Podmienky používania webovej lokality

Člá­nok I - De­fi­ní­cie

 1. Na úče­ly tých­to „Pod­mie­nok pou­ží­va­nia webo­vej lo­ka­li­ty“ je:
  Pre­vádz­ko­va­teľ spo­loč­nosť DI­GI­TAL VI­SIONS, spol. s r. o., za­pí­sa­ná v Ob­chod­nom re­gis­tri Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I, odd. Sro, vl. č. 4426/B so síd­lom Klad­nian­ska 60, 821 05 Bra­tis­la­va Slo­ven­ská re­pub­li­ka, IČO: 31 343 180

  Webo­vá lo­ka­li­ta (ďa­lej len Lo­ka­li­ta) in­for­mač­né a pro­pa­gač­né mé­dium po­zos­tá­va­jú­ce z pos­ky­to­va­ných slu­žieb a ob­sa­hu do­dá­va­né­ho Pre­vádz­ko­va­te­ľom a tre­tí­mi stra­na­mi, ve­rej­ne prís­tup­né ši­ro­kej ve­rej­nos­ti pros­tred­níc­tvom me­dzi­ná­rod­nej po­čí­ta­čo­vej sie­te inter­net. Sú­čas­ťou Lo­ka­li­ty je jej gra­fic­ká po­do­ba, po­do­ba zdro­jo­vé­ho textu i pre­lo­že­né­ho kó­du za­zna­me­na­né­ho na akom­koľ­vek hmot­nom no­si­či.

  Pou­ží­va­teľ je kaž­dá oso­ba, kto­rá ini­ciu­je pria­me ale­bo spros­tred­ko­va­né sie­ťo­vé spo­je­nie so server­om Pre­vádz­ko­va­te­ľa, na kto­rom je Lo­ka­li­ta za­zna­me­na­ná, s vý­nim­kou oso­by, kto­rá ini­ciu­je to­to spo­je­nie vý­hrad­ne na účel štú­dia tých­to „Pod­mie­nok pou­ží­va­nia webo­vej lo­ka­li­ty“ po pr­výk­rát.

  Pod­mien­ky pou­ží­va­nia webo­vej lo­ka­li­ty (ďa­lej len Pod­mien­ky) sú pod­mien­ky, za kto­rých dodr­ža­nia Pre­vádz­ko­va­teľ umož­ňu­je Pou­ží­va­te­ľo­vi pou­ží­vať služ­by a ob­sah Lo­ka­li­ty. Pod­mien­ky sú pre Pou­ží­va­te­ľa a Pre­vádz­ko­va­te­ľa zá­väz­né od oka­mi­hu pr­vé­ho prís­tu­pu Pou­ží­va­te­ľa na Lo­ka­li­tu bez oh­ľa­du na ich prí­pad­nú bu­dú­cu zme­nu zo stra­ny Pre­vádz­ko­va­te­ľa. Zme­ny a dopl­nky Pod­mie­nok sú pre Pou­ží­va­te­ľa účin­né od opä­tov­né­ho ini­cio­va­nia spo­je­nia so server­om Pre­vádz­ko­va­te­ľa. Pod­mien­ky sa tý­ka­jú všet­kých slu­žieb a ob­sa­hu pos­ky­to­va­né­ho na Lo­ka­li­te, aj tých, kto­ré mô­žu byť sprís­tup­ne­né až v bu­dúc­nos­ti. Tým nie je vy­lú­če­né, že sprís­tup­ne­nie oso­bit­ných slu­žieb a ob­sa­hu Lo­ka­li­ty bu­de pod­ro­be­né ok­rem tých­to Pod­mie­nok aj oso­bit­ným pod­mien­kam, prí­pad­ne bu­dú spop­lat­ne­né. Pre­vádz­ko­va­teľ si vy­hra­dzu­je prá­vo ke­dy­koľ­vek roz­ši­ro­vať a zu­žo­vať roz­sah a ok­ruh slu­žieb a ob­sa­hu pos­ky­to­va­ných pros­tred­níc­tvom Lo­ka­li­ty. Aké­koľ­vek prá­va v Pod­mien­kach vý­slov­ne neu­ve­de­né sú vy­hra­de­né. Po­ru­še­nie tých­to Pod­mie­nok mô­že mať za nás­le­dok váž­ne ob­čian­skop­ráv­ne a tres­tnop­ráv­ne pos­ti­hy, pri­čom Pre­vádz­ko­va­teľ bu­de v prí­pa­de zis­te­nia ta­ké­ho­to po­ru­še­nia pos­ti­ho­vať prís­luš­né oso­by v maximál­nom zá­kon­nom roz­sa­hu.
 2. Lo­ka­li­ta je sú­čas­ťou ob­chod­né­ho ma­jet­ku Pre­vádz­ko­va­te­ľa. Pre­vádz­ko­va­teľ je auto­rom sú­bor­né­ho di­ela v zmys­le § 9 zák. č. 383/1997 Z. z. (autor­ský zá­kon) v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov. Čas­ti ob­sa­ho­vej zlož­ky Lo­ka­li­ty ozna­če­né sym­bo­lom (C), prí­pad­ne me­nom iné­ho no­si­te­ľa práv než Pre­vádz­ko­va­te­ľa nie sú s vý­nim­kou li­cen­cie na ich pou­ži­tie na Lo­ka­li­te sú­čas­ťou ob­chod­né­ho ma­jet­ku Pre­vádz­ko­va­te­ľa.
 3. Pou­ží­va­teľ je uz­ro­zu­me­ný s tým, že mu Pre­vádz­ko­va­teľ pos­ky­tu­je pros­tred­níc­tvom Lo­ka­li­ty služ­by a ob­sah pod­ľa mo­men­tál­ne­ho sta­vu pos­ky­to­va­nia slu­žieb a ob­sa­hu na Lo­ka­li­te. Pre­vádz­ko­va­teľ Lo­ka­li­ty pre­to ne­zod­po­ve­dá Pou­ží­va­te­ľo­vi za aké­koľ­vek chy­by sof­tvé­ro­vé­ho ale­bo har­dvé­ro­vé­ho cha­rak­te­ru na Lo­ka­li­te ale­bo tech­nic­kom za­ria­de­ní spros­tred­ku­jú­com prís­tup Pou­ží­va­te­ľa k Lo­ka­li­te.

Člá­nok II - Prá­va a po­vin­nos­ti Pou­ží­va­te­ľa

 1. Vzhľa­dom na glo­bál­nu po­va­hu po­čí­ta­čo­vej sie­te inter­net je Pou­ží­va­teľ op­ráv­ne­ný pou­ží­vať Lo­ka­li­tu v sú­la­de s tý­mi­to Pod­mien­ka­mi a práv­nym po­riad­kom plat­ným v mies­te, v kto­rom sa pou­ží­va­teľ na­chá­dza. Pou­ží­va­teľ je oso­bit­ne po­vin­ný dodr­žia­vať naj­mä aké­koľ­vek te­ri­to­riál­ne a per­so­nál­ne plat­né práv­ne a os­tat­né zá­väz­né pra­vid­lá tý­ka­jú­ce sa sprá­va­nia pou­ží­va­te­ľa v po­čí­ta­čo­vej sie­ti a ob­me­dzenia vy­plý­va­jú­ce z kri­té­rií prí­pus­tnos­ti ob­sa­hu ním pou­ží­va­ných slu­žieb.
 2. Pou­ží­va­teľ sa za­vä­zu­je pou­ží­vať Lo­ka­li­tu iba v sú­la­de s prá­vom.
 3. Pou­ží­va­teľ nes­mie na Lo­ka­li­tu za­sie­lať a umies­tňo­vať aký­koľ­vek ob­sah, kto­rý za­sa­hu­je nep­rí­pus­tným spô­so­bom do práv tre­tích osôb naj­mä ten, kto­rý je proti­práv­ny, vý­hraž­ný, oho­vá­rač­ský, ne­ka­lo­sú­ťaž­ný, nac­tiutŕhač­ský, uráž­li­vý, tý­ra­vý, han­li­vý, škod­li­vý, za­sa­hu­jú­ci do prá­va na ochra­nu osob­nos­ti a súk­ro­mia, od­por­ný ale­bo ra­so­vo, et­nic­ky ale­bo inak nev­hod­ný, vul­gár­ny a ob­scén­ny, na­ru­šu­jú­ci prá­va inej oso­by, pod­po­ru­jú­ci ko­na­nie kva­li­fi­ko­va­teľ­né ako trest­ný čin, pries­tu­pok ale­bo iný správ­ny de­likt.
 4. Pou­ží­va­teľ zod­po­ve­dá v pl­nom roz­sa­hu za ob­sah, kto­rý za­sie­la na Lo­ka­li­tu na účel zve­rej­ne­nia.
 5. Ini­cio­va­ním pre­no­su ma­te­riá­lov na účel zve­rej­ne­nia sme­rom k server­u Pre­vádz­ko­va­te­ľa Pou­ží­va­teľ vý­slov­ne dá­va Pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi na ve­do­mie, že ako oso­ba op­ráv­ne­ná dis­po­no­vať s ta­kým­to ob­sa­hom ude­ľu­je Pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi Lo­ka­li­ty ne­výh­rad­ný, ča­so­vo neob­me­dze­ný súh­las s umies­tne­ním pred­met­né­ho ob­sa­hu na Lo­ka­li­tu, s ich sprís­tup­ne­ním ši­ro­kej ve­rej­nos­ti, ako aj s ko­pí­ro­va­ním, ar­chi­vo­va­ním, adap­tá­ciou, prek­la­dom, spra­co­va­ním v naj­šir­šom mož­nom roz­sa­hu pos­kyt­nu­tia súh­la­su op­ráv­ne­nou oso­bou.
 6. Pou­ží­va­teľ je v sú­la­de s plat­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi (napr. autor­ský zá­kon, Trest­ný zá­kon, Ob­čian­sky zá­kon­ník) zod­po­ved­ný za poš­ko­de­nie práv op­ráv­ne­nej oso­by, kto­ré vznik­ne z dô­vo­du neop­ráv­ne­né­ho pou­ži­tia ob­sa­hu, ku kto­ré­mu sa via­žu jej prá­va v zmys­le toh­to bo­du.
 7. Bez vý­slov­né­ho pre­doš­lé­ho pí­som­né­ho súh­la­su Pou­ží­va­teľ nie je op­ráv­ne­ný na Lo­ka­li­tu umies­tňo­vať aký­koľ­vek ob­sah kva­li­fi­ko­va­teľ­ný ako rek­lam­ný a pro­pa­gač­ný.
 8. Pou­ží­va­teľ be­rie na ve­do­mie, že Pre­vádz­ko­va­teľ ne­zod­po­ve­dá za dos­tup­nosť, včas­nosť, bez­po­ru­cho­vosť Lo­ka­li­ty, ako ani za prav­di­vosť, ak­tuál­nosť a úpl­nosť na Lo­ka­li­te zve­rej­ne­né­ho ob­sa­hu.
 9. Pou­ží­va­teľ be­rie na ve­do­mie, že Lo­ka­li­ta ako ce­lok aj jej jed­not­li­vé sú­čas­ti sú pred­me­tom ochra­ny autor­ských a prí­buz­ných práv du­šev­né­ho vlas­tníc­tva, naj­mä práv roz­hla­so­vých a te­le­víz­nych vy­sie­la­te­ľov, ochran­ných zná­mok, práv ma­ji­te­ľov úžit­ko­vých vzo­rov, prie­my­sel­ných vzo­rov a iných práv (i ma­jet­ko­vých) ich op­ráv­ne­ných no­si­te­ľov.

Člá­nok III - Vy­hlá­se­nie pre­vádz­ko­va­te­ľa

 1. Pre­vádz­ko­va­teľ ne­pos­ky­tu­je žiad­ne vy­hlá­se­nia o vhod­nos­ti pou­ži­tia Lo­ka­li­ty na aký­koľ­vek účel.
 2. Lo­ka­li­ta je pos­ky­to­va­ná, „tak ako je“, bez akých­koľ­vek zá­ruk.
 3. Pre­vádz­ko­va­teľ vy­hla­su­je, že ne­pos­ky­tu­je žiad­ne zá­ru­ky na ob­sah Lo­ka­li­ty vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne im­pli­cit­ných zá­ruk ob­cho­do­va­teľ­nos­ti, vhod­nos­ti na kon­krét­ny účel, práv­ne­ho ti­tu­lu a ne­po­ru­še­nia cu­dzích práv.
 4. Pre­vádz­ko­va­teľ ne­zod­po­ve­dá za žiad­ne ško­dy, a to vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne škôd mi­mo­riad­nych, pria­mych, ne­pria­mych ale­bo nás­led­ných, a za žiad­ne uj­my spô­so­be­né ško­dou z pou­ží­va­nia, stra­ty dát ale­bo zis­ku, či už v dôs­led­ku ko­na­nia pod­ľa zmlu­vy, z ned­ban­li­vos­ti, ale­bo nás­led­kom iné­ho proti­práv­ne­ho ko­na­nia, vy­plý­va­jú­ce­ho z pou­ži­tia Lo­ka­li­ty ale­bo sú­vis­los­ti s tým.

Člá­nok IV - Pou­ží­va­nie Lo­ka­li­ty

 1. V prí­pa­de, ak nie je do­hod­nu­té inak, Pre­vádz­ko­va­teľ ude­ľu­je svoj súh­las s pou­ží­va­ním in­for­má­cií pub­li­ko­va­ných na Lo­ka­li­te za dodr­ža­nia nas­le­du­jú­cich pod­mie­nok:
  1. Pou­ží­va­teľ je op­ráv­ne­ný zho­to­viť kó­pie ob­sa­hu pub­li­ko­va­ných na Lo­ka­li­te vý­hrad­ne na in­for­ma­tív­ne osob­né ale­bo ne­ko­mer­čné úče­ly, pri­čom tie­to in­for­má­cie ako ce­lok ani ako jed­not­li­vé čas­ti nes­mú byť rep­ro­du­ko­va­né žiad­nym spô­so­bom, a to vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne ich pre­ne­se­nia na iný po­čí­tač ale­bo pub­li­ko­va­nia na inej webo­vej lo­ka­li­te
  2. všet­ky kó­pie ob­sa­hu mu­sia ob­sa­ho­vať in­for­má­cie o autor­ských prá­vach
  3. ob­sah nes­mie byť mo­di­fi­ko­va­ný akým­koľ­vek spô­so­bom
 2. Vy­ššie uve­de­ný ter­mín „ob­sah“ ne­zahŕňa aký­koľ­vek na Lo­ka­li­te umies­tne­né gra­fic­ké pr­vky a ich roz­lo­že­nie, resp. us­po­ria­da­nie (ďa­lej len Vi­zuál), kto­ré je chrá­ne­né. Vi­zuál nes­mie byť ko­pí­ro­va­ný ale­bo imi­to­va­ný ako ce­lok ani ako jed­not­li­vé čas­ti.
 3. Pou­ží­va­teľ je vý­slov­ne pou­če­ný a súh­la­sí s tým, že:
  1. pou­ží­va­nie Lo­ka­li­ty je na Pou­ží­va­te­ľo­vo vlas­tné ri­zi­ko
  2. Pre­vádz­ko­va­teľ sa ne­za­ru­ču­je, že:
   • Lo­ka­li­ta vy­ho­vie po­žia­dav­kám Pou­ží­va­te­ľa,
   • pre­vádz­ka bu­de nep­re­ru­še­ná, nep­res­taj­ná, bez­peč­ná a bez chýb,
   • vý­sled­ky, kto­ré zís­ka z uží­va­nia Lo­ka­li­ty, bu­dú pres­né ale­bo spo­ľah­li­vé,
   • kva­li­ta pro­duk­tov, slu­žieb, in­for­má­cií ale­bo ďal­ších ma­te­riá­lov zís­ka­ných z Lo­ka­li­ty bu­de napĺňať oča­ká­va­nia Pou­ží­va­te­ľa,
   • aké­koľ­vek chy­by v sof­tvé­ri bu­dú od­strá­ne­né
  3. Vše­tok ob­sah zís­ka­ný z Lo­ka­li­ty je pou­ží­va­ný na vlas­tné ri­zi­ko a Pou­ží­va­teľ sa­mos­tat­ne zod­po­ve­dá za akú­koľ­vek ško­du na svo­jom po­čí­ta­čo­vom sys­té­me ale­bo stra­te dát ako vý­sled­ku zo stiah­nu­tia ta­kých­to ma­te­riá­lov
  4. Žiad­na ra­da ale­bo in­for­má­cia, ús­tna ale­bo pí­sa­ná, zís­ka­ná Pou­ží­va­te­ľom z Lo­ka­li­ty ale­bo cez či z pou­ží­va­nia Lo­ka­li­ty ne­vyt­vá­ra žiad­nu zá­ru­ku vý­slov­ne uve­de­nú v pod­mien­kach.

Člá­nok V - Vy­hlá­se­nie pou­ží­va­te­ľa

 1. Pou­ží­va­teľ Lo­ka­li­ty súh­la­sí, že:
  1. ne­bu­de pou­ží­vať Lo­ka­li­tu na účel spô­so­bo­va­nia ško­dy ľu­bo­voľ­ným spô­so­bom
  2. ne­bu­de sa vy­dá­vať za inú oso­bu ale­bo spo­loč­nosť vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne za spo­lup­ra­cov­ní­ka Pre­vádz­ko­va­te­ľa
  3. ne­bu­de fal­šo­vať zá­hla­vie ale­bo inak ma­ni­pu­lo­vať s iden­ti­fi­ká­tor­mi, aby sa za­mas­ko­val pô­vod ma­te­riá­lu pre­ná­ša­né­ho pros­tred­níc­tvom Lo­ka­li­ty

Člá­nok VI - Hyper­texto­vé pre­po­je­nia na Lo­ka­li­tu

 1. V prí­pa­de, ak nie je do­hod­nu­té inak, Pre­vádz­ko­va­teľ ude­ľu­je svoj súh­las na vy­tvo­re­nie hyper­texto­vé­ho pre­po­je­nia na Lo­ka­li­tu z akej­koľ­vek inej webo­vej lo­ka­li­ty dos­tup­nej pros­tred­níc­tvom sie­te inter­net (ďa­lej len „Tre­tia lo­ka­li­ta“) za dodr­ža­nia nas­le­du­jú­cich pod­mie­nok:
  1. ob­sah Tre­tej lo­ka­li­ty je v sú­la­de so všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi práv­ny­mi a etic­ký­mi nor­ma­mi plat­ný­mi v Slo­ven­skej re­pub­li­ke a neob­sa­hu­je ob­scén­ny, han­li­vý, uráž­li­vý, por­nog­ra­fic­ký ale­bo iným spô­so­bom nev­hod­ný ma­te­riál bez roz­die­lu ve­ko­vej sku­pi­ny
  2. in­for­má­cie uve­de­né na Tre­tej lo­ka­li­te nes­mú pre­zen­to­vať nep­rav­di­vé, prí­pad­ne za­vá­dza­jú­ce in­for­má­cie o Lo­ka­li­te a/ale­bo Pre­vádz­ko­va­te­ľo­vi
  3. for­ma umies­tne­nia hyper­texto­vé­ho od­ka­zu na Tre­tej lo­ka­li­te nes­mie vzbu­dzo­vať do­jem aké­ho­koľ­vek vzťa­hu me­dzi Tre­ťou lo­ka­li­tou a/ale­bo jej pre­vádz­ko­va­te­ľom a Lo­ka­li­tou a/ale­bo Pre­vádz­ko­va­te­ľom, a to vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne ob­chod­né­ho par­tner­stva, spon­zo­rin­gu ale­bo inej pod­po­ry
  4. sú­čas­ťou hyper­texto­vé­ho pre­po­je­nia umies­tne­né­ho na Tre­tej lo­ka­li­te nes­mú byť žiad­ne in­for­má­cie umies­tne­né na Lo­ka­li­te s vý­nim­kou náz­vu a prís­luš­nej ad­re­sy (URI) cie­ľo­vé­ho ob­jek­tu Lo­ka­li­ty
  5. žiad­ny ob­jekt Lo­ka­li­ty nes­mie byť hyper­texto­vým pre­po­je­ním umies­tne­ný do rá­mu akej­koľ­vek inej lo­ka­li­ty, a to vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne Tre­tej lo­ka­li­ty
  6. pre­vádz­ko­va­teľ Tre­tej lo­ka­li­ty umies­tne­ním hyper­texto­vé­ho pre­po­je­nia na Lo­ka­li­tu súh­la­sí, že na žia­dosť Pre­vádz­ko­va­te­ľa bez­od­klad­ne od­strá­ni aké­koľ­vek hyper­texto­vé pre­po­je­nie sme­ru­jú­ce na Lo­ka­li­tu, a to aj v prí­pa­de, že spĺňa pod­mien­ky de­fi­no­va­né tý­mi­to Pod­mien­ka­mi

Člá­nok VII - Hyper­texto­vé pre­po­je­nia umies­tne­né na Lo­ka­li­te

 1. Sú­čas­ťou Lo­ka­li­ty sú hyper­texto­vé pre­po­je­nia na iné webo­vé lo­ka­li­ty, dos­tup­né pros­tred­níc­tvom sie­te inter­net (ďa­lej len „Pre­po­je­né lo­ka­li­ty“). Pre­vádz­ko­va­teľ ne­ria­di Pre­po­je­né lo­ka­li­ty, a pre­to ne­zod­po­ve­dá za ob­sah na nich pub­li­ko­va­ný. Pos­kyt­nu­tie hyper­texto­vé­ho pre­po­je­nia na Pre­po­je­nú lo­ka­li­tu nez­na­me­ná, že Pre­vádz­ko­va­teľ schva­ľu­je ob­sah na nej pub­li­ko­va­ný a súh­la­sí s ním.
 2. Pre­vádz­ko­va­teľ pos­ky­tu­je hyper­texto­vé pre­po­je­nia ako po­môc­ku, pri­čom ve­rí, že ich pos­kyt­nu­tie je v sú­la­de so všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi práv­ny­mi nor­ma­mi a zod­po­ve­dá oča­ká­va­niam pou­ží­va­te­ľov sie­te inter­net.

Člá­nok VIII - Po­čí­ta­čo­vé ví­ru­sy

 1. Pre­vádz­ko­va­teľ vy­hla­su­je, že vy­ko­ná­va všet­ky zvy­čaj­né opat­re­nia na za­brá­ne­nie umies­tne­nia po­čí­ta­čo­vých ví­ru­sov a iné­ho deš­truk­tív­ne­ho kó­du vrá­ta­ne, ale nie vý­hrad­ne trój­skych ko­ňov, čer­vov ale­bo iným spô­so­bom ne­bez­peč­né­ho prog­ra­mo­vé­ho kó­du na Lo­ka­li­tu.

Člá­nok IX - Oso­bit­né us­ta­no­ve­nia

 1. Pre­vádz­ko­va­teľ je op­ráv­ne­ný aj v rám­ci voľ­nej úva­hy bez pred­chá­dza­jú­ce­ho upo­zor­ne­nia od­strá­niť aký­koľ­vek ob­sah a pres­tať pos­ky­to­vať aké­koľ­vek služ­by, kto­ré sú pros­tred­níc­tvom Lo­ka­li­ty pos­ky­to­va­né.
 2. Pre­vádz­ko­va­teľ si vy­hra­dzu­je prá­vo ke­dy­koľ­vek mo­di­fi­ko­vať ale­bo pre­ru­šiť, či už na ur­či­tý na čas, ale­bo per­ma­nen­tne, pre­vádz­ku Lo­ka­li­ty, a to aj bez pre­doš­lé­ho upo­zor­ne­nia.
 3. Pre­vádz­ko­va­teľ žiad­nym spô­so­bom ne­zod­po­ve­dá Pou­ží­va­te­ľo­vi ale­bo tre­tej stra­ne za mo­di­fi­ká­ciu, po­zas­ta­ve­nie ale­bo pre­ru­še­nie pre­vádz­ky Lo­ka­li­ty.
 4. Pou­ží­va­teľ súh­la­sí s tým, že Pre­vádz­ko­va­teľ mu mô­že ukon­čiť či pre­ru­šiť mož­nosť pou­ží­va­nia Lo­ka­li­ty a od­strá­niť a zne­hod­no­tiť kaž­dý ma­te­riál, z aké­ho­koľ­vek dô­vo­du vrá­ta­ne prí­pa­du, ak sa Pre­vádz­ko­va­teľ dom­nie­va, že Pou­ží­va­teľ po­ru­šil ale­bo ne­pos­tu­po­val v sú­la­de so zá­ko­nom ale­bo tý­mi­to pod­mien­ka­mi.
 5. Pou­ží­va­teľ vý­slov­ne be­rie na ve­do­mie, že aké­koľ­vek ukon­če­nie prís­tu­pu k Lo­ka­li­te pod­ľa jed­not­li­vých us­ta­no­ve­ní tých­to pod­mie­nok mô­že byť us­ku­toč­ne­né bez pred­chá­dza­jú­ce­ho súh­la­su z je­ho stra­ny.
 6. Pou­ží­va­teľ s tý­mi­to op­ráv­ne­nia­mi pre­vádz­ko­va­te­ľa vop­red súh­la­sí.

Člá­nok X. - Plat­nosť a účin­nosť

 1. Tie­to Pod­mien­ky bo­li do­hod­nu­té na neur­či­tý čas.
 2. Pre­vádz­ko­va­teľ a Pou­ží­va­teľ mô­žu vzá­jom­ný zmluv­ný vzťah pod­ľa tých­to Pod­mie­nok ke­dy­koľ­vek a bez ob­me­dzenia ukon­čiť.
 3. Tie­to Pod­mien­ky v plat­nom zne­ní nah­rá­dza­jú všet­ky pred­chá­dza­jú­ce ús­tne aj pí­som­né do­ho­vo­ry a zmlu­vy me­dzi Pre­vádz­ko­va­te­ľom a Pou­ží­va­te­ľom tý­ka­jú­ce sa rov­na­ké­ho pred­me­tu pl­ne­nia.
 4. Pod­mien­ky sú pre Pou­ží­va­te­ľa a Pre­vádz­ko­va­te­ľa zá­väz­né od mo­men­tu pr­vé­ho prís­tu­pu Pou­ží­va­te­ľa na Lo­ka­li­tu bez oh­ľa­du na ich prí­pad­nú bu­dú­cu zme­nu zo stra­ny Pre­vádz­ko­va­te­ľa. Zme­ny a dopl­nky Pod­mie­nok sú pre Pou­ží­va­te­ľa účin­né od opä­tov­né­ho ini­cio­va­nia spo­je­nia so server­om Pre­vádz­ko­va­te­ľa.
 5. Ozna­my ur­če­né Pou­ží­va­te­ľo­vi bu­dú za­sie­la­né pros­tred­níc­tvom elek­tro­nic­kej poš­ty ale­bo bu­dú umies­tne­né na Lo­ka­li­te.

Člá­nok XI - Zá­ve­reč­né us­ta­no­ve­nia

 1. Tie­to Všeo­bec­né pod­mien­ky sa spra­vu­jú prá­vom Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Otáz­ky, kto­ré všeo­bec­né pod­mien­ky ne­rie­šia, sa spra­vu­jú us­ta­no­ve­nia­mi autor­ské­ho zá­ko­na, Ob­čian­ske­ho zá­kon­ní­ka, Tres­tné­ho zá­ko­na, zá­ko­na o ochran­ných znám­kach, zá­ko­na o rek­la­me a os­tat­ný­mi všeo­bec­ne zá­väz­ný­mi práv­ny­mi pred­pis­mi.
 2. Ak sa niek­to­ré z us­ta­no­ve­ní tých­to Pod­mie­nok sta­ne cel­kom ale­bo sčas­ti neú­čin­ným, ne­má tá­to sku­toč­nosť vplyv na účin­nosť zvyš­ných us­ta­no­ve­ní.

V Bra­tis­la­ve, dňa 1. 3. 2002
 
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

DATALAN IT FORUM 2014 predstaví zaujímavé technológie určené pre firmy na Slovensku (8 prís­pev­kov)
Lasdumor: buy cialis online without a prescription http://cialisgeneric-us.com - generic cialis cialis u.k. - generic cialis no prescription
 
HoverSkate je kombinácia vznášadla a skateboardu. Stojí však 1500 dolárov. (24 prís­pev­kov)
CharlesNam: http://foodservicearjan.com/css/jerseys/o1HEbQe94I15348.html http://foodservicearjan.com/css/jerseys/He4xrPIa757111.html http://foodservicearjan.com...
 
Úprava registra umožní využívať aktualizácie pre Windows XP až do roku 2019 (23 prís­pev­kov)
ThTMGwkhcR: My daughter works a few doors down from here, and there have theft all the time. What this story is NOT telling you is, the respone time from TPD is...
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter