­mu ale­bo na po­ze­ra­nie s oku­liar­mi vy­ba­ve­ný­mi dis­plej­mi LCD.

Zdrojove_snimky_MPO.jpg  

Zdro­jo­vé sním­ky zo sú­bo­ru ty­pu MPO zob­ra­zu­je sof­tvér Ste­reoP­ho­to Ma­ker ved­ľa se­ba


Ok­rem to­ho SPM po­mô­že so sú­bo­ro­vým for­má­tom MPO (Mul­ti-Pic­tu­re Ob­ject), kto­rý Fi­ne­Pix Real 3D W1 pou­ží­va na uk­la­da­nie sní­mok. Ide vlas­tne o kon­taj­ner ob­sa­hu­jú­ci oba zá­be­ry zho­to­ve­né s po­su­nu­tým uh­lom, ako ich vní­ma­jú ľa­vé i pra­vé oko. Sof­tvér sním­ky mô­že pod­ľa pot­re­by roz­de­liť a ulo­žiť do dvoch sa­mos­tat­ných sú­bo­rov JPEG, resp. z nich prip­ra­viť ste­reos­ko­pic­ký ob­raz. Fun­gu­je však ta­kis­to opač­ne a zo sa­mos­tat­ných sní­mok vy­tvo­rí kon­taj­ner MPO, ale aj JPS a STJ. Ne­chý­ba hro­mad­ná kon­ver­zia, hro­mad­né pre­me­no­va­nie sú­bo­rov, tvor­ba pre­zen­tá­cií, pod­po­ra na­čí­ta­nia a uk­la­da­nia ďal­ších sú­bo­rov ako ste­reos­ní­mok, ľa­vé­ho a pra­vé­ho zá­be­ru atď.

Zá­ver
Zá­ujem­co­via o sním­ky vo for­má­te 3D ma­jú za­tiaľ na vý­ber iba je­den tak­to za­me­ra­ný fo­toa­pa­rát (Fi­ne­Pix Real 3D W1), pre­to je aj drah­ší – prie­mer­ná ce­na sa po­hy­bu­je oko­lo 420 EUR. Po­dob­ne pre­zen­tá­cia fo­tog­ra­fií s tre­ťou di­men­ziou sto­jí via­cej a je dosť zlo­ži­tá. Troj­roz­mer­né fo­tog­ra­fie však bu­dú vý­dat­ne ťa­žiť z cel­ko­vé­ho vý­vo­ja na tr­hu, čo po­mô­že roz­ší­riť po­nu­ku a zní­žiť ce­ny za­ria­de­ní pod­po­ru­jú­cich pries­to­ro­vé zob­ra­zo­va­nie. V sú­čas­nos­ti mož­no tvor­bu zá­be­rov 3D od­po­rú­čať len fo­tog­ra­fic­kým nad­šen­com, os­tat­ní nech rad­šej eš­te chví­ľu poč­ka­jú. Ale všet­ci, čo už vlas­tnia 3D mo­ni­tor aj vhod­né oku­lia­re (na hry ale­bo po­ze­ra­nie fil­mov), ich mô­žu vy­užiť, pri­ro­dze­ne, na po­ze­ra­nie pries­to­ro­vých fo­tog­ra­fií.

Zdroj: BZ! Redakcia


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

BZ!: Ako na fo­tog­ra­fie s vy­so­kým roz­sa­hom kon­tras­tu
Väčšina fotografov pozná problém s prepálenými svetlými časťami a príliš tmavými oblasťami v tieni – ani v jednej z nich nenájdeme dostatok detailov. čítať »
 
BZ: Akú uhlopriečku si vyberať pri kúpe televízora
Sledovanie televíznych programov má z hľadiska veľkosti uhlopriečky a vzdialenosti diváka od televízora určité zásady. Ideálny odstup, ktorý by bol univerzálny, síce neexistuje, ale postupne vznikli základné pravidlá. čítať »
 
BZ!: Fotografie s tretím rozmerom alebo priestorové videnie
Trh domácej elektroniky je stále v pohybe, po televízoroch s vysokým rozlíšením (HD) sa do obývačiek dostáva tretia dimenzia (3D). Nedávno sa na trhu objavili prvé monitory podporujúce full HD 3D a k dispozícii sú už aj projektory, ktoré si „rozumejú“ s priestorovým obrazom. čítať »
 
BZ: Zvuk v obývačke ako v kine - Philips HTS9520
Philips uvádza na slovenský trh nové systémy domáceho kina. HTS9520 je predstaviteľ systému 5.1 so štyrmi satelitnými reproduktormi, centrálnym reproduktorom a subwooferom. Oproti doterajším systémom domáceho kina predstavuje hlavné zlepšenie systém označovaný ako 360Sound. čítať »
 
BZ: Mýty a fakty o televízoroch
Kto si dnes kúpi nový televízor s vysokým rozlíšením (HD), určite si všimne očividne lepší obraz oproti tomu, ktorý mu poskytoval starý prijímač s klasickou obrazovkou a štandardným rozlíšením. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter