IT NEWS Kontakt

Ko­reš­pon­den­čná ad­re­sa
Re­dak­cia IT NEWS
Klad­nian­ska 60
821 05 Bra­tis­la­va
Slo­ven­ská re­pub­li­ka
Tel.: +421 2 4342 0956
Fax: +421 2 4342 0958
E-mail: in­fo@pcre­vue.sk

Ná­met, tip na člá­nok
tip@it­news.sk

Ria­di­teľ vy­da­va­teľ­stva a šéf­re­dak­tor
Mar­tin Drob­ný (mdrob­ny@pcre­vue.sk)

Mar­ke­ting
Xénia Ry­bá­ko­vá (xry­ba­ko­va@pcre­vue.sk)
To­máš Bu­ran­ský (tbu­ran­sky@pcre­vue.sk)

In­zer­cia
in­zer­cia@pcre­vue.sk

tel.: +421 2 4342 0956

Od­bor­ná re­dak­cia
Bra­nis­lav Ma­doš (bma­dos@pcre­vue.sk)
Fran­ti­šek Ur­ban (fur­ban@pcre­vue.sk)
Ján Cho­va­nec (jcho­va­nec@it­news.sk)
Jo­zef Or­go­náš (jor­go­nas@pcre­vue.sk)
Ju­raj Bed­nár (jbed­nar@in­foware.sk)
Ma­rek Sop­ko (msop­ko@in­foware.sk)
Mi­chal Rei­ter (mrei­ter@in­foware.sk)
Pe­ter Hu­cík (phu­cik@pcre­vue.sk)
On­drej Mac­ko (omac­ko@pcre­vue.sk)
Ro­man Kad­lec (rkad­lec@pcre­vue.sk)

Ja­zy­ko­vá re­dak­tor­ka
Bri­gi­ta Kes­ze­lio­vá (gkes­ze­lio­va@pcre­vue.sk)

Eko­no­mic­ký ria­di­teľ
Ľud­mi­la Ge­bauero­vá (lge­bau­re­ro­va@pcre­vue.sk)

Sú­ťa­že
su­taz@pcre­vue.sk

IT Re­gis­ter
it-re­gis­ter@pcre­vue.sk

Ma­na­žér inter­ne­to­vé­ho ob­sa­hu
Mo­ni­ka Ur­ba­nec (mur­ba­nec@pcre­vue.sk)

Pred­plat­né
Mo­ni­ka Ur­ba­nec (mur­ba­nec@pcre­vue.sk)
E-mail: pred­plat­ne@pcre­vue.sk
Tel.: +421 2 4342 0956
GSM: +421 910 945 820


 
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

Vedci vyrobia parazitických robotov. Očistia vzduch od CO2 a nocovať budú na bilbordoch (1 prís­pev­kov)
joxgdafsyt: prada 新作,http://www.stoutspub.com/preview/event.cfm?tid=685,0,0,0,0,0,0,,0,false ...
 
Sen high-tech hudobníkov: Elektrické piano Seaboard Grand so zvukom budúcnosti (6 prís­pev­kov)
dwayneby11: Spontánna shemale fotky http://shemales.blogporn.in/?page.kellie   Shamal transexuals video shemal.com transexuals sex videa shemail sex klip
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter