PREDPLATNÉVšeo­bec­né ob­chod­né pod­mien­ky.

Ďal­šie in­for­má­cie:

Zľav­ne­né pred­plat­né
Zľav­ne­né pred­plat­né pos­ky­tu­je­me štu­den­tom, dô­chod­com a dr­ži­te­ľom kar­ty Euro <26, ISIC a ITIC.
V od­ôvod­ne­ných prí­pa­doch pos­ky­tu­je­me so­ciál­ne pred­plat­né. Pri zľav­ne­nom pred­plat­nom je dô­le­ži­té zdok­la­do­vať kó­piu potvr­de­nia op­ráv­ňu­jú­ce­ho na zľa­vu for­mou e-mai­lu ale­bo poš­tou na ad­re­su re­dak­cie.

Ob­jed­náv­ka pred­plat­né­ho do kra­jín Európ­skej únie
Ak si chce­te ob­jed­nať prin­to­vé vy­da­nia ma­ga­zí­nov s do­ru­čo­va­cou ad­re­sou do kra­jín Európ­skej Únie (ok­rem ČR) kon­tak­tu­je Slo­ven­skú poš­tu na ad­re­se
za­hra­nic­na.tlac@sl­pos­ta.sk. Ce­ny roč­né­ho pred­plat­né­ho sú nas­le­dov­né: PC RE­VUE - 67,92 eur, IN­FOWARE - 46,26 EUR, QUARK - 57,96 EUR.

Pred­plat­né pre ško­ly
Ško­ly ma­jú mož­nosť od­obe­rať ma­ga­zín PC RE­VUE pre svo­jich uči­te­ľov a žia­kov za veľ­mi vý­hod­ných pod­mie­nok.
Viac in­for­má­cií sa doz­vie­te tu>>

Kon­takt
e-mail: pred­plat­ne@pcre­vue.sk
tel. 02/43420956


 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter