IT NEWS Kontakt

Ko­reš­pon­den­čná ad­re­sa
Re­dak­cia IT NEWS
Klad­nian­ska 60
821 05 Bra­tis­la­va
Slo­ven­ská re­pub­li­ka
Tel.: +421 2 4342 0956
Fax: +421 2 4342 0958
E-mail: in­fo@pcre­vue.sk

Ná­met, tip na člá­nok
tip@it­news.sk

Ria­di­teľ vy­da­va­teľ­stva a šéf­re­dak­tor
Mar­tin Drob­ný (mdrob­ny@pcre­vue.sk)

Mar­ke­ting
Xénia Ry­bá­ko­vá (xry­ba­ko­va@pcre­vue.sk)
To­máš Bu­ran­ský (tbu­ran­sky@pcre­vue.sk)

In­zer­cia
in­zer­cia@pcre­vue.sk

tel.: +421 2 4342 0956

Od­bor­ná re­dak­cia
Bra­nis­lav Ma­doš (bma­dos@pcre­vue.sk)
Fran­ti­šek Ur­ban (fur­ban@pcre­vue.sk)
Ján Cho­va­nec (jcho­va­nec@it­news.sk)
Jo­zef Or­go­náš (jor­go­nas@pcre­vue.sk)
Ju­raj Bed­nár (jbed­nar@in­foware.sk)
Ma­rek Sop­ko (msop­ko@in­foware.sk)
Mi­chal Rei­ter (mrei­ter@in­foware.sk)
Pe­ter Hu­cík (phu­cik@pcre­vue.sk)
On­drej Mac­ko (omac­ko@pcre­vue.sk)
Ro­man Kad­lec (rkad­lec@pcre­vue.sk)

Ja­zy­ko­vá re­dak­tor­ka
Bri­gi­ta Kes­ze­lio­vá (gkes­ze­lio­va@pcre­vue.sk)

Eko­no­mic­ký ria­di­teľ
Ľud­mi­la Ge­bauero­vá (lge­bau­re­ro­va@pcre­vue.sk)

Sú­ťa­že
su­taz@pcre­vue.sk

IT Re­gis­ter
it-re­gis­ter@pcre­vue.sk

Ma­na­žér inter­ne­to­vé­ho ob­sa­hu
Mo­ni­ka Ur­ba­nec (mur­ba­nec@pcre­vue.sk)

Pred­plat­né
Mo­ni­ka Ur­ba­nec (mur­ba­nec@pcre­vue.sk)
E-mail: pred­plat­ne@pcre­vue.sk
Tel.: +421 2 4342 0956
GSM: +421 910 945 820


 
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

DATALAN IT FORUM 2014 predstaví zaujímavé technológie určené pre firmy na Slovensku (8 prís­pev­kov)
Lasdumor: buy cialis online without a prescription http://cialisgeneric-us.com - generic cialis cialis u.k. - generic cialis no prescription
 
HoverSkate je kombinácia vznášadla a skateboardu. Stojí však 1500 dolárov. (24 prís­pev­kov)
CharlesNam: http://foodservicearjan.com/css/jerseys/o1HEbQe94I15348.html http://foodservicearjan.com/css/jerseys/He4xrPIa757111.html http://foodservicearjan.com...
 
Úprava registra umožní využívať aktualizácie pre Windows XP až do roku 2019 (23 prís­pev­kov)
ThTMGwkhcR: My daughter works a few doors down from here, and there have theft all the time. What this story is NOT telling you is, the respone time from TPD is...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter