PC REVUE 3/2013Edi­to­riál
DVD RE­VUE 03/2013
Viac ja­dier, viac vý­ko­nu? / MYT­HBUS­TERS
Re­por­táž z MWC 2013
Sam­sung uka­zu­je trom­fy
Ko­neč­ne no­vý poh­ľad na fo­toa­pa­rát v mo­bi­le
Te­le­ví­zor ako cen­trum mo­der­nej obý­vač­ky
Tech­no­ló­gia OLED pod drob­noh­ľa­dom
Ako sa ži­je a pra­cu­je v Goog­li
S tech­no­ló­giou Blue­tooth sko­ro 20 ro­kov
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Ban­ka v mo­bi­le
Mys­lí­te si, že má­te sil­né hes­lo?
Pe­ňa­žen­ka NFC v praxi
TV mô­že­te sle­do­vať, kde­koľ­vek chce­te – aj na mo­bi­le
Me­ga (up­load)
Inter­ne­to­vý­mi služ­ba­mi za lac­ným ces­to­va­ním
Mo­der­né tech­no­ló­gie v do­me
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 eur
Har­dvé­ro­vé klá­ves­ni­ce pre mo­bil­né za­ria­de­nia
Chla­di­če s uzav­re­tým vod­ným ok­ru­hom
Rých­ly dvoj­pás­mo­vý rou­ter za ro­zum­nú ce­nu
Lac­né smar­tfó­ny, ale aj no­vý kráľ smar­tfó­nov
Sam­sung UE46F6500
Gi­ga­set SL910
Naj­rý­chlej­šia sieť Wi-Fi
Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Sú pla­tob­né kar­ty ne­bez­peč­né?
Mic­ro­soft Of­fi­ce
Ako na do­má­ci vi­deoar­chív
Pre­meň­te ob­ráz­ky na edi­to­va­teľ­ný text
Apo­ka­lyp­sa
Smar­tfón ako fo­toa­pa­rát
Webo­vé služ­by pre va­še pod­ni­ka­nie
Uži­toč­né prog­ra­my pre za­ria­de­nia s iOS
Ado­be Pho­tos­hop CS6
Pou­ží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­boxNa po­tul­kách sve­tom WWW
Práv­nik ra­dí
Vi­rus Lab
Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Jed­no­du­ché za­bez­pe­če­nie webo­vých strá­nok
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky
        
 


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE 4/2014
V aprílovom čísle PCR nájdete: Slnko vstáva nad výstavou CeBIT; Prečo sa vám oplatí prísť na Notebook EXPO?; Útok na Windows; S Androidom máte zdravotnú kartu vo vrecku; Tablet či notebook? To je otázka!; Nechajte internet pracovať za vás; Cenovo dostupné notebooky; Crash test robotických vysávačov; Sledujte svoje zdravie; Výkonné minipočítače; Tabletové novinky... čítať »
 
FLASH ver­zia PC RE­VUE 4/2014
Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
PC RE­VUE 3/2014
V marcovom čísle PCR nájdete: Reportáž MWC 2014; Ponorte sa do histórie najväčšieho výrobcu polovodičov; Samsung Forum 2014: Ťah kráľom na ziskové produkty; Ukončenie podpory Windows XP = príležitosť pre hackerov; 3D tlačiarne na ceste do domácností; Surfujeme na internete anonymne?; Ultrabooky s extra funkciami; Netradičné smartfóny; Najnovšie fotoaparáty... čítať »
 
FLASH ver­zia PC RE­VUE 3/2014
Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
PC RE­VUE 2/2014
Vo februárovom čísle PCR nájdete: CES 2014: Zakrivené displeje, 3D tlač, nositeľné zariadenia a tablety; Počúvame hudbu cez internet, a to LEGÁLNE; Základy práce so zrkadlovkou; Silicon Valley; Google Glass v2; 3× notebook s výdržou nad 8 hodín; Tabletové novinky; Sony Xperia Z1 Compact / zoom; Multifunkcie na doma aj do firmy; Prehľad cloudových úložísk; e ID nový elektronický občiansky preukaz... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter